پایان نامه رایگان با موضوع عدم تقارن اطلاعات، عدم تقارن، آزمون فرضیه

دانلود پایان نامه ارشد

مستقل تبيين نمايد. آماره دوربين واتسون بين 5/1 تا 2 مي باشد، بنابراين بين خطاهاي الگوي رگرسيوني خود همبستگي وجود ندارد. براساس نتايج، ضريب تعيين الگوي رگرسيوني با وارد نمودن متغيرهاي كنترلي بميزان قابل توجهي افزايش يافته و به 309/0 رسيده است. بنابراين 9/30 درصد از عدم تقارن اطلاعاتي شركتهاي نمونه آماري در طول دوره تحقيق ناشي از تمركز مالكيت و متغيرهاي كنترلي بكار رفته در الگوي رگرسيوني بوده است.
نتایج تحلیل واریانس رگرسیون159 ، که براساس آماره F درخصوص آن تصمیم گیری می شود؛ برای هر دو الگوی برازش داده شده در آزمون فرضیه اول در دو ستون آخر جدول 4-3 آمده است. فرضیه های آماری مربوط به تحلیل واریانس برای هریک از الگوهای رگرسیونی بصورت ذیل می باشد:
H0: αi=0 الگوی رگرسیونی معنی دار نیست
H1: αi≠0 الگوی رگرسیونی معنی دار است

سطح معني داري آماره F كمتر از سطح خطاي آزمون(05/0=α ) است و درنتيجه فرض H0 فوق رد می شود و الگوهاي برآورد شده بلحاظ آماري معني دار و روابط بين متغيرهاي تحقيق، خطي مي باشد.
جدول 4-4 نتایج تحلیل آماری برای ضرایب متغیرهای مستقل الگوی آزمون فرضیه اول را نشان می دهد. این نتایج نوع، شدت و معنی داری ارتباط هر یک از متغیرهای مستقل وارد شده به الگوی رگرسیونی با متغیر وابسته را نشان می دهد. با توجه به الگو و ادعای مطرح شده در فرضیه اول تحقیق مبنی بر وجود رابطه معنی دار بین عدم تقارن اطلاعاتی و تمرکز مالکیت، فرضیه های آماری ذیل مطرح شده است:

H0: α1=0
H1: α1≠0

جدول 4-4: نتایج تحلیل آماری برای ضرایب الگوی آزمون فرضیه اول
ASBit = α0 + α1 INSit + ε

متغیر

اندازه ضريب

آماره t

سطح معني داري
(P-value)
آزمونهای هم خطی

تلورانس
عامل تورم واریانس
INS
261/0
225/2
026/0
000/1
000/1
ASBit = α0 + α1 INSit + α2MTB+ α3Size+ α4Lev+ α5Beta+ α6 LGDEBTit + ε

متغیر

اندازه ضريب

آماره t

سطح معني داري
(P-value)
آزمونهای هم خطی

تلورانس

عامل تورم واریانس
INS
271/0
311/2
021/0
998/0
002/1
LGDEBT
417/0-
705/2-
009/0
972/0
051/1
size
005/0-
466/0-
641/0
994/0
006/1
MTB
007/0-
378/2-
006/0
903/0
107/1
Lev
145/0
963/1
018/0
921/0
086/1
Beta
012/0-
04/1-
299/0
966/0
035/1

