پایان نامه رایگان با موضوع عدم تمرکز، حق ثبت اختراع، منابع سازمان

دانلود پایان نامه ارشد

فيزيکي يک منبع مهم براي دستيابي به مزيت رقابتي است. اين استدلال قوياً اهميت سرمايهگذاري در داراييهاي به سختي تقليدپذير نظير بازارگرايي، يادگيري سازماني، وفاداري مشتري يا موقعيت نسبي در کانال توزيع را نشان ميدهد(کويين، آندرسون و فينکلستين193، 2005). سرمايه سازماني به منابع خاصي گفته ميشود که ميتوانند دانش، مهارت و تخصصهاي شخصي شده را به وسيله اعضاي سازمان به تخصص سازماني تبديل و به طور متقابل منابع سازماني را به اشتراک بگذارند(هايژيان و چوانمينگ194، 2009). سرمايه ساختاري شامل سختافزار، نرمافزار، پايگاههاي داده، ساختار سازماني، حق انحصاري اختراع، علامتهاي تجاري و ديگر قابليتهاي سازماني به منظور پشتيباني از بهرهوري ميباشد. به عبارتي ديگر سرمايه سازماني شامل دانش نهاديه شده و تجربه کدبندي شده اي است که در داخل پايگاههاي داده، ساختارها، ها و فرآيندهاي سازمان ميباشد و مورد استفاده قرار ميگيرد(قليچ لي و همکاران، 1388). شولتز و جوب195(2001) بيان ميکنند که با ذخيرهسازي دانش شرکتها ميتوانند ارتباط درون واحدي را تشويق کنند، تيمهاي ميان کارکردي ايجاد نمايند و زبان تخصصي را در ميان ديگران توسعه دهند. سرمايه سازماني يک تسهيل کننده بسيار مهم براي سرميه اجتماعي است به اين معنا که تمام فرصتها براي اشتراکگذاري دانش ميتواند همکاري و تعامل ميان افراد را بهبود بخشد و به شکل مثبت بر سرمايه اجتماعي اثر بگذارد.
2-2-9-2 بيان مسأله
رايت و همکاران196(2001) سرمايه سازماني را به عنوان دانش نهادينه شده در درون فرآيندهاي سازماني و پايگاه داده، اسناد و مدارک، حق ثبت اختراع و فرآيندها که سازمان براي ذخيره و حفظ دانش استفاده ميکند، تعريف کردهاند. ايجاد سرمايه سازماني نيازمند اطلاعات و مهارتهاي بدست آمده از فعاليتهاي نواورانهي بطور رسمي يکپارچه شدهاست. اين بيانگر يکپارچهسازي دانش به عنوان يک فرآيند رسمي است که از طريق آن اطلاعات و مهارتها به جزئي جدانشدني از روالهاي عادي تبديل شده که اقدامات آينده سازمان را هدايت ميکند. شرکتها با يکپارچهسازي دانش، آنچه بايد فراگرفته شود را تشخيص داده و همچنين تصميم ميگيرند چگونه از آن استفاده کنند. سرمايه سازماني نشاندهنده حافظه سازمان است. والش و آنگسون197(1999) حافظه سازماني را به عنوان اطلاعات بايگاني شده در مورد گذشته شرکت تعريف ميکنند که تواند در فرايندهاي تصميمگيري کنوني در نظر گرفته شود. سرمايه سازماني به سياستگذاريها و هنجارهاي شرکت اشاره دارد و در قابليتهاي شرکت نهفته است. اين قابليتها، تمايل به کارآفريني و يادگيري سازماني را در بر دارند و ميتوانند باعث ايجاد مزايايي از جمله افزايش کارآيي و رقابت در شرکتها شود. مکانيسمهاي يادگيري سازماني شامل انباشتگي دانش نيز به نوبه خود قابليتهاي پويا را تحت تأثير قرار ميدهند که اين امر به نوبه خود هنجارهاي سازماني براي بهبود عملکرد را فراهم ميکنند(کارمونا-لاوادو198 وهمکاران، 2010).
2-2-9-3 پيشينه متغير
سابرامانيان و يوندت(2005) نشان دادند که سرمايه اجتماعي و سازماني بر عملکرد نوآوري تأثيرگذار است. کارمونا-لاوادو و همکاران(2010) اثر سرمايه اجتماعي و سازماني را بر نوآوري محصول سازمان مورد برسي قرار دادند. نتايج آنها نشان ميدهد که سرمايه سازماني تأثير غيرمستقيم بر نوآوري دارد از طريق سرمايه اجتماعي. گريفيث و همکاران(2010) به بررسي تأثير سرمايه سازماني بر قابليتهاي بازاريابي در امريکا و ژاپن پرداختند که مطالعه آنها نشان ميدهد که سرمايه سازماني به طور مثبت قابليتهاي بازاريابي را در ميان محيطهاي کسب و کار در اين دو کشور تحت تأثير قرار ميدهد.

