پایان نامه رایگان با موضوع علم و فناوری، توزیع فراوانی، روابط عمومی

دانلود پایان نامه ارشد

داده است.

نمودار شماره(4-1): توزیع درصدی مطالب علم و فناوری در صفحه علم و فناوری روزنامه های مورد بررسی
جدول شماره(4-2) : توزیع فراوانی و درصد سبک مطالب علم وفناوری در روزنامه‌های مورد بررسی
گزینه
فراوانی
درصد
خبر
250
38.8
خبر کوتاه
178
27.6
مصاحبه
53
8.2
گزارش
34
5.3
خبر منتج از مصاحبه
72
11.2
مطلب آموزشی
58
9.0
جمع
645
100.0
از جدول شماره(4-2) چنین استنباط می‌شود که بیشترین سبک مطلب، در میان مطالب صفحات علم و فناوری روزنامه‌های مورد بررسی با فراوانی 250 عدد معادل 38.8 درصد به “خبر” اختصاص دارد، و بعد از آن به ترتیب “خبر کوتاه” با فروانی 178 عدد معادل 27.6 درصد؛ “خبر منتج از مصاحبه” با فراوانی 72 عدد معادل 11.2درصد؛ “مطلب آموزشی” با فروانی 58 عدد معادل 9.0درصد ؛ “مصاحبه” با فروانی 53 عدد معادل 8.2درصد؛ و “گزارش” با فراوانی 34 عدد معادل 5.3 در جایگاه‌های بعدی قرار دارند.

نمودار شماره (4-2) : توزیع درصدی سبک مطالب، در روزنامه‌های مورد بررسی
جدول شماره (4-3): توزیع فراوانی و درصد ارزش خبری غالب، در روزنامه‌های مورد بررسی

گزینه
فراوانی
درصد
دربرگیری
213
33.0
شهرت و معروفیت
49
7.6
کشمکش،برخورد، تضاد
24
3.7
تازگی
126
19.5
شگفتی و استثنا
63
9.8
فراوانی تعداد و مقدار
16
2.5
مجاورت
15
2.3
علایق انسانی
10
1.6
سایر
129
20.0
جمع
645
100.0
مطابق داده‌های جدول و نمودار شماره(4-3) بیشترین ارزش خبری غالب در صفحات علم و فناوری، در دوره زمانی مورد بررسی ارزش “دربرگیری” با فراوانی 213 عدد معادل 33درصد می باشد. همچنین ارزش خبری “علایق انسانی” با فراوانی 10 عدد معادل 1.6 درصد کمترین میزان را به خود اختصاص داده است.

نمودار شماره (4-3): توزیع درصدی ارزش خبری غالب در روزنامه‌های مورد بررسی
جدول شماره (4-4): نوع تیتر در مطالب صفحه علم و فناوری روزنامه‌های مورد بررسی
گزینه
فراوانی
درصد
هشدار دهنده
116
18.0
اطلاع رسان
529
82.0
جمع
645
100.0

82 درصد تیترهای صفحه علم و فناوری مطابق داده های جدول شماره(3-4) و نیز نمودار شماره(3-4) در بازه زمانی مورد با مطالعه با فراوانی 529 ، “اطلاع‌رسان” و 18 درصد آنها با فراوانی 116 “هشداردهنده” بوده‌اند.

نمودار شماره(4-4) : توزیع درصدی نوع تیتر در صفحه علم و فناوری روزنامه‌های مورد بررسی

جدول شماره(4-5) : وجود تیتر در صفحه اول روزنامه‌های مورد بررسی

گزینه
فراوانی
درصد
در صفحه اول تیتر دارد
.
.
در صفحه اول تیتر ندارد
645
100.00
جمع
645
100.0
همانطور که جدول شماره(4-5) نشان می‌دهد، هیچ کدام از مطالب مورد بررسی در بازه زمانی مورد مطالعه در صفحه اول روزنامه‌ها تیتر ندارند، و این امر به معنای عدم برجسته‌سازی اخبار این صفحه در روزنامه‌های مورد بررسی است. لازم به توضیح است که سوال بعدی ، در دستورالعمل کدگذاری شده چنین است: « درصورت داشتن تیتر در صفحه اول، تیتر چندم است؟» که این سوال نیز بی‌پاسخ مانده است.
جدول شماره(4-6) : توزیع فراوانی و درصد نوع مطلب از نظر بنیادی و کاربردی بودن، در صفحه علم و فناوری روزنامه های مورد بررسی

