پایان نامه رایگان با موضوع علی کریمی، میزان آشنایی، انحراف معیار، همبستگی پیرسون

دانلود پایان نامه ارشد

= میانگین
16/6 = انحراف معیار
6 = کمترین
42 = بیشترین

بررسی گویه‌های سازنده متغیر نوستالژی برانگیخته:
در این قسمت به بررسی گویه‌های سازنده شاخص نوستالژی برانگیخته پرداخته می شود. به منظور سنجش این شاخص 6 گویه در نظر گرفته شده که به شرح جدول آمده است.
جدول 4-11: توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب گویه‌های سازنده شاخص نوستالژی برانگیخته

عناوین
کاملاً مخالفم کاملاً موافقم
جمع
میانگین

1
2
3
4
5
6
7

1. من را به یاد گذشته انداخت
F
5
4
14
40
50
80
117
310
69/5

%
6/1
3/1
5/4
9/12
1/16
8/25
7/37
100

2. به من کمک کرد تا به یاد خاطرات شیرین و لذتبخش بیفتم.
F
3
1
13
24
63
97
109
310
80/5

%
1
3/0
2/4
7/7
3/20
3/31
2/35
100

3. حس نوستالژیکی در من بوجود آورد.
F
2
2
16
24
58
100
108
310
79/5

%
6/0
6/0
2/5
7/7
7/18
3/32
8/34
100

4. باعث شد که یک مقطع زمانی از گذشته خودم را بهخاطر آورم
F
3
7
7
31
81
95
86
310
60/5

%
1
3/2
3/2
10
1/26
6/30
7/27
100

5. باعث شد که درباره دوران نوجوانی خودم به فکر فرو بروم
F
11
13
20
53
71
82
60
310
08/5

%
5/3
2/4
5/6
1/17
9/22
5/26
4/19
100

6. یک یادآوری خوشایند از گذشتهام بود
F
5
8
20
39
65
83
90
310
45/5

%
6/1
6/2
5/6
6/12
21
8/26
29
100

سنجش متغیر میزان آشنایی با شخصیت نوستالژیک
در ابتدا نتایج حاصل از سنجش شاخص میزان آشنایی با شخصیت نوستالژیک آورده شده است و در ادامه به بررسی گویه‌های سازنده آن پرداخته می‌شود.
بر اساس یافته‌های جدول زیر می‌توان گفت، 4/9 درصد از پاسخگویان در حد کم، 5/44 در حد متوسط و 1/46درصد نیز در حد زیادی اظهار داشته‌اند که با شخصیت علی کریمی آشنایی دارند. نتایج حاصل از شاخص‌های آماری نیز بر بالا بودن آشنایی جمعیت نمونه تحقیق با شخصیت علی کریمی صحه می‌گذارد.
جدول 4-12: توزیع فراوانی شاخص میزان آشنایی پاسخگویان با شخصیت نوستالژیک
شرح
فراوانی
درصد
کم
29
4/9
متوسط
138
5/44
زیاد
143
1/46
جمع
310
100
شاخص آماری
44/26 = میانگین
54/5 = انحراف معیار
9 = کمترین
36 = بیشترین

بررسی گویه‌های سازنده متغیر میزان آشنایی با شخصیت نوستالژیک:
در این قسمت به بررسی گویه‌های سازنده شاخص میزان آشنایی با شخصیت نوستالژیک پرداخته می شود. به منظور سنجش این شاخص 4 گویه در نظر گرفته شده که به شرح جدول آمده است.
جدول (4-13): توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب گویه‌های سازنده شاخص میزان آشنایی با شخصیت نوستالژیک
عناوین
اصلاً آگاهی نداشتم کاملاً آگاهی داشتم
جمع
میانگین

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1. تا قبل از نشان دادن فیلم چقدر با شخصیت علی کریمی آشنا بودید؟
f
2
5
6
22
28
62
78
61
46
310
70/6

%
6/0
6/1
9/1
1/7
9
20
2/25
7/19
8/14
100

2. تا قبل از نشان دادن فیلم چقدر با بازیهای علی کریمی آشنایی داشتید؟
f
1
4
5
9
13
31
71
91
85
310
42/7

%
3/0
3/1
6/1
9/2
2/4
10
9/22
4/29
4/27
100

3. تا قبل از نشان دادن فیلم چقدر با سابقه ورزشی علی کریمی آشنایی داشتید؟
f
2
4
3
12
27
32
62
81
87
310
28/7

%
6/0
3/1
1
9/3
7/8
3/10
20
1/26
1/28
100

4. تا قبل از نشان دادن فیلم چقدر با سابقه غیر‌ورزشی علی کریمی آشنایی داشتید؟
f
8
23
36
61
68
34
43
23
14
310
03/5

