پایان نامه رایگان با موضوع عملکرد سازمان، منابع سازمان، رقابت در بازار

دانلود پایان نامه ارشد

بازاريابي تأثير مثبت دارد.
فرضيه اصلي8: سرمايه سازماني بر قابليتهاي بازاريابي تأثير مثبت دارد.
فرضيه اصلي9: سرمايه سازماني بر قابليتهاي بازار يابي تأثير مثبت دارد.

1-7 قلمرو تحقيق:
1-7-1 قلمرو موضوعي:
پژوهش حاضر به بررسي اثرگذاري قابليتهاي بازاريابي بر عملکرد بانکها ي خصوصي پرداخته است و در حوزه مباحث مربوط به ديدگاه مبتني بر منابع(RBV) قرار ميگيرد.
1-7-2 قلمرو زماني:
اين پژوهش در بازه زماني فروردين تا شهريور ماه سال 92 به انجام رسيده است.
1-7-3 قلمرو مکاني:
قلمرو مکاني پژوهش حاضر شهر کرمانشاه ميباشد.
1-8 تعريف واژهها و اصطلاحات(مفهومي و عملياتي)
1-8-1 مشتريگرايي12: مشتريگرايي درک عميق مشتريان هدف شرکت است که منجر به توانايي خلق ارزش ممتاز براي آنها بصورت مستمر ميگردد و اين مستلزم درک کل زنجيره ارزش مشتري و نه تنها براي زمان حال بلکه به عنوان ضرورتي هميشگي در سازمان ميباشد(نايب زاده و حيدرزاده، 1388).
تعريف عملياتي: بررسي منظم رضايت مشتري، شناسايي نيازهاي حال و آتي مشتريان، تعهد قوي نسبت به مشتري، شناسايي نيازهاي پنهان مشتريان.
1-8-2 رقيبگرايي13: رقيبگرايي به معناي درک نقاط قوت و ضعف کوتاهمدت و استراتژيها و قابليتهاي بلندمدت رقباي فعلي و بالقوه سازمان است(نارور و اسلاتر، 1990).
تعريف عملياتي: پاسخ به اعمال رقبا، انتخاب فرصتهاي بازار براساس توان رقابتي، توزيع اطلاعات مربوط به استراتژيهاي رقبا در شرکت، پيگيري عملکرد رقبا.
1-8-3 گرايش به داخل/هزينه14: گرايش به داخل/هزينه منعکس کننده تأکيد سازمان براثربخشي در تمام بخشهاي زنجيره ارزش خود است و همچنين با استراتژي رهبري هزينه مايکل پورتر مرتبط است(تئودوسيو و همکاران، 2012).
تعريف عملياتي: ارتقا کارآيي عمليات سازماني، کاهش هزينههاي عملياتي، بهبود فرآيند عملياتي، دستيابي به صرفهجويي ناشي از مقياس.
1-8-4 نوآوريگرايي15: نوآوريگرايي فلسفهاي است که آزادي را براي ايدههاي جديد تشويق ميکند و تمايل سازمان براي تغيير از طريق پذيرش و اجراي تکنولوژيها، منابع، مهارتها و سيستمهاي مديريتي جديد را منعکس ميکند(تئودوسيو و همکاران، 2012).
تعريف عملياتي: پذيرش نوآوري در برنامههاي و پروژههاي سازماني، آزادي اعضاي سازمان براي بيان ايدههاي نوآورانه، جستجوي فعالانه مديريت براي ايدههاي نوآورانه.
1-8-5 آشفتگي بازار16: آشفتگي بازار با ميزان تغييرات در ترکيب مشتريان و ترجيحات آنان مرتبط است و دليل عمده عدم ثبات و غير قابل پيشبيني بودن محيط خارجي محسوب ميشود(جاواروسکي و کوهلي، 1990).
تعريف عملياتي: تقاضا براي محصولات جديد، تقاضا از جانب مشتريان جديد.
