پایان نامه رایگان با موضوع فرد گرایی، اخلاق اجتماعی، تقسیم کار، جامعه شناختی

دانلود پایان نامه ارشد

انگلیسی، جان لاک1، مطرح شد. او بر این باور است که افراد هنگام تولد فاقد اخلاق اند (نه خوب هستند و نه بد، و این مفهوم را در مقابل دیدگاه قبلی مطرح کرد، که معتقد بود اخلاق به طور ذاتی از خدا ریشه می گیرد. لاک احساس می کرد که این مفهوم (اندیشه) ذاتی نیست و بر ارزش تجربه تاکید می کرد. او مفهوم لوح سفید2 را مطرح کرده، که اشاره می کند اخلاق به طور کامل از محیط برگرفته می شود (هیرگینگهان،2001). این سه دیدگاه فلسفی، مسیر را به روانشناسان نشان دادند تا ماهیت و رشد اخلاق را مشخص کنند.
رویکرد های جامعه شناختی نسبت به اخلاق
رویکرد های جامعه شناختی در حوزه اخلاق، از دوره های گذشته مورد توجه قرار گرفته است؛ در دوران نوین، نظرات دورکیم، وبر، پارسونز و دیدگاه های گیدنز ، هابرماس مورد بررسی واقع شده است.
امیل دورکیم حیات فکری خود را با تلاش در بنیان نهادن یک «علم اخلاق» آغاز کرد (گیدنز ، 1363) . او معتقد بود که اخلاق، اساس همبستگی اجتماعی است و اخلاق دینی و سنتی را مبنای همبستگی مکانیکی، و اخلاق اجتماعی و مدنی را اساس همبستگی ارگانیکی می دانست.
فرض اساسی او در بحث های اخلاقی این بود که جوامع گوناگون دارای رفتارهای اخلاقی متفاوتی اند و شرایط اجتماعی، منش های اخلاقی متفاوتی را ایجاب می کند؛ بنابراین قادر خواهیم بود که نظریه عام اخلاق داشته باشیم . بدین جهت دور کیم را می توان در زمرۀ نسبی گرایان اخلاقی به شمار آورد .
وی در این زمینه می گوید :” اخلاقیات زمان حال کاملاً با اخلاقیات دوران باستان در تضاد قرار می گیرد . در گذشته امور اخلاقی ریشه جمعی داشت ؛ یعنی، هر آنچه که روح جمعی را خدشه دار می کرد جرم تلقی می شد ، اما امروزه معنای جرم تغییر کرده و هر آنچه وجدان فردی را خدشه دار کند و به حقوق انسانی لطمه بزند غیر اخلاقی خوانده می شود. این به خاطر محوریت یافتن مفهوم فردیت و انسانیت است . او در ادامه می گوید : در دوران مدرن اصول اعتقادی و عقاید حول انسان شکل گرفته و قوام یافته است در حالیکه آن دسته از عقایدی که ما را به گروه پیوند می داد به گذشته پیوسته است و به نظر می رسد گروه دارای ارزش در خود و برای خود است و تنها وسیله ای است برای شکوفایی و رشد ماهیت انسان همانطوری که مورد خواست آرمان های فعلی است” (دورکیم ، 1995).
بعد دیگر نگاه دور کیم به اخلاق، رابطه این مقوله با دین است . دورکیم در سال 1895 به این نتیجه رسیده بود که هر یک از جنبه های در هم تنیدۀ اخلاقی، به روشن ترین وجه در دین آشکار است. وی خاطر نشان ساخت که چیز های مقدس، از یک سو در مؤمنین ترس و احترام را بر می انگیزند و از سوی دیگر به فداکاری و ایثار امر می کنند . در واقع، فهم ریشه ها یا عملکرد زندگی اخلاقی بدون ارتباط دادن با دین غیر ممکن است و قرن ها است که اخلاق و دین به هم پیوند خورده و حتی کاملاً با هم آمیخته اند، و آشکار است که زندگی اخلاقی نتوانسته است و هرگز هم نخواهد توانست تمام ویژگی هایی را که با دین شریک است کنار بگذارد(دورکیم، 1360). او علاوه بر اینکه به رابطه دین و اخلاق اشاره می کند، به بیان اهداف یک عمل نیز می پردازد. به عقیده وی یک عمل فقط می تواند دو هدف داشته باشد. 1. فردی که من هستم. 2. دیگرانی غیر از من .