%
6/2
4/7
6/11
7/19
9/21
11
9/13
4/7
5/4
100

سنجش متغیر میزان تاثیرپذیری نوستالژیکی
در ابتدا نتایج حاصل از سنجش شاخص میزان تأثیرپذیری نوستالژیکی آورده شده است و در ادامه به بررسی گویه‌های سازنده آن پرداخته می‌شود.
بر اساس یافته‌های جدول زیر می‌توان گفت، میل باطنی 1/7 درصد از پاسخگویان در رغبت به نوستالژی در حد کم، 6/50 در حد متوسط و 3/42 درصد نیز در حد زیادی ارزیابی شده است. نتایج حاصل از شاخص‌های آماری نیز گویای این است که میزان میل باطنی پاسخگویان در رغبت به نوستالژی در حد متوسط می‌باشد.
جدول 4-14: توزیع فراوانی شاخص میزان تأثیر پذیری نوستالژیکی
شرح
فراوانی
درصد
کم
22
1/7
متوسط
157
6/50
زیاد
131
3/42
جمع
310
100
شاخص آماری
87/40 = میانگین
45/6 = انحراف معیار
20 = کمترین
54 = بیشترین

بررسی گویه‌های سازنده متغیر میزان تأثیرپذیری نوستالژیکی:
در این قسمت به بررسی گویه‌های سازنده شاخص میزان تأثیرپذیری نوستالژیکی پرداخته می شود. به منظور سنجش این شاخص 8 گویه در نظر گرفته شده که به شرح جدول آمده است.
جدول (4-15): توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب گویه‌های سازنده شاخص میزان تأثیر پذیری نوستالژیکی
عناوین
عدم همخوانی با شخصیت من کاملاً همخوان با شخصیت من
جمع
میانگین

1
2
3
4
5
6
7

1. برای من خوشایند است که در مورد گذشته خودم فکر کنم
F
0
0
16
57
75
86
76
310
48/5

%
0
0
2/5
4/18
2/24
7/27
5/24
100

2. غالبا به چیزهایی فکر میکنم که بهطور متفاوتی در گذشته انجام دادهام.
F
0
1
17
52
88
89
63
310
04/5

%
0
3/0
5/5
8/16
4/28
7/28
3/20
100

3. بهطور کلی، خاطرات خوب بیشتر از خاطرات بد هستند
F
4
2
13
43
87
89
72
310
45/5

%
3/1
6/0
2/4
9/13
1/28
7/28
2/23
100

4. به چیزهای خوبی فکر میکنم که در زندگی از دست دادهام
F
1
9
36
70
82
60
52
310
97/4

%
3/0
9/2
6/11
6/22
5/26
4/19
8/16
100

5. خاطرات شاد و خوشی از اوقات خوب زندگیام به سرعت در ذهنم خطور میکند
F
2
8
10
34
95
97
64
310
44/5

%
6/0
6/2
2/3
11
6/30
3/31
6/20
100

6. در گذشته خاطرات ناخوشایندی برایم اتفاق افتاده که ترجیح میدهم اصلا به آنها فکر نکنم
F
31
43
42
63
75
33
23
310
96/3

%
10
9/13
5/13
3/20
2/24
6/10
4/7
100

7. نسبت به دوران کودکی خود حس نوستالژیکی دارم
F
2
9
11
40
62
89
97
310
61/5

%
6/0
9/2
5/3
9/12
20
7/28
3/31
100

8. درباره چیزهای بدی فکر میکنم که در گذشته برایم اتفاق افتاده است
F
10
35
45
61
59
52
48
310
52/4

%
2/3
3/11
5/14
7/19
19
8/16
5/15
100

سنجش متغیر میزان تمایل به خرید
در ابتدا نتایج حاصل از سنجش شاخص میزان تمایل به خرید آورده شده است و در ادامه به بررسی گویه‌های سازنده آن پرداخته می‌شود.
بر اساس یافته‌های جدول زیر می‌توان گفت، میزان تمایل به خرید برای 8/16 درصد از پاسخگویان در حد کم، 4/28 در حد متوسط و 8/54 درصد نیز در حد زیادی ارزیابی شده است. نتایج حاصل از شاخص‌های آماری نیز گویای این است که میزان تمایل به خرید در جمعیت نمونه تحقیق در حد بالایی می‌باشد.
جدول 4-16: توزیع فراوانی شاخص میزان تمایل به خرید
شرح
فراوانی
درصد
کم
52
8/16
متوسط
95
4/28
زیاد
163
8/54
جمع
310
100
شاخص آماری
59/64 = میانگین
30/16 = انحراف معیار
22 = کمترین
90 = بیشترین

بررسی گویه‌های سازنده متغیر میزان تمایل به خرید:
در این قسمت به بررسی گویه‌های سازنده شاخص میزان تمایل به خرید پرداخته می شود. به منظور سنجش این شاخص 10 گویه در نظر گرفته شده که به شرح جدول آمده است.
جدول 4-17: توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب گویه‌های سازنده شاخص میزان تمایل به خرید
عناوین
به احتمال خیلی کم به احتمال خیلی زیاد
جمع
میانگین

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1. چقدر احتمال دارد که کتابی درباره علی کریمی بخرید؟
f
17
20
30
29
54
48
38
43
31
310
51/5