نتایج نشان می دهد که در الگوي اول آزمون فرضيه اول ضريب برآوردي براي متغير سطح تمركز مالكيت، بميزان 261/0 و باسطح معني داري 026/0 حاكي از يك ارتباط مستقيم و معني دار بين اين متغير با سطح عدم تقارن اطلاعاتي مي باشد. اين يافته با مباني نظري تحقيق و ادعاي مطرح شده در فرضيه اول، سازگار مي باشد. بعبارت ديگر، با افزايش تمركز مالكيت درطول دوره تحقيق، عدم تقارن اطلاعاتي در شركتهاي نمونه آماري افزايش يافته است.
در الگوي دوم آزمون فرضيه اول، متغيرهاي لگاريتم بدهيها، اندازه شركت، فرصتهاي رشد، اهرم مالي و ريسك سيستماتيك بعنوان متغيرهاي كنترل به الگوي رگرسيوني اضافه شده اند. نتايج تحليل آماري براي ضرايب متغيرهاي مستقل و كنترلي در الگوي دوم آزمون فرضيه اول حاكي از يك ارتباط مستقيم و معني دار بين تمركز مالكيت با عدم تقارن اطلاعاتي است.همانطوركه در جدول 4-4 آمده است، ضريب متغير INS بميزان 271/0 مي باشد كه اندكي نسبت به الگوي قبلي افزايش يافته است. نتايج نشان مي دهد كه ارتباط بين متغيرهاي لگاريتم بدهيها و فرصتهاي رشد با سطح عدم تقارن اطلاعاتي معكوس و ارتباط متغير اهرم مالي با اين متغير مستقيم و معني دار است. همچين براساس نتايج بدست آمده، متغيرهاي اندازه شركت و ريسك تاثير معني داري در عدم تقارن اطلاعاتي نداشته اند. زيراكه سطح معني داري اين متغيرها بيش از 05/0 مي باشد. بنابراين مي توان اين متغيرها را از الگوي آزمون فرضيه حذف نمود.
دو ستون آخر جدول فوق نشان دهنده نتایج مربوط به آزمونهای هم خطی بین متغیرهای مستقل می باشد. عدم وجود هم خطی یکی از دیگر از مفروضات رگرسیون کلاسیک و معیاری برای اعتبار الگو می باشد. مقادیر آماره های هم خطی برای تمامی متغیرهای مستقل نزدیک به عدد 1 می باشند که حاکی از عدم وجود هم خطی شدید در بین متغیرهای مستقل می باشد.
براساس نتايج حاصل از آزمون فرضيه اول، شواهد متقاعد كننده اي جهت پذيرش فرضيه H0 بدست نيامد. بعبارت ديگر، در سطح اطمينان 95% مي توان ادعا نمود كه بين تمركز مالكيت و عدم تقارن اطلاعاتي رابطه معني داري وجود دارد. درنتيجه فرضيه اول تحقيق در اين سطح اطمينان پذيرفته مي شود.

5-4 نتايج آزمون فرضيه دوم
در فرضيه دوم تحقيق، پيش بيني شده است كه بين مديريت سود با عدم تقارن اطلاعاتي و تمركز مالكيت رابطه معني داري وجود دارد. شواهد مرتبط با شركت هايي با تركيب مالكيت بسيار متمركز، كه خود را در معرض نظام و نظارت بازار قرار داده اند، ساختار حاكميت شركتي پيچيده اي را نشان مي دهد. حضور هم زمان سهامدار كنترل كننده و سهامداران جز پراكنده در شركت ها در شرايطي كه حفاظت از سهامداران اقليت در بازار ضعيف است، اثر نظارتي بازار را زير سوال مي برد. بنظر می رسد، سهامداران عمده با اعمال نظر در تصمیمات مدیر، در جهت حفظ منافع خود اقدام نمایند. ازطرفی ممکن است وجود اینگونه کنترلها و نظارتها جنبه های مثبتی نیز داشته باشد و رفتارهای منفعت طلبانه مدیر را خنثی نماید و از گزارشگری مالی جهت دار جلوگیری کند (مرادي،1386)160 (چانگ والدر،2009،ص320).161
فرضیه دوم تحقیق در پي بررسي اين موضوع است كه آيا تمركز مالكيت در شركتهاي با محيط اطلاعاتي نامتقارن باعث مديريت سود مي شود يا خير؟ در الگوي آزمون اين فرضيه، سطح اقلام تعهدي اختياري بعنوان متغیر وابسته و تابعی از سطح عدم تقارن اطلاعاتي و تمرکز مالکیت تلقی شده است.
جهت بررسی نرمال بودن متغیر وابسته(بعنوان یکی از فرضهای کلاسیک رگرسیون و اعتبار الگو)مذکور از آزمون کلموگروف اسميرنف استفاده شده است. فرضیه های آماری مربوط به این آزمون بصورت ذیل می باشد.