دورکیم بیان می کند هر عملی که در جهت صیانت آشکار فرد باشد، عملی اخلاقی تلقی نمی شود. اگر من به خاطر خانواده یا میهنم از خود حفاظت کنم، رفتار من از نظر باور عمومی، عاری از هرگونه ارزش اخلاقی است، ولی اعمالی که در جهت گسترش و تکامل وجود من هستند، چنانچه تاثیرات سودمندی برای افراد دیگری جز من داشته باشد ، اخلاقی محسوب می شوند و در صورتی که من تنها تلاش کنم به منظور کسب افتخار و کامیاب شدن و یا خلق یک اثر زیبای هنری برای خویش ، ذکاوت و نیروهای ذهنی خویش را گسترش دهم، در آن صورت هیچ گاه عمل من، همچون عملی اخلاقی تلقی نخواهد شد (همان منبع).
علاوه براین، او در جهت طرح دیدگاه های اخلاقی خود، ابتدا اخلاق را دور از حیث بررسی می کند . بعد به دو مفهوم فرد گرایی اخلاقی و خود خواهی اشاره می کند. دورکیم در کتاب اخلاق حرفه ای و مدنی، اخلاق را از دو جهت بررسی می کند . ابتدا به مطالعه وظایفی می پردازد که فرد نسبت به گروهی که به آن تعلق دارد ، باید ادا کند و در بخش دوم به مطالعه وظایفی می پردازد که مستقل از گروه خاصی است که وی بدان تعلق دارد. به عنوان مثال، انسان باید به زندگی، دارایی و آبروی دیگران احترام بگذارد، هر چند که آنها عضو خانواده و کشورش نباشند. در واقع، این اخلاقیات برای همه افراد ضروری و مهم تلقی می شوند (دورکیم ، 1995). دلیل آن نیز اهمیت یافتن فردیت3 و فرد گرایی در دوران مدرن است . دورکیم از دو نوع فرد گرایی نام می برد : فرد گرایی اخلاقی4 و فرد گرایی خود خواهانه 1 او در کتاب تقسیم کار، این دو مفهوم را در تقابل با یکدیگر قرار می دهد . فردگرایی اخلاقی با نوعی نظام اخلاقی – اجتماعی همبسته است، که در آن فرد فرد در پیوند با نظام اجتماعی و نظم اخلاقی آن شناخته می شود و فرد گرایی اخلاقی به معنای مسئول بودن فرد در برابر سایرافراد دیگر ، جامعه و اخلاق مدنی است .
فرد گرایی، اخلاق تعاون است و بر پایه احساس همدردی و یا رنج بشری و آرزوی برابری و عدالت، استوار و رشد آن ، موجب اقتدار اخلاقی است (کسل، 1383 ). مهمترین نتیجه حاصل از کتاب” تقسیم کار اجتماعی ” دورکیم، این بود که فرد گرایی اخلاقی پیش شرط لازم در همبستگی ارگانیکی است (گیدنز ، 1378) . دورکیم معتقد بود فردگرایی صرفاً برای ساخت فلسفی نیست، بلکه بخش زنده ای از سازمان اجتماعی جامعه معاصر است . فرد گرایی یا کیش فرد5 بر پایه احساس همدردی یا رنج همنوعان ، آرزوی برابری و عدالت بنیاد نهاده شده و منشاء اجتماعی دارد. کیش فرد تنها شکل اخلاقی ممکن در جامعه ای صنعتی است که تقسیم کار بسیار تمایز یافته ای در آن وجود دارد .
