پایان نامه رایگان با موضوع عدم تقارن اطلاعات، عدم تقارن، آزمون فرضیه

دانلود پایان نامه ارشد

نمايد. انديسi نشان دهنده هر يك از اعضاء جامعه مورد بررسي است.
معادله فوق در يك نمونه تصافي از جامعه مورد بررسي كه رگرسيون آن با استفاده از معادله بيان شده است، بصورت ذيل بيان مي گردد:

در اين حالت معادل جزء اخلال در معادله مربوط به جامعه مي باشد و انديس i بر هريك از اعضا نمونه دلالت دارد. روش حداقل مربعات معمولي همانطور كه از نامش پيداست، از طريق حداقل كردن مربع باقيمانده ها ضرائب و را محاسبه مي نمايد؛ زيرا هرچه قدر اين باقيمانده ها كوچكتر باشند هاي تخميني به Y ها نزديكتر بوده و در نتيجه مدل نتايج بهتري را بدست مي دهد. بنابراين مي توان اينگونه نوشت كه:

از طريق حل اين معادله ضرائب و تخميني براي نمونه و براي يگ رگرسيون دو متغيره به صورت ذيل برآورد مي گردند:

برآورد ضرائب در حالت رگرسيون هاي چند متغيره نيز همانند مدل ساده رگرسيون دو متغيره انجام مي‌پذيرد با اين تفاوت كه به دليل گستردگي موضوع در اين حالت از ماتريس ضرائب، ماتريس متغيرهاي مستقل و ماتريس مشاهدات متغير وابسته استفاده مي گردد.

6-6-3 روش آزمون معني داري رگرسيون
آزمون معني داري با استفاده از آماره t مي باشد كه در اينجا به صورت كاملاً كاربردي و خارج از مباحث پيچيده آماري توضيحاتي در مورد هر يك آورده مي شود.
آزمون ـ t: اين روش بطور مستقل توسط آر-اي ـ فيشر و به طور مشترك به وسيله نيمن و پيرسون ايجاد و تكميل شده است. به طور كلي آزمون معني دار بودن، روشي است كه با استفاده از نتايج نمونه اي درستي و يا نادرستي فرضيه عدم را در جامعه تعيين مي نمايد. تصميم درباره پذيرش و يا رد نيز بر اساس مقدار عددي تابع آزمون حاصل از داده هاي موجودبه صورت ذيل انجام مي شود:

كه در آن t مقدار آماره آزمون بوده كه داراي توزيع t با درجه آزادي N-2 است(N تعداد نمونه است). ضريب تاثير متغير x در جامعه بوده و كه براساس فر ضيه عدم تعيين مي گردد و مقدار ضريب تخميني در مدل مي باشد. انحراف معيار ضريب را در نمونه مورد بررسي بدست مي‌دهد. پس از محاسبه آماره آزمون مي توان با در اختيار داشتن درجه آزادي مدل به جدول توريع احتمال t مراجعه نمود و در مورد پذيرش و يا رد فرضيه عدم تصميم گيري كرد:
به اين ترتيب كه اگر t محاسباتي بزرگتر از t جدول بود فرضيه رد مي گردد.
به طور رايج در كليه برآوردها اين آزمون براي بررسي معني داري ضرائب مدل مورد استفاده قرار مي‌گيرد به اين معني كه فرضيه عدم را در اين حالت صفر بودن ضريب و در نتيجه عدم تاثير متغير X بر روي Y در جامعه مورد بررسي در نظر مي گيرند و فرضيه آلترناتيو را به صورت مخالف صفر بودن. نتايج اين آزمون بيانگر معني داري ضريب بدست آمده در مدل مي باشد.

