پایان نامه رایگان با موضوع علم و فناوری، روابط عمومی

دانلود پایان نامه ارشد

م جم
آفرینش
خراسان

نرم خبر
تعداد
12
24
41
21
98

درصد
12.2%
24.5%
41.8%
21.4%
100.0%

14.8%
77.4%
50.6%
8.7%
22.5%

سخت خبر
تعداد
69
7
29
54
159

درصد
43.4%
4.4%
18.2%
34.0%
100.0%

85.2%
22.6%
35.8%
22.3%
36.6%
خبر کوتاه
تعداد
0
0
11
167
178

درصد
0.0%
0.0%
6.2%
93.8%
100.0%

0.0%
0.0%
13.6%
69.0%
40.9%

جمع

81
31
81
242
435

18.6%
7.1%
18.6%
55.6%
100.0%

100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
x^2=267.362 df= 6 sig .000
همانطور که از داده‌های جدول شماره (4-27) بر می‌آید میزان آماره خی‌دو برابر 267.362 و درجه آزادی برابر 6 است. بر اساس مقدار significant می‌توان با 99 درصد اطمینان، اظهار کرد که بین نوع خبر و روزنامه‌های مورد بررسی رابطه معناداری وجود دارد. بر اساس این جدول بیشترین نوع خبر در این صفحه در روزنامه‌های مورد بررسی، خبرکوتاه است که در روزنامه خراسان بیشتر از همه کار شده است به گونه‌ای که 69 درصد مطالب روزنامه خراسان، در صفحه علم و فناوری، خبرکوتاه است. این در حالی است که در روزنامه کیهان و جام‌جم، خبر کوتاه کار نشده است. همچنین کمترین نوع خبر، متعلق به نرم خبر است. روزنامه‌ای که بیشتر از همه به نرم‌خبر پرداخته است، روزنامه جام‌جم است. 77 درصد مطالب روزنامه جام‌جم، نرم‌خبر هستند. در روزنامه خراسان، 8 درصد مطالب نرم‌خبر هستند. به سخت‌خبر، در روزنامه کیهان بیشتر از همه روزنامه‌ها توجه شده است. 85 درصد مطالب در این روزنامه، سخت‌خبر هستند.

جدول شماره (4-28) : توزیع فروانی و درصد نوع مصاحبه به تفکیک روزنامه‌های مورد بررسی

نوع مصاحبه
نام روزنامه های مورد مورد بررسی

جمع

کیهان
جام جم
آفرینش
خراسان

تحقیقاتی
تعداد
13
10
13
5
41

درصد
31.7%
24.4%
31.7%
12.2%
100.0%

27.7%
62.5%
38.2%
17.2%
32.5%

خبری
(شخصیتی+انتقادی+ انتقادی همراه با نقد دیگران)
تعداد
34
6
21
24
85

درصد
40.0%
7.1%
24.7%
28.2%
100.0%

72.3%
37.5%
61.8%
82.8%
67.5%
جمع
تعداد
47
16
34
29
126

درصد
37.3%
12.7%
27.0%
23.0%
100.0%

100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
x^2=10.647 df= 3 sig .014
با استفاده از داده‌های جدول شماره (4-28) می‌توان فهمید که میزان آماره خی‌دو برابر 10.647 و درجه آزادی برابر3 است. چون میزان معنی‌داری کمتر از 0.01 است می‌توان با 99 درصد اطمینان، اظهار کرد که بین نوع مصاحبه و روزنامه‌های مورد بررسی رابطه معناداری وجود دارد.
البته لازم به توضیح است که برای پر کردن خانه‌های خالی، گزینه‌های مصاحبه شخصیتی، مصاحبه‌انتقادی و مصاحبه انتقادی همراه با نقد دیگران در یک خانه ادغام شدند.
بر اساس این جدول بیشترین نوع مصاحبه در این صفحه در روزنامه‌های مورد بررسی ، مصاحبه خبری است است که در روزنامه خراسان بیشتر از همه کار شده است. 82 درصد مصاحبه‌ها در روزنامه خراسان، مصاحبه خبری است. همچنین کمترین نوع مصاحبه، متعلق به مصاحبه تحقیقاتی است که بیشتر از همه در روزنامه جام‌جم به آن پرداخته شده است. 62 درصد مصاحبه‌های روزنامه جام‌جم، مصاحبه تحقیقاتی است.

