پایان نامه رایگان با موضوع عدم تقارن، عدم تقارن اطلاعات، عدم تقارن اطلاعاتی

دانلود پایان نامه ارشد

مناسب، نظارت بر آنها و در صورت لزوم جايگزيني آنها از طريق بازار سرمايه صورت مي گيرد.
شواهد مرتبط با شركت هايي با تركيب مالكيت بسيار متمركز، كه خود را در معرض نظام و نظارت بازار قرار داده اند، ساختار حاكميت شركتي پيچيده اي را نشان مي دهد. حضور هم زمان سهامدار كنترل كننده و سهامداران جز پراكنده در شركت ها در شرايطي كه حفاظت از سهامداران اقليت در بازار ضعيف است، اثر نظارتي بازار را زير سوال مي برد.
در يك تحقيق علمي كه بر پايه روابط بين متغيرهاست؛ محقق سعي دارد كه تا حد امكان روابط موجود را بدرستي تبيين نمايد. در اينگونه تحقيقات، وجود يا عدم وجود همبستگي و نوع و شدت آن، هدف اصلي تحقيق بشمار مي رود. در اين راستا، داده هاي جمع آوري شده، بگونه اي طبقه بندي مي شوند كه امكان اجراي آزمونهاي آماري وجود داشته باشد. در اين مرحله از پژوهش داده هاي خام، تحليل شده و به اطلاعات قابل فهم تبديل مي شوند تا بتوان در خصوص روابط احتمالي بين آنها اظهار نظر نمود.
در فصل سوم روش تحقيق و نحوه آزمون فرضيات مطرح شد. دراين فصل، ابتدا متغيرهاي تحقيق بلحاظ آماري توصيف و بررسي مي شوند. در ادامه، آزمون فرضيات تحقيق باتوجه به الگوي علمي مطرح شده در فصل قبل و از طريق نرم افزار SPSSاجرا و نتايج حاصل ارائه مي شود.

2-4 شاخص های توصیفی متغیرها
به منظور شناخت بهتر ماهیت جامعه ای که در پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است و آشنایی بیشتر با متغیر های پژوهش، قبل از تجزیه و تحلیل داده های آماری ،لازم است این داده ها توصیف شود.همچنین توصیف آماری داده ها،گامی در جهت تشخیص الگوی حاکم برآن ها وپایه ای برای تبیین روابط بین متغیرهایی است که در پژوهش به کار می رود (خورشیدی وقریشی،1381،ص254)1.
تحلیل توصيفي به بررسي شاخصهاي مركزي و پراكندگي داده هاي تحقيق مي پردازد. به منظور تجزيه و تحليل اطلاعات، ابتدا لازم است آماره هاي توصيفي داده هاي تحت بررسي محاسبه شود. در جدول 4-1 شاخص هاي مركزي و پراكندگي مربوط به متغیرهای تحقیق نشان داده شده است.
جدول 1-4: تحليل توصيفي متغیرهای تحقيق
شاخص ها

متغيرها

تعداد

حداقل

حداكثر

ميانگين

انحراف معيار
INS
654
0841/0
977/0
592/0
134/0
Lev
654
168/0
955/0
459/0
176/0
DIN*ABS
654
683/0-
065/3
121/0
335/0
ABS
654
953/0-
879/3
259/0
402/0
Beta
654
1/5-
17/15
266/0
423/1
Size
654
797/9
194/18
173/13
426/1
LGDEBT
654
758/8
088/18
717/12
44/1
DIN
654
0
1
58/0
493/0
MTB
654
29/1
315/8
832/2
958/0
DAC
654
167/16-
748/4
0
997/0
INS: سطح تمرکز مالکیت، ABS: سطح عدم تقارن اطلاعاتی،DIN: يك متغير مجازي كه درصورتي كه سطح تمركز مالكيت در شركت بيش از ميانگين تمركز مالكيت همه شركتها باشد؛ برابر با يك و در غير اينصورت صفر می باشد، DAC: اقلام تعهدي اختياري، LGDEBT : لگاریتم بدهیهای شرکت(متغیر کنترل)،size: اندازه شركت (متغیر کنترل)،MTB : نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري (متغیر کنترل)، Lev : اهرم مالی (متغیر کنترل)،Beta :معیار ریسک سیستماتیک (متغیر کنترل)

