پایان نامه رایگان با موضوع عدم تمرکز

دانلود پایان نامه ارشد

Rضريب تعيين
116/0
340/0
مقدار مربع ضريب تعيين کوچک است و نشان مي دهد مدل برازش شده مدل مناسبي نيست.

فرضيه فرعي 5-2
شدت رقابت بر نوآوريگرايي تأثير مثبت دارد
براي بررسي اين فرضيه ابتدا وجود همبستگي بين متغيرها را آزمون ميکنيم. جدول (4-60) مقدار محاسبه شده ضرب همبستگي اسپيرمن بين متغيرها با نرم افزار SPSS و معنيداري آن را نشان ميدهد.
جدول(4-60)ضريب همبستگي فرضيه5-2
398/0
ضريب همبستگي اسپيرمن
0
p-value
با توجه به جدول (4-60) بين دو متغير مورد بررسي در اين فرضيه، همبستگي خطي نسبتا خوبي وجود ندارد زيرا مقدار ضريب همبستگي کوچک است ولي با توجه به اين که مقدار p-value کمتر از 05/0 است مي توان گفت که اين مقدار همبستگي در سطح 5 درصد معنيدار است.
رابطهي رگرسيوني بين دو متغير شدت رقابت و نوآوري به صورت زير معرفي ميشود:

بررسي مناسبت مدل خطي
بر اساس جدول (4-61) به عنوان خروجي spss، در سطح 05/0 ، معنيداري مدل رگرسيوني پذيرفته مي‌شود زيرا مقدار p-value کمتر از 05/0 است.
جدول(4-61) بررسي مناسبت مدل خطي فرضيه 5-2
p-value(sig)
آماره فيشر
ميانگين مربعات خطا
درجه آزادي
مدل
0
653/16
588/5369
1
رگرسيون

440/322
110
خطا

111
کل

برآورد ضرايب رگرسيوني ()

ضرايب رگرسيوني برآورد شده توسط spss در جدول (4-62) مشاهده ميشوند. همهي آنها در سطح 05/0 معنيدار هستند زيرا p-value (sig) مربوط به همه کمتر از 05/0 است.
جدول(4-62) برآورد ضريب رگرسيوني فرضيه 5-2
نتيجه
p-value (sig)

برآورد ضرايب
ضرايب
معني دار است
0
045/52

معني دار است
0
353/0

بر اين اساس مدل خطي برازش شده به صورت زير است:

جدول (4-63) ضريب تعيين مربوط به اين مدل را نشان مي دهد:
جدول(4-63)ضريب تعيين فرضيه5-2
مربع ضريب تعيين
Rضريب تعيين
131/0
363/0
مقدار مربع ضريب تعيين کوچک است و نشان مي دهد مدل برازش شده مدل مناسبي نيست.

فرضيه فرعي 5-3
عدم تمرکز بر نوآوريگرايي تأثير مثبت دارد.
براي بررسي اين فرضيه ابتدا وجود همبستگي بين متغيرها را آزمون ميکنيم. جدول (4-64) مقدار محاسبه شده ضرب همبستگي اسپيرمن بين متغيرها با نرم افزار SPSS و معنيداري آن را نشان ميدهد.
جدول(4-64)ضريب همبستگي فرضيه5-3
471/0
ضريب همبستگي اسپيرمن
0
p-value
با توجه به جدول (4-64) بين دو متغير مورد بررسي در اين فرضيه، همبستگي خطي نسبتا خوبي وجود دارد زيرا مقدار ضريب همبستگي نسبتا بزرگ است و با توجه به اين که مقدار p-value کمتر از 05/0 است ميتوان گفت که اين مقدار همبستگي در سطح 5 درصد معنيدار است.
رابطهي رگرسيوني بين دو متغير عدم تمرکز و نوآوري به صورت زير معرفي ميشود:

بررسي مناسبت مدل خطي
بر اساس جدول (4-65) به عنوان خروجي spss، در سطح 05/0 ، معنيداري مدل رگرسيوني پذيرفته مي‌شود زيرا مقدار p-value کمتر از 05/0 است.
جدول(4-65) بررسي مناسبت مدل خطي فرضيه 5-3
p-value(sig)
آماره فيشر
ميانگين مربعات خطا
درجه آزادي
مدل
0
078/30
987/8768
1
رگرسيون

537/291
110
خطا

111
کل

برآورد ضرايب رگرسيوني ()

ضرايب رگرسيوني برآورد شده توسط spss در جدول (4-66) مشاهده ميشوند. همهي آنها در سطح 05/0 معنيدار هستند زيرا p-value (sig) مربوط به همه کمتر از 05/0 است.