H0 : توزیع داده ها نرمال است.
H1 : توزیع داده ها نرمال نیست.

نتایج حاصل از آزمون آماری فوق در جدول 4-5 آمده است.

جدول 5-4: آزمون نرمال بودن اقلام تعهدی اختیاری

متغیر وابسته
آزمون کلموگروف اسميرنف

آماره آزمون
درجه آزادی
سطح معنی داری
اقلام تعهدی اختیاری (DAC)
213/0
627
200/0

باتوجه به سطح معنی داری بدست آمده از آزمون کلموگروف اسميرنف که بیشتر از سطح خطای آزمون (05/0=α) است؛ می توان فرضیه H0 آزمون را پذیرفت. بنابراین مقادیر مربوط به متغیر اقلام تعهدی اختیاری از یک توزیع نزدیک به توزیع نرمال پیروی می کند.
فرضیه دوم بشکل ذیل مطرح و آزمون شده است.

H0 : بين مديريت سود با عدم تقارن اطلاعاتي و تمركز مالكيت رابطه معني داري وجود ندارد.
H1: بين مديريت سود با عدم تقارن اطلاعاتي و تمركز مالكيت رابطه معني داري وجود دارد.

الگوی رگرسیونی که برای آزمون فرضیه دوم تحقیق بکار می رود، بجز متغیر مستقل اساسی، شامل تعدادی از متغیرهای کنترلی نیز می باشد. آزمون فرضیه در دو الگوی جداگانه انجام شده است. در الگوی اول هیچکدام از متغیرهای کنترلی وارد آزمون رگرسیونی نشده اند. در الگوی دوم تمام متغیرهای کنترلی به آزمون وارد گردیدند. الگوی آزمون فرضیه بشرح ذیل می باشد.

DACit = α0 + α1 DINSit+ α2 ABSit + α3 ABSit*DINSit + α4MTB+ α5Size+ α6Lev+ α7Beta+ α7 LGDEBTit + ε

كه در آن:
DACit: اقلام تعهدي اختياري
DINSit: يك متغير مجازي كه درصورتي كه سطح تمركز مالكيت در شركت i بيش از ميانگين تمركز مالكيت همه شركتها باشد؛ برابر با يك و در غير اينصورت صفر خواهد بود.
ASBSit: سطح عدم تقارن اطلاعاتي
MTB: نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری(متغیر فرصتهای رشد)
Size: لگاریتم طبیعی داراییهای شرکت (اندازه شرکت)
Lev: نسبت بدهیها به داراییها (اهرم مالی)
Beta: معیار ریسک سیستماتیک
LGDEBTit: لگاريتم طبيعي جمع بدهيهاي شركت
در جدول 4-6 نتايج حاصل از تحلیل آماری برای الگوهای آزمون فرضیه دوم تحقیق ارائه شده است.
جدول 6-4: نتايج تحلیل آماری برای الگوهاي رگرسیونی آزمون فرضيه دوم
DACit = α0 + α1 DINSit +α2 ABSit + α2 ABSit*DINSit + ε
سطح معني داري F
آماره F
آماره دوربين واتسون
R2
000/0
118/19
978/1
181/0
DACit = α0 + α1 DINSit+ α2 ABSit + α3 ABSit*DINSit + α4MTB+ α5Size+ α6Lev+ α7Beta+ α8 LGDEBTit + ε
سطح معني داري F
آماره F
آماره دوربين واتسون
R2
000/0
252/15
923/1
315/0

