پایان نامه رایگان با موضوع عدم تمرکز، عملکرد شعب

دانلود پایان نامه ارشد

يافتهها، اطلاعات لازم را در مورد جامعهاي كه اين گروه كوچك از آن انتخاب شده است را بدست آورد. به بيان ديگر هدف پژوهشگر، تعميم اصول و يافتهها بهگونهاي است كه بتواند حوادث را تبيين و پيشبيني كند. براي استنباط ويژگيهاي يك گروه بزرگ، از طريق يافتههاي حاصل از يك گروه كوچك، از آمار استنباطي استفاده ميشود(خاکي ، 1379 ،ص 299).
قبل از بررسي درستي فرضيات آزمون کولمگروف اسميرونف را به منظور بررسي نرمال بودن توزيع متغيرهاي مورد بررسي انجام مي دهيم.
جهت بررسي فرضيات از ضريب همبستگي اسپيرمن استفاده شده است. در ادامه با استفاده از نرم افزار AMOS به بررسي مناسبت مدل هايي پرداخته شده است که در آنها روابطي که درستي آنها در آزمون فرضيات اثبات شده است، پرداخته مي شود. همانطور که اشاره گرديد از نرم افزار SPSS و AMOS استفاده شده است.

4-1 مقدمه
پس از گردآوري، استخراج و طبقهبندي دادهها، مرحله جديدي که مرحله تجزيه و تحليل دادههاست آغاز ميشود. در اين مرحله با استفاده از روشهاي مختلف سعي ميشود دادهها در جهت آزمون فرضيهها و ارزيابي آنها مورد بررسي قرار گيرند. در مرحله تجزيه و تحليل آنچه مهم است اين است که اطلاعات و دادهها در مسير هدف تحقيق، پاسخگويي به سؤال يا سؤالات تحقيق و نيز ارزيابي فرضيهها مورد تجزيه و تحليل قرار گيرند.
4-2توصيف متغيرها
جدول زير مقادير آمارههاي توصيفي مربوط به متغيرهاي مورد بررسي را نشان ميدهد که با نرم افزار SPSS محاسبه شدهاند.
جدول(4-1) آمار توصيفي متغيرهاي مورد بررسي در تحقيق
متغير
کمترين مقدار
بيشترين مقدار
ميانگين
انحراف استاندارد
آشفتگي بازار
15
100
85/72
87/18
شدت رقابت
15
100
43/66
69/19
عدم تمرکز
0
100
37/53
46/23
مشتريگرايي
75/13
100
96/65
25/21
رقيبگرايي
24
100
20/73
80/17
گرايش به داخل/هزينه
40
100
41/78
39/15
نوآوريگرايي
33/33
100
51/75
18/19
سرمايه انساني
67/26
100
92/73
33/17
سرمايه رابطه اي
33/13
100
06/76
09/19
سرمايه سازماني
67/6
100
83/73
89/19
سرمايه اطلاعاتي
33/33
100
59/73
78/15
قابليتهاي بازار يابي
71/15
100
28/77
34/17
عملکرد
35
100
88/74
16/16

4-3 آزمون نرمال بودن متغيرها
قبل از بررسي درستي فرضيات آزمون کلمگروف اسميرونف را به منظور بررسي نرمال بودن توزيع متغيرهاي مورد بررسي انجام ميدهيم.
اين آزمون فرضيه ي زير را مورد بررسي قرار ميدهد:

جدول زير خروجي SPSS است که نشان ميدهد، فرض نرمال بودن توزيع تمامي متغيرهاي مورد بررسي به غير از سرمايهي سازماني، در سطح 5 درصد پديرفته ميشود. زيرا مقدار p-value همه متغيرها به غير از متغير سرمايهي سازماني بيشتر از 05/0 است.
جدول(4-2) خلاصه نتايج آزمون K-S
متغير
p-value
فرض تاييد شده
نتيجه
آشفتگي بازار
148/0
H0
نرمال
شدت رقابت
486/0
H0
نرمال
عدم تمرکز
661/0
H0
نرمال
مشتري گرايي
387/0
H0
نرمال
رقيب گرايي
712/0
H0
نرمال
گرايش به داخل/هزينه
073/0
H0
نرمال
نوآوري گرايي
181/0
H0
نرمال
سرمايه ي انساني
204/0
H0
نرمال
سرمايه ي رابطه اي
160/0
H0
نرمال
سرمايه ي سازماني
043/0
H1
غير نرمال
سرمايه ي اطلاعاتي
515/0
H0
نرمال
قابليت هاي بازار يابي
061/0
H0
نرمال
عملکرد
203/0
H0
نرمال
جدول (4-2) نشان ميدهد که متغير سرمايه سازماني غير نرمال است از آنجايي که اين متغير در مدل يک متغير مستقل است غير نرمال بودن آن براي محاسبات اشکالي به وجود نميآورد.
4-4 بررسي فرضيات
در اين قسمت درستي تمام فرضيات توسط نرم افزار SPSS مورد بررسي قرار مي گيرد.
فرضيه‏هاي تحقيق به صورت زير هستند:

فرضيه اصلي1:قابليتهاي بازاريابي بر عملکرد شعب بانک هاي دولتي و خصوصي تأثير مثبت دارد.

فرضيه اصلي2:مشتري گرايي بر قابليتهاي بازاريابي تأثير مثبت دارد.
فرضيه فرعي 2-1:آشفتگي بازار بر مشتري گرايي تأثير مثبت دارد.
فرضيه فرعي 2-2: شدت رقابت بر مشتري گرايي تأثير مثبت دارد.
فرضيه فرعي 2-3: عدم تمرکز بر مشتري گرايي تأثير مثبت دارد.

فرضيه اصلي 3: رقيب گرايي بر قابليت هاي بازاريابي تأثير مثبت دارد.
فرضيه فرعي3-1: آشفتگي بازار بر رقيب گرايي تأثير مثبت دارد.
فرضيه فرعي 3-2: شدت رقابت بر رقيب گرايي تأثير مثبت دارد.
فرضيه فرعي 3-3: عدم تمرکز بر رقيب گرايي تأثير مثبت دارد.

فرضيه اصلي 4: گرايش به داخل/هزينه بر قابليت هاي بازاريابي تأثير مثبت دارد.
فرضيه فرعي 4-1: آشفتگي بازار بر گرايش به داخل/هزينه تأثير مثبت دارد.
فرضيه فرعي 4-2: شدت رقابت بر گرايش به داخل/هزينه تأثير مثبت دارد.
فرضيه فرعي 4-3: عدم تمرکز بر گرايش به داخل/هزينه تأثير مثبت دارد.

فرضيه اصلي 5: نوآوري گرايي بر قابليتهاي بازاريابي تأثير مثبت دارد.
فرضيه فرعي 5-1: آشفتگي بازار بر نوآوري گرايي تأثير مثبت دارد.
فرضيه فرعي 5-2: شدت رقابت بر نوآوري گرايي تأثير مثبت دارد.
فرضيه فرعي 5-3: عدم تمرکز بر نوآوري گرايي تأثير مثبت دارد.
فرضيه فرعي 5-4: مشتري گرايي بر نوآوري گرايي تأثير مثبت دارد.

فرضيه اصلي 6: سرمايه انساني بر قابليت هاي بازاريابي تأثير مثبت دارد.

فرضيه اصلي 7: سرمايه رابطه اي بر قابليت هاي بازاريابي تأثير مثبت دارد.

فرضيه اصلي 8: سرمايه سازماني بر قابليت هاي بازاريابي تأثير مثبت دارد.

فرضيه اصلي 9: سرمايه اطلاعاتي بر قابليتهاي بازار يابي تأثير مثبت دارد.