گزینه
فراوانی
درصد
بنیادی
65
10.1
کاربردی
580
89.9
جمع
645
100.0
همانطور که جدول(4-6) نشان می‌دهد 580 مطلب یعنی 89.9درصد از مطالب صفحه علم وفناوری در روزنامه‌های مورد بررسی “کاربردی” و 65 مطلب یعنی10.1 درصد از مطالب “بنیادی” بوده‌اند.

نمودار شماره (4-6) : توزیع درصدی نوع مطلب از نظر بنیادی و کاربردی بودن، در صفحه علم و فناوری روزنامه‌های مورد بررسی
جدول شماره (4-7) توزیع فراوانی و درصد نوع خبر در صفحات دانش و فناوری روزنامه‌های مورد بررسی
گزینه
فراوانی
درصد
نرم خبر
98
15.2
سخت خبر
159
24.7
خبر کوتاه
178
27.6
جمع
435
67.4

همانطور که داده‌های جدول و نمودار شماره (4-7) نشان می‌دهد بیشترین نوع خبر، در میان مطالب صفحه علم و فناوری روزنامه‌های مورد بررسی خبر کوتاه با فراوانی 178 عدد معادل41 درصد (27.6 درصد از کل مطالب ) و کمترین نوع خبر، نرم خبر با فراوانی 98 عدد معادل 22 درصد ( 15.2درصد کل مطالب) می‌باشد.

نمودار شماره (4-7) : توزیع درصدی نوع خبر در صفحات دانش و فناوری روزنامه‌های مورد بررسی

جدول شماره (4-8) : توزیع فراوانی و درصد منبع مطلب ، در صفحه علم و فناوری روزنامه‌های مورد بررسی
گزینه
فراوانی
درصد
تولیدی روزنامه
106
16.4
خبرگزاری داخلی
363
56.3
خبرگزاری خارجی
75
11.6
روابط عمومی ها
1
.2
روزنامه های دیگر
1
.2
دست سه
16
2.5
نامشخص
83
12.9
جمع
645
100.0
مطابق داده‌های جدول شماره(4-8) “خبرگزاری‌های داخلی” بیشترین منبع مطالب صفحه‌های علم و فناوری در روزنامه‌های مورد بررسی، با 363 مطلب معادل56.3 درصد بوده است. سایر منابع به ترتیب بیشترین مقدار فراوانی عبارتند از: “تولیدی روزنامه” 106 معادل16.4 درصد؛ “منبع نامشخص” 83 معادل12.9 درصد؛ “خبرگزاری‌های خارجی” 75 معادل 11.6درصد؛ “منبع دست سوم ” 16 معادل 2.5درصد؛ و “روابط عمومی‌ها” و “روزنامه‌های دیگر” هرکدام 1 معادل.2 درصد.

نمودار شماره(4-8): توزیع درصدی منبع مطلب ، در صفحه علم و فناوری روزنامه‌های مورد بررسی
جدول شماره (4-9) : توزیع فراوانی و درصد مطالب صفحه علم و فناوری از نظر دارا بودن عکس در روزنامه‌های مورد بررسی
گزینه
فراوانی
درصد
عکس دارد
260
40.3
عکس ندارد
385
59.7
جمع
645
100.0

از مجموع مطالب منتشر شده در صفحه علم و فناوری روزنامه‌های مورد بررسی 260 مطلب معادل40.3 درصد دارای عکس بوده‌اند . 385 مطلب معادل59.7 درصد نیز مطابق جدول و نمودار شماره (3-9) در این صفحات فاقد عکس می‌باشند.

