پایان نامه رایگان با موضوع علم و فناوری، توزیع فراوانی، سیاست علمی، محیط زیست

دانلود پایان نامه ارشد

در بازه زمانی مورد مطالعه، 22 گزارش معادل 65 درصد(3.4 درصد از کل مطالب) دارای پایان‌بندی بوده‌اند. در مقابل، 12 گزارش معادل 20 درصد (1.9 درصد) فاقد پایان‌بندی بوده‌اند.

نمودار شماره(4-17) : توزیع درصدی دارا بودن “پایان بندی” در مطالب مورد بررسی

جدول شماره(4-18) توزیع فراوانی و درصد ” استفاده از آمار” در مطالب مورد بررسی
گزینه
فراوانی
درصد
بله با توضیح
71
11.0
بله بدون توضیح
27
4.2
خیر، استفاده نشده است
547
84.8
جمع
645
100.0

همانطور که جدول شماره(4-18) نشان می‌دهد ، در 547 مطلب یعنی 84.8درصد ، از مطالب منتشر شده در صفحه علم و فناوری روزنامه‌های مورد بررسی از آمار استفاده نشده است. در 71 مطلب (11.0درصد) از آمار استفاده شده و مفهوم آماری مورد نظر توضیح داده شده است و در 27 مطلب (4.2درصد) از آمار استفاده شده ولی مفهوم آماری مورد نظر توضیح داده نشده است.

نمودار شماره (4-18): توزیع درصدی ” استفاده از آمار” در مطالب مورد بررسی

جدول شماره(4-19): توزیع فراوانی و درصد ” استفاده از واژه‌های تخصصی” در مطالب مورد بررسی
گزینه
فراوانی
درصد
بله با توضیح
233
36.1
بله بدون توضیح
126
19.5
خیر
286
44.3
جمع
645
100.0

همانطور که جدول شماره (4-19) نشان می‌دهد ، در 286 مطلب یعنی 44.3درصد ، از مطالب منتشر شده در صفحه علم و فناوری روزنامه‌های مورد بررسی از واژه‌های تخصصی استفاده نشده است. در 233 مطلب (36.1درصد) از واژه‌های تخصصی استفاده شده و مفهوم آن توضیح داده شده است و در 126مطلب (19.5درصد) از واژه‌های تخصصی استفاده شده ولی مفهوم آن توضیح داده نشده است.

نمودار شماره(4-19): توزیع درصدی ” استفاده از واژه‌های تخصصی” در مطالب مورد بررسی

جدول شماره(4-20): توزیع فراوانی و درصد ” پرداختن به سیاست علمی” در مطالب مورد بررسی
گزینه
فراوانی
درصد
بله
3
0.46
خیر
642
99.54
جمع
645
99.8

همانطور که داده‌های جدول شماره(4-20) نشان می‌دهد فقط در3 مطلب (0.46درصد) به سیاست علمی پرداخته شده است، و در 642 مطلب (99.54درصد) به سیاست علمی پرداخته نشده است.

نمودار شماره (4-20): توزیع درصدی ” پرداختن به سیاست علمی” در مطالب مورد بررسی

جدول شماره(4-21): توزیع فراوانی و درصد ” پرداختن به مناقشات علمی” در مطالب مورد بررسی
گزینه
فراوانی
درصد
بله
9
1.4
خیر
636
98.6
جمع
645
100.0

همانطور که جدول شماره(4-21) نشان می دهد فقط در9 مطلب معادل 1.4درصد از کل مطالب منتشر شده در این صفحه در بازه زمانی مورد بررسی به مناقشات علمی پرداخته شده است، و در 636 مطلب معادل 98.6درصد از کل مطالب به مناقشات علمی پرداخته نشده است.

