پایان نامه رایگان با موضوع عدم تمرکز

دانلود پایان نامه ارشد

766/277
110
خطا

111
کل

برآورد ضرايب رگرسيوني ()
ضرايب رگرسيوني برآورد شده توسط spss در جدول (4-37) مشاهده ميشوند. همهي آنها در سطح 05/0 معنيدار هستند زيرا p-value (sig) مربوط به همه کمتر از 05/0 است.

جدول(4-37) برآورد ضريب رگرسيوني فرضيه 3-3
نتيجه
p-value (sig)

برآورد ضرايب
ضرايب
معني دار است
0
523/58

معني دار است
0
275/0

بر اين اساس مدل خطي برازش شده به صورت زير است:

جدول(4-38)ضريب تعيين مربوط به اين مدل را نشان ميدهد:
جدول(4-38)ضريب تعيين فرضيه3-3
مربع ضريب تعيين
Rضريب تعيين
131/0
362/0

مقدار مربع ضريب تعيين کوچک است و نشان ميدهد مدل برازش شده مدل مناسبي نيست.

فرضيه اصلي 4
گرايش به داخل/هزينه بر قابليتهاي بازاريابي تأثير مثبت دارد.
براي بررسي اين فرضيه ابتدا وجود همبستگي بين متغيرها را آزمون ميکنيم. جدول (4-39) مقدار محاسبه شده ضرب همبستگي اسپيرمن بين متغيرها با نرم افزار SPSS و معنيداري آن را نشان ميدهد.
جدول(4-39)ضريب همبستگي فرضيه4
402/0
ضريب همبستگي اسپيرمن
0
p-value
با توجه به جدول (4-39) بين دو متغير مورد بررسي در اين فرضيه، همبستگي خطي نسبتا خوبي وجود دارد زيرا مقدار ضريب همبستگي نسبتا بزرگ است و با توجه به اين که مقدار p-value کمتر از 05/0 است ميتوان گفت که اين مقدار همبستگي در سطح 5 درصد معنيدار است.
رابطهي رگرسيوني بين دو متغير گرايش به داخل/هزينه و قابليتهاي بازاريابي به صورت زير معرفي ميشود:

بررسي مناسبت مدل خطي
بر اساس جدول (4-40) به عنوان خروجي spss، در سطح 05/0 ، معنيداري مدل رگرسيوني پذيرفته مي‌شود زيرا مقدار p-value کمتر از 05/0 است.
جدول(4-40) بررسي مناسبت مدل خطي فرضيه 4
p-value(sig)
آماره فيشر
ميانگين مربعات خطا
درجه آزادي
مدل
0
741/20
729/5296
1
رگرسيون

255/373
110
خطا

111
کل

برآورد ضرايب رگرسيوني ()

ضرايب رگرسيوني برآورد شده توسط spss در جدول(4-41)مشاهده ميشوند. همهي آنها در سطح 05/0 معنيدار هستند زيرا p-value (sig) مربوط به همه کمتر از 05/0 است.
جدول(4-41) برآورد ضريب رگرسيوني فرضيه 4
نتيجه
p-value (sig)

برآورد ضرايب
ضرايب
معني دار است
0
079/42

معني دار است
0
449/0

بر اين اساس مدل خطي برازش شده به صورت زير است:

جدول (4-42) ضريب تعيين مربوط به اين مدل را نشان مي دهد:

جدول(4-42)ضريب تعيين فرضيه 4
مربع ضريب تعيين
Rضريب تعيين
159/0
398/0

مقدار مربع ضريب تعيين کوچک است و نشان مي دهد مدل برازش شده مدل مناسبي نيست.

فرضيه فرعي 4-1
آشفتگي بازار بر گرايش به داخل/هزينه تأثير مثبت دارد.
براي بررسي اين فرضيه ابتدا وجود همبستگي بين متغيرها را آزمون ميکنيم. جدول(4-43) مقدار محاسبه شده ضرب همبستگي اسپيرمن بين متغيرها با نرم افزار SPSS و معنيداري آن را نشان ميدهد.
جدول(4-43)ضريب همبستگي فرضيه4-1
176/0
ضريب همبستگي اسپيرمن
064/0
p-value
با توجه به جدول (4-43) بين دو متغير مورد بررسي در اين فرضيه، همبستگي خطي وجود ندارد زيرا مقدار ضريب همبستگي بسيار کوچک است و با توجه به اين که مقدار p-value بيشتر از 05/0 است ميتوان گفت که اين مقدار همبستگي در سطح 5 درصد معنيدار نيست. بنابر اين مد دو متغير وجود ندارد. و اين فرضيه رد مي شود.
فرضيه فرعي 4-2
شدت رقابت بر گرايش به داخل/هزينه تأثير مثبت دارد.

