پایان نامه رایگان با موضوع عدم تقارن اطلاعات، عدم تقارن، اندازه شركت

دانلود پایان نامه ارشد

تقارن اطلاعاتي با مديريت سود در شركتهاي با تمركز مالكيت بالا را نشان مي دهد. ضريب برآورد شده براي اين متغير 013/0 و باسطح معني داري 020/0 مي باشد. چنانچه ميشود، ارتباط بين عدم تقارن اطلاعاتي با مديريت سود در شركتهاي با تمركز مالكيت بالا در مقايسه با ساير شركتها، كمتر است. در واقع نتايج حاصل از آزمون نشان داد كه در اينگونه شركتها، عدم تقارن اطلاعاتي تاثير كمتري در مديريت سود نسبت به ساير شركتها دارد.
در الگوي دوم آزمون فرضيه دوم، متغيرهاي لگاريتم بدهيها، اندازه شركت، فرصتهاي رشد، اهرم مالي و ريسك سيستماتيك بعنوان متغيرهاي كنترل به الگوي رگرسيوني اضافه شده اند. نتايج حاصل از برازش اين الگو در بخش دوم جدول 4-3 آمده است. براساس نتايج، ضريب تعيين الگوي رگرسيوني با وارد نمودن متغيرهاي كنترلي بميزان قابل توجهي افزايش يافته و به 315/0 رسيده است. بنابراين 5/31 درصد از مديريت سود شركتهاي نمونه آماري در طول دوره تحقيق ناشي از متغيرهاي مستقل و كنترلي بكار رفته در الگوي رگرسيوني بوده است.
نتايج تحليل آماري براي ضرايب متغيرهاي مستقل يافته هاي قبلي در خصوص ارتباط بين عدم تقارن اطلاعاتي با مديريت سود در كليه شركتهاي نمونه آماري و شركتهاي داراي تمركز مالكيتي بالا را تاييد مي كند. زيراكه اين نتايج نيز حاكي از تاثير كمتر عدم تقارن اطلاعاتي بر مديريت سود در شركتهاي داراي تمركز مالكيتي بالاست.
نتايج نشان مي دهد كه ارتباط بين متغيرهاي فرصتهاي رشد و اندازه شركت با سطح اقلام تعهدي اختياري(شاخص مديريت سود)مستقيم و معني دار است. بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه هر چه شركت بزرگتر شود و ارزش بازاري آن نسبت به ارزش دفتري بيشتر باشد، احتمال دستكاري سود و گزارش سودهاي بي كيفيت در آن بيشتر مي شود.
براساس نتايج بدست آمده، سطح بدهيهاي شركت ارتباط معكوس و معني داري با مديريت سود دارد.
اين يافته نشان مي دهد كه با افزايش سهم بدهي و تامين مالي خارجي در شركتهاي نمونه آماري، تمايل اين شركتها به دستكاري سود كمتر شده است. همچنين معني داري ارتباط متغيرهاي ريسك سيستماتيك و اهرم مالي با مديريت سود تاييد نشده است و بنابراين مي توان اين متغيرها را از الگوي رگرسيوني حذف نمود.
دو ستون آخر جدول فوق نشان دهنده نتایج مربوط به

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع عدم تقارن اطلاعات، عدم تقارن، آزمون فرضیه Next Entries منابع پایان نامه درمورد توزیع فراوانی، شبکه های اجتماعی، توزیع فراوانی پاسخگویان