پایان نامه رایگان با موضوع عملکرد سازمان، شهرت شرکت، بر عملکرد سازمان

دانلود پایان نامه ارشد

مرتبط است. نتايج آنها نشان ميدهد که سطح بالاي سرمايه انساني توسعه کليه قابليتهاي تجزيه و تحليل شده را تشويق ميکند. سازمان با کارکنان شايسته قادر به درک نياز به تغيير و پاسخ به آن، با تجديد منابع خود خواهد بود. آئوگير و تيس(2009) بيان ميکنند که سازمانها نياز به کارکنان بسار ماهر ومديراني دارند که بدانند چگونه از مهارت چنين کارکناني براي ايجاد قابليتهاي پويا بهره برداري نمايند.

نمودار(2-6) مدل فرضيه اصلي 6
گريفيث و همکاران(2010)
گريفيث، يالسينکايا و کالانتون190(2010) در تحقيقي که در کشورهاي اکريکا و ژاپن انجام دادند در تحقيق خود به بررسي تأثير سرمايه انساني بر قابليتهاي بازاريابي در محيطهاي نهادي پرداختند. نتايج تحقيق آنها نشان داد که سرمايه انساني به طور مثبت قابليتهاي بازاريابي را تحت تأثير قرار ميدهد.

جدول(2-5) پيشينه ارتباط متغير سرمايه انساني با قابليتهاي بازاريابي
رديف
رابطه متغير سرمايه انساني با قابليتهاي بازاريابي
عنوان مقاله
نويسندگان
1
سرمايه انساني تأثير مثبت بر قابليتهاي بازاريابي دارد
آيا قابليتهاي بازاريابي به طور مداوم واسطه آثار سرمايه مشهود شرکت بر عملکرد در محيطهاي نهادي ميباشد؟
گريفيث، يالسينکايا و کالانتون(2010)، آمريکا و ژاپن

2-2-7-4 تحليل و نتيجه گيري
سرمايه انساني تنها نهادهاي است که ميتواند ضمن تغيير خود، ساير نهادههاي توليد را دگرگون يا متعادل کند، مبنايي براي نوآوري فراهم سازد و در سطح وسيع به رشد اقتصادي بينجامد و همين ويژگي است که به پويايي هميشگي اقتصاد خواهد انجاميد. در اقتصاد امروزي رشد و توليد ثروت عمدتاً از داراييهاي نامشهود سرچشمه گرفته و پيشرفتهاي اقتصادي اکثر سازمانهاي موفق نيز حاکي از اين مطلب است که ارزشافزايي بيشتر متکي به داراييهاي نامشهود است تا داراييهاي فيزيکي.

