پایان نامه رایگان با موضوع عدم تقارن، عدم تقارن اطلاعات، فرصتهای رشد

دانلود پایان نامه ارشد

شركت
تعداد شرکتهايي كه سال مالي آنها منتهی به پایان اسفند مي باشد.
273 شركت
تعداد شرکتهايي كه در دوره مورد مطالعه تغيیر سال مالی نداده اند.
206 شركت
تعداد شركتهايي كه سهام آنها حداقل یکبار در سال معامله شده باشد.
109 شركت
تعداد شركتهايي كه داده هاي آنها جمع آوري شده است (نمونه نهايي)
109 شركت

درنتيجه اعمال شرايط و ملاحظات در نمونه گيري حذفي سيستماتيك 109 شركت از جامعه آماري جهت انجام آزمونها انتخاب شدند. دوره تحقيق 5 سال متوالي مي باشد بنابراين حجم نهايي نمونه 545 سال-شركت (109*5) مي باشد.

4-3 مدل تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیر ها:
جهت بررسي رابطه تمركزمالكيت وتقارن اطلاعاتي از يك مدل رگرسيوني كه در آن عدم تقارن اطلاعاتي تابعي از ميزان تمركز مالكيت تلقي شده است؛ استفاده مي شود. مدل مذكور بشكل ذيل مي باشد:
ASBit = α0 + α1 INSit + α2MTBit+ α3Sizeit+ α4Levit+ α5Betait+ α6 LGDEBTit + ε
رابطه (1-1)
كه در آن:
ABSit: سطح عدم تقارن اطلاعاتي شركتi درسال t
INSit : سطح تمركز مالكيت (درصد سهام بزرگترين سهامدار در هر شركت) شركتi درسال t
MTBit: نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری (متغیر فرصتهای رشد) شركتi درسال t
Sizeit: لگاریتم طبیعی داراییهای شرکت (اندازه شرکت) شركتi درسال t
Levit: نسبت بدهیها به داراییها (اهرم مالی) شركتi درسال t
Betait: معیار ریسک سیستماتیک شركتi درسال t
LGDEBTit: لگاريتم طبيعي جمع بدهيهاي شركت شركتi درسال t

وبراي بررسي رابطه تمركزمالكيت وعدم تقارن اطلاعاتي با مديريت سود از مدلي استفاده شده است كه در آن اقلام تعهدي اختياري بعنوان شاخص مديريت سود تابعي از عدم تقارن اطلاعاتي و ميزان تمركز مالكيت مي باشد. مدل مذكور بشكل ذيل است:
DACit = α0 + α1 DINSit+ α2 ABSit + α3 ABSit*DINSit + α4MTBit+ α5Sizeit+ α6Levit+ α7Betait+ α8 LGDEBTit + ε

رابطه (2-1)
كه در آن:
DACit: اقلام تعهدي اختياري شركتi درسال t
DINSit: يك متغير مجازي كه اگر سطح تمركز مالكيت در شركت i بيش از ميانگين تمركز مالكيت همه شركتها باشد؛ برابر با يك و در غير اينصورت صفر خواهد بود.
ASBSit: سطح عدم تقارن اطلاعاتي شركتi درسال t
MTBit: نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری (متغیر فرصتهای رشد) شركتi درسال t
Sizeit: لگاریتم طبیعی داراییهای شرکت (اندازه شرکت) شركتi درسال t
Levit: نسبت بدهیها به داراییها (اهرم مالی) شركتi درسال t
Betait: معیار ریسک سیستماتیک شركتi درسال t
LGDEBTit: لگاريتم طبيعي جمع بدهيهاي شركت شركتi درسال t

1-4-3 شيوه اندازه گيري مديريت سود(متغير وابسته)
دراين تحقيق از اقلام تعهدي اختياري بعنوان شاخص مديريت سود استفاده شده است. اين اقلام بوسيله باقيمانده رگرسيون كل اقلام تعهدي بر فروش ، اموال و ماشين آلات ( متغيرهاي مستقل) محاسبه خواهد شد.
جهت اندازه گيري اقلام تعهدي اختياري از مدل دچو و همكاران 152(1995) كه توسط كوتاري، لوون و وازلي153(2005) توسعه و تعديل شده است؛ استفاده خواهد شد. اين مدل به شرح ذيل مي باشد:

TACC/(TAi,t-1) = α1 (1/(TAi,t-1)) + α2( ΔREVit/(TAi,t-1) )+ α3( (PPTi.t)/(TAi,t-1) )+ ε
رابطه (3-1)
در رابطه فوق:
:TACC جمع اقلام تعهدی ( سود خالص عملیاتی پس از مالیات – جریان نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی)
ΔREV: تغییر در فروش سالیانه
:PPE خالص ارزش اموال ، ماشین آلات و تجهیزات
TAi,t-1 :ارزش دفتري كل داراييها
ε :باقیمانده رگرسیون
در مدل فوق باقيمانده هاي رگرسيون (ε ) اقلام تعهدي اختياري(DisAccr) مي باشند كه بعنوان شاخص كيفيت گزارشگري(متغیر مستقل تحقیق) در آزمون فرضيات استفاده شده است.هرچقدر این مقدار بیشتر باشد سطح کیفی اقلام تعهدی کمتر است.

2-4-3 شيوه اندازه گيري عدم تقارن اطلاعاتي (متغيرمستقل)
براي سنجش‌عدم تقارن‌اطلاعاتي بين سرمايه گذاران و مديران،مدلي را كه ونكاتش و چيانگ154(1986) براي تعيين دامنه قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام طراحي كرده اند به كار برده ايم .از اين مدل در تحقيقات متعددي استفاده شده است . در ايران نيز قائمي و وطن پر ست(1384) و احمدپور و رساييان(1385) براي اندازه گيري عدم تقارن اطلاعاتي از اين مدل بهره گرفته اند .
مدل ياد شده به شكل ذيل است:

ABSit=(AP-BP)/(((AP+BP))⁄2) ×100
رابطه (4-1)
كه در آن:
:(SPREAD)ABSitدامنه تفاوت قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام
:AP ميانگين سالانه قيمت پيشنهادي فروش سهام شركت
:BPميانگين سالانه قيمت پيشنهادي خريد سهام شركت
3-6-1شيوه اندازه گيري سطح تمركزمالكيت(متغيرمستقل)
سطح تمركز مالكيت=تعداد سهام بزرگترين سهامدار/تعداد كل سهام منتشره شركت
رابطه (5-1)

5-3 روش های جمع اوری اطلاعات
جمع آوری اطلاعات بمنظور مقايسه پاسخ ذهنی با پاسخ واقعی انجام می پذيرد. جمع آوری اطلاعات فرايندی برای دستيابی به شواهدی از واقعيت برای پاسخهای صحيح است. زيرا فرضيه پاسخ ديگران به مصاديقی غير از مصاديق مورد مطالعه می باشد. ما مصداق خود را مورد مطالعه قرار می دهيم تا شواهدی از اين مصداق جمعآوری کنيم. مصداق ممکن است سازمان/ مکان/ جامعه آماری مورد نظر باشد. ما پاسخ واقعی را با فرضيه مورد مقايسه قرار می دهيم. اگر تأييد شد باعث استحکام می شود و اگر رد شد ما نظر خود را اعلام می کنيم. عموماً از روش قياسی استفاده می کنيم. در مرحله بعد از روش استقرايي برای تجزيه و تحليل اطلاعات جمع آوری شده استفاده می کنيم.
با توجه به ماهیت اين تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده می شود.
روش کتابخانه ای : استفاده از منابع کتابخانه ای كه‌ شامل کتاب، مجلات، پایان نامه ها، مقالات و اینترنت مي باشد. این روش برای انجام مطالعات مقدماتی ، تدوین فصل ادبیات تحقیق وچارچوب نظری پژوهش بکار می رود. برای جمع آوری داده هاي مربوط به فرضيات تحقيق به گروه شرکت های پذیرفته در بورس مراجعه خواهیم نمود و پس از استخراج اطلاعات مورد نیاز از طريق نرم افزار تدبيرپردازو ره آورد نوين و مطالعه صورتهای مالی اساسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای 1388-1383 وبانكهاي اطلاعاتي سازمان بورس و تجميع داده ها در ستونهايEXCEL و محاسبه متغيرها به آزمون و تحلیل وتفسير نتايج جهت تصميم گيري در خصوص فرضيات پژوهش می پردازیم.

