پایان نامه رایگان با موضوع فرضيه، رگرسيوني، ضريب

دانلود پایان نامه ارشد

. 94
جدول(4-44)ضريب همبستگي فرضيه4-2……………………………………………………………………………………………………………………………. 95
جدول(4-45) بررسي مناسبت مدل خطي فرضيه 4-2…………………………………………………………………………………………………………….. 95
جدول(4-46) برآورد ضريب رگرسيوني فرضيه 4-2………………………………………………………………………………………………………………. 96
جدول (4-47) ضريب تعيين فرضيه 4-2………………………………………………………………………………………………………………………………. 96
جدول(4-48)ضريب همبستگي فرضيه4-3……………………………………………………………………………………………………………………………. 97
جدول(4-49) بررسي مناسبت مدل خطي فرضيه 4-3…………………………………………………………………………………………………………….. 97
جدول(4-50) برآورد ضريب رگرسيوني فرضيه 4-3………………………………………………………………………………………………………………. 97
جدول(4-51)ضريب تعيين فرضيه 4-3…………………………………………………………………………………………………………………………………. 98
جدول(4-52)ضريب همبستگي فرضيه5………………………………………………………………………………………………………………………………… 98
جدول(4-53) بررسي مناسبت مدل خطي فرضيه 5…………………………………………………………………………………………………………………. 99
جدول(4-54) برآورد ضريب رگرسيوني فرضيه 5…………………………………………………………………………………………………………………… 99
جدول(4-55)ضريب تعيين فرضيه5………………………………………………………………………………………………………………………………………. 99
جدول(4-56)ضريب همبستگي فرضيه5-1………………………………………………………………………………………………………………………….. 100
جدول(4-57) بررسي مناسبت مدل خطي فرضيه 5-1…………………………………………………………………………………………………………… 100
جدول(4-58) برآورد ضريب رگرسيوني فرضيه 5-1…………………………………………………………………………………………………………….. 101
جدول(4-59)ضريب تعيين فرضيه 5-1………………………………………………………………………………………………………………………………. 101
جدول(4-60)ضريب همبستگي فرضيه5-2………………………………………………………………………………………………………………………….. 102
جدول(4-61) بررسي مناسبت مدل خطي فرضيه 5-2…………………………………………………………………………………………………………… 102
جدول(4-62) برآورد ضريب رگرسيوني فرضيه 5-2…………………………………………………………………………………………………………….. 102
جدول(4-63)ضريب تعيين فرضيه5-2………………………………………………………………………………………………………………………………… 103
جدول(4-64)ضريب همبستگي فرضيه5-3………………………………………………………………………………………………………………………….. 103
جدول(4-65) بررسي مناسبت مدل خطي فرضيه 5-3…………………………………………………………………………………………………………… 104
جدول(4-66) برآورد ضريب رگرسيوني فرضيه 5-3…………………………………………………………………………………………………………….. 104
جدول(4-67)ضريب تعيين فرضيه 5-3………………………………………………………………………………………………………………………………. 105
جدول(4-68)ضريب همبستگي فرضيه5-4………………………………………………………………………………………………………………………….. 105
جدول(4-69) بررسي مناسبت مدل خطي فرضيه 5-4…………………………………………………………………………………………………………… 106
جدول(4-70) برآورد ضريب رگرسيوني فرضيه 5-4…………………………………………………………………………………………………………….. 106
جدول(4-71)ضريب تعيين فرضيه5-4………………………………………………………………………………………………………………………………… 106
جدول(4-72)ضريب همبستگي فرضيه6……………………………………………………………………………………………………………………………… 107
جدول(4-73) بررسي مناسبت مدل خطي فرضيه 6……………………………………………………………………………………………………………….. 107
جدول(4-74) برآورد ضريب رگرسيوني فرضيه 6………………………………………………………………………………………………………………… 108
جدول(4-75)ضريب تعيين فرضيه6……………………………………………………………………………………………………………………………………. 108
جدول(4-76)ضريب همبستگي فرضيه7……………………………………………………………………………………………………………………………… 109
جدول(4-77) بررسي مناسبت مدل خطي فرضيه 7……………………………………………………………………………………………………………….. 109
جدول(4-78) برآورد ضريب رگرسيوني فرضيه 7………………………………………………………………………………………………………………… 110
جدول(4-79)ضريب تعيين فرضيه7……………………………………………………………………………………………………………………………………. 110
جدول(4-80)ضريب همبستگي فرضيه8……………………………………………………………………………………………………………………………… 110
جدول(4-81) بررسي مناسبت مدل خطي فرضيه 8……………………………………………………………………………………………………………….. 111
جدول(4-82) برآورد ضريب رگرسيوني فرضيه 8………………………………………………………………………………………………………………… 111
جدول(4-83)ضريب تعيين فرضيه8……………………………………………………………………………………………………………………………………. 112
جدول(4-84)ضريب همبستگي فرضيه9……………………………………………………………………………………………………………………………… 112
جدول(4-85) بررسي مناسبت مدل خطي فرضيه 9……………………………………………………………………………………………………………….. 113
جدول(4-86) برآورد ضريب رگرسيوني فرضيه 9………………………………………………………………………………………………………………… 113
جدول(4-87)ضريب تعيين فرضيه9……………………………………………………………………………………………………………………………………. 114
جدول(4-88)برآورد ضرايب رگرسيوني مدل 1……………………………………………………………………………………………………………………. 115
جدول(4-89) برآورد ضرايب رگرسيوني مدل 1…………………………………………………………………………………………………………………… 116
جدول(4-90) ضرايب برآورد شده مدل 1……………………………………………………………………………………………………………………………. 116
جدول(4-91)خروجي آموس مدل 1…………………………………………………………………………………………………………………………………… 116
جدول(4-92)برآورد ضرايب رگرسيوني مدل 2……………………………………………………………………………………………………………………. 117
جدول(4-93) برآورد ضرايب رگرسيوني مدل 2…………………………………………………………………………………………………………………… 118
جدول(4-94) ضرايب برآورد شده مدل 2……………………………………………………………………………………………………………………………. 119
جدول(4-95) خروجي آموس مدل 2 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 119
جدول(4-96)برآورد ضرايب رگرسيوني مدل 3……………………………………………………………………………………………………………………. 120
جدول(4-97) برآورد ضرايب رگرسيوني مدل 3…………………………………………………………………………………………………………………… 121
جدول(4-98) ضرايب برآورد شده مدل 3……………………………………………………………………………………………………………………………. 122
جدول(4-99)خروجي آموس مدل 3…………………………………………………………………………………………………………………………………… 122
جدول(4-100)برآورد ضرايب رگرسيوني مدل

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع امر به معروف، امام صادق Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع حقوق جزا، ارتکاب جرم، پروانه کسب