پایان نامه رایگان با موضوع عدم تمرکز

دانلود پایان نامه ارشد

4………………………………………………………………………………………………………………….. 123
جدول(4-101) برآورد ضرايب رگرسيوني مدل 4…………………………………………………………………………………………………………………. 124
جدول(4-102) ضرايب برآورد شده مدل 4…………………………………………………………………………………………………………………………. 125
جدول(4-103)خروجي آموس مدل 4…………………………………………………………………………………………………………………………………. 125
جدول(4-104)برآورد ضرايب رگرسيوني مدل5…………………………………………………………………………………………………………………… 126
جدول(4-105) برآورد ضرايب رگرسيوني مدل 5…………………………………………………………………………………………………………………. 127
جدول(4-106)خروجي آموس مدل 5…………………………………………………………………………………………………………………………………. 127
جدول(4-107)برآورد ضرايب رگرسيوني مدل 6………………………………………………………………………………………………………………….. 128
جدول(4-108) برآورد ضرايب رگرسيوني مدل 6…………………………………………………………………………………………………………………. 129
جدول(4-109)خروجي آموس مدل 6…………………………………………………………………………………………………………………………………. 129
جدول(4-110)برآورد ضرايب رگرسيوني مدل 7………………………………………………………………………………………………………………….. 130
جدول(4-111) برآورد ضرايب همبستگي مدل 7………………………………………………………………………………………………………………….. 131
جدول(4-112)خروجي آموس مدل 7…………………………………………………………………………………………………………………………………. 131
فهرست نمودارها
نمودار(1-1) مدل مفهومي پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8
نمودار(2-1 ) مدل فرضيه اصلي 1………………………………………………………………………………………………………………………………………… 27
نمودار(2-2) مدل فرضيه اصلي 2………………………………………………………………………………………………………………………………………… 34
نمودار(2-3) مدل فرضيه اصلي3…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 40
نمودار(2-4) مدل فرضيه اصلي 4 ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 44
نمودار(2-5) مدل فرضيه اصلي 5…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 50
نمودار(2-6) مدل فرضيه اصلي 6…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 56
نمودار(2-7) مدل فرضيه اصلي 7…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 59
نمودار(2-8) مدل فرضيه اصلي 8…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 62
نمودار(2-9) مدل فرضيه اصلي 9…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 63
نمودار(4-1) تحليل مسير مدل فرضيات فرعي2-1، 2-2، 2-3……………………………………………………………………………………………….. 114
نمودار(4-2) تحليل اکتشافي مدل شماره1……………………………………………………………………………………………………………………………. 115
نمودار(4-3) تحليل مسير مدل فرضيات فرعي 3-1، 3-2 و 3-3……………………………………………………………………………………………. 117
نمودار(4-4) تحليل اکتشافي مدل شماره2……………………………………………………………………………………………………………………………. 118
نمودار(4-5) تحليل مسير مدل فرضيات فرعي 4-1، 4-2 و 4-3……………………………………………………………………………………………. 120
نمودار(4-6) تحليل اکتشافي مدل شماره3……………………………………………………………………………………………………………………………. 121
نمودار(4-7) تحليل مسير مدل فرضيات فرعي 5-1، 5-2، 5-3 و 5-4……………………………………………………………………………………. 123
نمودار(4-8) تحليل اکتشافي مدل شماره4……………………………………………………………………………………………………………………………. 124
نمودار(4-9) تحليل مسير مدل شماره 5………………………………………………………………………………………………………………………………. 126
نمودار(4-10) تحليل مسير مدل 6…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 128
نمودار(4-11) تحليل مسير مدل7………………………………………………………………………………………………………………………………………. 130

