پایان نامه رایگان با موضوع عدم تمرکز

دانلود پایان نامه ارشد

خطي برازش شده به صورت زير است:

جدول (4-14) ضريب تعيين مربوط به اين مدل را نشان ميدهد:
جدول(4-14)ضريب تعيين فرضيه 1-2
مربع ضريب تعيين
Rضريب تعيين
122/0
350/0

مقدار مربع ضريب تعيين نسبتا کوچک است و نشان ميدهد مدل برازش شده مدل نسبتا مناسبي نيست.

فرضيه فرعي 2-2:
شدت رقابت بر مشتريگرايي تأثير مثبت دارد.
براي بررسي اين فرضيه ابتدا وجود همبستگي بين متغيرها را آزمون ميکنيم. جدول زير مقدار محاسبه شده ضرب همبستگي اسپيرمن بين متغيرها با نرم افزار SPSS و معنيداري آن را نشان ميدهد.
جدول(4-15)ضريب همبستگي فرضيه2-2
343/0
ضريب همبستگي اسپيرمن
0
p-value

با توجه به جدول (4-15) بين دو متغير مورد بررسي در اين فرضيه، همبستگي خطي قوي وجود ندارد زيرا مقدار ضريب همبستگي نسبتا کوچک است اما با توجه به اين که مقدار p-value کمتر از 05/0 است ميتوان گفت که اين مقدار همبستگي در سطح 5 درصد معنيدار است.
رابطهي رگرسيوني بين دو متغير شدت رقابت ومشتري گرايي به صورت زير معرفي ميشود:

بررسي مناسبت مدل خطي
بر اساس جدول (4-16) به عنوان خروجي spss، در سطح 05/0 ، معني داري مدل رگرسيونيپذيرفته مي‌شود زيرا مقدار p-value کمتر از 05/0 است.

جدول(4-16) بررسي مناسبت مدل خطي فرضيه 2-2
p-value(sig)
آماره فيشر
ميانگين مربعات خطا
درجه آزادي
مدل
0
853/14
792/5960
1
رگرسيون

311/401
110
خطا

111
کل

برآورد ضرايب رگرسيوني ()

ضرايب رگرسيوني برآورد شده توسط spss در جدول (4-17) مشاهده ميشوند. همه ي آنها در سطح 05/0 معني دار هستند زيرا p-value (sig) مربوط به همه کمتر از 05/0 است.
جدول(4-17) برآورد ضريب رگرسيوني فرضيه 2-2
نتيجه
p-value (sig)

برآورد ضرايب
ضرايب
معني دار است
0
244/41

معني دار است
0
372/0

بر اين اساس مدل خطي برازش شده به صورت زير است:

جدول (4-18) ضريب تعيين مربوط به اين مدل را نشان ميدهد:

جدول(4-18)ضريب تعيين فرضيه2-2
مربع ضريب تعيين
Rضريب تعيين
119/0
345/0

مقدار مربع ضريب تعيين نسبتا کوچک است و نشان ميدهد مدل برازش شده مدل نسبتا مناسبي نيست.

فرضيه فرعي 2-3
عدم تمرکز بر مشتريگرايي تأثير مثبت دارد.

براي بررسي اين فرضيه ابتدا وجود همبستگي بين متغيرها را آزمون ميکنيم. جدول (4-19) مقدار محاسبه شده ضرب همبستگي اسپيرمن بين متغيرها با نرم افزار SPSS و معنيداري آن را نشان ميدهد.
جدول(4-19)ضريب همبستگي فرضيه2-3
503/0
ضريب همبستگي اسپيرمن
0
p-value
با توجه به جدول (4-19) بين دو متغير مورد بررسي در اين فرضيه، همبستگي خطي خوبي وجود دارد زيرا مقدار ضريب همبستگي نسبتا بزرگ است و با توجه به اين که مقدار p-value کمتر از 05/0 است ميتوان گفت که اين مقدار همبستگي در سطح 5 درصد معنيدار است.
رابطهي رگرسيوني بين دو متغير عدم تمرکز ومشتريگرايي به صورت زير معرفي ميشود:

بررسي مناسبت مدل خطي
بر اساس جدول (4-20) به عنوان خروجي spss، در سطح 05/0 ، معني داري مدل رگرسيوني پذيرفته مي‌شود زيرا مقدار p-value کمتر از 05/0 است.
جدول(4-20) بررسي مناسبت مدل خطي فرضيه 2-3
p-value(sig)
آماره فيشر
ميانگين مربعات خطا
درجه آزادي
مدل
0
353/39
138/13202
1
رگرسيون

481/335
110
خطا

111
کل

برآورد ضرايب رگرسيوني ()

ضرايب رگرسيوني برآورد شده توسط spss در جدول (4-21) مشاهده ميشوند. همه ي آنها در سطح 05/0 معنيدار هستند زيرا p-value (sig) مربوط به همه کمتر از 05/0 است.
جدول(4-21) برآورد ضريب رگرسيوني فرضيه 2-3
نتيجه
p-value (sig)

برآورد ضرايب
ضرايب
معني دار است
0
147/41

معني دار است
0
465/0

بر اين اساس مدل خطي برازش شده به صورت زير است:

جدول (4-22) ضريب تعيين مربوط به اين مدل را نشان ميدهد:
جدول(4-22)ضريب تعيين فرضيه 2-3
مربع ضريب تعيين
Rضريب تعيين
263/0
513/0

مقدار مربع ضريب تعيين نسبتا کوچک است و نشان ميدهد مدل برازش شده مدل نسبتا مناسبي نيست.