جدول شماره (4-29) : بررسی معنی‌داری تفاوت بین روزنامه‌های مورد بررسی از نظر دارا بودن تصویر

عکس
نام روزنامه‌های مورد مورد بررسی

جمع

کیهان
جام جم
آفرینش
خراسان

دارد
تعداد
87
50
67
56
260

درصد
33.5%
19.2%
25.8%
21.5%
100.0%

62.6%
84.7%
50.0%
17.9%
40.3%

ندارد
تعداد
52
9
67
257
385

درصد
13.5%
2.3%
17.4%
66.8%
100.0%

37.4%
15.3%
50.0%
82.1%
59.7%

جمع
تعداد
139
59
134
313
645

درصد
21.6%
9.1%
20.8%
48.5%
100.0%

100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
x^2=147.704 df= 3 sig 0.000
با توجه به جدول شماره (4-29) میزان آماره خی‌دو برابر 147.704 و درجه آزادی برابر 3 است. براساس مقدار significant می‌توان با 99 درصد اطمینان، اظهار کرد که بین عکس‌دار بودن مطالب و روزنامه‌های مورد بررسی رابطه معناداری وجود دارد.
این جدول نشان می‌دهد که بیشتر مطالب منتشر شده در این صفحه فاقد عکس می‌باشند. در این میان مطالب منتشره در صفحات علم و فناوری در روزنامه جام‌جم بیشتر از همه دارای عکس هستند به گونه‌ای که 84 درصد مطالب عکس دارند. در حالیکه در روزنامه خراسان فقط 18 درصد مطالب دارای عکس هستند. نیمی از مطالب روزنامه آفرینش، و 62 درصد مطالب روزنامه کیهان هم دارای عکس هستند.

جدول شماره (4-30) : توزیع فروانی و درصد نوع عکس مطلب در صفحه علم و فناوری به تفکیک روزنامه‌های مورد بررسی

نوع عکس
نام روزنامه های مورد مورد بررسی

جمع

کیهان
جام جم
آفرینش
خراسان

اینفوگرافی
تعداد
15
5
4
6
30

درصد
50.0%
16.7%
13.3%
20.0%
100.0%

16.9%
10.0%
6.0%
11.1%
11.5%

عکس واقعی پدیده
تعداد
5
10
3
8
26

درصد
19.2%
38.5%
11.5%
30.8%
100.0%

5.6%
20.0%
4.5%
14.8%
10.0%

طرح گرافیکی
تعداد
8
4
3
6
21

درصد
38.1%
19.0%
14.3%
28.6%
100.0%

9.0%
8.0%
4.5%
11.1%
8.1%

آرشیوی + تزیینی
تعداد
61
31
57
34
183

درصد
33.3%
16.9%
31.1%
18.6%
100.0%

68.5%
62.0%
85.1%
63.0%
70.4%

جمع
تعداد
89
50
67
54
260

درصد
34.2%
19.2%
25.8%
20.8%
100.0%

100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
x^2=18.896 df= 9 sig .026
داده‌های این جدول نشان می‌دهند که بین روزنامه‌های مورد بررسی با 99 درصد اطمینان از نظر “نوع عکس” تفاوت معناداری وجود دارد؛ زیرا x^2 این جدول برابر 18.896 و درجه آزادی آن برابر 9 است. لازم به توضیح است که به دلیل خالی بودن خانه‌ها، گزینه‌های عکس آرشیوی و عکس تزیینی ادغام شدند. با توجه به جدول می‌توان گفت که عکس‌های تزیینی و آرشیوی بیش از سایر انواع عکس‌ها به کار رفته است. روزنامه کیهان بیشتر از سایر روزنامه‌ها از این نوع عکس استفاده کرده است. به طوریکه 68.5 درصد عکس‌های آرشیوی و تزیینی در این روزنامه به چاپ رسیده است طرح گرافیکی کمتزین نوع عکس در این صفحات است که در روزنامه کیهان بیش از دیگران و در روزنامه آفرینش کمتر از دیگران از آن استفاده شده است. عکس واقعی پدیده علمی، در روزنامه جام جم بیشتر از همه کار شده است. عکس های ارشیوی و تزیینی بیشترین حجم عکس های روزنامه آفرینش را به خود اختصاص داده اند.
جدول شماره (4-31) : توزیع فروانی و درصد منبع عکس در مطلب در صفحه علم و فناوری به تفکیک روزنامه های مورد بررسی

منبع عکس
نام روزنامه های مورد مورد بررسی

جمع

کیهان
جام جم
آفرینش
خراسان

عکاس یا طراح روزنامه + سایت های داخلی
تعداد
1
21
0
13
35

درصد
2.9%
60.0%
0.0%
37.1%
100.0%

1.1%
42.0%
0.0%
24.1%
13.5%

عکاس یا طراح خارجی +سایت های خارجی
تعداد
5
2
0
1
8

درصد
62.5%
25.0%
0.0%
12.5%
100.0%

5.6%
4.0%
0.0%
1.9%
3.1%

بدون منبع
تعداد
83
27
67
40
217

درصد
38.2%
12.4%
30.9%
18.4%
100.0%

93.3%
54.0%
100.0%
74.1%
83.5%

جمع
تعداد
89
50
67
54
260

درصد
34.2%
19.2%
25.8%
20.8%
100.0%

100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
x^2=18.896 df= 9 sig .026

در این جدول به علت خالی بودن 33 درصد خانه‌ها, علیرغم ادغام، رابطه معنی‌داری مشاهده نمی شود، لذا از توصیف جدول معذوریم.