چکيده
در ديدگاه مبتني بر منابع اين باور وجود دارد که منابع و قابليتهاي غيرقابل تقليد، ارزشمند، کمياب و به لحاظ اجتماعي پيچيده، مزيت رقابتي برتري را ايجاد ميکنند. موفقيت يک سازمان وابسته به توسعه قابليتها و ارتباطي است که براي شرکت منحصربه فرد است و در ميانمدت تا بلندمدت حفظ ميگردند. پژوهش حاضر به دنبال بررسي تأثير ابعاد استراتژيگرايي شامل مشتريگرايي، رقيبگرايي، گرايش به داخل/ هزينه، نوآوريگرايي و داراييهاي ناملموس بر قابليتهاي بازاريابي و رابطه آنها با عملکرد بوده است. همچنين تأثير عوامل محيطي(آشفتگي بازار و شدت رقابت) و عدم تمرکز بر ابعاد استراتژيگرايي بانکها مورد بررسي قرار گرفته است. پژوهش حاضر از نظر هدف پژوهش، کاربردي ميباشد و برحسب روش توصيفي از نوع همبستگي و پيمايشي ميباشد. مدل ارائه شده در بانکهاي خصوصي شهر کرمانشاه و با جامعه آماري متشکل از مديران شعب اين بانکها که در سطح شهر کرمانشاه مشغول فعاليت ميباشند با نمونهاي به حجم 112 نفر که به تصادف انتخاب گرديدهاند، مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفته است. ابزار مورد استفاده جهت جمعآوري دادههاي لازم براي آزمون 9 فرضيه اصلي و 13 فرضيه فرعي پرسشنامه بوده است. روايي پرسشنامه مذکور توسط اساتيد و خبرگان مورد تأييد قرار گرفته و ضريب آلفاي کرونباخ براي کل پرسشنامه 953/0 بوده است. دادههاي جمعآوري شده با استفاده از نرم افزار SPSS و AMOS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. در اين پژوهش از همبستگي اسپيرمن و همبستگي تک متغيره جهت تجزيه و تحليل دادهها استفاده شده است. نتايج حاصل از تجزيه و تحليل اطلاعات نشان ميدهد که رابطه بين قابليتهاي بازاريابي و عملکرد مثبت و معنادار است همچنين رابطه مشتريگرايي، رقيبگرايي، گرايش به داخل/ هزينه، نوآوريگرايي، سرمايه انساني، سرمايه رابطهاي، سرمايه سازماني و سرمايه اطلاعاتي با قابليتهاي بازاريابي مثبت و معنادار است. اما نتايج آزمون مدل نشان ميدهد که مدل پيشنهادي از برازش مناسبي برخوردار نيست به همين دليل با استفاده از روشهاي آماري مدلهايي که از برازش مناسبي برخوردارند، استخراج گرديدهاند. همچنين نتايج نشان ميدهد که آشفتگي بازار، شدت رقابت و عدم تمرکز با ابعاد استراتژيگرايي بانک ها در ارتباطند و در اين ميان تنها آشفتگي بازار بر گرايش به داخل/ هزينه اثر ندارد.
کليدواژه ها: ديدگاه مبتني بر منابع، استراتژيگرايي، داراييهاي ناملموس، قابليتهاي بازاريابي، عملکرد

1-1 مقدمه
از ويژگيهاي جهان امروز ميتوان به جهاني شدن اقتصاد، توليد انبوه و ظرفيت مازاد در اکثر بازارها، رقابت بر مبناي زمان، انبوه اطلاعات و کارآيي ارتباطات و دانش اشاره کرد. اين بيانگر يکپارچگي بازارهاي جهاني و پيچيدگي روزافزون بازارها و پويايي محيط فراروي سازمانها است)حاجي پور و مؤمني، 1388). در چنين فضايي اين سؤال قابل طرح است که راز بقا و موفقيت سازمانها در شرايط رقابتي امروز چيست؟ در جواب بايد گفت سازمانها براي مصون ماندن از امواج سهمگين محيطي ونيز سازگاري با الزامات رقابتي چارهاي جز کسب و تداوم مزيت رقابتي پايدار ندارند.
به منظور تبيين مزيت رقابتي در سازمانها دو ديدگاه کلي مطرح است؛ ديدگاه اول که براساس تئوري سازمان صنعتي در انديشههاي مايکل پورتر در دهه 80 ميلادي به عنوان يک ديدگاه غالب مطرح شده است، کسب مزيت رقابتي را ناشي از فرصتهاي محيطي ميداند. در اين ديدگاه ايجاد تناسب ميان کسب وکار ومحيط اطراف آن مورد توجه قرار ميگيرد تا از اين طريق سازمانها را به کسب موقعيتي رقابتي وعملکرد برتر رهنمون ساخته ومتعاقباً زمينه رسيدن به جايگاه انحصاري به عنوان يک هدف ايدهآل و به دنبال آن انحصار در سودآوري را فراهم آورند(پورتر1، 1980).در مقابل ديدگاه سازمان صنعتي، ديدگاه مبتني بر منابع مطرح گرديده است. اين ديدگاه مبتني بر قابليتهاي داخلي سازمان است و بيان ميکند که بررسي و تجزيه و تحليل محيط خارجي براي کشف فرصتها و تهديدها، نميتواند به تنهايي موجب برتري رقابتي سازمان شود. مديران سازمانها بايد به درون سازمان خود نيز توجه کنند تا با شناسايي، تقويت و بهبود قابليتهاي خود، عملکردي برتر داشته و خود را در بازارها حفظ نمايند(اعرابي، فتح الهي و اسدزاده، 1388).

1-2 بيان مسأله
طي دهه اخير رويکرد دولت به نظام بانکي از فضايي که در آن بانکها بازوي اجرايي سياستهاي دولت محسوب شوند وتکاليف دولتي را انجام دهند به

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع حقوق جزا، ارتکاب جرم، پروانه کسب Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع نهج البلاغه، حقوق جزا، اختلال نظام