7-6-3 ضريب تعيين
در اين قسمت خوبي برازش خط رگرسيون برازش شده بر اساس مجموعه اي از داده‌ها مورد بررسي قرار مي گيرد. به طور كلي اگر تمام مشاهدات مربوط به متغير وابسته بر روي خط رگرسيون باشد، برازش كامل بدست خواهد آمد كه اين حالت كمتر اتفاق مي افتد. عموما بعضي از ها مثبت و برخي ديگر منفي هستند و بنابراين مشاهدات مربوط به متغير Y در اطراف خط رگرسيون برازش شده قرار مي گيرند. نتيجه مطلوب مورد انتظار اين است كه اين باقيمانده ها در اطراف خط رگرسيون تا حد ممكن كوچك باشند. در اين راستا ضريب تعيين معيار خلاصه اي است كه بيان مي كند چگونه خط رگرسيون نمونه داده ها را به خوبي برازش مي كند.
با توجه به توضيحات فوق بطور خلاصه تغييرات كل مقادير مشاهده شدهY از ميانگين آن را مي توان به دو بخش تقسيم نمود كه يك بخش از آن قابل استناد به خط رگرسيون () و بخش ديگر آن قابل استناد به نيروهاي تصادفي ميباشد(e) .
بنابراين TSS=ESS+RSS كه درآن TSS كل تغييرات متغير وابسته را حول ميانگين آن نشان مي دهد، ESS قسمتي از تغييرات را كه توسط رگسيون برآورد شده است و RSS قسمت مربوط به تغييرات تصادفي Y را نشان مي دهد. حال با تقسيم طرفين اين رابطه بر TSS داريم:

و در نتيجه ضريب به صورت ذيل تعريف مي گردد:

با توجه به رابطه فوق مي توان گفت كه درصد تغييرات كل در Y كه به وسيله مدل رگرسيون توضيح داده شده است را اندازه گيري مي نمايد. با توجه به اين رابطه مي توان گفت كه داراي ويژگيهاي مثبت و كوچكتر از يك بودن مي باشد. در حالت برازش كامل رگرسيون كه معمولا اتفاق نمي افتد برابر با يك و درحالت عدم ارتباط بين متغير وابسته و مستقل برابر صفر مي باشد. بطوركلي هرچه مقدار اين ضريب به يك نزديكتر باشد نشان دهنده برازش بهتر مدل خواهد بود.
8-6-3 مفهوم واریانس و انحراف معیار 155
براي يك سري داده مثلا x1، x2 و….پارامتري به نام واريانس به صورت زير تعريف مي شود:

جذر واريانس انحراف معيار خوانده مي شود. در واقع انحراف معيار نشان دهنده ميزان انحراف داده ها از ميانگين شان مي باشد.چنانچه هدف بررسي ميزان تغييرات داده ها باشد؛ از انحراف معيار استفاده مي شود. براي محاسبه انحراف معيار داده ها عموما ابتدا واريان محاسبه و سپس از آن جذر گرفته مي شود. براي يك متغير تصادفي مانند X پارامتر واريانس به صورت زير تعريف مي شود:

در حالت پيوسته و گسسته اين رابطه به صورت زير محاسبه مي شود.

جذر واريانس، انحراف معيار خوانده مي شود و با نشان داده مي شود.

9-6-3 آزمون فرض آماري
هدف آزمون فرض آماري، تعيين اين موضوع است كه با توجه به اطلاعات بدست آمده از داده هاي نمونه حدسي كه درباره خصوصيتي از جامعه مي زنيم به طور قوي تاييد مي شود يا خير.
چون ادعا ممكن است صحيح يا غلط باشد، بنابراين دو فرض مكمل در ذهن بوجود مي آيد.
فرض 0 H: ادعا غلط است.
فرض1 H: ادعا صحيح است.
فرآيند انتخاب يكي از دو تصميم فوق را آزمون فرض آماري مي نامند. شيوه مناسب براي آزمون فرض داراي مراحل منطقي است. مهمترين مرحله در آزمون فرض آماري تبديل فرضيه تحقيق به فرضيه هاي آماري است.

