پایان نامه رایگان با موضوع فرهنگ کار، انکوباتورها، دانش آموختگان، دانشگاه کارآفرین

دانلود پایان نامه ارشد

Wright etal. (2004)

استراتژي ها
اهداف سازماني تبيين شده در مستندات برنامه ريزي؛ شامل ساختارهاي انگيزشي رسمي از داخل تعيين شده
DelCampo etal. (1999); Henrekson and Rosenberg (2001); Jensen etal. (2003); Markman etal. (2004); Owen-Smith and Powell (2003); Powers and McDougall (2005); Schmiemann and Durvy (2003); Siegel etal. (2003, 2004); Thursby and Kemp (2002); Thursby and Thursby(2004); Wright etal. (2004)

رهبري
ويژگي ها و جهت گيري رهبران کليدي( مديريت، هيئت مديره، روساي دپارتمان ها، دانشمندان ستاره) نسبت به ماموريت سوم دانشگاه ها
Clark 2001; Siegel etal. (2004)

فرهنگ
هنجارها و نگرش هاي نهادي، دپارتماني و فردي نسبت به جريان سوم
Clark 2001; Jacob etal. (2003); Kenney and Goe (2004); Kruecken 2003; Siegel etal. (2003, 2004)

شايان ذکر است که پس از ارائه اين مقاله، موريس (Morris, 2010)، در طي يک صفحه ويراستار132، به بررسي مدل ارائه شده توسط ايشان پرداخته و بر ضرورت وجود چارچوب هايي تحليلي براي درک و ارتباط نقش هاي دانشگاه مدرن در جامعه تأکيد مي نمايد. همچنين وي از کاربرد چارچوب هايي نظير «معماري کارآفرينانه» جهت تحليل سيستمي تقدير مي کند.

2-4-10 مدل مفهومي گوررو و اوربانو
گوررو و اوربانو (Guerrero&Urbano, 2010) در مقاله خود، پس از اشاره به وجود مدل هايي نظري در ادبيات (Clark 1998; Sporn 2001; Etzkowitz 2004; Kirby 2005; O’Sheaetal. 2005, 2008; Rothaermel et al. 2007) در ارتباط با پديده دانشگاه هاي کارآفرين، با بکارگيري اقتصاد نهادي133 و ديدگاه منبع مدار134، يکپارچگي عوامل نظري را نشان مي دهند که به درک ارتباط عوامل محيطي (رسمي و غير رسمي)، و عوامل داخلي (منابع و قابليت ها) دخيل در فرايند گذار کمک مي نمايند. شايان ذکر است که عوامل محيطي با توجه به اقتصاد نهادي به دو دسته رسمي و غير رسمي و عوامل داخلي با استفاده از رويکرد منبع مدار به دو دسته قابليت ها و منابع تقسيم شده اند. آنها مدل هاي نظري دانشگاه کارآفرين را در قالب جدول زير ارائه مي کنند.
جدول 2-7 مدل هاي نظري دانشگاه کارآفرين (Guerrero and Urbano, 2010)
عوامل محيطي

غير رسمي
رسمي

يک هسته آکادميک با انگيزه
يک فرهنگ کارآفرينانه يکپارچه
يک هسته هدايتگر تقويت شده
يک محيط پيراموني توسعه اي گسترده
يک بنيان تأمين مالي متنوع
Clark, 1998

فرهنگ
مأموريت ها و اهداف
ساختار، مديريت، حاکميت و رهبري
شبکه ها، وابستگان استراتژيک135و شرکا136
Sporn, 2001

نوسازي مجدد
وابستگي متقابل با صنعت و دولت و استقلال از ساير حوزه هاي نهادي
اشکال سازماني هيبريد
تبديل دانش به سرمايه
Etzkowitz, 2004
شناخت و پاداش
تصديق137
ارتقا138
مشارکت139، اجرا
ارتباطات، سازماندهي
تشويق و حمايت
Kirby, 2005

