پایان نامه رایگان با موضوع عدم تقارن اطلاعات، عدم تقارن، مدیریت سود

دانلود پایان نامه ارشد

دو منبع اصلي ناشي مي شود. اولا” افراد مختلف حاضر در ساختار شركت داراي اهداف و ترجيحات متفاوتي هستند. ثانيا” اطلاعات افراد مزبور از اعمال، دانش و ترجيحات ديگر افراد حاضر كامل نمي باشد. برل و مينز25 (1932) اين تضاد منافع را از طريق آزمون تفكيك مديريت از مالكيت و يا به عبارت ديگر تفكيك كنترل از مالكيت گزارش نمودند. آنها بيان داشتند كه در شرايط عدم وجود ساير مكانيسم هاي حاكميت شركتي، تفكيك مالكيت از كنترل اين امكان را به مديران مي دهد كه در جهت منافع شخصي خود به جاي منافع سهامداران اقدام نمايند ( جيانگ و كيم ،2000؛ص34)26.
باتوجه به مباحث فوق، انتظار مي رود بين تمركز مالكيت و عدم تقارن اطلاعاتي با مديريت سود رابطه معناداري وجود داشته باشد. تحقيق حاضر به بررسي روابط اين متغيرها و تاثير آنها بر يكديگر مي پردازد. لذا در طول انجام اين پژوهش به 2سوال ذيل پاسخ داده مي شود:
1.آيا تمركز مالكيت باعث عدم تقارن اطلاعاتي مي شود؟
2.آيا بين تمركز مالكيت و عدم تقارن اطلاعاتي با مديريت سود رابطه معني داري وجود دارد؟

4-1 چهار چوب نظري تحقيق
نياز به حاكميت شركتي از تضاد بالقوه منافع بين افراد حاضر در ساختار شركت ناشي مي شود. اين تضاد منافع از دو منبع اصلي ناشي مي شود. اولا” افراد مختلف حاضر در ساختار شركت داراي اهداف و ترجيحات متفاوتي هستند. ثانيا” اطلاعات افراد مزبور از اعمال، دانش و ترجيحات ديگر افراد حاضر كامل نمي باشد (چانگ والدر،2009،ص320).27 ،برل و مينز28 (1932) اين تضاد منافع را از طريق آزمون تفكيك مديريت از مالكيت و يا به عبارت ديگر تفكيك كنترل از مالكيت گزارش نمودند. آنها بيان داشتند كه در شرايط عدم وجود ساير مكانيسم هاي حاكميت شركتي، تفكيك مالكيت از كنترل اين امكان را به مديران مي دهد كه در جهت منافع شخصي خود به جاي منافع سهامداران اقدام نمايند.
يكي از پيامدهاي تضاد منافع در شركتهاي سهامي، گزارشگري مالي جهت دار توسط مديران شركت مي باشد. مديران به عنوان مسئولين تهيه صورت هاي مالي با وقوف کامل بر وضعيت مالي شرکت و با برخورداري از سطح آگاهي بيشتر نسبت به استفاده کنندگان صورت هاي مالي، به طور بالقوه سعي دارند که تصو ير واحد تجاري را مطلوب جلوه دهند. اين امر از طريق اعمال نظر در سود گزارش شده واحد تجاري ميسر مي شود. به طور كلي هموارسازي سود 29عبارت است از اعمال نظر مديريت شركت در تقدم و تاخر ثبت حسابداري هزينه ها و درآمدها و يا به حساب گرفتن هزينه ها يا انتقال آنها به سال هاي بعد به طوري كه باعث شود شركت در طول چند سال مالي متوالي از روند سودبدون تغييرات عمده برخوردار باشد. نتيجه كلي اين عمليات چنين خواهد بود كه تصوير واحد تجاري بهتر از وضعيت واقعي به نظر مي رسد و انگيزه تزريق سرمايه و منابع مالي از طريق افراد برون سازماني به شرکت افزايش مي يابد (الياسياني و جيا،2006؛ص55-54)30.
اگر در يك معامله بالقوه يك طرف اطلاعات بيشتري نسبت به طرف ديگر داشته باشد، عدم تقارن اطلاعات وجود دارد. اين مشكل شامل اطلاعات حسابداري هم مي باشد. مديران شركت هاي سهامي درباره ارزش شركت نسبت به سهامداران بيرون از شركت اطلاعات بيشتري دارند. اين امر منجر به عدم تقارن اطلاعاتي در بازار سهام مي شود (نوروش،1384؛ص93)31.

