پایان نامه رایگان با موضوع عدم تقارن، حافظه کاری، محافظه کاری

دانلود پایان نامه ارشد

است. به سخن ديگر چه مقدار از دارايي‌هاي شركت بصورت نقد يا معادل‌هاي نقدي براي پاسخگويي به پرداخت‌هاي پيش‌بيني شده و پيش‌بيني نشده نگهداري مي‌شود. حد مطلوب را خود شركت تعيين مي كند. هرچه اين نسبت كمتر باشد، ريسك عدم توانايي تأديه تعهدات شركت افزايش مي‌يابد و برعكس هرچه اين نسبت بالاتر باشد، ضمن كاهش ريسك مربوطه، هزينه فرصت و سرمايه شركت ناشي از معطلي سرمايه افزايش مي‌يابد (همان منبع،89)3 .
4ـ نسبت دارايي‌هاي سريع به بدهي جاري:
اين نسبت كه گاهي آن را نسبت تسويه كوتاه‌مدت يا نسبت سريع نيز مي‌نامند، ازجمله نسبت‌هاي سنجش وضعيت نقدينگي و تسويه شركت است و هدف آن سنجش توانايي شركت براي پرداخت و پوشش تعهدات كوتاه‌مدت با دارايي‌هاي سريعاً قابل تبديل به وجه نقد مي‌باشد.
به سخن ديگر، هدفش سنجش توانايي شركت در كارسازي و آماده سازي سريع وجوه نقد براي بازپرداخت بدهي‌هاي كوتاه‌مدت است. براي محاسبه دارايي‌هاي سريع يا دارايي‌هاي آني مي‌بايست از دارايي‌هاي جاري ارزش موجودي‌هاي مواد و كالاها را كم كنيم (زاوگين،1988، ص 55) 125.

5ـ نسبت سود عملياتي به كل دارايي‌ها به جز بدهي جاري:
هدف از كاربرداين نسبت كه از نسبت‌هاي سودآوري مي‌باشد در مدل زاوگين، سنجش بازدهي روي سرمايه‌گذاري است. به سخن ديگر هدفش محاسبه نرخ بازدهي بر روي سرمايه پايه كه از محل سرمايه‌گذاري مالكان و آورده اعتباردهندگان بلندمدت تأمين شده است، مي‌باشد. به سخن ديگر:
(كل دارايي‌ها – بدهي جاري) / سود عملياتي = (حقوق صاحبان سهام + بدهي بلندمدت) / سود عملياتي
هدف اين نسبت سنجش توانايي شركت در كسب بازدهي مطلوب براي پرداخت بهره وام دهندگان و اعتباردهندگان و پرداخت بازده مورد انتظار سهامداران است(همان منبع،58)2.
6ـ نسبت بدهي بلندمدت به كل دارايي‌ها به جز بدهي جاري:
اين نسبت از نسبت‌هاي اهرمي مي‌باشد و هدفش سنجش اهرم مالي شركت است كه چه مقدار از منابع شركت از محل آورده‌هاي اعتباردهندگان و وامادهندگان بلندمدت تأمين شده است. به سخن ديگر:
(كل داراييها – بدهي جاري) / بدهي بلندمدت = (حقوق صاحبان سهام + بدهي بلندمدت) / بدهي بلندمدت
هرچه اين نسبت بالاتر باشد، بازتاب دهنده سهم بالاي اعتباردهندگان در تأمين سرمايه شركت است كه اصطلاحاً مي‌گويند شركت در حد بالاي اهرمي است. ولي هرچه اين نسبت كمتر باشد، داراي دو مزيت مي‌باشد:
نخست اينكه شركت كمتر اهرمي شده و ظرفيت وام‌گيري بالايي دارد.
دوم اينكه شركت التزام كمي براي كسب درآمد كافي حداقل براي پرداخت بهره وام‌هاي بلندمدت دارد (همان منبع،158)3 .
7ـ نسبت خالص فروش بر روي خالص سرمايه‌گذاري در گردش بعلاوه دارايي ثابت:
اين نسبت از جمله نسبت‌هاي سنجش فعاليت است و هدف آن سنجش نحوه گردش سرمايه است. به سخن ديگر سنجش كارايي شركت در استفاده از سرمايه پايه در ايجاد فروش است. هرچه اين نسبت بالاتر باشد، بهتر و مطلوب‌تر است(همان منبع،159)4.
در اين پژوهش براي ارزيابي و رتبه‌بندي توانمندي مالي شركت‌ها براساس تداوم فعاليت از مدل زاوگين استفاده شده است.
بدين مفهوم كه ابتدا شركت‌هاي نمونه با ضرايب اصلي مدل زاوگين آزمون سپس ضرايب متغيرهاي مدل زاوگين با استفاده از نمونه شركت هاي عادي و ورشكسته ايراني تبديل به ضرايبي سازگار با محيط فعاليت اقتصادي شركت‌هاي ايراني گرديده و پس از آن قابليت اتكاء به خروجي اين مدل با استفاده از برخي نمونه شركتهاي عادي آزمون گرديده است و اين پژوهش بدنبال اين مطلب است كه آيا تفاوت معني‌داري بين متوسط احتمال ورشكستگي شركت‌هاي ورشكسته و متوسط احتمال ورشكستگي شركت‌هاي عادي وجود دارد يا خير؟ در صورتي كه تفاوت معني‌دار باشد، براي محاسبه احتمال تداوم فعاليت شركت‌ها در يك مجموعه شركت‌هاي نمونه بشرح زير مي‌شود: .(همان منبع)
ابتدا احتمال ورشكستگي هر يك از شركتهاي نمونه به تنهايي با استفاده از مدل زاوگين با ضرايب جديد محاسبه سپس با توجه به اينكه مجموع احتمال ورشكستگي و احتمال تداوم فعاليت را برابر يك است يعني:
1 = احتمال تداوم فعاليت + احتمال ورشكستگي
بنابراين براي محاسبه احتمال تداوم فعاليت خواهيم داشت:
احتمال ورشكستگي – 1 = احتمال تداوم فعاليت