براي بررسي اين فرضيه ابتدا وجود همبستگي بين متغيرها را آزمون ميکنيم. جدول (4-44) مقدار محاسبه شده ضرب همبستگي اسپيرمن بين متغيرها با نرم افزار SPSS و معنيداري آن را نشان ميدهد.
جدول(4-44)ضريب همبستگي فرضيه4-2
268/0
ضريب همبستگي اسپيرمن
004/0
p-value
با توجه به جدول (4-44) بين دو متغير مورد بررسي در اين فرضيه، همبستگي خطي نسبتا خوبي وجود ندارد زيرا مقدار ضريب همبستگي نسبتا کوچک است ولي با توجه به اين که مقدار p-value کمتر از 05/0 است ميتوان گفت که اين مقدار همبستگي در سطح 5 درصد معنيدار است.
رابطهي رگرسيوني بين دو متغير شدت رقابت و گرايش به داخل/هزينه به صورت زير معرفي ميشود:

بررسي مناسبت مدل خطي
بر اساس جدول (4-45) به عنوان خروجي spss، در سطح 05/0 ، معنيداري مدل رگرسيوني پذيرفته مي‌شود زيرا مقدار p-value کمتر از 05/0 است.
جدول(4-45) بررسي مناسبت مدل خطي فرضيه 4-2
p-value(sig)
آماره فيشر
ميانگين مربعات خطا
درجه آزادي
مدل
003/0
039/9
329/1995
1
رگرسيون

748/2207
110
خطا

111
کل

برآورد ضرايب رگرسيوني ()

ضرايب رگرسيوني برآورد شده توسط spss در جدول (4-46) مشاهده ميشوند. همهي آنها در سطح 05/0 معنيدار هستند زيرا p-value (sig) مربوط به همه کمتر از 05/0 است.
جدول(4-46) برآورد ضريب رگرسيوني فرضيه 4-2
نتيجه
p-value (sig)

برآورد ضرايب
ضرايب
معني دار است
0
104/64

معني دار است
003/0
215/0

بر اين اساس مدل خطي برازش شده به صورت زير است:

جدول (4-47) ضريب تعيين مربوط به اين مدل را نشان ميدهد:

جدول(4-47)ضريب تعيين فرضيه4-2
مربع ضريب تعيين
Rضريب تعيين
079/0
276/0

مقدار مربع ضريب تعيين کوچک است و نشان مي دهد مدل برازش شده مدل مناسبي نيست.

فرضيه فرعي 4-3:
عدم تمرکز بر گرايش به داخل/هزينه تأثير مثبت دارد.
براي بررسي اين فرضيه ابتدا وجود همبستگي بين متغيرها را آزمون ميکنيم. جدول (4-48) مقدار محاسبه شده ضرب همبستگي اسپيرمن بين متغيرها با نرم افزار SPSS و معنيداري آن را نشان ميدهد.
جدول(4-48)ضريب همبستگي فرضيه4-3
234/0
ضريب همبستگي اسپيرمن
013/0
p-value
با توجه به جدول (4-48) بين دو متغير مورد بررسي در اين فرضيه، همبستگي خطي نسبتا خوبي وجود ندارد زيرا مقدار ضريب همبستگي نسبتا کوچک است ولي با توجه به اين که مقدار p-value کمتر از 05/0 است ميتوان گفت که اين مقدار همبستگي در سطح 5 درصد معنيدار است.
رابطهي رگرسيوني بين دو متغير عدم تمرکزو گرايش به داخل/هزينه به صورت زير معرفي ميشود:

بررسي مناسبت مدل خطي
بر اساس جدول (4-49) به عنوان خروجي spss، در سطح 05/0 ، معني داري مدل رگرسيوني پذيرفته مي‌شود زيرا مقدار p-value کمتر از 05/0 است.

جدول(4-49) بررسي مناسبت مدل خطي فرضيه 4-3
p-value(sig)
آماره فيشر
ميانگين مربعات خطا
درجه آزادي
مدل
004/0
802/8
918/1946
1
رگرسيون

188/221
110
خطا

111
کل
برآورد ضرايب رگرسيوني ()
ضرايب رگرسيوني برآورد شده توسط spss در جدول (4-50) مشاهده ميشوند. همهي آنها در سطح 05/0 معنيدار هستند زيرا p-value (sig) مربوط به همه کمتر از 05/0 است.
جدول(4-50) برآورد ضريب رگرسيوني فرضيه 4-3
نتيجه
p-value (sig)

برآورد ضرايب
ضرايب
معني دار است
0
876/68

معني دار است
004/0
179/0

بر اين اساس مدل خطي برازش شده به صورت زير است:

جدول (4-51) ضريب تعيين مربوط به اين مدل را نشان ميدهد:
جدول(4-51)ضريب تعيين فرضيه 4-3
مربع ضريب تعيين
Rضريب تعيين
074/0
272/0

مقدار مربع ضريب تعيين کوچک است و نشان مي دهد مدل برازش شده مدل مناسبي نيست.

فرضيه اصلي 5
نوآوريگرايي بر قابليتهاي بازاريابي تأثير مثبت دارد.