تحليل توصيفي متغیرهای تحقيق، در جدول فوق آمده است.آماره هاي توصيفي متغير تمرکز مالکیت نشان می دهد که بطور متوسط 2/59 درصد از سهام شرکتهای نمونه آماری موردمطالعه در اختیار سهامداران عمده قرار دارد. تحلیل توصیفی متغیر عدم تقارن اطلاعاتی حاکی از این است که سطح عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای نمونه آماری پایین است، زیرا که میانگین ارقام این متغیر با مقدار حداکثری آن فاصله زیادی دارد.
متغیر DIN یک متغیر مجازی که مقدار صفر و یک می گیرد. مقادیر حداقل و حداکثر بدست آمده در تحلیل توصیفی این متغیر نشان دهنده ماهیت مذکور می باشد. میانگین این متغیر 58/0 است. این یافته نشان می دهد که بیش از نیمی از شرکتهای نمونه آماری مقدار یک گرفته اند و سطح تمرکز مالکیت آنها بیش از میانگین این متغیر برای همه شرکتهاست.
متغیر اقلام تعهدی اختیاری، شاخص مدیریت سود است که ارقام منفی در آن نشان دهنده کم نمایی و ارقام مثبت نشان دهنده بیش نمایی سود می باشد. ارقام این متغیر شامل باقیمانده های الگوی رگرسیونی دچو و همكاران ،1995، است. همانگونه که در جدول 4-1 آمده است؛ میانگین این ارقام صفر می باشد. این یافته یکی از پیش فرضهای رگرسیون مبنی بر صفر بودن میانگین خطاها و نرمال بودن آنها را تایید می کند.
تحلیل توصیفی مربوط به متغیرهای کنترلی تحقیق نشان میدهد که شرکتهای نمونه آماری بلحاظ اندازه و حجم داراییها و بدهیها بطور متوسط یکسان هستند. زیراکه انحراف معیار هر دو متغیر در سطح پایینی است. میانگین متغیر نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری فاصله زیادی با مقدار حداکثر آن دارد. این یافته نشان میدهد که در مجموع این شرکتهای از فرصتهای رشد اندکی برخوردار بوده اند.
میانگین بدست آمده برای اهرم مالی نشان می دهد که حدودا 9/45 درصد از ساختار سرمایه شرکتهای نمونه آماری، بدهی می باشد. همچنین آمار توصیفی متغیر Beta نشان می دهد که شرکتهای نمونه آماری بلحاظ ریسک سیستماتیک، متنوع می باشند. زیراکه دامنه تغییرات این متغیر گسترده می باشد.