ماکس وبر و رویکردهای اخلاقی او را می توان در امتداد دیدگاهش درباره انواع کنش و انواع عقلانیت جستجو کرد. وبر در جامعه شناسی خود، بر چهار نوع کنش اجتماعی تاکید می ورزد: کنش عقلانی معطوف به هدف ، کنش عقلانی معطوف به ارزش ، کنش عاطفی وکنش سنتی . او این چهار نوع کنش را چنین تعریف می کند :
1) هنگامی که رفتار عقلانی به سمت یک هدف جهت گیری شده، و برای رسیدن به هدف از ابزار عقلانی استفاده گردد و خود هدف نیز عقلانی باشد، چنین رفتاری «کنش عقلانی معطوف به هدف» نامیده می شود.
2) رفتار اجتماعی می تواند با اعتقاد آگاهانه به ارزشی مطلق صورت گیرد و در راه رسیدن به آن ارزش مسائل عقلانی به کار گرفته شود. چنین رفتاری، «رفتار عقلانی معطوف به ارزش» نامیده می شود.
3) رفتار اجتماعی ممکن است به صورت انفعالی و به ویژه عاطفی طبقه بندی گردد. در این حالت، رفتار حاصل شده ،ترکیب خاصی از احساسات و عواطف فرد است.
4) رفتار اجتماعی ممکن است به طور سنتی، یعنی بر این اساس که عادتی دیرینه بوده است، طبقه بندی شود (وبر ، 1367).
در بین انواع کنشی که وبر از آن نام می برد، موارد فوق منجر به دو نوع عقلانیت می شود. کنش عقلانی معطوف به هدف منجر، که به عقلانیت صوری1می انجامد و کنش عقلانی معطوف به ارزش،که زمینه ساز ظهور عقلانیت ذاتی2 می گردد. در جامعه ای که عقلانیت صوری حاکم است، روابط اجتماعی بین افراد محصول آشتی و توازن منافع بوده، و از احکام عقلانی و یا مصلحت ناشی می شود و بالعکس در جامعه ای که عقلانیت ذاتی حاکم است، روابط اجتماعی بر اساس همبستگی شرکت کنندگان، که زاییده وابستگی های عاطفی و سنتی است ، شکل می گیرد، که به تبع آن اخلاق حاکم در این جوامع، به ترتیب «اخلاق مسئولیت» و «اخلاق اعتقادی» خواهد بود.
«اخلاق مسئولیت» ، همان است که مرد عمل ناگزیر از به کار بستن آن است. حکم این اخلاق آن است که باید در وضعیتی معین قرار گرفت، نتایج تعمیم های ممکن را ملاحظه کرد و در بطن رویداد ها کاری کرد که به نتایجی معین بینجامد .
اخلاق مسئولیت، کنش را با معیار و «وسایل – هدف ها» تفسیر می کند. ، و به طور ساده اخلاقی است که منظور اصلی آن کارایی است و بنابراین ، انتخاب وسایل مناسب با هدف های مورد نظر تعریف می شود. البته منظور وبر از اخلاق مسئولیت پذیر، هر نوع وسیله ای به شرط کارایی نیست، چرا که به عقیده او هیچ کس چنین اخلاقی را تا به آخر پیگیری نخواهد کرد (آرون ، 1363).
وبر باور نداشت که آدمیان و جوامع بتوانند بر سر هدف های پیگیری شده، با هم به توافق برسند . وی از ارزشهای آفریده شده آدمیان، دریافتی اراده گرا داشت، و وجود سلسله مراتبی عام از غایات را منکر بود و بالاتر از آن، اعتقاد داشت که هر یک از ما مجبوریم ارزش های خود را از بین آنهایی که با هم ناسازگارند، برگزینیم. در زمینه کنش ، مجبور به انتخاب هایی هستیم که فداکاریهایی را با خود به همراه دارند . وبر می گوید ارزش ها می توانند از نظر تاریخی با هم ناسازگار باشند، نه تنها از این لحاظ که یک جامعه معین قادر نیست که ارزش های نیرومند نظامی ، عدالت اجتماعی و فرهنگی را با هم تامین کند، بلکه از این لحاظ که تحقق برخی ارزش های اخلاقی ممکن است مخالف با تحقق برخی دیگر از ارزش های سیاسی باشد .مشکل مربوط به انتخاب ارزش ها، ما را به بحث «اخلاق اعتقادی» می کشاند .اخلاق اعتقادی افراد را وا می دارد که بر اساس احساسات خویش، بدون استناد آشکار یا ضمنی به عواقب اقدام ، عمل بکنند (همان منبع).