نمودار(2-8) مدل فرضيه اصلي 8
گريفيث و همکاران(2010)
2-2-10 سرمايه اطلاعاتي
سرمايه اطلاعاتي، دانش شرکت در ارتباط با فرآيندها، محصولات، مشتريان ومنابع نسبت به رقباست و از سرمايه گذاريها در تحقيقات فني و تحقيقات بازاريابي و هوش رقابتي ناشي ميشود(گريفيث و همکاران، 2010). و اين سازگار با ديدگاههايي در مورد استراتژي و ادبيات بازاريابي است که بيان ميدارند اجراي قابليتهاي بازاريابي وابسته به دانش اطلاعاتي، تنها بطور غيرمستقيم و به وسيله محتواي تصميمات در مورد فرآيندهاي استراتژي مشاهده ميشوند(مورگان و همکاران، 2003). داشتن فهم صحيح از رقبا و مشتريان(هانت، 2000) و همچنين درک مطلوب از شرايط صنعت(گريفيث و همکاران، 2010) از جمله مواردي است که در اين بعد مورد مطالعه قرار گرفتهاند. گريفيث و همکارانش(2010) دريافتند که سرمايه اطلاعاتي، قابليتهاي بازاريابي را بطور مشابه در کسب و کارهاي کشورهاي امريکا و ژاپن تحت تأثير قرار ميدهد.

نمودار(2-9) مدل فرضيه اصلي 9
گريفيث و همکاران(2010)

3-1مقدمه
پژوهش علمي با ظهور مسأله يا مجهولي در ذهن محقق شروع ميشود، هدف اصلي تحقيق علمي را بايد معلوم کردن آن مجهول و به عبارتي حل مسأله و پاسخ يافتن براي آن دانست، پژوهش علمي يک هدف اوليه و يک هدف غايي دارد. هدف اوليه محقق روشن کردن مسأله خاصي است که با آن روبه رو شده است. ولي هدف غايي او دستيابي به معلوم کلي و به عبارتي قضاياي علمي کلي است که خصلتي جهان شمول دارد(حافظ نيا، 1380 : 16). در اغلب مباحث علمي مفهوم پژوهش براي اشاره به شيوه علمي دستيابي به يک واقعيت به کار ميرود. پژوهش را ميتوان مجموعه فعاليتهاي جهتداري دانست که پژوهشگر با استفاده از آنها به واقعيت پي ميبرد و روشهاي پژوهش ابزارهاي دستيابي اين واقعيات هستند(طبيبي، ملکي و دلگشايي، 1390 : 56). پژوهش را ميتوان به عنوان يک جستجو يا بررسي سازمانيافته، منظم، متکي به دادهها، نقادانه و علمي در زمينه يک مشکل ويژه تعريف کنيم که با هدف پاسخيابي يا راهحليابي صورت ميگيرد. در حقيقت، پژوهش اطلاعاتي را براي مديران فراهم ميکند تا بتوانند بر پايه آن تصميم بگيرند و مشکلات را بر طرف کنند(اوماسکاران، 1384 : 7).همچنين ميتوان گفت پژوهش عبارت است از هرگونه فعاليت بديع در چارچوب جستجو، کنکاش يا بررسي عميق علمي که بصورت نظام يافته، با هدف کشف، ارزيابي و کاربرد واقعيتها( از جمله اطلاعات) و روشها و قوانين طبيعي نوين و دستيابي به دانش و شناخت علمي نوين يا فرآوردهها، فرآيندها، نظامها، موقعيتهاي جديد يا بهبوديافته، صورت ميپذيرد(طبيبي، ملکي و دلگشايي، 1390 : 56).
3-2 روش تحقيق
تحقيق به طور کلي بر کشف اصول عمومي و کليتها تأکيد دارد و ويژگيهاي کلي مجموعه مورد بررسي، مجموعههاي کوچکتر موجود در آن را بدست ميدهد. تحقيق کنکاش ماهرانه، منظم و دقيق در پديدههاست(دلاور، 1390 : 47).
پژوهش حاضر بر حسب هدف در زمره تحقيقات کاربردي قرار ميگيرد و بر حسب روش، توصيفي از نوع همبستگي و پيمايشي ميباشد.