5-1 ضرورت انجام تحقيق
رشد و توسعه هركشوري مستلزم بكارگيري منابع در شكل بهينه و هدايت آنها در مسيري صحيح است. در هر جامعه اي، نهادهايي ميتوانند در جهت تحقق اين هدف گام برداشته و نقش موثري را در اين راه ايفا كنند. بازارهاي سرمايه و نهادهاي مربوط به آنها، يكي از مهم ترين عوامل موثر در اين فرآيند هستند. بازار بورس اوراق بهادار تهران مهمترين و اصلي ترين مركز براي مبادلات سرمايه اي تلقي ميگردد.
بي شك فعاليت درست و صحيح آن ميتواند نقش موثري در تخصيص بهينه منابع در سطح كلان اقتصادي داشته باشد و موجبات رشد و توسعه اقتصادي كشور را فراهم نمايد.
قدر مسلم كارآيي اين نهاد، مستلزم تصميم گيري درست عوامل موجود در آن است. ازآنجاييكه سرمايه گذاران بالقوه و بالفعل، مهمترين گروه فعال در اين بازار هستند، پس تصميم گيري مناسب آنها ميتواند در هدايت سرمايه ها وتخصيص بهينه آنها، نقش بسزايي داشته باشد.
براي ساليان متمادي در گذشته، اقتصاددانان فرض مي كردند كه تمامي گروه هاي مربوط به يك شركت سهامي براي يك هدف مشترك فعاليت مي كنند. اما در30 سال گذشته موارد بسياري از تضاد منافع بين گروه ها و چگونگي مواجهه شركت ها با اين گونه تضادها توسط اقتصاددانان مطرح شده است ( جنسن و مك كينگ، 1976؛ص5)32.
اين در حالي است كه بخشي از مالكيت شركت ها در اختيار سهامداران حرفه اي عمده قرار دارد كه بر خلاف گروه سهامداران جزء، اطلاعات داخلي با ارزش درباره چشم اندازهاي آتي و راهبردهاي تجاري و سرمايه گذاريهاي بلند مدت شركت ، از طريق ارتباط مستقيم با مديران شركت در اختيار ايشان قرار مي گيرد .اين وضعيت در شركتهاي سهامي به تمركز مالكيت تعبير ميشود كه درصد عمده اي از سهام در مالكيت سرمايه گذاران بزرگ(سرمايه گذاران نهادي) نظير بانكها، شركتهاي بيمه و شركتهاي سرمايه گذاري مي باشد. عموماً اينگونه تصور مي شود كه حضور سرمايه گذاران بزرگ ممكن است به تغيير رفتار شركتها منجر شود . اين امر از فعاليتهاي نظارتي كه اين سرمايه گذاران انجام مي دهند، نشأت مي گيرد .
تأثير سرمايه گذاران عمده بر تصميمات مالي 33مديريت از قبيل ساختار سرمايه34و سودهاي تقسيمي 35 از اهميت به سزايي برخوردار است. اهميت اين تاثيرات و لزوم بررسي آنها در كشورهاي در حال توسعه كه بازار سرمايه بتدريج در آنها در حال رونق گرفتن مي باشد؛ بيشتر است. زيراكه حمايت از سهامداران اقليت به رشد و توسعه بازارهاي سرمايه و تخصيص بهينه منابع، در اين كشورها كمك شاياني مي كند.

6-1 فرضیه های تحقیق
فرضیه اصلی اول : بين تمركز مالكيت و عدم تقارن اطلاعاتي رابطه معني داري وجود دارد.
فرضیه اصلی دوم: بين عدم تقارن اطلاعاتي و تمركز مالكيت با مديريت سود رابطه معني داري وجود دارد.