فرضيه اصلي 3
رقيبگرايي بر قابليتهاي بازاريابي تأثير مثبت دارد.
براي بررسي اين فرضيه ابتدا وجود همبستگي بين متغيرها را آزمون ميکنيم. جدول (4-23) مقدار محاسبه شده ضرب همبستگي اسپيرمن بين متغيرها با نرم افزار SPSS و معنيداري آن را نشان ميدهد.
جدول(4-23)ضريب همبستگي فرضيه3
482/0
ضريب همبستگي اسپيرمن
0
p-value
با توجه به جدول(4-23) بين دو متغير مورد بررسي در اين فرضيه، همبستگي خطي نسبتا خوبي وجود دارد زيرا مقدار ضريب همبستگي نسبتا بزرگ است و با توجه به اين که مقدار p-value کمتر از 05/0 است ميتوان گفت که اين مقدار همبستگي در سطح 5 درصد معنيدار است.
رابطهي رگرسيوني بين دو متغير رقيبگرايي و قابليتهاي بازاريابي به صورت زير معرفي ميشود:

بررسي مناسبت مدل خطي
بر اساس جدول (4-24) به عنوان خروجي spss، در سطح 05/0 ، معنيداري مدل رگرسيوني پذيرفته مي‌شود زيرا مقدار p-value کمتر از 05/0 است.
جدول(4-24) بررسي مناسبت مدل خطي فرضيه 3
p-value(sig)
آماره فيشر
ميانگين مربعات خطا
درجه آزادي
مدل
0
410/31
08/7416
1
رگرسيون

107/236
110
خطا

111
کل

برآورد ضرايب رگرسيوني ()

ضرايب رگرسيوني برآورد شده توسط spss در جدول (4-25) مشاهده ميشوند. همه ي آنها در سطح 05/0 معنيدار هستند زيرا p-value (sig) مربوط به همه کمتر از 05/0 است.
جدول(4-25) برآورد ضريب رگرسيوني فرضيه 3
نتيجه
p-value (sig)

برآورد ضرايب
ضرايب
معني دار است
0
668/43

معني دار است
0
459/0

بر اين اساس مدل خطي برازش شده به صورت زير است:

جدول(4-26)ضريب تعيين مربوط به اين مدل را نشان مي دهد:

جدول(4-26)ضريب تعيين فرضيه 3
مربع ضريب تعيين
Rضريب تعيين
222/0
471/0

مقدار مربع ضريب تعيين نسبتا کوچک است و نشان ميدهد مدل برازش شده نميتواند مدل نسبتا مناسبي باشد.

فرضيه فرعي3-1
آشفتگي بازار بر رقيبگرايي تأثير مثبت دارد.
براي بررسي اين فرضيه ابتدا وجود همبستگي بين متغيرها را آزمون ميکنيم. جدول زير مقدار محاسبه شده ضرب همبستگي اسپيرمن بين متغيرها با نرم افزار SPSS و معنيداري آن را نشان ميدهد.
جدول(4-27)ضريب همبستگي فرضيه3-1
313/0
ضريب همبستگي اسپيرمن
001/0
p-value
با توجه به جدول(4-27)بين دو متغير مورد بررسي در اين فرضيه، همبستگي خطي نسبتا خوبي وجود ندارد زيرا مقدار ضريب همبستگي نسبتا کوچک است اما با توجه به اين که مقدار p-value کمتر از 05/0 است ميتوان گفت که اين مقدار همبستگي در سطح 5 درصد معنيدار است.
رابطهي رگرسيوني بين دو متغير آشفتگي بازار و رقيبگراييبه صورت زير معرفي ميشود:

بررسي مناسبت مدل خطي
بر اساس جدول (4-28) به عنوان خروجي spss، در سطح 05/0 ، معنيداري مدل رگرسيوني پذيرفته مي‌شود زيرا مقدار p-value کمتر از 05/0 است.