نکته:
در ادامه براي سادگي در نوشتار از نمادهاي زير براي نشان دادن متغيرهاي مورد بررسي استفاده مي شود:
X1 :آشفتگي بازار
X2 :شدت رقابت
X3 :عدم تمرکز
X4 :مشتري گرايي
X5 :رقيب گرايي
X6 :گرايش به داخل/هزينه
X7 :نوآوري گرايي
X8 :سرمايه ي انساني
X9 :سرمايه ي رابطه اي
X10 :سرمايه ي سازماني
X11 :سرمايه ي اطلاعاتي
X12 :قابليتهاي بازار يابي
X13 :عملکرد
فرضيه اصلي1
قابليتهاي بازاريابي بر عملکرد شعب بانک هاي خصوصي تأثير مثبت دارد.
براي بررسي اين فرضيه ابتدا وجود هم بستگي بين متغيرها را آزمون ميکنيم. جدول زير مقدار محاسبه شده ضرب همبستگي اسپيرمن بين متغيرها با نرم افزار SPSS و معنيداري آن را نشان ميدهد.
جدول(4-3)ضريب همبستگي فرضيه1
219/0
ضريب همبستگي اسپيرمن
02/0
p-value

با توجه به جدول (4-3) بين دو متغير مورد بررسي در اين فرضيه همبستگي خطي ضعيفي وجود دارد زيرا مقدار ضريب همبستگي نسبتا کوچک است اما با توجه به اين که مقدار p-value کمتر از 05/0 است ميتوان گفت که اين مقدار همبستگي در سطح 5 درصد معنيدار است.
رابطهي رگرسيوني بين دو متغير قابليتهاي بازاريابي و عملکرد به صورت زير معرفي ميشود:

بررسي مناسبت مدل خطي
بر اساس جدول (4-4) به عنوان خروجي spss، در سطح 05/0 ، معنيداري مدل رگرسيوني پذيرفته مي‌شود زيرا مقدار p-value کمتر از 05/0 است.

جدول(4-4) بررسي مناسبت مدل خطي فرضيه 1

p-value(sig)
آماره فيشر
ميانگين مربعات خطا
درجه آزادي
مدل
003/0
349/9
035/2270
1
رگرسيون

803/242
110
خطا

111
کل

برآورد ضرايب رگرسيوني ()

ضرايب رگرسيوني برآورد شده توسط spss در جدول (4-5) مشاهده ميشوند. همه ي آنها در سطح 05/0 معنيدار هستند زيرا p-value (sig) مربوط به همه کمتر از 05/0 است.
جدول(4-5) برآورد ضريب رگرسيوني فرضيه 1
نتيجه
p-value (sig)

برآورد ضرايب
ضرايب
معني دار است
0
73/54

معني دار است
003/0
261/0

بر اين اساس مدل خطي برازش شده به صورت زير است:

جدول (4-6) ضريب تعيين مربوط به اين مدل را نشان ميدهد:

جدول(4-6)ضريب تعيين فرضيه 1
مربع ضريب تعيين
Rضريب تعيين
087/0
280/0

مقدار مربع ضريب تعيين کوچک است و نشان ميدهد مدل برازش شده مدل مناسبي نيست.
فرضيه اصلي2
مشتريگرايي بر قابليتهاي بازاريابي تأثير مثبت دارد.
براي بررسي اين فرضيه ابتدا وجود هم بستگي بين متغيرها را آزمون مي کنيم. جدول (4-7) مقدار محاسبه شده ضرب همبستگي اسپيرمن بين متغيرها با نرم افزار SPSS و معنيداري آن را نشان ميدهد.
جدول(4-7)ضريب همبستگي فرضيه2
541/0
ضريب همبستگي اسپيرمن
0
p-value
با توجه به جدول (4-7) بين دو متغير مورد بررسي در اين فرضيه، همبستگي خطي خوبي وجود دارد زيرا مقدار ضريب همبستگي نسبتا بزرگ است و با توجه به اين که مقدار p-valueکمتر از 05/0 است ميتوان گفت که اين مقدار همبستگي در سطح 5 درصد معنيدار است.
رابطهي رگرسيوني بين دو متغير قابليتهاي بازاريابي ومشتريگرايي به صورت زير معرفي ميشود:

بررسي مناسبت مدل خطي
براساس جدول(4-8)به عنوان خروجي spss، در سطح 05/0 ، معنيداري مدل رگرسيوني پذيرفته مي‌شود زيرا مقدار p-value کمتر از 05/0 است.
جدول(4-8) بررسي مناسبت مدل خطي فرضيه 2
p-value(sig)
آماره فيشر
ميانگين مربعات خطا
درجه آزادي
مدل
0
83/43
997/9512
1
رگرسيون

044/217
110
خطا

111
کل

برآورد ضرايب رگرسيوني ()
ضرايب رگرسيوني برآورد شده توسط spss در جدول (4-9) مشاهده ميشوند. همهي آنها در سطح 05/0 معنيدار هستند زيرا p-value (sig) مربوط به همه کمتر از 05/0 است.

جدول(4-9) برآورد ضريب رگرسيوني فرضيه 2
نتيجه
p-value (sig)

برآورد ضرايب
ضرايب
معني دار است
0
538/48

معني دار است
0
436/0

بر اين اساس مدل خطي برازش شده به صورت زير است:

جدول (4-10) ضريب تعيين مربوط به اين مدل را نشان ميدهد:
جدول(4-10)ضريب تعيين فرضيه 2
مربع ضريب تعيين
Rضريب تعيين
285/0
534/0

مقدار مربع ضريب تعيين کوچک است و نشان ميدهد مدل برازش شده مدل نسبتا مناسبي نيست.

فرضيه فرعي 2-1:
آشفتگي بازار بر مشتريگرايي تأثير مثبت دارد.

براي بررسي اين فرضيه ابتدا وجود همبستگي بين متغيرها را آزمون ميکنيم. جدول (4-11) مقدار محاسبه شده ضرب همبستگي اسپيرمن بين متغيرها با نرم افزار SPSS و معنيداري آن را نشان ميدهد.
جدول(4-11)ضريب همبستگي فرضيه1-2
372/0
ضريب همبستگي اسپيرمن
0
p-value
با توجه به جدول (4-11) بين دو متغير مورد بررسي در اين فرضيه، همبستگي خطي ضعيفي وجود دارد زيرا مقدار ضريب همبستگي نسبتا کوچک است اما با توجه به اين که مقدار p-value کمتر از 05/0 است ميتوان گفت که اين مقدار همبستگي در سطح 5 درصد معنيدار است.
رابطهي رگرسيوني بين دو متغير آشفتگي بازار ومشتري گرايي به صورت زير معرفي ميشود:

بررسي مناسبت مدل خطي
بر اساس جدول (4-12) به عنوان خروجي spss، در سطح 05/0 ، معنيداري مدل رگرسيوني پذيرفته مي‌شود زيرا مقدار p-value کمتر از 05/0 است.
جدول(4-12) بررسي مناسبت مدل خطي فرضيه 1-2
p-value(sig)
آماره فيشر
ميانگين مربعات خطا
درجه آزادي
مدل
0
326/15
286/6127
1
رگرسيون

798/399
110
خطا

111
کل

برآورد ضرايب رگرسيوني ()

ضرايب رگرسيوني برآورد شده توسط spss در جدول (4-13) مشاهده ميشوند. همهي آنها در سطح 05/0 معنيدار هستند زيرا p-value (sig) مربوط به همه کمتر از 05/0 است.
جدول(4-13) برآورد ضريب رگرسيوني فرضيه 1-2
نتيجه
p-value (sig)

برآورد ضرايب
ضرايب
معني دار است
0
279/37

معني دار است
0
394/0

بر اين اساس مدل

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع عدم تمرکز، حق ثبت اختراع، منابع سازمان Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع عدم تمرکز