پایان نامه رایگان با موضوع فرضيه، ضريب، همبستگي

دانلود پایان نامه ارشد

مأخذ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 141
منابع و مأخذ فارسي…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 142
منابع و مأخذ لاتين……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 145
پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 155
ضمائم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 158

فهرست جداول

جدول(2-1) پيشينه ارتباط متغير قابليت هاي بازاريابي و عملکرد……………………………………………………………………………………………… 28
جدول(2-2) پيشينه ارتباط متغير مشتري گرايي با قابليت بازاريابي……………………………………………………………………………………………. 35
جدول (2-3) پيشينه ارتباط رقيب گرايي با قابليت بازاريابي…………………………………………………………………………………………………….. 41
جدول (2-4) پيشينه ارتباط نوآوري گرايي با قابليت بازاريابي………………………………………………………………………………………………….. 50
جدول(2-5) پيشينه ارتباط سرمايه انساني با قابليت بازاريابي……………………………………………………………………………………………………. 56
جدول(2-6)پيشينه ارتباط سرمايه رابطه اي با قابليت بازاريابي………………………………………………………………………………………………….. 60
جدول(3-1) متغيرهاي مورد مطالعه و منابع استخراج سؤالات………………………………………………………………………………………………….. 68
جدول(3-2) ضريب آلفاي کرونباخ براي هريک از متغيرها………………………………………………………………………………………………………..70
جدول(4-1) آمار توصيفي متغيرهاي مورد بررسي در تحقيق……………………………………………………………………………………………………. 73
جدول(4-2) خلاصه نتايج آزمون K-S…………………………………………………………………………………………………………………………………. 74
جدول(4-3)ضريب همبستگي فرضيه1……………………………………………………………………………………………………………………………………77
جدول(4-4) بررسي مناسبت مدل خطي فرضيه 1…………………………………………………………………………………………………………………… 78
جدول(4-5) برآورد ضريب رگرسيوني فرضيه 1…………………………………………………………………………………………………………………….. 78
جدول(4-6)ضريب تعيين فرضيه 1………………………………………………………………………………………………………………………………………. 78
جدول(4-7)ضريب همبستگي فرضيه2………………………………………………………………………………………………………………………………….. 79
جدول(4-8) بررسي مناسبت مدل خطي فرضيه 2…………………………………………………………………………………………………………………. 79
جدول(4-9) برآورد ضريب رگرسيوني فرضيه 2…………………………………………………………………………………………………………………….. 80
جدول(4-10)ضريب تعيين فرضيه 2…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 80
جدول(4-11)ضريب همبستگي فرضيه1-2……………………………………………………………………………………………………………………………. 81
جدول(4-12) بررسي مناسبت مدل خطي فرضيه 1-2…………………………………………………………………………………………………………….. 81
جدول(4-13) برآورد ضريب رگرسيوني فرضيه 1-2………………………………………………………………………………………………………………. 82
جدول(4-14)ضريب تعيين فرضيه 1-2…………………………………………………………………………………………………………………………………. 82
جدول(4-15)ضريب همبستگي فرضيه2-2……………………………………………………………………………………………………………………………. 82
جدول(4-16) بررسي مناسبت مدل خطي فرضيه 2-2…………………………………………………………………………………………………………….. 83
جدول(4-17) برآورد ضريب رگرسيوني فرضيه 2-2………………………………………………………………………………………………………………. 83
جدول(4-18)ضريب تعيين فرضيه2-2………………………………………………………………………………………………………………………………….. 84
جدول(4-19)ضريب همبستگي فرضيه2-3……………………………………………………………………………………………………………………………. 84
جدول(4-20) بررسي مناسبت مدل خطي فرضيه 2-3…………………………………………………………………………………………………………….. 85
جدول(4-21) برآورد ضريب رگرسيوني فرضيه 2-3………………………………………………………………………………………………………………. 85
جدول(4-22)ضريب تعيين فرضيه 2-3…………………………………………………………………………………………………………………………………. 85
جدول(4-23)ضريب همبستگي فرضيه3………………………………………………………………………………………………………………………………… 86
جدول(4-24) بررسي مناسبت مدل خطي فرضيه 3…………………………………………………………………………………………………………………. 86
جدول(4-25) برآورد ضريب رگرسيوني فرضيه 3…………………………………………………………………………………………………………………… 87
جدول(4-26)ضريب تعيين فرضيه 3…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 87
جدول(4-27)ضريب همبستگي فرضيه3-1……………………………………………………………………………………………………………………………. 88
جدول(4-28) بررسي مناسبت مدل خطي فرضيه 3-1…………………………………………………………………………………………………………….. 88
جدول(4-29) برآورد ضريب رگرسيوني فرضيه 3-1………………………………………………………………………………………………………………..88
جدول(4-30)ضريب تعيين فرضيه 3-1…………………………………………………………………………………………………………………………………. 89
جدول(4-31)ضريب همبستگي فرضيه3-2……………………………………………………………………………………………………………………………. 89
جدول(4-32) بررسي مناسبت مدل خطي فرضيه 3-2…………………………………………………………………………………………………………….. 90
جدول(4-33) برآورد ضريب رگرسيوني فرضيه3-2……………………………………………………………………………………………………………….. 90
جدول(4-34)ضريب تعيين فرضيه 3-2…………………………………………………………………………………………………………………………………. 90
جدول(4-35)ضريب همبستگي فرضيه3-3……………………………………………………………………………………………………………………………. 91
جدول(4-36) بررسي مناسبت مدل خطي فرضيه 3-3…………………………………………………………………………………………………………….. 91
جدول(4-37) برآورد ضريب رگرسيوني فرضيه 3-3………………………………………………………………………………………………………………. 92
جدول(4-38)ضريب تعيين فرضيه3-3………………………………………………………………………………………………………………………………….. 92
جدول(4-39)ضريب همبستگي فرضيه4………………………………………………………………………………………………………………………………… 93
جدول(4-40) بررسي مناسبت مدل خطي فرضيه 4…………………………………………………………………………………………………………………. 93
جدول(4-41) برآورد ضريب رگرسيوني فرضيه 4…………………………………………………………………………………………………………………… 93
جدول(4-42)ضريب تعيين فرضيه 4…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 94
جدول(4-43)ضريب همبستگي فرضيه4-1……………………………………………………………………………………………………………………………

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع امام صادق Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع امر به معروف، امام صادق