یورگن هابرماس، سیر تکوین منابع اخلاقی را بر اساس مراحل تکامل جهان زندگی بیان می کند . به نظر او، زندگی جوامع باستانی بر مبنای درک اسطوره ای از جهان است وکاربرد اسطوره ها، زمینه وحدت بخشی است و خصلت غیر عقلانی دارد (لسناف، 1378 ). هابرماس در این زمینه به دورکیم توجه کرده، و جهان زندگی جوامع اولیه را مبتنی بر اقتدار امر مقدس تعریف می کند و معتقد است اقتدار امر مقدس در چنین جوامعی، منبع اخلاقی یا راهبر اخـــلاقی است. به تدریج و با عقلانی شدن جهان زندگی، اعمــــال آیینی (مناسکی ) خصلت کارکردی خود را به کنش ارتباطی منتقل می کنند. در جوامع اولیه، کارکرد اعمال آیینی، ایجاد وحدت و یکپارچگی در جامعه بود که به دلیل ظهور فرایند عقلانی شدن، این وظیفه را کنش ارتباطی برعهده گرفت و اقتدار هم رأیی، جایگزین امور مقدس شد (همان). هابر ماس در رویکردهای اخلاقی خویش، علاوه بر اثر پذیری از دورکیم از کانت نیز بهره گرفته است .
در واقع اخلاق اجتماعی هابرماس، ویژگیهای اخلاقی کانت را در مارکسیسم می پروراند. وی همچون کانت ، بحث خود را به موضوع رفتار درست محدود کرده و اعتبار اوامر هنجاری را اثبات و عقل عملی را از عقل نظری جدا می سازد . او شیوه ای را پیشنهاد می کند که جایگزین امر مطلق کانت می شود، و در زمینه معیارهای اخلاقی، معیاری را معتبر می داند که رضایت خاطر همه کسانی را که در ارتباط متقابل وجود دارند ، جلب می کند. این بدان معناست که فرآیند اعتبار بخشیدن به معیارهای اخلاقی، در اصل فرآیندی اجتماعی است و انجام آن به وسیلۀ شخص واحد و در انزوا امکان پذیر نیست . هابرماس اعتقاد دارد که این اصول، پیش فرض بسیاری از استدلال های عملی است و می گوید : شرکت جستن در مباحثه ای واقعی ، آزاد ، برابر و بدون تحمیل و اجبار ، کلید دستیابی به دیدگاه اخلاقی است .مشارکت واقعی اقتضا می کند که هر یک از شرکت کنندگان در بحث، از رهگذر درک و ارزیابی مبهم دیگران در استدلال و پاسخگویی به نقدهای آنان ، چشم اندازی از دیدگاه های آنان به دست آورد.
هابرماس بر این باور است که اخلاق اجتماعی، هم از حقوق و هویت افراد محافظت می کند و هم به منافع عمومی به رسمیت شناخته از سوی همگان، دست می یابد . تاکید وی بر فرآیند ارتباط است و روابط افراد را به ساحتی ورای چشم اندازهای خصوصی و شخصی آنان می کشاند. این ارتباط، عزت، احترام و شأن و منزلت مساوی آنان را تضمین نموده، و به لحاظ

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع قضاوت اخلاقی، تعریف مفهومی، متغیرهای رشدی، الگوهای ارتباط Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع کنش ارتباطی، نظم اجتماعی، روان شناختی، اصول اخلاقی