6-3 روش تجزيه و تحليل اطلاعات
پس از جمع آوري داده ها محقق بايد آن ها را دسته بندي و تجزيه و تحليل نماید، آن گاه به آزمون فرضيه هايي بپردازد که تا اين مرحله تحقيق او را ياري کرده اند، تا پاسخي براي پرسش هاي تحقيق بيابد. تجزيه و تحليل داده ها فرآيندي چند مرحله اي است که طي آن داده هاي گردآوري شده به طرق مختلف خلاصه، دسته بندي و در نهايت پردازش مي شوند تا زمينه برقراري انواع تحليل ها و ارتباط بين داده ها به منظور آزمون فرضيه ها فراهم آيد . در اين فرآيند، داده ها هم از لحاظ مفهومي و هم از جنبه تجربي پالايش مي شوند و روش هاي گوناگون آماري نقش بسزايي در استنتاج ها به عهده دارند.
1-6-3 تحلیل توصیفی داده ها
شاخص های مرکزی و پراکندگی برای متغیرهای تحقیق بمنظور تحلیل توصیفی متغیرها قبل از آزمون فرضیات تعیین می شوند. میانگین به عنوان مهم ترین شاخص مرکزی به همراه انحراف معیار به عنوان مهم ترین شاخص های پراکندگی محاسبه خواهد شد ، انحراف معیار نیز پراکندگی داده ها را نشان می دهد . این اقدام بمنظور ارائه دیدگاهی کلی نسبت به جامعه آماری و شناخت بیشتر آن صورت می گیرد.

2-6-3 بررسی نرماليته داده های تحقیق
جهت بررسي اين نکته که آيا متغيرهايي كه مورد بررسي و محاسبه قرار مي گيرند، از قابليت اتكاء مناسبي برخوردارند، آزمون نرمال بودن انحرافات صورت می گیرد که با استفاده از آزمون كلموگروف – اسيمرنوف به بررسي نرمال بودن داده هاي آزمون پرداخته می شود. با توجه به اينكه در جامعه هاي با توزيع نرمال، روشهاي پارامتريك و در جامعه هاي با توزيع غير نرمال، روشهاي ناپارامتريك به كار گرفته مي شود، لذا در ابتدا نرمال يا غير نرمال بودن داده ها مشخص مي شود و سپس فرضيه هاي تحقيق مورد بررسي قرار مي گيرند. به منظوربررسي نرمال بودن از آزمون كلموگوروف- اسميرنوف(KS) استفاده مي شود.
آزمون كلموگروف-اسميرنوف آزموني براي پيدا كردن نوع توزيع هاي آزمون است. آماره آزمون فوق از مقايسه قدرمطلق بيشترين تفاوتها بين مقادير مشاهده شده واقعي از مقادير مورد انتظار بدست مي آيد. نيكويي برازش اين آزمون نشان مي دهد كه آيا داده هاي آزمون از توزيع خاصي (در اينجا توزيع نرمال) پيروي مي كنند يا خير. با توجه به اينكه در جامعه هاي با توزيع نرمال، روشهاي پارامتريك و در جامعه هاي با توزيع غير نرمال، روشهاي ناپارامتريك به كار گرفته مي شود، لذا در ابتدا نرمال يا غير نرمال بودن داده ها مشخص مي شود و سپس فرضيه هاي تحقيق مورد بررسي قرار مي گيرند.
برخلاف گذشته،امروزه آمار توصيفي فقط قسمت كوچكي از حوزه فعاليتهايي است كه تحت پوشش موضوع آمار قرار مي گيرند.در زمان حاضر،قسمت عمده موضوع آمار عبارت است از كسب اطلاعات با انجام محاسباتي روي داده هاو ارزيابي معلومات تازه اي كه از اين اطلاعات به دست مي آيد.اين قسمت از قلمرو آمار را آمار استنباطي و روشهاي مربوط به آن را استنباط آماري مي نامند.
در آمار استنباطی از آزمون های فرض مناسب با سطح اطمینان 95% فرضیه های پژوهش بررسی و با استفاده از ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیونی میزان ارتباط بین متغیر وابسته و مستقل و تاثيرات متقابل آنها برازش می شود.در ادامه آزمونهاي مورد استفاده در تحقيق بهمراه معادلات و نحوه تجزيه و تحليل و معني داري آماره هاي حاصل از تجزيه و تحليل تشريح مي گردد.