%
5/5
5/6
7/9
4/9
4/17
5/15
3/12
9/13
10
100

2. چقدر احتمال دارد که به سینما بروید تا فیلمی درباره علی کریمی ببینید؟
f
6
17
24
25
38
44
66
52
38
310
08/6

%
9/1
5/5
7/7
1/8
3/12
2/14
3/21
8/16
3/12
100

3. چقدر احتمال دارد آیتمی خاطرهانگیز بخرید که نشاندهنده علی کریمی باشد؟
f
5
20
23
21
43
43
52
64
39
310
12/6

%
6/1
5/6
4/7
8/6
9/13
9/13
8/16
6/20
6/12
100

4. چقدر احتمال دارد مجلهای را بخرید که شامل مطلبی درباره علی کریمی باشد؟
f
6
8
25
23
25
55
54
68
46
310
38/6

%
9/1
6/2
1/8
4/7
1/8
7/17
4/17
9/21
8/14
100

5. چقدر احتمال دارد فیلم آنلاینی را درباره علی کریمی نگاه کنید؟
f
2
6
10
17
14
41
66
79
75
310
08/7

%
6/0
9/1
2/3
5/5
5/4
2/13
3/21
5/25
2/24
100

6. چقدر احتمال دارد که فیلم یا مستندی را درباره علی کریمی نگاه کنید؟
f
0
1
5
13
19
44
58
78
92
310
37/7

%
0
3/0
6/1
2/4
1/6
2/14
7/18
2/25
7/29
100

7. چقدر احتمال دارد با دوست، همکار یا عضویی از خانوادهتان دربار علی کریمی صحبت کنید؟
f
4
10
11
20
21
41
58
81
64
310
83/6

%
3/1
2/3
5/3
5/6
8/6
2/13
7/18
1/26
6/20
100

8. چقدر احتمال دارد که مقالهای را درباره علی کریمی سرچ کنید و آن را بخوانید؟
f
10
13
23
26
38
36
76
44
44
310
11/6

%
2/3
2/4
4/7
4/8
3/12
6/11
5/24
2/14
2/14
100

9. چقدر احتمال دارد که سازمان مرتبط با علی کریمی را حمایت کنید؟
f
6
19
19
19
22
43
51
71
60
310
48/6

%
9/1
1/6
1/6
1/6
1/7
9/13
5/16
9/22
4/19
100

10. چقدر احتمال دارد که از موزهای دیدن کنید که شخصیت علی کریمی را به نمایش بکشد؟
f
7
15
11
22
29
36
61
64
65
310
59/6

%
3/2
8/4
5/3
1/7
4/9
6/11
7/19
6/20
21
100

یافته های استنباطی پژوهش
در این قسمت به منظور آزمون فرضیات پژوهش قصد بر آن است از آزمونهای پارامتریک (مثل آزمون همبستگی اسپیرمن و رگرسیون خطی98) استفاده شود ، لذا شرط اول بررسی نرمال بودن توزیع دادهها است، از اين رو در ابتدا به بررسي نرمال بودن دادههاي متغيرهای تحقيق پرداخته ميشود.
بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها
به منظور بررسی نرمال بودن توزیع داده های مربوط به متغیرهای، تحقیق از آزمون کولموگرف اسمیرنف استفاده شد. که نتایج آن در جدول زیر آمده است:
جدول 4-18: بررسی نرمال بودن توزیع متغیرهای تحقیق به کمک آزمون کولموگرف اسمیرنف
متغیر
نوستالژی برانگیخته
آشنایی با شخصیت نوستالژیک
تأثیرپذیری نوستالژیکی
نوستالژی
تمایل به خرید
Z
831/0
009/1
746/0
646/0
031/1
سطح معنی داری
494/0
260/0
634/0
798/0
238/0

منطق تفسیر نتیجه آزمون کولموگرف اسمیرنف بدین شکل است که در صورتی که سطح معنی‌داری مقدار این آزمون بیشتر از 05/0 باشد می‌توان نتیجه گرفت توزیع داده های مربوط به متغیرها نرمال است. همانطور که در جدول فوق گزارش شده است، نتایج حاصل از آزمون نشان می‌دهد که سطح معنی‌داری همه متغیرهای تحقیق بزرگتر از 05/0 است، پس می‌توان گفت که توزیع داده های مربوط به متغیرها نرمال است. با این وضعیت انجام آزمون های پارامتریک بلامانع است.
ابتدا به منظور آزمون فرضیات تحقیق ماتریس همبستگی پیرسون بین متغیرهای تحقیق گزارش میشود، لازم به ذکر است بدین منظور ابتدا به بررسی رابطه بین متغیرهای تحقیق در بین هوادران علی کریمی پرداخته شده است.

ماتریس همبستگی پیرسون بین متغیرهای تحقیق
جدول 4-19: ماتریس همبستگی پیرسون بین متغیرهای تحقیق
نام متغیر
نوستالژی برانگیخته
آشنایی با شخصیت نوستالژیک
تأثیرپذیری

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع تاثیرپذیری، معادلات ساختاری، مصرف کنندگان، رگرسیون Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع رگرسیون، تاثیرپذیری، ضریب تعیین، ضریب همبستگی