جدول شماره (4-32) : توزیع فروانی و درصد منبع مطلب در صفحه علم و فناوری به تفکیک روزنامه های مورد بررسی

منبع مطلب
نام روزنامه های مورد مورد بررسی

جمع

کیهان
جام جم
آفرینش
خراسان

تولیدی
تعداد
0
30
0
76
106

درصد
0.0%
28.3%
0.0%
71.7%
100.0%

0.0%
50.8%
0.0%
24.3%
16.4%

خبرگزاری داخلی
تعداد
43
0
104
216
363

درصد
11.8%
0.0%
28.7%
59.5%
100.0%

30.9%
0.0%
77.6%
69.0%
56.3%

خبرگزاری خارجی
تعداد
34
26
10
5
75

درصد
45.3%
34.7%
13.3%
6.7%
100.0%

24.5%
44.1%
7.5%
1.6%
11.6%

دست سوم
تعداد
0
0
15
1
16

درصد
0.0%
0.0%
93.8%
6.2%
100.0%

0.0%
0.0%
11.2%
0.3%
2.5%

نامشخص (+ روابط عمومی ها+ روزنامه های دیگر)
تعداد
62
3
5
15
85

درصد
72.9%
3.5%
5.9%
17.6%
100.0%

44.6%
5.1%
3.7%
4.8%
13.2%

جمع
تعداد
139
59
134
313
645

درصد
21.6%
9.1%
20.8%
48.5%
100.0%

100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
x^2=454.886 df= 12 sig .0.000
داده های این جدول نشان می دهند که بین روزنامه های مورد بررسی با 99 درصد اطمینان از نظر “منبع” تفاوت معناداری وجود دارد؛ زیرا x^2 این جدول برابر 454.886 و درجه آزادی آن برابر 12 است. لازم به توضیح است که به دلیل خالی بودن خانه‌ها، گزینه عکس آرشیوی و عکس تزیینی ادغام شدند. با توجه به جدول، منبع بیشتر مطالب در این صفحه‌های روزنامه‌های مورد بررسی، نامشخص است. روزنامه کیهان بیشترین میزان “نامشخص بودن منبع” را دارد. به گونه‌ای که منبع 44 درصد مطالب نامشخص است. کمترین نوع منبع هم، منبع “دست سوم” است که در روزنامه آفرینش از سایر روزنامه‌ها بیشتر است. منبع11 درصد مطالب این روزنامه دست سوم است. در روزنامه‌های جام جم و کیهان مطلبی با منبع دست سوم، کار نشده است. بیشترین مطالب تولیدی، مربوط به روزنامه جام‌جم است. 50 درصد مطالب این روزنامه تولیدی هستند.

جدول شماره (4-33) : توزیع فروانی و درصد نوع مطلب در صفحه علم و فناوری به تفکیک روزنامه های مورد بررسی

نوع مطلب
نام روزنامه های مورد مورد بررسی

جمع

کیهان
جام جم
آفرینش
خراسان

بنیادی
تعداد
26
23
8
8
65

درصد
40.0%
35.4%
12.3%
12.3%
100.0%

18.7%
39.0%
6.0%
2.6%
10.1%

کاربردی
تعداد
113
36
126
305
580

درصد
19.5%
6.2%
21.7%
52.6%
100.0%

81.3%
61.0%
94.0%
97.4%
89.9%

جمع
تعداد
139
59
134
313
645

درصد
21.6%
9.1%
20.8%
48.5%
100.0%

100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
x^2=87.852 df= 12 sig .0.000
همانطور که از داده های جدول شماره (4-33) بر می‌آید میزان آماره خی‌دو برابر 87.852 و درجه آزادی برابر 12 است. براساس مقدار significant می‌توان با 99 درصد اطمینان، اظهار کرد که بین نوع مطلب و روزنامه های مورد بررسی رابطه معناداری وجود دارد.بر اساس این جدول بیشترین نوع مطلب در این صفحه در روزنامه‌های مورد بررسی، مطلب کاربردی است که در روزنامه خراسان بیشتر از همه و در روزنامه جام‌جم کمتر از همه کار شده است. 97 درصد مطالب روزنامه خراسان، مربوط به علوم کاربردی است. در روزنامه آفرینش نیز 94 درصد مطالب در حوزه علوم کاربردی است.
همچنین کمترین نوع خبر، متعلق به مطالب در حوزه علوم بنیادی است که در روزنامه جام‌جم بیشتر از سایر روزنامه‌ها به آن پرداخته شده است. 39 درصد مطالب کار شده در روزنامه جام‌جم، مربوط به علوم بنیادی است. درحالیکه در رزونامه خراسان فقط نزدیک 3 درصد به این حوزه اختصاص دارد.

جدول شماره (4-34) : توزیع فروانی و درصد حوزه تاثیر مطلب در صفحه علم و فناوری به تفکیک روزنامه‌های مورد بررسی

حوزه تاثیر
نام روزنامه های مورد مورد بررسی

جمع

کیهان
جام جم
آفرینش
خراسان

کشوری
تعداد
23
14
7
122
166

درصد
13.9%
8.4%
4.2%
73.5%
100.0%

16.5%
23.7%
5.2%
39.0%
25.7%

منطقه ا

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع علم و فناوری، توزیع فراوانی، روابط عمومی Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع روزنامه‌نگاری، علم و فناوری، بهداشت روان، جامعه علمی