3-3 جامعه آماري
جامعه پژوهش حاضر از مديران شعب بانکهاي خصوصي (شامل بانکهاي دي، کارآفرين، پاسارگاد، سامان، شهر، گردشگري، سينا، ملت، صادرات، تجارت) که در سطح شهر کرمانشاه مشغول فعاليت هستند، تشکيل شده است. بطور خلاصه دلايل اين انتخاب را ميتوان به شرح زير بيان نمود:
1)ادراک مديران عملياتي از استراتژيها، هنجارها و ارزشهاي سازماني بطور مستقيم با رفتارهاي آنان هنگام انجام وظايف و مسئوليتهايشان در ارتباط است.
2)مؤسسات بانکي به شکل شبکهاي از شعب سازماندهي شدهاند در نتيجه مديران عملياتي با فراهم آوردن دستورالعمل و راهنماييها و همچنين هدايت کارکنان عملياتي و تعامل با مشتريان، نقش حساسي را در انجام استراتژيهاي سازماني در سطح مشتريان بر عهده دارند(تئودوسيو و همکاران، 2012).
3-4 نمونه و تعيين حجم نمونه
روش نمونهگيري مورد استفاده در اين تحقيق، نمونهگيري تصادفي ساده است. با در نظر گرفتن فاكتورهاي زير حجم نمونه با استفاده از رابطهي زير محاسبه شدهاست.

* N: حجم جامعه = 170
* ?: خطاي نمونهگيري =05/0
*
* d: خطاي مطلق = 047/0
* n: حجم نمونه
* :انحراف استاندارد بر اساس متغير عدم تمرکز که برابر با 46/23
* : ميانگين متغير عدم تمرکز که برابر با 37/53
مقدار به دست آمده براي n برابر با 112 است.
3-5 ابزار گردآوري دادهها
روش گردآوري اطلاعات در اين پژوهش کتابخانهاي و ميداني بوده است. در روش کتابخانهاي فيش برداري اينترنتي مورد استفاده قرار گرفته است همچنين براي جمعآوري دادههاي آماري، از روش گردآوري اطلاعات بصورت ميداني و از ابزار پرسشنامه استفاده شده است.
3-5-1 متون و مقالات علمي
مقالات منتشر شده پيرامون متغيرهاي بررسي شده در اين پژوهش انتخاب و با فيش برداري از آنها اطلاعات مورد نياز جمع آوري گرديدهاند.
3-5-2 پرسشنامه
پرسشنامه مورد استفاده در اين پژوهش، پرسشنامه استاندارد شده ميباشد که شامل يازده بخش: آشفتگي بازار، شدت رقابت، عدم تمرکز، مشتريگرايي، رقيبگرايي، گرايش به داخل/ هزينه، نوآوريگرايي، سرمايه انساني، سرمايه رابطهاي، سرمايه سازماني، سرمايه اطلاعاتي، قابليتهاي بازاريابي و عملکرد ميباشد.