1-8-6 شدت رقابت17: با توانايي و تمايل رقبا جهت تغيير در تصميمات آميخته بازاريابي براي دستيابي به مزيت رقابتي مرتبط است(سانگ و پاري18، 2009). در شرايط رقابتي شديد مشتريان گزينههاي زيادي در اختيار دارند وميتوانند از ميان گزينههاي رقيب انتخاب کنند. بنابراين سازمان با ريسک بالايي براي از دست دادن مشتريان کنوني خود مواجه است(آگوستو و کوئلهو19، 2009).
تعريف عملياتي: رقابت قيمت، اقدامات رقابتي مداوم.
1-8-7 عدم تمرکز20: تمرکز به ميزاني که تصميمگيري در يک نقطه واحد از سازمان متمرکز شده، اشاره دارد. تراکم قدرت در يک نقطه دلالت بر تمرکز داشته و عدم تراکم يا تراکم کم نشانه عدمتمرکز است(رابينز21،1389 : 98).
تعريف عملياتي: اتخاذ تصميمات بصورت غيرمتمرکز.
1-8-8 سرمايه انساني22: سرمايه انساني به عنوان مهارتها و دانش تجاري کارکنان سازمان تعريف ميشود. سرمايه انساني شامل مهارت عمومي کسب و کار، تحصيلات، تخصص و مهارت ميشود(گريفيث و همکاران، 2010).
تعريف عملياتي: شايستگي افراد، توانايي کاري متنوع، آموزش کاري متنوع.
1-8-9 سرمايه رابطهاي23: به عنوان رابطه سازمان با مشتريان، عرضهکنندگان، رقبا، دولت و نهادهاي دولتي تعريف ميشود. در ادبيات بازاريابي سرمايه رابطهاي در حوزههاي گستردهاي نظير خريدار-فروشنده، شبکههاي تجاري و تعامل با مشتري مورد مطالعه قرار گرفته است(گريفيث و همکاران، 2010).
تعريف عملياتي: کاهش زمان حل مسأله، تداوم رابطه با مشتري، بازخورد از مشتري، دسترسي آسان به اطلاعات، پاسخ صادقانه به سؤالات.
1-8-10 سرمايه سازماني24: به عنوان خطمشيها و هنجارهاي سازماني تعريف ميشود. سرمايه سازماني در تواناييها و ظرفيتهايي نظير تمايل به کارآفريني و يادگيري سازماني قرارگرفتهاند(گريفيث و همکاران، 2010).
تعريف عملياتي: آگاهي از نحوه انجام کارها، شناخت سياستهاي سازماني، سناخت رويه و فعاليتهاي سازماني.
1-8-11 سرمايه اطلاعاتي25: دانش سازماني مرتبط با محصولات، فرآيندها، مشتريان ومنابع و همچنين رقباي سازمان ميشود. سرمايه اطلاعاتي سازمان از سرمايهگذاري در تحقيقات فني، تحقيقات بازاريابي و هوش رقابتي ناشي ميشود(گريفيث و همکاران، 2010).
تعريف عملياتي: شناخت از مشتريان، شناخت از صنعتي که سازمان در آن فعاليت ميکند، شناخت از رقبا
1-8-12 قابليتهاي بازاريابي26: قابليتهاي بازاريابي به عنوان فرآيند به کارگيري دانش، مهارت ومنابع سازمان جهت ايجاد ارزش افزوده براي کالاها و خدمات، برآوردن تقاضاهاي رقابتي و پاسخگويي به نيازهاي مرتبط با بازار تعريف شده است(دي، 1994). به منظور تشريح قابليتهاي بازاريابي سازمان، به تشريح فرآيندهاي بازاريابي خاصي پرداخته ميشود که بتواند سازگار با استراتژي رقابتي شرکت باشد(رضايي دولت آبادي و خائف الهي، 1385).
تعريف عملياتي: توسعه محصول جديد، تبليغات، روابط عمومي، ترويج فروش، تجزيه و تحليل محيط، توسعه برنامه هاي بازاريابي، پياده سازي برنامه هاي بازاريابي.