3-4 روش آزمون فرضیه ها ي تحقيق
جهت آزمون فرضيه هاي اين تحقيق، گامهاي زير برداشته شده است:
١ – انتخاب شرکتهای نمونه ازبين جامعه آماری به صورت حذف سيستماتيک منظم.
٢- اخذ صورتهاي مالي و ساير اطلاعات مورد نياز شركتهاي انتخاب شده به عنوان نمونه و استخراج اطلا عات مورد نياز از صورتهای مالی شركت هاي نمونه.
٣ – محاسبه نسبتهاي مورد نياز شركتهاي انتخابي با استفاده از نرم افزاراکسل .
4 – استفاده ازنرم افزار ره آورد نوين و EXCEL ، جهت محاسبه متغير ها و نرم افزار SPSSبرای آزمون فرضيه‌ها وانجام ساير تجزيه وتحليل ها با بکارگيری روش های آمارهمچون آمارتوصيفی، همبستگی (ضريب همبستگی،ضريب تعيين)؛ آناليزرگرسيون و آزمون ضرائب آن ، آناليز‌همبستگي و آزمون‌ضرائب آن‌وآزمون‌برابری‌معناداری‌چند ضريب همبستگی .همانگونه كه در تحقيق مطرح شد ، براي آزمون فرضيه ها از ضريب همبستگي پير سون و ضريب تعيين تعديل شده به منظور توصيف و بررسي رابطه بين متغير هاي تحقيق نسبت به يكديگراستفاده مي گردد و به منظور بررسي ميزان قابليت توضيح دهندگي متغير‌ها ،براي كل مدل رگرسيون ارائه مي شود .براي تعيين استفاده از معادله خط رگرسيون و نيزامكان تعميم نتايج نمونه به جامعه؛ بايد معني دار بودن ضريب همبستگي مورد آزمون قرار گيرد كه براي اين منظور از آزمون T استفاده مي گردد. اگرT محاسبه شده ،از جدول در سطح اطمينان 95تا99 درصد بيشتر باشد به اين معني است كه ضريب همبستگي بدست آمده آنقدر قابل توجه است كه احتمال ناشي شدن آن ،از تغييرات تصادفي اندك است و مي توان نتيجه آن را به جامعه تعميم داد. آماره اين آزمون به شرح زير مي باشد: t = r

(1-4)
كه در آن:
t :آماره آزمون
r :ضريب همبستگي
: nتعداد نمونه
: r2 ضريب تعيين

ناحيه رد و قبول فرض صفر در سطح اطمينان 95%

1-3-4بررسي اعتبار مدل
ميزان اعتبار معادلات رگرسیونی برآورد شده به ميزان برقراري پيش فر ضهاي لازم براي برآورد مدل است. مهمترين اين پيش فرض ها عبارتند از:
١ – نرمال بودن متغيرهای وابسته
٢ – همساني واريانس
٣ – عدم خود همبستگي متغيرها
۴ – عدم وجود همخطي
در اين تحقيق با آزمونهای آماری مناسب زيربرقراري پيش فرضهای فوق بررسي گرديده است:
١ – آزمون کلموگروف اسميرنف(نرمال بودن متغیر وابسته)
٢ – نمودار باقيمانده در مقابل مقادير برآورد شده ( نداشتن الگو در اين نمودار نشان از همساني واريانس
است اين نمودارها در تجزيه و تحليل هر فرضيه ارايه شده است)
3- آزمون دوربين – واتسون (مقادير بین 5/1 تا ٢ نشانگر عدم خودهمبستگي است)
۴ – آماره عامل تورم واريانس (عامل افزايش واريانس) در انتهاي جداول برآورد شده مقادير نزدیک به 1برای آماره های تلورانس و عامل تورم واریانس حاکي از عدم وجود همخطي شديد بين متغيرهاي مستقل است.

4-4 نتايج آزمون فرضيه اول
در فرضيه اول تحقيق، پيش بيني شده است كه بين تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه معناداری وجود دارد. بنظر می رسد، سهامداران عمده با توجه به نفوذی که در شرکت و نظام حاکمیتی آن دارند؛ می توانند به اطلاعات خصوصی و محرمانه شرکت دست یابند. این درحالی است که تنها منبع اطلاعاتی سهامداران اقلیت، گزارشهای منتشرشده توسط شرکتها می باشد. بنابراین، احتمالا هرچه تمرکز مالکیت در شرکتی بالاتر باشد؛ عدم تقارن اطلاعاتی در آن شرکت بیشتر می شود. فرضیه اول تحقیق بر رابطه بین این دو متغیر تمرکز نموده است. در الگوي آزمون اين فرضيه، سطح عدم تقارن اطلاعاتی بعنوان متغیر وابسته و تابعی از سطح تمرکز مالکیت تلقی شده است. جهت بررسی نرمال بودن متغیر وابسته(بعنوان یکی از فرضهای کلاسیک رگرسیون و اعتبار الگو)مذکور از آزمون کلموگروف اسميرنف استفاده شده است. فرضیه های آماری مربوط به این آزمون بصورت ذیل می باشد:
H0 : توزیع داده ها نرمال است.
H1 : توزیع داده ها نرمال نیست.