جدول(3-1) متغيرهاي مورد مطالعه و منابع استخراج سؤالات
نام متغير
شماره گويههاي پرسشنامه
منبع
آشفتگي بازار
1 و 2
کوهلي وجاواروسکي199(1993)
شدت رقابت
3و 4
کوهلي و جاواروسکي(1993)
عدم تمرکز
5و 6
اولسون و همکاران200(2005)
مشتريگرايي
7، 8، 9 و 10
نارور، اسلاتر و مک لاچلان201(2004)
رقيبگرايي
11 ، 12 ، 13 ، 14 و 15
نارور و اسلاتر202(1990)
گرايش به داخل/ هزينه
16 ، 17 و 18
هامبورگ، ورک مان و کرومر203(1999) و اولسون و همکاران(2005)
نوآوريگرايي
19 ، 20 ، 21
هورلي و هولت204(1998)
سرمايه انساني
23 ، 24 ، 25
گريفيث، يالسينکايا و کالانتون205(2010)
سرمايه رابطهاي
26 ، 27 ، 28
بونتيس، چائو چانگ کئو و ريچاردسون206(2000)
سرمايه سازماني
29 ، 30 ، 31
گريفيث، يالسينکايا و کالانتون207(2010)
سرمايه اطلاعاتي
32 ، 33 ، 34
گريفيث، يالسينکايا و کالانتون208(2010)
قابليتهاي بازاريابي
35 ، 36 ، 37 ، 38 ، 39 ، 40 و 41
ورهايز و مورگان209(2003)
عملکرد
42 ، 43 ، 44 و 45
کراونس، اينگرام و يانگ210(1993)

3-6 روايي و پايايي پرسشنامه
ابزار سنجش بايد از روايي و پايايي لازم برخوردار باشد تا محقق بتواند دادههاي متناسب با تحقيق را گردآوري نمايد و از طريق اين دادهها و تجزيه و تحليل آنها، فرضيههاي مورد نظر را بيازمايد و به سؤال تحقيق پاسخ دهد(حافظ نيا، 1380 : 157).
3-6-1 روايي پرسشنامه
روايي منطقي پرسشنامهها از دو جنبه روايي ظاهري و محتوايي، به جهت روشن بودن و بدون ابهام بودن گويهها و همچنين کفايت کميت و کيفيت آنها، توسط خبرگان و صاحبنظران و همچنين اساتيد راهنما و مشاور تأييد گرديده است.
3-6-2 پايايي پرسشنامه
جهت بررسي اعتبار پرسشنامهها از روش محاسبه ضريب آلفاي کرونباخ استفاده شدهاست.

جدول(3-2) ضريب آلفاي کرونباخ براي هريک از متغيرها

تعداد پاسخ دهندگان
تعداد سؤال
ضريب آلفاي کرونباخ
آشفتگي بازار
112
2
596/0
شدت رقابت
112
2
512/0
عدم تمرکز
112
2
605/0
مشتريگرايي
112
4
877/0
رقيبگرايي
112
5
878/0
گرايش به داخل/ هزينه
112
3
626/0
نوآوريگرايي
112
3
819/0
سرمايه انساني
112
3
686/0
سرمايه رابطهاي
112
3
740/0
سرمايه سازماني
112
3
924/0
سرمايه اطلاعاتي
112
3
838/0
قابليتهاي بازاريابي
112
7
927/0
عملکرد
112
4
808/0
کل پرسشنامه
112
45
953/0

جدول فوق نشان ميدهد که سؤالات مربوط به اغلب متغيرهاي مورد بررسي از پايايي مناسبي برخوردار هستند. مقدار آماره آلفاي کرونباخ محاسبه شده براي براي کل سؤالات برابر با 953/0 است که نشاندهندهي ميزان پايايي مناسبي است.
3-7 روش و ابزار تجزيه و تحليل دادهها
آمار استنباطي:
در اين تحقيق ما از اين نوع آمار بهره بردهايم. در آمار استنباطي هدف اصلي پژوهشگر كسب اطلاع در مورد گروههاي كوچك نيست بلكه وي علاقمند است تا از طريق اين

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع عملکرد سازمان، شهرت شرکت، بر عملکرد سازمان Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع عدم تمرکز، عملکرد شعب