براي بررسي اين فرضيه ابتدا وجود همبستگي بين متغير ها را آزمون ميکنيم. جدول (4-52) مقدار محاسبه شده ضرب همبستگي اسپيرمن بين متغيرها با نرم افزار SPSS و معنيداري آن را نشان ميدهد.
جدول(4-52)ضريب همبستگي فرضيه5
509/0
ضريب همبستگي اسپيرمن
0
p-value
با توجه به جدول (4-52) بين دو متغير مورد بررسي در اين فرضيه، همبستگي خطي نسبتا خوبي وجود دارد زيرا مقدار ضريب همبستگي نسبتا بزرگ است و با توجه به اين که مقدار p-value کمتر از 05/0 است ميتوان گفت که اين مقدار همبستگي در سطح 5 درصد معنيدار است.
رابطهي رگرسيوني بين دو متغير نوآوريگرايي و قابليتهاي بازاريابي به صورت زير معرفي ميشود:

بررسي مناسبت مدل خطي
بر اساس جدول (4-53) به عنوان خروجي spss، در سطح 05/0 ، معنيداري مدل رگرسيوني پذيرفته مي‌شود زيرا مقدار p-value کمتر از 05/0 است.
جدول(4-53) بررسي مناسبت مدل خطي فرضيه 5
p-value(sig)
آماره فيشر
ميانگين مربعات خطا
درجه آزادي
مدل
0
178/33
787/7736
1
رگرسيون

191/233
110
خطا

111
کل

برآورد ضرايب رگرسيوني ()

ضرايب رگرسيوني برآورد شده توسط spss در جدول (4-54) مشاهده ميشوند. همهي آنها در سطح 05/0 معنيدار هستند زيرا p-value (sig) مربوط به همه کمتر از 05/0 است.
جدول(4-54) برآورد ضريب رگرسيوني فرضيه 5
نتيجه
p-value (sig)

برآورد ضرايب
ضرايب
معني دار است
0
415/44

معني دار است
0
435/0

بر اين اساس مدل خطي برازش شده به صورت زير است:

جدول (4-55) ضريب تعيين مربوط به اين مدل را نشان ميدهد:
جدول(4-55)ضريب تعيين فرضيه5
مربع ضريب تعيين
Rضريب تعيين
232/0
481/0

مقدار مربع ضريب تعيين نسبتا بزرگ نيست و نشان ميدهد مدل برازش شده نميتواند مدل نسبتا مناسبي باشد.

فرضيه فرعي 5-1
آشفتگي بازار بر نوآوري گرايي تأثير مثبت دارد.
براي بررسي اين فرضيه ابتدا وجود همبستگي بين متغيرها را آزمون ميکنيم. جدول(4-56) مقدار محاسبه شده ضرب همبستگي اسپيرمن بين متغيرها با نرم افزار SPSS و معنيداري آن را نشان ميدهد.

جدول(4-56)ضريب همبستگي فرضيه5-1
377/0
ضريب همبستگي اسپيرمن
0
p-value
با توجه به جدول (4-56) بين دو متغير مورد بررسي در اين فرضيه، همبستگي خطي نسبتا خوبي وجود ندارد زيرا مقدار ضريب همبستگي کوچک است ولي با توجه به اين که مقدار p-value کمتر از 05/0 است ميتوان گفت که اين مقدار همبستگي در سطح 5 درصد معنيدار است.
رابطه ي رگرسيوني بين دو متغير آشفتگي بازار و نوآوري به صورت زير معرفي مي شود:

بررسي مناسبت مدل خطي
بر اساس جدول (4-57) به عنوان خروجي spss، در سطح 05/0 ، معنيداري مدل رگرسيوني پذيرفته مي‌شود زيرا مقدار p-value کمتر از 05/0 است.
جدول(4-57) بررسي مناسبت مدل خطي فرضيه 5-1
p-value(sig)
آماره فيشر
ميانگين مربعات خطا
درجه آزادي
مدل
0
405/14
605/4728
1
رگرسيون

267/328
110
خطا

111
کل

برآورد ضرايب رگرسيوني ()

ضرايب رگرسيوني برآورد شده توسط spss در جدول (4-58) مشاهده ميشوند. همه ي آنها در سطح 05/0 معنيدار هستند زيرا p-value (sig) مربوط به همه کمتر از 05/0 است.
جدول(4-58) برآورد ضريب رگرسيوني فرضيه 5-1
نتيجه
p-value (sig)

برآورد ضرايب
ضرايب
معني دار است
0
308/50

معني دار است
0
346/0

بر اين اساس مدل خطي برازش شده به صورت زير است:

جدول (4-59) ضريب تعيين مربوط به اين مدل را نشان ميدهد:

جدول(4-59)ضريب تعيين فرضيه 5-1
مربع ضريب تعيين

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع عدم تمرکز Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع عدم تمرکز