نتايج حاصل از آزمون فرضيه دوم در جدول فوق آمده است. در آزمون اين فرضيه دو الگوي رگرسيوني برازش داده شده است. در الگوي اول هيچيك از متغيرهاي كنترلي در رگرسيون وارد نشده اند. نتايج تحليل آماري نشان مي دهد كه ضريب تعيين الگوي مذكور بميزان 181/0 مي باشد و اين الگو توانسته است 1/18 درصد از تغييرات متغير وابسته را از طريق تغييرات متغير مستقل تبيين نمايد. آماره دوربين واتسون به عدد 2 نزديك مي باشد، بنابراين بين خطاهاي الگوي رگرسيوني خود همبستگي وجود ندارد.
نتایج تحلیل واریانس رگرسیون که براساس آماره F درخصوص آن تصمیم گیری می شود؛ برای الگوهای برازش داده شده در آزمون فرضیه دوم در دو ستون آخر جدول 4-6 آمده است. فرضیه های آماری مربوط به تحلیل واریانس برای هریک از الگوهای رگرسیونی بصورت ذیل می باشد:

H0: αi=0 الگوی رگرسیونی معنی دار نیست
H1: αi≠0 الگوی رگرسیونی معنی دار است

سطح معني داري آماره F كمتر از سطح خطاي آزمون(05/0=α ) است و درنتيجه فرض H0 فوق رد می شود و الگوهاي برآورد شده بلحاظ آماري معني دار و روابط بين متغيرهاي تحقيق، خطي مي باشد.
جدول 4-7 نتایج تحلیل آماری برای ضرایب متغیرهای مستقل الگوی آزمون فرضیه دوم را نشان می دهد. این نتایج نوع، شدت و معنی دارای ارتباط هر یک از متغیرهای مستقل وارد شده به الگوی رگرسیونی با متغیر وابسته را نشان می دهد. با توجه به الگو و ادعای مطرح شده در فرضیه دوم تحقیق مبنی بر وجود رابطه معنی دار بين مديريت سود با عدم تقارن اطلاعاتي و تمركز مالكيت ؛ فرضیه های آماری ذیل مطرح شده است:
H0: α1= α2
H1: α1≠ α2

جدول 7-4 : نتايج تحلیل آماری برای ضرایب متغیرهای مستقل در آزمون فرضيه دوم
DACit = α0 + α1 DINSit +α2 ABSit + α2 ABSit*DINSit + ε

متغیر

اندازه ضريب

آماره t

سطح معني داري
(P-value)
آزمونهای هم خطی

تلورانس

عامل تورم واریانس
DIN
039/0-
603/0-
547/0
867/0
153/1
ABS
558/0
383/5
000/0
47/0
126/2
ABSit*DINS
013/0
011/2
020/0
517/0
935/1
DACit = α0 + α1 DINSit+ α2 ABSit + α3 ABSit*DINSit + α4MTB+ α5Size+ α6Lev+ α7Beta+ α8 LGDEBTit + ε

متغیر

اندازه ضريب

آماره t

سطح معني داري
(P-value)
آزمونهای هم خطی

تلورانس

عامل تورم واریانس
DIN
036/0-
559/0-
576/0
865/0
156/1
ABS
565/0
457/5
000/0
511/0
958/1
ABSit*DINS
011/0
084/2
033/0
464/0
156/2
LGDEBT
1/1-
163/2-
031/0
902/0
092/1
size
061/0
929/2
004/0
923/0
007/1
MTB
054/0
963/1
047/0
902/0
108/1
Lev
033/0-
184/0-
854/0
91/0
099/1
Beta
018/0-
857/0-
392/0
959/0
042/1

ضريب برآوردي براي متغير مجازي DIN منفي است ولي معني دار نيست. ضريب برآوردي براي متغير ABS كه ارتباط بين عدم تقارن اطلاعاتي و مديريت سود در كل شركتهاي نمونه آماري را نشان ميدهد، 558/0 و سطح معني داري آن 000/0 است. اين يافته حاكي از يك ارتباط مستقيم و معني دار بين عدم تقارن اطلاعاتي و مديريت سود است. درواقع شركتهاي داراي محيط اطلاعاتي نامتقارن تر، تمايل بيشتري به دستكاري سود از طريق اقلام تعهدي اختياري داشته اند.
متغير ABS*DINS ميزان ارتباط بين عدم

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع عدم تقارن، عدم تقارن اطلاعات، عدم تقارن اطلاعاتی Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع عدم تقارن اطلاعات، عدم تقارن، اندازه شركت