1-8-13 عملکرد27: عملکرد سازماني نشان ميدهد که يک سازمان چگونه به رسالت و اهداف مربوط به خود ميرسد، عملکرد سازماني دلالت بر شروع از يک وضعيت معين و رسيدن به يک هدف دقيق دارد(طاهرپور کلانتري و طيبي طلوع، 1389). بطورکلي شاخصهاي عملکرد سازماني به دو دسته ذهني و عيني قابل تقسيم است. شاخص هاي عيني عملکرد سازماني، شاخصهايي است که بصورت کاملا واقعي و براساس دادههاي عيني اندازهگيري ميشود. شاخصهاي ذهني عملکرد سازماني بيشتر شاخصهايي را شامل ميشود که بر مبناي قضاوت گروههاي ذينفع سازمان شکل ميگيرد(ابزري و همکاران، 1388).
تعريف عملياتي: فروش، سهم بازار، سودآوري، رضايت مشتري.

2-1 مقدمه
جستجوي راههاي جديد جهت رقابت در بازارهاي رقابتي جوهره اصلي تفکر استراتژيک و استراتژي بازاريابي بوده و کسب مزيت رقابتي موضوع اصلي مباحث استراتژي است(حسيني و پناهي، 1386). بقاي سازمانها در محيط رقابتي امروز، راهي جز کسب مزيت رقابتي براي ايشان باقي نميگذارد. تئوري پردازان علم مديريت دو رويکرد براي کسب مزيت رقابتي مطرح نمودهاند، رويکردي که مبتني بر فرصتهاي محيطي است و رويکردي که مبتني بر قابليتهاي داخلي سازمان است. مطالعات متعددي توسط پژوهشگران دو دهه اخير نشان دادهاست که مزيت رقابتي مبتني بر قابليتهاي داخلي سازمان، بهترين منشأ براي مزيت رقابتي است. از اين رو انتخاب اين رويکرد جهت تحليل و بررسي منشأ رقابتي، روشي آزموده و مطمئن است(حاجي پور و مؤمني، 13). مزيت رقابتي پايدار يک سازمان عمدتاً در پي ايجاد مزيت رقابتي در منابع داخلي آن حاصل ميگردد(هانت و مورگان28، 1995). وقتي که محيط خارجي به سرعت هرچه تمامتر در حال تغيير و پيشرفت است، تنها رويکردهاي داخلي مانند رويکرد منبع محور ميتواند مبناي ثابت و پايداري را در اخذ تصميمهاي استراتژيک فراهم نمايد(نارايانان29، 2001). نگرش بر مبناي منابع اساساً عملکرد سازماني را تابع ويژگيهاي سازماني ميداند و رابطه بين مشخصههاي سازماني و نتايج عملکردي را بررسي ميکند. اصل پايهاي نگرش بر مبناي منابع اين است که سازمان متشکل از مجموعههاي منابع است ومنبع مزيت رقابتي، منابع سازمان بوده، ويژگيها و خصوصيات منابع، چگونگي مزيت و حد پايداري آن را تعيين ميکند(مهري و خداداد حسيني، 1384).