فرهنگ

سياست ها و فناوري

Rothaermeletal. 2007
عوامل داخلي

قابليت ها
منابع

جايگاه140و پرستيژ
شبکه ها و وابستگان
محلي سازي141
منابع سرمايه انساني
منابع مالي
منابع فيزيکي
منابع تجاري
O’Sheaetal., 2005, 2008
جايگاه
شبکه ها
محلي سازي
نمايندگان142
Rothaermeletal. 2007

مدل مفهومي پيشنهادي ايشان در قالب شکل زير نشان داده شده است. براساس اين مدل، چهار عنصر تعيين کننده در دانشگاه کارآفرين مي بايست مورد توجه قرار گيرند: عوامل محيطي، عوامل داخلي، قابليت ها و منابع. اين عوامل و عناصر منجر به پيامد هاي دانشگاه کارآفرين مي گردند.

شکل2-5 مدل دانشگاه کارآفرين (Guerrero and Urbano, 2010)
آنها در تحقيق خود از متدلوژي بکار رفته در کارت امتياز نوآوري اروپا143 (EuropeanCommission, 2005) بمنظور تحليل عملکرد نوآوري اعضا اتحاديه اروپا که تحت استراتژي ليسبون144 هستند، بهره برده اند. همچنين، کارت امتياز دانشگاه کارآفرين اسپانيا (SEUS145) بدنبال اصول برلين146در رتبه بندي آموزش عالي (Institute for Higher Education Policy 2006) برآورد شده است. در اين راستا، با استفاده از داده هاي ثانويه پنجاه دانشگاه عمومي اسپانيا، هر شاخص ورودي و خروجي براي هر دانشگاه محاسبه شده است. بدين ترتيب، امتيازات دانشگاه ها محاسبه گشته اند. شاخص هاي SEUS در جدول 2-8 آمده اند.
جدول 2-8 شاخص های کارت امتياز دانشگاه کارآفرين اسپانيا
شاخص
تعديل/منبع
ورودي ها
ابتکارات کارآفرينانه147
دانشگاه هاي درگير در ابتکارات کارآفرينانه نظير پارک هاي علمي و انکوباتورها، برنامه ها و دوره هاي کارآفريني، و يا شبکه هاي همکاري و مراکز ميان رشته اي (Ruizetal. 2004; Guerreroetal. 2006; Guerrero 2008). اين اطلاعات با استفاده از داده هاي موسسه شرکت هاي کوچک و متوسط (IPYME 2006) در ارتباط با مطالعه ابتکارات کارآفرينانه دانشگاه هاي اسپانيا و نقشه ابتکارات کارآفرينانه بدست آمده اند.
خروجي ها
خبرگان کارآفرين148
دانشگاه هاي درگير در خود نهادينه سازي149بمنظور سازگاري با تغييرات محيطي در مدتي بيش از ده سال (Clark 1998) و نيز جهت توليد کارآفرينان بالقوه از اعضاي خود (Schulte 2004). اين اطلاعات از سوال پنج نظرسنجي محققين کارآفريني ارائه شده در گام اول اين تحقيق بدست آمده است. EUexp نشان مي دهد که کدام دانشگاه ها از نظر خبرگان کارآفرين بشمار آمده اند (Guerrero 2008).

فرهنگ کارآفرينانه150
دانشگاه هايي که فرهنگي کارآفرينانه را در اعمال استراتژيک خود ارتقا مي دهند که به آنها اجازه سازگاري با تغييرات محيطي را مي دهد (Sporn 2001). اين اطلاعات از طريق پايگاه داده GEM (2006) اسپانيا جمع آوري شده است که در آن ها سؤالات متعددي در ارتباط با جمعيت آموزش عالي مطرح شده است.

بروندادهاي کارآفرينانه151
دانشگاه هايي که فعاليت هاي کارآفرينانه اي نظير پتنت ها، ليسانس ها، شرکت هاي انشعابي، توافقات تحقيقاتي داشته اند (Keast 1995). اين داده ها از منابع ثانويه اي همچون UNIVERSIA (2006)، IPYME (2006)، و اداره پتنت اسپانيا152 (OEPM 2007) بدست آمده اند. متعاقبا، EUoutcomes گواهي از فعاليت هاي کارآفرينانه متعددي دارند که توسط دانشگاه هاي اسپانيايي صورت گرفته اند.