10-6-3 فرض صفر 156و فرض مقابل157
قبل از پذيرش صحت حكمي، بايد شواهد كافي در تائيد آن بدست آوريم. در نتيجه شخص تحليلگر بايد حكم را غلط بداند مگر اينكه داده هاي بدست آمده خلاف آن را قويا تائيد كند. بعبارت ديگر فرض صفر(H0) را صحيح دانسته و فقط وقتي آن را رد نمايد كه داده ها برخلاف آن حكم كنند.
قاعده پذيرفته شده در آمار اين است كه محقق فرض صفر را آزمون كند و براساس تائيد يا رد آن تحليل فرضيه پژوهشي بپردازد.
اين تحقيق به بررسي ارتباط بين مديريت سود با عدم تقارن اطلاعاتي و تبيين تاثير تمركز مالكيت بر ارتباط بين دو متغير در شركتهاي پذيرفته شده در بورس مي پردازد. بنابراين مي توان فرضيات تحقيق را در قالب فرضهاي آماري ذيل بيان نمود:
فرضيه اول:
H0 : بين تمركز مالكيت و عدم تقارن اطلاعاتي رابطه معني داري وجود ندارد.
H1: بين تمركز مالكيت و عدم تقارن اطلاعاتي رابطه معني داري وجود دارد.

فرضيه دوم:
H0 : بين مديريت سود با عدم تقارن اطلاعاتي و تمركز مالكيت رابطه معني داري وجود ندارد.
H1: بين مديريت سود با عدم تقارن اطلاعاتي و تمركز مالكيت رابطه معني داري وجود دارد.

11-6-3 سطح معني دار و خطاهاي آماري
وقتي كه فرض هاي آماري تعريف شدند، قدم بعدي مشخص كردن درجه اي براي معني دار بودن تفاوتها (α) است.
روش كار اين است كه فرض H0 را به نفع فرض H1 رد كنيم به شرط اينكه از يك آزمون آماري مقداري بدست آوريم كه احتمال وقوع آن مقدار باتوجه به H0 برابر يا كمتر از يك احتمال بسيار كوچك باشد كه با α نشان داده مي شود. اين احتمال وقوع كوچك را سطح معني دار158 مي گويند. مقادير مرسوم براي α بين 01/0 تا 05/0 مي باشد. سطح معني داري كه محقق براي تعيين α در تحقيق انتخاب مي كند بر تخمين او از اهميت و يا درجه قابليت كاربرد يافته هايش مبتني است. در تحقيقات مالي و حسابداري غالبا اين مقدار برابر با 05/0 در نظز گرفته مي شود (آذر و مومني، 1387 ، ص98)1.
در اجراي آزمون فرضيات يكي از دو خطاي زير ممكن است رخ دهد.
1.خطاي نوع اول- رد كردن H0 وقتي كه H0 درست است.
2.خطاي نوع دوم- رد نكردن H0 وقتي كه H1درست است. (پارسائيان،1388،ص93)

7-3 الگوي آزمون فرضيات
1-7-3 شيوه آزمون فرضيه اول
جهت آزمون فرضيه اول از يك مدل رگرسيوني كه در آن عدم تقارن اطلاعاتي تابعي از ميزان تمركز مالكيت تلقي شده است؛ استفاده مي شود. مدل مذكور بشكل ذيل مي باشد:
ASBit = α0 + α1 INSit + α2MTB+ α3Size+ α4Lev+ α5Beta+ α6 LGDEBTit + ε
H0: α1=0
H1: α1≠0
كه در آن:
ABSit: سطح عدم تقارن اطلاعاتي
INSit: سطح تمركز مالكيت (درصد سهام بزرگترين سهامدار در هر شركت)
MTB: نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری(متغیر فرصتهای رشد)
Size: لگاریتم طبیعی داراییهای شرکت (اندازه شرکت)
Lev: نسبت بدهیها به داراییها (اهرم مالی)
Beta: معیار ریسک سیستماتیک
LGDEBTit: لگاريتم طبيعي جمع بدهيهاي شركت