جدول(4-66) برآورد ضريب رگرسيوني فرضيه 5-3
نتيجه
p-value (sig)

برآورد ضرايب
ضرايب
معني دار است
0
282/55

معني دار است
0
379/0

بر اين اساس مدل خطي برازش شده به صورت زير است:

جدول (4-67) ضريب تعيين مربوط به اين مدل را نشان مي دهد:

جدول(4-67)ضريب تعيين فرضيه 5-3
مربع ضريب تعيين
Rضريب تعيين
215/0
463/0
مقدار مربع ضريب تعيين نسبتا کوچک است و نشان مي دهد مدل برازش شده مدل نسبتا مناسبي نيست.

فرضيه فرعي 5-4
مشتريگرايي بر نوآوريگرايي تأثير مثبت دارد.
براي بررسي اين فرضيه ابتدا وجود همبستگي بين متغيرها را آزمون ميکنيم. جدول (4-68) مقدار محاسبه شده ضرب همبستگي اسپيرمن بين متغيرها با نرم افزار SPSS و معنيداري آن را نشان ميدهد.
جدول(4-68)ضريب همبستگي فرضيه5-4
686/0
ضريب همبستگي اسپيرمن
0
p-value
با توجه به جدول (4-68) بين دو متغير مورد بررسي در اين فرضيه، همبستگي خطي خوبي وجود دارد زيرا مقدار ضريب همبستگي بزرگ است و با توجه به اين که مقدار p-value کمتر از 05/0 است ميتوان گفت که اين مقدار همبستگي در سطح 5 درصد معنيدار است.
رابطهي رگرسيوني بين دو متغير مشتريگرايي و نوآوري به صورت زير معرفي ميشود:

بررسي مناسبت مدل خطي
بر اساس جدول (4-69) به عنوان خروجي spss، در سطح 05/0 ، معنيداري مدل رگرسيوني پذيرفته مي‌شود زيرا مقدار p-value کمتر از 05/0 است.

جدول(4-69) بررسي مناسبت مدل خطي فرضيه 5-4
p-value(sig)
آماره فيشر
ميانگين مربعات خطا
درجه آزادي
مدل
0
022/96
649/19033
1
رگرسيون

221/198
110
خطا

111
کل

برآورد ضرايب رگرسيوني ()

ضرايب رگرسيوني برآورد شده توسط spss در جدول (4-70) مشاهده ميشوند. همهي آنها در سطح 05/0 معنيدار هستند زيرا p-value (sig) مربوط به همه کمتر از 05/0 است.
جدول(4-70) برآورد ضريب رگرسيوني فرضيه 5-4
نتيجه
p-value (sig)

برآورد ضرايب
ضرايب
معني دار است
0
851/34

معني دار است
0
616/0

بر اين اساس مدل خطي برازش شده به صورت زير است:

جدول (4-71) ضريب تعيين مربوط به اين مدل را نشان ميدهد:
جدول(4-71)ضريب تعيين فرضيه5-4
مربع ضريب تعيين
Rضريب تعيين
466/0
683/0

مقدار مربع ضريب تعيين نسبتا بزرگ است و نشان مي دهد مدل برازش شده مدل مناسبي است.
فرضيه اصلي 6
سرمايه انساني بر قابليتهاي بازاريابي تأثير مثبت دارد.
براي بررسي اين فرضيه ابتدا وجود همبستگي بين متغيرها را آزمون ميکنيم. جدول (4-72) مقدار محاسبه شده ضرب همبستگي اسپيرمن بين متغيرها با نرم افزار SPSS و معنيداري آن را نشان ميدهد.
جدول(4-72)ضريب همبستگي فرضيه6
385/0
ضريب همبستگي اسپيرمن
0
p-value
با توجه به جدول (4-72) بين دو متغير مورد بررسي در اين فرضيه، همبستگي خطي خوبي وجود ندارد زيرا مقدار ضريب همبستگي کوچک است ولي با توجه به اين که مقدار p-value کمتر از 05/0 است ميتوان گفت که اين مقدار همبستگي در سطح 5 درصد معني دار است.
رابطه ي رگرسيوني بين دو متغير سرمايه انساني و قابليت هاي بازاريابي به صورت زير معرفي ميشود:

بررسي مناسبت مدل خطي
بر اساس جدول (4-73) به عنوان خروجي spss، در سطح 05/0 ، معني داري مدل رگرسيوني پذيرفته مي‌شود زيرا مقدار p-value کمتر از 05/0 است.
جدول(4-73) بررسي مناسبت مدل خطي فرضيه 6
p-value(sig)
آماره فيشر
ميانگين مربعات خطا
درجه آزادي
مدل
0
77/16
814/4416
1
رگرسيون

373/263
110
خطا

111
کل

برآورد ضرايب رگرسيوني ()

ضرايب رگرسيوني برآورد شده توسط spss در جدول (4-74) مشاهده ميشوند. همهي آنها در سطح 05/0 معنيدار هستند زيرا p-value (sig) مربوط به همه کمتر از 05/0 است.
جدول(4-74) برآورد ضريب رگرسيوني فرضيه 6
نتيجه
p-value (sig)

برآورد ضرايب
ضرايب
معني دار است
0
413/50

معني دار است
0
364/0

بر اين اساس مدل خطي برازش شده به صورت زير است:

جدول (4-75) ضريب تعيين مربوط به اين مدل را نشان ميدهد:
جدول(4-75)ضريب تعيين فرضيه6
مربع ضريب تعيين
Rضريب تعيين
132/0
364/0

مقدار مربع ضريب تعيين کوچک است و نشان مي دهد مدل برازش شده مدل مناسبي نيست.