2-2-8 سرمايه رابطهاي191
2-2-8-1 مقدمه
سرمايه فکري فراهمکننده يک پايگاه منابع جديد است که از طريق آن سازمان ميتواند به رقابت بپردازد. بونتيس(1998) معتقد است سرمايه فکري عبارت از تلاش براي استفاده مؤثراز دانش(محصول نهايي) در مقابل اطلاعات (ماده خام) است. سرمايه فکري اصطلاحي براي ترکيب دارايي ناملموس بازار، دارايي فکري، دارايي انساني و دارايي زيرساختاري است، که سازمان را براي انجام فعاليتهايش توانمند ميسازد(مشبکي و قليچ لي، 1386). سرمايه فکري شامل سه عنصر سرمايه ساختاري، سرمايه انساني و سرمايه رابطهاي ميباشد. سرمايه رابطهاي به روابط شرکت با سهامداران، مشتريان و عرضهکنندگان اشاره دارد. ذينفعان سازمان اغلب منابع ارزشمندي براي سازمان فراهم ميکنند.بعنوان مثال، مشتريان درآمد را فراهم ميکنند، عرضهکنندگان مواد خام را فراهم ميکنند و توزيعکنندگان کانالهاي توزيع را تدارک ميبينند بنابراين طرفهاي استراتژيک شرکت براي توسعه محصول جديد سودآور هستند(هسو و فانگ، 2009). در ادبيات بازاريابي اين سرمايه در زمينههاي متعددي از جمله روابط مشتري- فروشنده، شبکههاي کسب و کار و تعامل مشتري- شرکت مطالعه شده است(گريفيث و همکاران، 2010).افراد با روابط و شبکههاي بيشتر امکان کسب اطلاعات وتخصيص منابع بهتري را نشان ميدهند. کارکنان با مهارتهاي ارتباطي بهتر و با ارتباط بيشتر با افراد خارج فرصتهاي بيشتري براي دسترسي به منابع مختلف دارند. اين ارتباط امکان بهبود قابليت توسعه فناوري را ميدهد. ايجاد و حفظ سرمايه رابطهاي پايدار مستلزم اين است که يک سازمان روابط تعاملي خوبي با سهامداران، مشتريان و عرضهکنندگان خود ايجاد کنند. روابط بهتر فرصتهاي بيشتري فراهم ميآورد که شرکاي کسب و کار فنآوريهاي حرفهاي خود را با يکديگر به اشتراک بگذارند. در عين حال سازمانها اطلاعات جديدتري از مشتريانشان براي بهبود قابليت يادگيري سازماني خود کسب ميکنند. شرکتها همچنين براي بدست آوردن منافع و مزاياي جديد ميتوانند با استفاده از شبکههاي مختلف همکاري نظير ائتلاف در ميان صنايع مشابه و يا متفاوت، انجام مطالعات با مؤسسات تحقيقاتي، منابع مختلف دانش نوآورانه بدست آورند و به دنبال فرصتهاي کسب و کار باشند(هسو و فانگ، 2009). سرمايه رابطهاي شامل مباحثي همچون اعتماد، دوستي و احترام ميشود که به عنوان درجهاي که طرفين احساس راحتي ميکنند و خواهان اعتماد به طرف ديگر هستند در نظر گرفته ميشود(آرينو و همکاران، 2001).