جدول(4-28) بررسي مناسبت مدل خطي فرضيه 3-1
p-value(sig)
آماره فيشر
ميانگين مربعات خطا
درجه آزادي
مدل
002/0
578/9
422/2817
1
رگرسيون

150/294
110
خطا

111
کل

برآورد ضرايب رگرسيوني ()

ضرايب رگرسيوني برآورد شده توسط spss در جدول (4-29) مشاهده ميشوند. همه ي آنها در سطح 05/0 معنيدار هستند زيرا p-value (sig) مربوط به همه کمتر از 05/0 است.
جدول(4-29) برآورد ضريب رگرسيوني فرضيه 3-1
نتيجه
p-value (sig)

برآورد ضرايب
ضرايب
معني دار است
0
752/53

معني دار است
002/0
267/0

بر اين اساس مدل خطي برازش شده به صورت زير است:

جدول(4-30)ضريب تعيين مربوط به اين مدل را نشان ميدهد:
جدول(4-30)ضريب تعيين فرضيه 3-1
مربع ضريب تعيين
Rضريب تعيين
080/0
283/0
مقدار مربع ضريب تعيين کوچک است و نشان ميدهد مدل برازش شده مدل مناسبي نيست.

فرضيه فرعي 3-2
شدت رقابت بر رقيبگرايي تأثير مثبت دارد.
براي بررسي اين فرضيه ابتدا وجود همبستگي بين متغيرها را آزمون ميکنيم. جدول (4-31) مقدار محاسبه شده ضرب همبستگي اسپيرمن بين متغيرها با نرم افزار SPSS و معنيداري آن را نشان ميدهد.
جدول(4-31)ضريب همبستگي فرضيه3-2
394/0
ضريب همبستگي اسپيرمن
0
p-value
با توجه به جدول (4-31) بين دو متغير مورد بررسي در اين فرضيه، همبستگي خطي نسبتا خوبي وجود ندارد زيرا مقدار ضريب همبستگي نسبتا کوچک است اما با توجه به اين که مقدار p-value کمتر از 05/0 است ميتوان گفت که اين مقدار همبستگي در سطح 5 درصد معنيدار است.
رابطهي رگرسيوني بين دو متغير شدت رقابت و رقيبگرايي به صورت زير معرفي ميشود:

بررسي مناسبت مدل خطي
بر اساس جدول(4-32) به عنوان خروجي spss، در سطح 05/0 ، معنيداري مدل رگرسيوني پذيرفته مي‌شود زيرا مقدار p-value کمتر از 05/0 است.
جدول(4-32) بررسي مناسبت مدل خطي فرضيه 3-2
p-value(sig)
آماره فيشر
ميانگين مربعات خطا
درجه آزادي
مدل
0
412/17
724/4806
1
رگرسيون

065/276
110
خطا

111
کل

برآورد ضرايب رگرسيوني ()

ضرايب رگرسيوني برآورد شده توسط spss در جدول (4-33) مشاهده ميشوند. همهي آنها در سطح 05/0 معنيدار هستند زيرا p-value (sig) مربوط به همه کمتر از 05/0 است.
جدول(4-33) برآورد ضريب رگرسيوني فرضيه3-2

نتيجه
p-value (sig)

برآورد ضرايب
ضرايب
معني دار است
0
005/51

معني دار است
0
334/0

بر اين اساس مدل خطي برازش شده به صورت زير است:

جدول (4-34) ضريب تعيين مربوط به اين مدل را نشان ميدهد:
جدول(4-34)ضريب تعيين فرضيه 3-2
مربع ضريب تعيين
Rضريب تعيين
137/0
370/0

مقدار مربع ضريب تعيين کوچک است و نشان ميدهد مدل برازش شده مدل مناسبي نيست.

فرضيه فرعي 3-3
عدم تمرکز بر رقيبگرايي تأثير مثبت دارد.

براي بررسي اين فرضيه ابتدا وجود همبستگي بين متغير ها را آزمون مي کنيم. جدول (4-35) مقدار محاسبه شده ضرب همبستگي اسپيرمن بين متغيرها با نرم افزار SPSS و معني داري آن را نشان مي دهد.

جدول(4-35)ضريب همبستگي فرضيه3-3
364/0
ضريب همبستگي اسپيرمن
0
p-value
با توجه به جدول (4-35) بين دو متغير مورد بررسي در اين فرضيه، همبستگي خطي نسبتا خوبي وجود ندارد زيرا مقدار ضريب همبستگي نسبتا کوچک است اما با توجه به اين که مقدار p-value کمتر از 05/0 است ميتوان گفت که اين مقدار همبستگي در سطح 5 درصد معنيدار است.
رابطهي رگرسيوني بين دو متغير عدم تمرکز و رقيبگرايي به صورت زير معرفي ميشود:

بررسي مناسبت مدل خطي
بر اساس جدول (4-36) به عنوان خروجي spss، در سطح 05/0 ، معنيداري مدل رگرسيوني پذيرفته مي‌شود زيرا مقدار p-value کمتر از 05/0 است.
جدول(4-36) بررسي مناسبت مدل خطي فرضيه 3-3
p-value(sig)
آماره فيشر
ميانگين مربعات خطا
درجه آزادي
مدل
0
631/16
605/4619
1
رگرسيون

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع عدم تمرکز، عملکرد شعب Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع عدم تمرکز