3-6-3 همبستگي و تجزيه و تحليل رگرسيون
اگر چه در تجزيه و تحليل دوره هاي زماني چنين امكاني بوجود مي آيد كه براي متغيرهاي اصلي روند را پيش بيني ميكنند،ولي در مرحله عمل، اين اقدام كافي نيست. اگر لازم باشد از مجراي يك اقدام مناسب مديريت بر مقادير متعلق به آينده اعمال نفوذ شود؛ بايد مشخص شود كدام متغير مي تواند بر اين مقادير اثر بگذارد. در واقع، هدف بررسي ميزان رابطه بين متغيرها و نوع رابطه علت و معلولي بين اين متغيرهاست. رابطه اي كه بتواند نشان دهد كداميك از متغيرهاي اصلي تغيير مي كند و مقدار تغيير چه ميزان است.
در الگوي مبتني بر رابطه علت و معلولي مي توان از شكل هاي مختلف رگرسيون استفاده كرد. روشي كه در مطالعات روابط علي استاندارد استفاده مي شود؛ رگرسيون حداقل مربعات معمولي است.

4-6-3 رگرسيون خطي
برآورد رابطه بين دو متغير، امكان پذير نخواهد بود مگر آنكه ابتدا فرض كنيم رابطه بين دو متغير داراي فرم خاصي است. يكي از معمول‌ترين اين فرمها،‌تابع خطي ساده است. يك چنين توابعي در اقتصاد از اهميت بسياري برخوردارند، زيرا كار كردن با آنها نسبتاً ساده است و اغلب مي‌توانند بعنوان تقريبي از توابع غيرخطي بكار روند. فرم رياضي يك تابع خطي ساده بصورت زير است :

كه در آن مقاديرو ثابت هستند. ضريب كه عرض از مبدأ ناميده مي‌شود، مقدار به ازاء مساوي صفر را نشان مي‌دهد. ضريب كه نمايانگر شيب خط است،‌ ميزان تغييرات را به ازاي يك واحد تغيير در مشخص مي‌كند.
5-6-3 تكنيك حداقل مربعات
در يك رگرسيون دو متغيره هدف اصلي اين روش برآورد ضرائب و در معادله ذيل مي باشد:

كه در آن Y متغير وابسته بوده كه قرار است نحوه تاثير متغير X بر روي آن اندازه گيري شود، X متغير مستقل است كه ضريب چگونگي تاثير آن بر روي متغير Y را نشان خواهد داد. جزء اخلال مدل مي‌باشد كه داراي اميد رياضي صفر، عدم همبستگي و واريانس ثابت است. اين جزء در برگيرنده اثرات ساير متغيرهاي ملحوظ نشده در مدل (به علت در اختيار نبودن اطلاعات آنها ، هزينه بر بودن دستيابي به اطلاعات آنها ، عدم اطلاع از وجود آنها و…) و نيز ماهيت تصادفي متغير Y مي‌باشد. عرض از مبدا مدل (ارزش Y را در زماني كه ارزش متغير X برابر صفر است) تعريف مي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، داده ها و اطلاعات Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع عدم تقارن اطلاعات، عدم تقارن، آزمون فرضیه