منطقه کارآفرينانه153
دانشگاه هاي واقع در مناطقي با سطوح بالاتري از کارآفريني که با تعداد شرکت هاي جديد سنجيده مي شود (AudretschandLehrmann 2005). EUregion حاکي از اين است که منطقه هر دانشگاه اسپانيايي تا چه حد کارآفرين مي باشد. اين اطلاعات از طريق تعداد شرکت هاي ليست شده در موسسه آمار اسپانيا154 کسب شده است (INE 2008).

رتبه بندي دانشگاه155
دانشگاه هاي رتبه بندي شده در موقعيت هاي بالاي رتبه بندي دانشگاه هاي اسپانيا (Ewalt 2004). اين اطلاعات از طريق وبومتريکس156 (Webometrics, 2005) بدست آمده است.

داده هاي تحقيق ايشان از طريق ارسال پرسشنامه ايميلي به دانشگاهيان ثبت نام کرده در دانشگاه هاي منتخب جمع آوري شده است. داده ها در بازه زماني سال دانشگاهي 2007-2008 جمع آوري شده است. ابزار بکار رفته در تحقيق آنها در اين مطالعه، نسخه بازبيني شده پرسشنامه دانشگاه کارآفرين (EUQ157) مي باشد که توسط گوررو (Guerrero, 2008) ارائه شده است. اين ابزار به عوامل محيطي و داخلي پرداخته و از طيف ليکرت بهره مي برد. سازه هاي اصلي دانشگاه کارآفرين در جدول زير آمده اند.
جدول 2-9 سازه هاي اصلي دانشگاه کارآفرين (Guerrero and Urbano, 2010)
مأموريت دانشگاه کارآفرين (UM)
UM_JS
توليد جويندگان کار
UM_EC
ارتقاء يک فرهنگ کارآفرينانه
UM_PI
انتشار مقالات با مضامين عملي
UM_Entre
توليد کارآفرينان
UM_KT
انتقال دانش (پتنت ها، ليسانس ها، شرکت هاي انشعابي)
UM_SP
انتشار مقالات علمي
UM_SRD
مشارکت در توسعه منطقه اي و اجتماعي

عوامل محيطي
عوامل رسمي (FF)
عوامل غير رسمي (IF)
FF_RNV
مقررات حداقلي براي خلق بنگاه هاي مخاطره آميز جديد
IF_ETM
متدولوژي هاي آموزش کارآفرينانه
FF_STT
حمايت از انتقال فناوري
IF_FAS
نگرش موافق دانشجو به کارآفريني
FF_SNV
حمايت از شرکت هاي نوپا
IF_FAP
نگرش موافق کارکنان به کارآفريني
FF_NES
حمايت هاي غير اقتصادي
IF_AIE
سيستم هاي پاداش مناسب
FF_SP
پارک فناوري
IF_ERM
مدل هاي نقش کارآفريني
FF_ECS
دوره هاي کارآفريني براي دانشجويان

FF_ECP
دوره هاي کارآفريني براي دانشگاهيان

عوامل داخلي
منابع (R)
قابليت ها (C)
R_Human
منابع انساني
C_History
پيشينه دانشگاه
R_Financial
منابع مالي
C_Status
جايگاه دانشگاه
R_Rhysical
منابع فيزيکي
C_Alliances
شرکاي دانشگاه
R_Commercial
منابع تجاري
C_Localiza
محليت دانشگاه
يادداشت: UM مأموريت دانشگاه، FF عوامل رسمي، IF عوامل غير رسمي، R منابع، C قابليت ها