نمودار شماره (4-21): توزیع درصدی ” پرداختن به سیاست علمی” در مطالب مورد بررسی

جدول شماره(4-22): توزیع فراوانی و درصد ” نوع مناقشات علمی” در مطالب مورد بررسی
گزینه
فراوانی
درصد
درصد معتبر
گزارشگری منفعل از مناقشات علمی
3
.5
14.3
نوع فعال مناقشه توسط روزنامه‌نگار
3
.5
42.9
مناقشات با موضوع امنیت ملی
2
.3
28.6
مناقشات مربوط به علم و نهادهای سیاسی عقیدتی
1
.2
14.3
جمع
9
1.4
100.0

همانطور که جدول شماره(4-22) نشان می دهد، گزارشگری منفعل از مناقشات و نوع فعال مناقشه توسط روزنامه‌نگار هر کدام با فراوانی 3 عدد معادل 34 درصد (0.5درصد از کل مطالب) بیشترین نوع مناقشه‌ای هستند که در صفحه علم و فناوری روزنامه‌های مورد بررسی به آنها پرداخته شده است و مناقشات مربوط به علم و نهادهای سیاسی عقیدتی با فراوانی 1 عدد معادل13 درصد (0.2 درصد از کل مطالب) کمترین نوع مناقشات هستند.

نمودار شماره(4-22): توزیع درصدی ” نوع مناقشات علمی” در مطالب مورد بررسی
جدول شماره (4-23) : توزیع فروانی و درصد مطالب مورد بررسی بر اساس«موضوع »
گزینه
فراوانی
درصد
پزشکی(بهداشت؛ بهداشت روان)
190
29.5
آی‌تی(کامپیوتر؛ موبایل؛ بازی رایانه ای)
162
25.1
اختراعات ( نوآوری‌ها)
107
16.6
نجوم ( فضا)
45
7.0
جشنواره‌ها (مناسبت‌های علمی)
8
1.2
زیست‌شناسی(گیاهان، جانوران، بیوتکنولوژی)
34
5.3
تغذیه
49
7.6
زمین‌شناسی (ژئو فیزیک)
13
2.0
نانو فناوری
8
1.2
دانشگاه(وزارت علوم، معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری)
13
2.0
محیط زیست (آلودگی)
5
.8
سایر
11
1.7
جمع
645
100.0

همانطور که داده‌های جدول شماره (4-23) نشان می‌دهد بیشترین موضوع در صفحه علم و فناوری روزنامه‌های مورد بررسی پزشکی با فراوانی 29.5عدد (29.5درصد) است. بعد از آن موضوعات به ترتیب فروانی عبارتند از: آی تی با فراوانی 162عدد (25.1درصد) ؛ اختراعات ا107 عدد (16.6درصد)؛ تغذیه49 عدد (7.6درصد)؛ نجوم 45عدد (7.0درصد)؛ زیست شناسی 34عدد (5.3درصد)؛ زمین‌شناسی و دانشگاه هر کدام13 عدد (2.0درصد)؛ جشنواره‌ها و نانو فناوری هر کدام 8عدد (1.2درصد)؛ محیط زیست 5 عدد (.8درصد).
لازم به توضیح است که گزینه “سایر” شامل اخباری مانند تاریخ، انرژی، المپیادهای علمی، معماری و باستان‌شناسی می‌باشد که به دلیل کم بودن تعداد مطالب در یک دسته جمع شدند و فراوانی مجموع آنها 11 عدد (1.7 درصد) می‌باشد.

نمودار شماره (4-23): توزیع درصدی مظالب مورد بررسی بر اساس «موضوع »

2-1-4 یافته‌های استنباطی
در این بخش با استفاده از آزمون آماری کای اسکوئر به تجزیه و تحلیل و استنباط معناداری رابطه مقوله‌های بخش اول تحقیق با روزنامه‌های مورد بررسی می‌پردازیم.