2-7-3 شيوه آزمون فرضيه دوم
در آزمون اين فرضيه از مدلي استفاده شده است كه در آن اقلام تعهدي اختياري بعنوان شاخص مديريت سود تابعي از عدم تقارن اطلاعاتي و ميزان تمركز مالكيت مي باشد. مدل مذكور بشكل ذيل است:
DACit = α0 + α1 DINSit+ α2 ABSit + α3 ABSit*DINSit + α4MTB+ α5Size+ α6Lev+ α7Beta+ α8 LGDEBTit + ε

H0: α2=0
H1: α2≠0

كه در آن:
ASBSit: سطح عدم تقارن اطلاعاتي
MTB: نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری(متغیر فرصتهای رشد)
Size: لگاریتم طبیعی داراییهای شرکت (اندازه شرکت)
Lev: نسبت بدهیها به داراییها (اهرم مالی)
Beta: معیار ریسک سیستماتیک
LGDEBTit: لگاريتم طبيعي جمع بدهيهاي شركت

آزمونها توسط نرم افزار SPSSانجام شده و با توجه به خروجي هاي نرم افزار، معني داري روابط بين متغيرهابررسي مي شود.بررسي فرضهاي‌آماري فوق ازطريق سطح معني داري(P-value) متغيرهاي مستقل و مقايسه آن با سطح خطاي آزمون(α) در آزمونهاي همبستگي انجام مي شود

فصل چهارم
تجزيه و تحليل داده‌ها

1-4 مقدمه‏
پژوهشگر پس از این که روش تحقیق خود را مشخص کرد و با استفاده از ابزارهای مناسب،داده های مورد نیاز را برای آزمون فرضیه های خود جمع آوری کرد، اکنون نوبت آن است که با بهره گیری از تکنیک های آماری مناسبی که با روش تحقیق و نوع متغیرها سازگاری دارد، داده های جمع آوری شده را دسته بندی و تجزیه و تحلیل نماید و در نهایت فرضیه هایی را که تا این مرحله او را در تحقیق هدایت کرده اند، در بوته آزمون قرار دهد و تکلیف آن ها را روشن کند و سرانجام بتواند راه حل و پاسخی برای پرسش تحقیق بیابد. پیوند دادن موضوع تحقیق به رشته ای از اطلاعات موجود، مستلزم اندیشه ای خلاق است، معمولاً موضوعی به ذهن محقق خطور می کند که یافتن منابع داده های موجود، برای بررسی آن مستلزم خلاقیت ذهنی محقق است، آرایش و تنظیم داده ها نیز مستلزم خلاقیت است. فرایند تجزیه و تحلیل داده ها، فرایندی چند مرحله ای است که طی آن داده هایی که از طریق بکارگیری ابزارهای جمع آوری در جامعه (نمونه)آماری فراهم آمده اند؛ خلاصه، کدبندی ، دسته بندی و در نهایت پردازش می شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل ها و ارتباط ها بین این داده ها به منظور آزمون فرضیه ها فراهم آید (خاکی،1387،ص 303-305)1.
تجزیه و تحلیل اطلاعات به عنوان مرحله ای علمی، از پایه های اساسی هر پژوهش علمی به شمار می رود ،که به وسیله آن کلیه فعالیت های پژوهش تا رسیدن به نتیجه، کنترل و هدایت می شوند. در این فصل نیز به توصیف داده های پژوهشی و تجزیه و تحلیل هر یک از فرضیات خواهیم پرداخت.
سهامداران كنترل كننده با ماهيت هاي متفاوت، به دنبال اهداف سودآوري و استراتژي هاي متفاوتي هستند كه منجر به عملكرد متفاوتي مي شود.بر خلاف مالكيت متمركز، در شرايط وجود مالكيت توزيع شده و گسترده، سهامداران ديگر نمي توانند در سياست گذاري شركت حضور داشته باشند.
در اين حالت مديران شركت را پيش مي برند و اتحاد منافع بين مديران و سهامداران بوسيله انتخاب مديران

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع عدم تقارن، عدم تقارن اطلاعات، فرصتهای رشد Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع عدم تقارن، عدم تقارن اطلاعات، عدم تقارن اطلاعاتی