نمودار شماره(4-9) : توزیع درصدی مطالب صفحه علم و فناوری از نظر دارا بودن عکس در روزنامه‌های مورد بررسی

جدول شماره .(4-10) : توزیع فراوانی و درصد نوع عکس در صفحه علم و فناوری روزنامه‌های مورد بررسی
گزینه
فراوانی
درصد
درصدمعتبر
اینفوگرافی
30
4.7
11.5
عکس واقعی پدیده علمی
26
4.0
10.0
طرح گرافیکی پدیده علمی
21
3.3
8.1
عکس آرشیوی
4
.6
1.5
عکس تزیینی
179
27.8
68.8
جمع
260
40.3
100.0

همانطور که داده‌های جدول و نمودار شماره(4-10) نشان می‌دهد بیشترین نوع عکس، “عکس تزیینی” با فراوانی 179 عدد معادل درصد می‌باشد. سایر انواع عکس به ترتیب فراوانی عبارتند از : “اینفوگرافی “با فراوانی 30 عدد معادل12 درصد (4.7 درصد از کل مطالب) ؛ “عکس واقعی پدیده علمی” با فراوانی 26 عدد معادل10 درصد (4 درصد از کل مطالب) ؛ “طرح گرافیکی پدیده علمی” با فراوانی 21 عدد معادل8 درصد (3.3 درصد از کل مطالب)؛ و “عکس آرشیوی “با فراوانی 4 عدد معادل1 درصد (.6 درصد از کل مطالب منتشر شده).

نمودار شماره (4-10): توزیع درصدی نوع عکس در صفحه علم و فناوری روزنامه های مورد بررسی
جدول شماره (4-11) : توزیع فراوانی و درصد منبع عکس در صفحه علم و فناوری در روزنامه‌های مورد بررسی
گزینه
فراوانی
درصد
درصد معتبر
عکاس یا طراح روزنامه
16
2.5
6.2
عکاس یا طراح خارجی
6
.9
2.3
سایت های داخلی
19
2.9
7.3
سایت های خارجی
2
.3
.8
بدون منبع
217
33.6
83.5
جمع
260
40.3
100.0

همانطور که داده‌های جدول ونمودار شماره (4-11) نشان می‌دهد، 217 عدد معادل84 درصد از عکس‌های منتشر شده در صفحه علم و فناوری روزنامه‌های مورد بررسی( 33.6 درصد ازکل مطالب) ، بدون منبع بوده‌اند و منبع سایر عکس‌ها به ترتیب فراوانی عبارتند از: “سایت‌های داخلی” با فراوانی 19 عدد معادل7 درصد (2.9درصد از کل مطالب)؛ “عکاس یا طراح روزنامه” با 16 عدد معادل 6 درصد (2.5 درصد از کل مطالب)، “عکاس یا طراح خارجی” با 6 عدد معادل 6 درصد ( .9درصد از کل مطالب)؛ و “سایت‌های خارجی” با 2 عدد معادل1 درصد (.3 درصد از کل مطالب).

نمودار شماره(4-11) : توزیع درصدی منبع عکس در صفحه علم و فناوری در روزنامه‌های مورد بررسی
جدول شماره (4-12) توزیع فراوانی و درصد حوزه تاثیر مطالب مورد بررسی
گزینه
فراوانی
درصد
کشوری
166
25.7
منطقه ای
11
1.7
جهانی
468
72.6
جمع
645
100.0

همانطور که داده‌های جدول و نمودار شماره (4-12) نشان می‌دهد بیشترین حوزه تاثیر با فراوانی 648 عدد معادل 72.6درصد جهانی و کمترین حوزه تاثیر با فراوانی 11 عدد معادل 1.7درصد منطقه‌ای بوده است.

نمودار شماره (4-12) توزیع درصدی حوزه تاثیر مطالب مورد بررسی

جدول شماره (4-13): توزیع فراوانی و درصد ” مربوط بودن به ایران” مطالب مورد بررسی
گزینه
فراوانی
درصد
بله
143
22.2
خیر
502
77.8
جمع
645
100.0

از میان 645 مطلب منتشر شده در بازه زمانی مورد مطالعه در صفحه علم و فناوری روزنامه‌های مورد بررسی 142 مطلب یعنی 22.2درصد به ایران مربوط است و همانطور که جدول شماره(3-13) نشان می دهد 502 مطلب یعنی 77.8 درصد مستقیما به ایران مربوط نیست.