2-2-8-2 بيان مسأله
سرمايه اجتماعي در برگيرنده دانشي است که در تعاملات بين افراد و شبکه روابط متقابل آنها قرار دارد ومورد استفاده قرار ميگيرد. سرمايه اجتماعي و شکل مشخص آن سرمايه رابطهاي به عنوان جمع منابع بالقوه و بالفعل موجود در درون، قابل دسترس از طريق و شبکه روابط يک فرد يا يک واحد اجتماعي ناشي شده از آن تعريف ميکنند(ناهاپيت و گوشهال، 1998). اين نظريه ادعا ميکند که اطلاعات، نفوذ و همبستگي ذاتي در روابط بين شبکهي ميان سازماني ارزش ميآفريند(آدلر و ِکوون، 2002). تأثير سرمايه اجتماعي بر عملکرد رابطه بوسيله سرمايه رابطهاي که به عنوان استحکام روابط ميان سازمانها تعريف شده و حس عميقي از قابليت اطمينان و صداقت شريک در مبادلات منابع را فراهم ميآورد، مننتقل ميشود. سرمايه رابطهاي داراي پيامدهاي مهم مزيت رقابتي براي شرکا ميباشد. مزيت رقابتي ميتواند با ارائه ارزش برتر براي ذينفعان از طريق حفظ روابط شريک بلندمدت يا به سمت عقب با عرضهکنندگان و يا به سمت جلو با مشتريان در کانال بدست آيد. هر دو استراتژيهاي رابطه با عرضهکنندگان و استراتژيهاي وفاداري مشتري ميتواند به عملکرد برتر مالي منجر شود که به نوبه خود منجر به مزيت رقابتي پايدار ميشود. سازمانها با انتخاب سرمايه رابطهاي به عنوان يک رويکرد استراتژيک به ناچار بايد به روابط با ذينفعان خود تمرکز کنند. طرفداران سرمايه رابطهاي شرکتها را به جستجوي شرکا براي روابط بلندمدت تشويق ميکنند. براي مثال شرکتهايي که در فکر ورود به بازارهاي ناآشنا هستند بايد به دنبال ارتباط با سايرين که در اين بازارها با تجربهتر هستند باشند. سرمايه رابطهاي ايجاد روابط از طريق تعامل نزديک بين شرکا را تسهيل ميکند. چنين روابطي با شرکا منابعي منحصربه فرد با ارزش افزوده که شرکا از اين منابع محافظت ميکنند به شرکتها ارائه ميدهد. بنابراين سرمايه رابطهاي ميتواند به سازمانها کمک نمايد از طريق تعاملشان با شرکا در محيط کسب وکار با موفقيت منابع منحصر به فرد بدست آورند. سرمايه رابطهاي همچنين ميتواند يک شرکت را قادر به توسعه مزيت رقابتي براساس روابط مشتري ميکند. که توسط بسياري از محققان به عنوان مهمترين جزء سرمايه رابطهاي در نظر گرفته شده است. سهم مشتريان در درآمد کنوني و جاري در ارزيابي چگونگي موفقيت يک شرکت در تبديل روابط مشتري به مزيت رقابتي پايدار، اساسي است. شرکت ارتباطگرا با دانش آنچه که تمايل مشتريان است ميتواند با تقويت روابط بلندمدت دوستانه، محصولات و خدمات ارائه شده به بازار خود را جذابتر نمايد. سرمايه رابطهاي بطور قابل توجهي توانايي سازمان براي مديريت موفق هدفِ ايجاد روابط نزديک با مشتريانش و همچنين محافظت از مزيت رقابتي اصلي خود، افزايش مي دهد.
2-2-8-3پيشينه متغير
استوارت اظهار ميکند که موضوع اصلي سرمايه مشتري، دانش موجود در کانالهاي بازاريابي و روابط با مشتريان است. سرمايه مشتري نشاندهنده توانايي بالقوه يک سازمان به خاطر عوامل نامشهود بيروني آن است. تعاريف جديد مفهوم آن را به سرمايه رابطهاي توسعه دادهاند که شامل دانش موجود در همه روابطي است که سازمان با مشتريان، رقبا، تأمينکنندگان، انجمنهاي تجاري يا دولت برقرار ميکند(مشبکي و قليچ لي، 1386 ). نتايج هسو و فانگ(2009) نشان ميدهد که سرمايهگذاري سازماني در سرمايه رابطهاي و انساني تأثير معناداري بر انباشت سرمايه ساختاري شامل سرمايه فرآيند و سرمايه نوآوري دارد. سرمايه رابطهاي نسبت به سرمايه انساني اثر مشهودتري بر سرمايه ساختاري دارد و سرمايه رابطهاي بطور مثبت بر قابليت يادگيري سازماني اثرگذار است. سابرامانيان و يوندت(2005) دريافتند که سرمايههاي انساني، سازماني و اجتماعي و روابط متقابل آنها بر قابليتهاي نوآوري بنيادي و تدريجي اثرگذار است. سرمايه رابطهاي نقش قابل توجهي در هر دو گونه نوآوري دارد که بطور مثبت قابليتهاي نوآوري بنيادي و تدريجي را بهبود ميبخشد. کناک وکيفر(1997) دريافتند که سرمايه اجتماعي با عملکرد بهتر اقتصادي ارتباط دارد. چيو(2013) اثر اجزاي سرمايه فکري شامل سرمايه انساني، سازماني و مشتري بر ارزش ويژه برند و عملکرد سازمان آزمود. نتايج مطالعه او نشان ميدهد که هر سه جزء سرمايه فکري بر ارزش برند اثر مثبت دارند و سرمايه سازماني و مشتري بر عملکرد سازمان اثر مثبت دارد. لي، لي و پننيگز(2001) با بهرهگيري از نظريه RBV و سرمايه اجتماعي اظهار ميکنند که قابليتهاي سازماني و ارتباط سازمان با شبکههاي منابع اثر مثبت بر عملکرد سازمان دارد. پنا(2002) در مطالعه خود دريافت که سرمايه رابطهاي به همراه سرمايه انساني و سازماني کارآفرين براي بهبود عملکرد ضروري است. کاپريتا و واز(2006) ارتباط اجزاي سرمايه فکري ، ايجاد ارزش و مزيت رقابتي پايدار را در صنعت بانکداري بررسي کرده و نشان دادند که سرمايه اجتماعي و سرمايه رابطهاي اثر مستقيم بر مزيت رقابتي دارد. هورميگا، کانينو و مدينا(2010) در مطالعه خود اثر اجزاي سرمايه فکري بر موفقيت شرکتهاي تازه تأسيس را بررسي کردند. نتايج انها نشان ميدهد که سرمايه رابطهاي در مورد شرکتهاي مورد مطالعه نقش قابل توجهي ايفا مينمايد همچنين تجزيه و تحليلها ارزش فراهم آمده از داراييهاي که ماهيت آنها با رابطهاي که سازمان با محيطش برقرار ميکند، برجسته ميسازد. وانگ(2013) اثر شهرت شرکت بر مزيت رقابتي و توجه به اين موضوع که سرمايه رابطهاي چگونه اين اثر را تعديل ميکند. مطالعه او نشان داد که شهرت شرکت به شکل مثبت بر سرمايه رابطهاي اثر ميگذارد و سپس بر مزيت رقابتي اثر مثبت ميگذارد، اما نتايج از ارتباط مستقيم شهرت شرکت بر مزيت رقابتي حمايت نکرده ولي نشان داده شده است که سرمايه رابطهاي بطور کامل تعديل کننده است.