فرضيه اصلي 7
سرمايه رابطهاي بر قابليتهاي بازاريابي تأثير مثبت دارد.
براي بررسي اين فرضيه ابتدا وجود همبستگي بين متغيرها را آزمون ميکنيم. جدول (4-76) مقدار محاسبه شده ضرب همبستگي اسپيرمن بين متغيرها با نرم افزار SPSS و معني داري آن را نشان ميدهد.
جدول(4-76)ضريب همبستگي فرضيه7
536/0
ضريب همبستگي اسپيرمن
0
p-value
با توجه به جدول(4-76) بين دو متغير مورد بررسي در اين فرضيه، همبستگي خطي خوبي وجود دارد زيرا مقدار ضريب همبستگي نسبتا بزرگ است و با توجه به اين که مقدار p-value کمتر از 05/0 است مي توان گفت که اين مقدار همبستگي در سطح 5 درصد معنيدار است.
رابطه ي رگرسيوني بين دو متغير سرمايه رابطهاي و قابليتهاي بازاريابي به صورت زير معرفي مي شود:

بررسي مناسبت مدل خطي
بر اساس جدول (4-77) به عنوان خروجي spss، در سطح 05/0 ، معنيداري مدل رگرسيوني پذيرفته مي‌شود زيرا مقدار p-value کمتر از 05/0 است.
جدول(4-77) بررسي مناسبت مدل خطي فرضيه 7
p-value(sig)
آماره فيشر
ميانگين مربعات خطا
درجه آزادي
مدل
0
637/48
470/10236
1
رگرسيون

467/210
110
خطا

111
کل

برآورد ضرايب رگرسيوني ()

ضرايب رگرسيوني برآورد شده توسط spss در جدول (4-78) مشاهده ميشوند. همه ي آنها در سطح 05/0 معنيدار هستند زيرا p-value (sig) مربوط به همه کمتر از 05/0 است.
جدول(4-78) برآورد ضريب رگرسيوني فرضيه 7
نتيجه
p-value (sig)

برآورد ضرايب
ضرايب
معني دار است
0
032/40

معني دار است
0
503/0

بر اين اساس مدل خطي برازش شده به صورت زير است:

جدول (4-79) ضريب تعيين مربوط به اين مدل را نشان مي دهد:
جدول(4-79)ضريب تعيين فرضيه7
مربع ضريب تعيين
Rضريب تعيين
307/0
554/0

مقدار مربع ضريب تعيين نسبتا بزرگ است و نشان مي دهد مدل برازش شده مدل نسبتا مناسبي است.

فرضيه اصلي 8
سرمايه سازماني بر قابليتهاي بازاريابي تأثير مثبت دارد.
براي بررسي اين فرضيه ابتدا وجود همبستگي بين متغيرها را آزمون ميکنيم. جدول (4-80) مقدار محاسبه شده ضرب همبستگي اسپيرمن بين متغيرها با نرم افزار SPSS و معنيداري آن را نشان ميدهد.
جدول(4-80)ضريب همبستگي فرضيه8
477/0
ضريب همبستگي اسپيرمن
0
p-value
با توجه به جدول (4-80) بين دو متغير مورد بررسي در اين فرضيه، همبستگي خطي وجود دارد زيرا مقدار ضريب همبستگي نسبتا بزرگ است و با توجه به اين که مقدار p-value کمتر از 05/0 است مي توان گفت که اين مقدار همبستگي در سطح 5 درصد معنيدار است.
رابطهي رگرسيوني بين دو متغير سرمايه سازماني و قابليت هاي بازاريابي به صورت زير معرفي مي شود:

بررسي مناسبت مدل خطي
بر اساس جدول (4-81) به عنوان خروجي spss، در سطح 05/0 ، معني داري مدل رگرسيوني پذيرفته مي‌شود زيرا مقدار p-value کمتر از 05/0 است.

جدول(4-81) بررسي مناسبت مدل خطي فرضيه 8
p-value(sig)
آماره فيشر
ميانگين مربعات خطا
درجه آزادي
مدل
0
116/48
237/10160
1
رگرسيون

160/211
110
خطا

111
کل

برآورد ضرايب رگرسيوني ()

ضرايب رگرسيوني برآورد شده توسط spss در جدول (4-82) مشاهده ميشوند. همهي آنها در سطح 05/0 معنيدار هستند زيرا p-value (sig) مربوط به همه کمتر از 05/0 است.
جدول(4-82)

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع عدم تمرکز Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع ضرايب، رگرسيوني، ضريب