نمودار شماره(4-13).: توزیع درصدی ” مربوط بودن به ایران” مطالب صفحه علم وفناوری روزنامه‌های مورد بررسی

جدول شماره(4-14) : توزیع فراوانی و درصد انواع مصاحبه در صفحه علم و فناوری روزنامه‌های مورد بررسی
گزینه
فراوانی
درصد
درصد معتبر
شخصیتی و کارنامه‌ای
3
.5
2.4
تحقیقاتی
41
6.4
32.5
خبری
72
11.2
57.1
انتقادی
4
.6
3.2
انتقادی همراه با نقد دیگران
6
.9
4.8
جمع
126
19.5
100.0

همانطور که داده‌های جدول و نمودار شماره (4-14) نشان می‌دهد بیشترین نوع مصاحبه، مصاحبه خبری با فراوانی 72 عدد معادل 57 درصد (11.2درصد از کل مطالب منتشر شده در این صفحه) و کمترین نوع مصاحبه، مصاحبه شخصیتی و کارنامه‌ای با فراوانی 3 عدد معادل2 درصد ( .5 درصد از کل مطالب این صفحه) می‌باشد. لازم به توضیح است که مصاحبه‌های خبری و خبر منتج از مصاحبه یکی قلمداد شده‌اند.

نمودار شماره (4-14): توزیع درصدی انواع مصاحبه در صفحه علم و فناوری روزنامه‌های مورد بررسی
جدول شماره(4-15): توزیع فراوانی و درصد مطالب بر حسب دارا بودن نات گراف”
گزینه
فراوانی
درصد
درصد معتبر
نات گراف دارد
31
4.8
91.2
نات گراف ندارد
3
.5
8.8
جمع
34
5.3
100.0

همانطور که داده‌های جدول و نمودار شماره (4-15) نشان می‌دهد 31 گزارش معادل 91 درصد از گزارش‌های منتشر شده در صفحه علم و فناوری (4.8 درصد از کل مطالب منتشر شده در این صفحه) در بازه زمانی مورد مطالعه، دارای نات‌گراف بوده‌اند یعنی دارای پاراگرافی بوده‌اند که ارزش خبری مطلب منتشر شده را بیان می‌کند. در مقابل، 3 گزارش معادل 9 درصد ( 0.5 درصد از کل مطالب منتشر شده در این صفحه) فاقد نات گراف بوده‌اند.

نمودار شماره (4-15): توزیع درصدی دارا بودن نات گراف” در مطالب مورد بررسی

جدول شماره(4-16): توزیع فراوانی و درصد مطالب مورد بررسی بر حسب ” دارا بودن بدنه”
گزینه
فراوانی
درصد
درصد معتبر
بدنه دارد
34
5.3
100
بدنه ندارد
0
0
0
جمع
34
5.3
100

همانطور که داده‌های جدول و نمودار شماره (4-16) نشان می‌دهد همه 34 گزارش منتشر شده در صفحه علم و فناوریِ روزنامه‌های مورد بررسی معادل 100 درصد گزارش‌ها (5.3 درصد از کل مطالب منتشر شده) در بازه زمانی مورد مطالعه دارای بدنه بوده‌اند.

نمودار شماره(4-16): توزیع درصدی دارا بودن “بدنه” در مطالب مورد بررسی

جدول شماره(4-17): توزیع فراوانی و درصد مطالب بر حسب ” دارا بودن پایان بندی” در مطالب مورد بررسی
گزینه
فراوانی
درصد
درصد معتبر
پایان بندی دارد
22
3.4
64.7
پایان بندی ندارد
12
1.9
35.3
جمع
34
5.3
100.0

همانطور که داده‌های جدول و نمودار (4-17) نشان می‌دهد از میان گزارش‌های منتشر شده در صفحه علم و فناوریِ روزنامه‌های مورد بررسی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع تحلیل محتوا، علم و فناوری، روابط عمومی، حوزه عمومی Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع علم و فناوری، توزیع فراوانی، سیاست علمی، محیط زیست