نتایج حاصل از آزمون آماری فوق در جدول 4-2 آمده است.
جدول 2-4: آزمون نرمال بودن متغیر سطح عدم تقارن اطلاعاتی
متغیر وابسته
آزمون کلموگروف اسميرنف

آماره آزمون
درجه آزادی
سطح معنی داری
سطح عدم تقارن اطلاعاتی(ABS)
078/0
627
156/0

باتوجه به سطح معنی داری بدست آمده از آزمون کلموگروف اسميرنف که بیشتر از سطح خطای آزمون (05/0=α) است؛ می توان فرضیه H0 آزمون را پذیرفت. بنابراین مقادیر مربوط به متغیر سطح عدم تقارن اطلاعاتی از یک توزیع نزدیک به توزیع نرمال پیروی می کند.

فرضیه اول بشکل ذیل مطرح و آزمون شده است:
H0 : بين تمركز مالكيت و عدم تقارن اطلاعاتي رابطه معني داري وجود ندارد.
H1: بين تمركز مالكيت و عدم تقارن اطلاعاتي رابطه معني داري وجود دارد.
الگوی رگرسیونی که برای آزمون فرضیه اول تحقیق بکار می رود، بجز متغیر مستقل اساسی، شامل تعدادی از متغیرهای کنترلی نیز می باشد. آزمون فرضیه در دو الگوی جداگانه انجام شده است. در الگوی اول هیچکدام از متغیرهای کنترلی وارد آزمون رگرسیونی نشده اند. در الگوی دوم تمام متغیرهای کنترلی به آزمون وارد گردیدند. الگوی آزمون فرضیه بشرح ذیل می باشد:
ASBit = α0 + α1 INSit + α2MTB+ α3Size+ α4Lev+ α5Beta+ α6 LGDEBTit + ε
كه در آن:
ASBSit: سطح عدم تقارن اطلاعاتي
INSit : سطح تمركز مالكيت (درصد سهام بزرگترين سهامدار در هر شركت)
MTB: نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری(متغیر فرصتهای رشد)
Size: لگاریتم طبیعی داراییهای شرکت (اندازه شرکت)
Lev: نسبت بدهیها به داراییها (اهرم مالی)
Beta: معیار ریسک سیستماتیک
LGDEBTit: لگاريتم طبيعي جمع بدهيهاي شركت
در جدول 4-3 نتايج حاصل از تحلیل آماری برای الگوهای آزمون فرضیه اول تحقیق ارائه شده است.
جدول 3-4: نتايج تحلیل آماری برای الگوهاي رگرسیونی آزمون فرضيه اول
ASBit = α0 + α1 INSit + ε
R2
آماره دوربين واتسون
آماره F
سطح معني داري F
108/0
611/1
951/4
026/0
ASBit = α0 + α1 INSit + α2MTB+ α3Size+ α4Lev+ α5Beta+ α6 LGDEBTit+ ε
R2
آماره دوربين واتسون
آماره F
سطح معني داري F
309/0
617/1
105/2
016/0
نتايج حاصل از آزمون فرضيه اول برای الگوهای رگرسیونی برآورد شده در جدول فوق آمده است. در آزمون اين فرضيه دو الگوي رگرسيوني برازش داده شده است. در الگوي اول هيچيك از متغيرهاي كنترلي در رگرسيون وارد نشده اند. نتايج تحليل آماري نشان مي دهد كه ضريب تعيين الگوي اول بميزان 108/0 مي باشد و اين الگو توانسته است 8/10 درصد از تغييرات متغير وابسته را از طريق تغييرات متغير

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع عدم تقارن اطلاعات، عدم تقارن، آزمون فرضیه Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع عدم تقارن اطلاعات، عدم تقارن، آزمون فرضیه