2-2 مباني نظري
2-2-1ديدگاه مبتني برمنابع (RBV) :
از اوايل دهه 90 رويکرد مبتني بر منابع به عنوان مدلي نويد بخش براي توضيح رفتار استراتژيک سازمانها و تصميمگيريهاي راهبردي در آنها، مورد توجه بسياري قرار گرفت و منابع سازمان را تحت تأثير قرار داد(جعفرپور، 1391). ديدگاه مبتني بر منابع، نخستين بار در آثار منتشر شده توسط بارني30 و ورنرفلت31 ارائه گرديد.اين ديدگاه براي ايجاد مزيت رقابتي، نگاه از درون به بيرون دارد و منابع دروني شرکت را منشأ مزيت رقابتي ميداند. در حقيقت در اين ديدگاه، عامل مزيت رقابتي، منابع و داراييهاي دروني هر سازمان ميباشد و هر سازمان به مثابه مجموعهاي از منابع منحصربه فرد فرض ميشود که برخي از اين منابع، اساس مزيت رقابتي پايدار ميباشند(اعرابي، فتح اللهي و اسدزاده، 1388). تئوري مبتني برمنابع در تحليل منابع مزيت رقابتي دو فرض را ميپذيرد، اين تئوري فرض ميکند که 1) سازمانهاي موجود در يک صنعت يا گروه استراتژيک خاص، از لحاظ منابع استراتژيکي که در اختيار دارند ناهمگن هستند و 2) منابع در ميان سازمانهاي فعال در آن صنعت يا گروه استراتژيک از تحرکپذيري کامل برخوردار نيست. بنابراين ناهمگني منابع ميتواند عمري طولاني داشته باشد. تئوري مبتني بر منابع در مورد سازمان، براي تحليل منابع و ترسيم منابعي که ميتوانند به عنوان منبع مزيت رقابتي براي سازمان عمل کنند، دو پيش فرض گفته شده را مورد آزمون قرار ميدهد(بارني، 1991). در حاليکه در روش تحليل بيروني بر توصيف رفتارهاي يک صنعت جذاب تمرکز ميشود، در ديدگاه مبتني بر منابع براي دستيابي به مزيت رقابتي پايدار به نقاط ضعف و قوت درون بنگاهها توجه شده و تأکيد از محيط رقابتي بنگاه، به منابع مورد نياز بنگاه براي رقابت، انتقال يافته و بر روي منابع جذاب و رفتار آنها تمرکز ميشود(استراند32، 2006). همچنين از پژوهشهاي محققيني چون ورنرفلت(1989)، راملت(1991)، مکگان و پورتر(1997) که به دنبال آزمون تأثير نسبي مشخصههاي سازمان و صنعت بر عملکرد شرکت بودند، اين نتيجه حاصل شد که اثرات دروني سازمان بيشتر از تأثيرات صنعت است. براي مثال راملت(1984) تشريح کرد که در دنياي کسب و کار امروز تفاوتهاي سود درون صنعتي، از تفاوتهاي سود ميان صنعتي فراتر رفته است و بر اين اساس چنين استدلال نمود که منابع دروني سازمانها بسيار مهمتر از اثرات صنعت هستند و اين به معناي تأييد ديدگاه مبتني بر منابع بوده است(جعفرپور، 1391). منابع واحدهاي پايهاي تجزيه و تحليل بوده و شامل تمام نهادههاي فرآيند بازرگاني، شامل منابع مالي، تکنولوژيکي، انساني و سازماني ميباشند که پايهاي براي ايجاد صلاحيت نيز فراهم ميکنند. در واقع صلاحيتهاي يک سازمان از يک يا ترکيبي از منابع سازمان بوجود ميآيد و خود پايهاي براي ايجاد مزيت رقابتي ارائه ميکند(تيس و همکاران33، 1987). منابع(داراييهاي سازمان) در صورت تبديل شدن به قابليتها34 و توانمنديها35(شايستگيها) ميتوانند منشأ مزيت رقابتي پايدار و نهايتاً منجر به ارتقاي عملکرد سازمان در مقايسه با رقباي خود باشند(اعرابي و همکاران، 1388). منظور از منابع در اين تئوري، صرفاً زمين و ماشين آلات نميباشد و در هفت گروه بصورت زير طبقهبندي ميشود:
1) منابع مالي (مانند نقدينگي و دسترسي به بازارهاي مالي)
2) منابع فيزيکي (مانند تجهيزات و ماشينآلات)
3) منابع قانوني (مانند نام تجاري و حق امتياز)
4) منابع انساني (مانند دانش و مهارت کارکنان)
5) منابع سازماني (مانند فرهنگ، سياستها و توانمنديها)
6) منابع اطلاعاتي (مانند دانش ناشي از مصرف کنندگان و هوش رقابتي)
7) منابع ارتباطي (مانند رابطه با مشتريان و تأمينکنندگان)
همچنين در بعضي از تحقيقات انجام شده منابع شرکت به سه گروه منابع ملموس، ناملموس و منابع

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع عملکرد سازمان، عدم تمرکز، عملکرد شعب Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع منابع سازمان، عملکرد سازمان، شهرت سازمان