جدول شماره (4-24) : بررسی معنی‌داری تفاوت میان روزنامه‌های مورد بررسی از نظر سبک مطلب

سبک
نام روزنامه های مورد مورد بررسی

جمع

کیهان
جام جم
آفرینش
خراسان

خبر
تعداد
81
30
70
69
250

درصد
32.4%
12.0%
28.0%
27.6%
100.0%

58.3%
50.8%
52.2%
22.0%
38.8%

خبرکوتاه
تعداد
0
0
9
169
178

درصد
0.0%
0.0%
5.1%
94.9%
100.0%

0.0%
0.0%
6.7%
54.0%
27.6%

مصاحبه
تعداد
1
10
18
24
53

درصد
1.9%
18.9%
34.0%
45.3%
100.0%

0.7%
16.9%
13.4%
7.7%
8.2%

گزارش
تعداد
0
15
5
14
34

درصد
0.0%
44.1%
14.7%
41.2%
100.0%

0.0%
25.4%
3.7%
4.5%
5.3%

خبر منتج از مصاحبه
تعداد
44
3
21
4
72

درصد
61.1%
4.2%
29.2%
5.6%
100.0%

31.7%
5.1%
15.7%
1.3%
11.2%
مطلب آموزشی
تعداد
13
1
11
33
58

درصد
22.4%
1.7%
19.0%
56.9%
100.0%

9.4%
1.7%
8.2%
10.5%
9.0%

جمع
تعداد
139
59
134
313
645

درصد
21.6%
9.1%
20.8%
48.5%
100.0%

100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
x^2= 361.385 df= 15 sig .000
بر اساس جدول شماره (4-24) میزان آماره خی دو برابر 361.385 و درجه آزادی آن برابر 15 است. چون میزان معناداری کمتر از 0.01 است با 99 درصد اطمینان می‌توان گفت که بین روزنامه‌های مورد بررسی از نظر سبک مطلب رابطه معناداری وجود دارد. در میان روزنامه‌های مورد بررسی بیش از همه، به “خبر ” پرداخته شده و سبک “گزارش” کمترین توجه روزنامه‌نگاران را به خود جلب کرده است.روزنامه کیهان بیش از سایر روزنامه‌ها، اخبار علم و فناوری را در قالب خبر ارائه کرده است ولی روزنامه جام‌جم بیش از یک چهارم مطالب منتشر شده در صفحه علم و فناوری را به”گزارش” اختصاص داده است. جدول همچنین نشان می‌دهد که بیش از 50 درصد مطالب روزنامه خراسان، خبرکوتاه است، درحالیکه در روزنامه کیهان و جام جم، اصلا خبرکوتاه کار نشده است.
جدول شماره (4-25): بررسی معنی‌داری تفاوت میان روزنامه‌های مورد بررسی از نظر ارزش‌های خبری