7-1 اهداف تحقیق
هدف اصلي و كلي تحقيق حاضر بررسي ارتباط بين مديريت سود با عدم تقارن اطلاعاتي و تبيين تاثير تمركز مالكيت بر ارتباط بين دو متغير مذكور مي باشد.بنابراين در اين تحقيق، تاثير وجود سهامداران عمده در شركتها بر عدم تقارن اطلاعاتي بين مديران و سهامداران جزء بررسي مي شود. سپس تمايلات مديريت به دستكاري سود در اينگونه شركتها مورد مطالعه قرار مي گيرد.اهداف ويژه اين تحقيق به شرح ذيل مي باشد:
1.انتخاب نمونه مناسب از جامعه آماري بگونه اي كه بتوان نتايج را به كل جامعه تعميم داد.
2.اندازه گيري متغيرهاي اساسي تحقيق
3.آزمون فرضيات و نتيجه گيري و پاسخ به سوالات تحقيق

8-1 حدود مطالعاتی
قلمرو تحقیق چهارچوبی را فراهم می نماید تا مطالعات و آزمون محقق در طی آن قلمرو خاص انجام پذیرد و دارای اعتبار بیشتر باشد.
1-8-1 قلمرو مکانی تحقیق
این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (بازار سرمایه ایران) را مورد بررسی قرار می دهد .
2-8-1 قلمرو زمانی تحقیق
محدوده زماني تحقيق شامل شش سال متوالي از سال 1383 تا 1388 مي باشد كه بررسي فرضيات تحقيق با استفاده از داده هاي واقعي اين سالها انجام مي پذيرد. براساس هدف تحقيق اطلاعات مربوط به دوره فوق بررسي و شركتهاي نمونه آماري در تجزيه و تحليلها وارد شده اند.
3-8-1 قلمرو موضوعي تحقیق
در این پژوهش ، بررسی رابطه بین مديريت سود، با متغیرهای عدم تقارن اطلاعاتي وتمركز مالكيت مورد کنکاش قرار می گیرد و در حوزه مديريت سود قابل بحث است .
9-1 تعريف واژه ها و اصطلاحات تحقيق:
اقلام تعهدي اختياري36: اقلام تعهدي قابل تفكيك به دو جزء اختياري و غير اختياري است. اقلام تعهدي اختياري قابل اعمال نظر توسط مديريت هستند. بنابراين جزء اختياري اقلام تعهدي بعنوان شاخصي در جهت كشف مديريت سود در واحدهاي اقتصادي استفاده مي شود (دچو و همكاران،1995؛ص36)37.
تمرکز مالکیت38: اين ساختار مالكيت به حالتي اطلاق مي شود كه بخش عمده ای از سهام شركت در اختيار سهامدار خاصی باشد كه باعث تمركز مالكيت و به تبع آن تمركز حاكميت شركتي مي شود. در تحيقق حاضر اين متغير از طريق نسبت تعداد سهام بزرگترين سهامدار هر شركت به كل سهام منتشره آن محاسبه شده است (چانگ و الدر،2009؛ص24)39.
عدم تقارن اطلاعاتی40: اگر در يك معامله بالقوه يك طرف اطلاعات بيشتري نسبت به طرف ديگر داشته باشد، عدم تقارن اطلاعات وجود دارد. در این تحقیق، عدم تقارن اطلاعاتی از طریق تفاوت بین قیمتهای پیشنهادی خرید و فروش در بازار سهام بدست می آید.( نوروش، 1384؛ص94)41.
مدیریت سود42: عبارت است از کم نمایی یا بیش نمایی سودخالص توسط واحد انتفاعی که از طریق انعطاف پذیری مجاز در بکارگیری اصول پذیرفته شده حسابداری و فرصتهایی دستکاری سود اعمال می شود. در این تحقیق، مدیریت سود از طریق مدل تعدیل شده جونز و تخمین اقلام تعهدی اختیاری محاسبه می شود ( نوروش،1384؛ص94)43.
ضريب بتا : ريسك بعنوان عامل تاثيرگذار در جريانهاي نقدي يك سرمايه گذاري بدليل وقوع حوادث مختلفي كه باعث تغيير در اين جريانها مي شوند، تعريف مي شود.(فوينگز44،1975) دراين تحقيق ريسك شركت بعنوان يك متغير كنترلي استفاده شده است و از طريق محاسبه ضريب بتاي سهام شركت كه تغييرات بازده ها را در يك دوره اندازه گيري مي نمايد و شاخص ريسك سيستماتيك مي باشد؛ محاسبه مي شود.
نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري45: اين نسبت نشان دهنده فرصتهاي رشد شركت است. هرچه اندازه اين نسبت بالاتر باشد، شركت وجوه نقد بيشتري را براي انجام سرمايه گذاري در پروژه هاي با ارزش خالص مثبت در اختيار دارد. در اين تحقيق از اين نسبت بعنوان متغير كنترلي استفاده شده است.
اهرم مالي 46: نسبت بدهيها به داراييها بعنوان معياري براي تعيين ساختار سرمايه در شركتها استفاده مي شود. اين معيار كه به آن اهرم مالي گفته مي شود، شاخصي براي ريسك مالي شركت و توانايي پرداخت بدهيها نيز محسوب مي شود. .
اندازه47 شركت: براي كنترل ويژگيهاي متفاوت شركتهاي نمونه آماري در تحقيقات مالي، از يك متغير كنترلي استفاده مي شود. محققان معيارهاي گوناگوني براي اندازه شركتها در نظر گرفته اند. در اين تحقيق جهت وارد نمودن اندازه شركتهاي در الگوي آزمون فرضيات از لگاريتم ارزش دفتري كل داراييها استفاده شده است.