2-4-11 چارچوب سيستمي سلام زاده و سايرين
سلام زاده و سايرين (Salamzadeh, et al., 2011) با توجه به مطالعه اي که در ايران انجام دادند، در مقاله خود سعي در تببين و استحکام دانش موجود در زمينه دانشگاه کارآفرين داشته و همچنين بدنبال ارائه چارچوبي براي نسل سوم دانشگاه ها، دانشگاه هاي کارآفرين، بودند. آنها رويکردي سيستمي را با بهره گيري مدل ورودي-فرايند-خروجي-پيامد ( IPOO158) در دستور کار خود قرار داده و پس از مرور ادبيات، طي بيست و پنج مصاحبه نيمه ساختار يافته با کارشناسان و متخصصين آشنا به اين حوزه، چارچوبي سيستمي را پيشنهاد مي کنند. مصاحبه شوندگان از ميان اساتيد دانشگاهي، سياستگذاران، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و متخصصين موجود در وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ايران انتخاب شده و داراي پيشينه اي مرتبط بودند. همچنين داده ها، پس از سه مرحله کدگذاري، طي چند جلسه گروه کانوني مورد بررسي و مداقه بيشتر قرار گرفته و به عنوان نتايج تحقيق ارائه شده است. چارچوب پيشنهادي محققين در شکل زير آمده است.

زمينه
زمينه
زمينه

ورودي ها
فرايند ها
خروجي ها
پيامدها

منابع (انساني، مالي، اطلاعاتي،فيزيکي)
قوانين و مقررات
ساختار
مأموريت
قابليت هاي کارآفرينانه
انتظارات جامعه، صنعت، دولت و بازار
آموزش
پژوهش
مديريت
پشتيباني
تجاري سازي
انتخاب و گزينش (دانشجويان، اساتيد و کارکنان)
تأمين مالي
شبکه سازي
فرايند هاي تعامل چند جانبه (بين دانشجويان، اساتيد، کارکنان، محققين صنعت، مراکز کارآفرينانه، صنايع، سياستگذاران و جامعه)
فعاليت هاي نوآوري، تحقيق و توسعه (IR&D)
منابع انساني کارآفرين (شامل اساتيد، دانش آموختگان، محققين و کارکنان)
تحقيقات اثربخش در راستاي نيازهاي بازار
نوآوري ها و اختراعات
شبکه هاي کارآفرينانه
مراکز کارآفرينانه (براي مثال، انکوباتورها، پارک هاي علم و فناوري، شرکت هاي انشعابي و غيره)

مأموريت سوم

زمينه

شکل 2-6 چارچوب مفهومی دانشگاه کارآفرین (Salamzadeh, et al., 2011)
بنابر چارچوب پيشنهادي ايشان، دانشگاه کارآفرين «سيستمي پوياست که شامل ورودي ها (منابع (انساني، مالي، اطلاعاتي،فيزيکي)، قوانين و مقررات، ساختار، مأموريت، قابليت هاي کارآفرينانه، و انتظارات جامعه، صنعت، دولت و بازار)، فرايندها (آموزش، پژوهش، مديريت، پشتيباني، تجاري سازي، انتخاب و گزينش (دانشجويان، اساتيد و کارکنان)، تأمين مالي، شبکه سازي، فرايند هاي تعامل چند جانبه (بين دانشجويان، اساتيد، کارکنان، محققين صنعت، مراکز کارآفرينانه، صنايع، سياستگذاران و جامعه)، و فعاليت هاي نوآوري، تحقيق و توسعه (IR&D))، خروجي ها (منابع انساني کارآفرين (شامل اساتيد، دانش آموختگان، محققين و کارکنان)، تحقيقات اثربخش در راستاي نيازهاي بازار، نوآوري ها و اختراعات، شبکه هاي کارآفرينانه، و مراکز کارآفرينانه (براي مثال، انکوباتورها، پارک هاي علم و فناوري، شرکت هاي انشعابي و غيره))ي بخصوصي بوده و بدنبال بسيج تمامي منابع، توانمندي ها و قابليت هاي خود بمنظور تحقق «مأموريت سوم» خود مي باشد» (Salamzadeh et al., 2011)

2-4-12 چارچوب صوره و همکاران
در تحقیقی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع کسب و کار، کارکنان دانشگاه، دانشگاه کارآفرین، عوامل بازدارنده Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع دانشگاه کارآفرین، توسعه دانشگاه، کسب و کار، توسعه دانش