نمودار(2-7) مدل فرضيه اصلي 7
گريفيث و همکاران(2010)
گريفيث و همکاران(2010) به بررسي تأثير سرمايه رابطهاي بر قابليت بازاريابي در دو کشور امريکا و ژاپن پرداختند. نتايج تحقيق آنها به صراحت نشان داد که سرمايه ارتباطي به شکل مثبتي قابليتهاي بازاريابي را بطور مشايه در ميان شرکتهاي هر دو کشور تحت تأثير قرار ميدهد.
جدول(2-6) پيشينه ارتباط متغير سرمايه ابطهاي با قابليتهاي بازاريابي
رديف
رابطه متغير سرمايه رابطهاي با قابليتهاي بازاريابي
عنوان مقاله
نويسندگان
1
سرمايه رابطهاي تأثير مثبت بر قابليتهاي بازاريابي دارد
آيا قابليتهاي بازاريابي به طور مداوم واسطه آثار سرمايه مشهود شرکت بر عملکرد در محيطهاي نهادي ميباشد؟
گريفيث، يالسينکايا و کالانتون(2010)، آمريکا و ژاپن
2-2-8-4 تحليل و نتيجهگيري
سرمايه رابطهاي بر اين ايده استوار است که سازمانها سيستمهاي بستهاي نيستند بلکه به عنوان يک سيستم باز به روابط خود با محيط اطرافشان وابسته هستند. در نتيجه سرمايه رابطهاي شامل ارزشي است که سازمان از روابط خود با کليه ذينفعان داخلي و خارجي بدست ميآورد. تأثير سرمايه رابطهاي بر ابعاد مختلف متغيرهاي سازماني نظير يادگيري، عملکرد، مزيت رقابتي، نوآوري نشان دهنده اثر مثبت اين بعد از سرمايه اجتماعي بوده است. با توجه به اينکه سرمايه رابطهاي ميتواند مزايايي از جمله کاهش عدم اطمينان در تبادلات، کاهش عدم اعتماد، تعهد و اطمينان مشتري به تبادلات و ايجاد روابط معنيدار منجر شود انتظار ميرود که به بهبود و توسعه قابليتهاي بازاريابي سازمان کمک نمايد.
2-2-9 سرمايه سازماني192
2-2-9-1 مقدمه
در محيط نامطمئن امروز، شرکتها بايد براي رويارويي با رقابت جهاني وخواستهي به سرعت در حال تکامل مشتري، راهحلهاي مستمر را توسعه دهند. در چنين زمينهاي، به احتمال زياد دانش به جاي منابع سنتي نظير داراييهاي ثابت و يا

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع عملکرد سازمان، بر عملکرد سازمان، عملکرد نوآورانه Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع عدم تمرکز، حق ثبت اختراع، منابع سازمان