فصل دوم
مروری بر ادبيات تحقيق

1-2 مقدمه
پیرامون مفهوم مديريت سود، عقیده بر آن است که سرمایه‌گذاران درصدد پرداخت بیشتر در زمینه‌ خرید سهام از شرکت‌هایی هستند که دارای الگوی رشد سود هستند. شواهد حاکی از آن است وقتی که شرکت‌ها رشد سود را نقض می‌کنند، ارزش سهام تا میزان قابل توجهی افت می‌کند. مدیران‌شرکت‌هایی که طی چندین سال دارای الگوی رشد سود هستند، راه‌هایی را برای ادامه گزارش افزایش سود در هر دوره اتخاذ می‌کنند که یکی از راه‌ها پایین آوردن سود به هنگام افزایش و هم چنین بالا بردن سود به هنگام کاهش آن است. شدت و ميزان اين اعمال نظرهاي مديريت ممكن است بدلايل مختلف، تغيير كند. يكي ازمهمترين دلايل، تاثير ونظارت هيئت مديره شركت برمدير براي‌گزارشگري مالي دلخواه هيئت حاكمه مي باشد.
شاید بهترین راه برای اندیشیدن در مورد مدیریت سود این باشد که هدف اولیه گزارش‌های مالی حل نمودن مشکل عدم تقارن اطلاعات است. به خاطر داشته باشید که عدم تقارن اطلاعات به این حقیقت باز می‌گردد که مدیران واحد‌های انتفاعی نسبت به افراد خارج از شرکت به اطلاعات واقعی شرکت بیشتر دسترسی دارند. در واقع گزارش‌های مالی وسیله‌ای را برای مدیران فراهم می‌کند تا اطلاعات حاصل از عملکرد شرکت را به استفاده کنندگان صورت‌های مالی انتقال دهند. اگر گزارش‌های مالی به مدیران اجازه‌ میزانی از انعطاف پذیری را ندهد، برای مدیران انتقال اطلاعات پیرامون شرکت به استفاده کنندگان صورت‌های مالی مشکل خواهد بود. به

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع اقلام تعهدی، قلام تعهدی، بورس اوراق بهادار تهران Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع حاکمیت شرکتی، پارکینسون، ثروت سهامداران