ارزش های خبری
نام روزنامه های مورد مورد بررسی

جمع

کیهان
جام جم
آفرینش
خراسان

دربرگیری
تعداد
70
11
78
54
213

درصد
32.9%
5.2%
36.6%
25.4%
100.0%

56.0%
33.3%
70.9%
21.8%
41.3%

شهرت و معروفیت
تعداد
1
2
2
44
49

درصد
2.0%
4.1%
4.1%
89.8%
100.0%

0.8%
6.1%
1.8%
17.7%
9.5%

کشمکش، برخورد، تضاد
تعداد
2
0
1
21
24

درصد
8.3%
0.0%
4.2%
87.5%
100.0%

1.6%
0.0%
0.9%
8.5%
4.7%

تازگی
تعداد
22
6
22
76
126

درصد
17.5%
4.8%
17.5%
60.3%
100.0%

17.6%
18.2%
20.0%
30.6%
24.4%

شگفتی و استثنا
تعداد
26
12
0
25
63

درصد
41.3%
19.0%
0.0%
39.7%
100.0%

20.8%
36.4%
0.0%
10.1%
12.2%

فراوانی تعداد و مقدار
تعداد
0
1
0
15
16

درصد
0.0%
6.2%
0.0%
93.8%
100.0%

0.0%
3.0%
0.0%
6.0%
3.1%

علایق انسانی + مجاورت
تعداد
4
1
7
13
25

درصد
16.0%
4.0%
28.0%
52.0%
100.0%

3.2%
3.0%
6.4%
5.2%
4.8%

جمع
تعداد
125
33
110
248
516

درصد
24.2%
6.4%
21.3%
48.1%
100.0%

100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
x^2= 164.546 df= 18 sig .000
بر اساس جدول شماره (4-25) میزان آماره خی‌دو برابر 164.54 و درجه آزادی برابر 18 است. بر اساس مقدار significant می‌توان با 99 درصد اطمینان، اظهار کرد که در روزنامه‌های مورد بررسی از نظر ارزش خبری رابطه معناداری وجود دارد. بر اساس این جدول بیشترین ارزش خبری غالب در این صفحه در روزنامه‌های مورد بررسی ، دربرگیری است و در روزنامه آفرینش بیشتر از همه و در روزنامه جام‌جم کمتر از همه به آن پرداخته شده است. به گونه‌ای که 70 درصد ارزش خبری مطالب روزنامه آفرینش، دارای ارزش خبری “دربرگیری” هستند. همچنین کمترین ارزش خبری غالب، متعلق به ارزش “فراوانی تعداد و مقدار” است که در روزنامه خراسان بیشتر از سایر روزنامه‌ها به آن پرداخته شده است. ارزش خبری شهرت، با تفاوت قابل توجهی در روزنامه خراسان پرداخته شده است؛ روزنامه کیهان، فقط یک بار، و روزنامه‌های جام‌جم و آفرینش فقط 2 بار از این ارزش خبری استفاده کرده‌اند، درحالیکه در روزنامه آفرینش، در 44 مطلب، از این ارزش خبری استفاده شده است.
جدول شماره (4-26) : توزیع فروانی و درصد نوع تیتر مطلب به تفکیک روزنامه‌های مورد بررسی

نوع تیتر
نام روزنامه های مورد مورد بررسی

جمع

کیهان
جام جم
آفرینش
خراسان

هشدار دهنده
تعداد
38
3
34
41
116

درصد
32.8%
2.6%
29.3%
35.3%
100.0%

27.3%
5.1%
25.4%
13.1%
18.0%

اطلاع رسان
تعداد
101
56
100
272
529

درصد
19.1%
10.6%
18.9%
51.4%
100.0%

72.7%
94.9%
74.6%
86.9%
82.0%

جمع
تعداد
139
59
134
313
645

درصد
21.6%
9.1%
20.8%
48.5%
100.0%

100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
x^2= 24.925 df= 3 sig .000
بر اساس جدول شماره (4-26) میزان آماره خی دو برابر 24.925و درجه آزادی آن برابر 3 است. چون میزان معناداری کمتر از 0.01 است با 99 درصد اطمینان می‌توان گفت که بین نوع تیتر و روزنامه مورد بررسی رابطه معناداری وجود دارد.در میان روزنامه‌های مورد بررسی، بیشترین نوع تیتر، تیتر اطلاع‌رسان است که در روزنامه خراسان بیشترین تعداد و در روزنامه جام‌جم کمترین تعداد را به خود اختصاص داده است. البته نزدیک به 95 درصد تیترهای کار شده در روزنامه جام‌جم، تیترهای اطلاع‌رسان هستند. در واقع، کمتر بودن تیترهای اطلاع‌رسان در روزنامه جام‌جم، به علت کمتر بودن تعداد مطالب کار شده است. در سایر روزنامه‌ها نیز حجم قابل توجهی از تیترها، تیترهای اطلاع‌رسان هستند. تیتر هشدار‌دهنده کمترین نوع تیتر است. بیشتر از یک چهارم تیترهای روزنامه کیهان، تیترهای هشدار‌دهنده هستند. در روزنامه جام‌جم، فقط 5 درصد تیترها هشداردهنده می‌باشند.

جدول شماره (4-27) : توزیع فروانی و درصد نوع خبر به تفکیک روزنامه‌های مورد بررسی

نوع خبر
نام روزنامه های مورد مورد بررسی

جمع

کیهان
جام

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع علم و فناوری، توزیع فراوانی، روابط عمومی Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع روزنامه‌نگاری، علم و فناوری، بهداشت روان، جامعه علمی