2-2 بخش دوم :پيشينه تحقيق
محافظه كاري به عنوان يكي از عوامل موثر بر رويه هاي حسابداري در طول تاريخ همواره مورد توجه صاحب نظران بوده است . شواهد مختلفي دال بر وجود محافظه كاري از زمانهاي بسيار قديمي در دست مي باشد، از جمله اين شواهد مي توان به تعبير پندورف126 (1930) « قراين تاريخي به جامانده از شرکت‌هاي تجاري در قرن پانزدهم ميلادي حکايت از آن دارد که حسابداري در اروپاي قرون وسطي محافظه کارانه بوده است (باسو ، 1997،ص58)127.
چات فيلد128 نيز معتقد است که محافظه کاري ريشه در قرون وسطي دارد. در آن زمان ها ارباب تيول اداره املاک خود را به مباشر ميسپردند ، به زودي مباشر دريافت که داشتن موقعيتي محافظه کارانه تمهيدي براي حفاظت از خود است. محتاطانه تر اين بود که افزايش ارزش داراييها را پيش بيني نکنند ، زيرا، اگر افزايشها به عينيت در نميآمد ، مالک ممکن بود مباشر را مسئول بداند. چت فيلد خاطر نشان ميسازد که در اواخر قرن نوزدهم در انگلستان در دعاوي که پس از ورشکستگي شرکت ها از سوي سرمايه گذاران مطرح ميشد.در اين زمينه تحقيقات ديگري انجام شده است كه به برخي از آنها در ادامه اشاره مي شود .

1-2-2 پيشينه تحقيقات انجام شده خارج ازكشور
طي سالهاي اخير تحقيقات جامعي در خصوص بررسي معيار هاي مختلف محافظه كاري و ارتباط آن با موضوعات مختلف از جمله ورشکستگی در خارج از كشور مورد مطالعه قرار گرفته است، عموماً محور اين تحقيقات بر اين فرضيه استوار است كه اجزايي از معيار محافظه كاري وجود دارد كه مورد توجه بازار است و اين اقلام نماينده اي براي عدم تقارن ريسك اطلاعاتي است ،طي سالهاي اخير تحقيقات جامعي بوسيله برخي محققان از جمله، فرانسيس،لافوند و السون،2004، ابودي و همكاران ،2005،شولين ،كاروت و اسكيپر،2005، انجام گرديده است.
1. بررسی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی (گری، ماری و فرانک 2010)
در این مطالعه رابطه بین محافظه کاری در حسابداری و ریسک ورشکستگی پرداخته شده است. محافظه کاری در این پژوهش به محافظه کاری مشروط و محافظه کاری نامشروط تقسیم شده است. نتایج و مدل های تحلیلی نشان می دهد که نقش اطلاعاتی و افزایش وجوه نقد در دسترس محافظه کاری به مقابله با ریسک ورشکستگی کمک می کند. فرضیات احقیق با استفاده از تحلیل ضرایب همبستگی و مدل سازی رگرسیونی آزمون شده است.
نتایج این پژوهش حاکی از آن است که یک رابطه معکوسی بین محافظه کاری نامشروط و ریسک ورشکستگی وجود دارد همچنین رابطه بین محافظه کاری مشروط و ریسک ورشکستگی نیز معکوس است این یافته ها منجر می شود به مهیا شدن یک نقش رفتاری برای محافظه کاری که کمک به شرکت برای مقابله با تعهدات خود.
2- تحقيق لافوند و واتس، 2008 : نقش اطلاعاتي محافظه كاري
در اين تحقيق رابطه عدم تقارن اطلاعاتي بين سرمايه گذاران آگاه و ناآگاه در شركت مورد بررسي قرار گرفته و در پايان به اين نتيجه منتج گرديد كه عدم تقارن اطلاعاتي بين سرمايه گذاران آگاه و ناآگاه در شركت باعث به وجود آمدن محافظه كاري در صورتهاي مالي مي گردد . محافظه كاري باعث كاهش انگيزه و توانايي مديران براي دستكاري در اعداد حسابداري مي گردد و بنابراين عدم تقارن اطلاعاتي و زيانهاي سنگين ناشي از اين امر در شركت كاهش پيدا مي كند. اين مطلب باعث افزايش در ارزش شركت مي گردد .
آزمون هاي تجربي انجام شده اين تحقيق به دنبال اين عقيده انجام گرديده كه عدم تقارن اطلاعاتي بصورت بسيار با اهميتي با محافظه كاري بعد از كنترل ساير عوامل متقاضي محافظه كاري، ارتباط دارد . آزمون هاي اين تحقيق اين پيش بيني را كه تغيير در عدم تقارن اطلاعاتي باعث تغيير در محافظه كاري مي گردد را مورد تاييد قرار داد. اين مطلب بر خلاف نظر FASB است كه مي گويد محافظه كاري باعث بوجود آمدن عدم تقارن اطلاعاتي بين سرمايه گذاران مي گردد. يك نتيجه مهمي كه از اين تحقيق حاصل گرديد اين بود كه باحذف محافظه كاري توسط FASB عملا عدم تقارن اطلاعاتي بين سرمايه گذاران افزايش يافته است .
3- محافظه كاري مشروط در حسابداري و هزينه سرمايه (لارا، اساما، پنالو 2007)
در اين تحقيق ارتباط بين محافظه كاري حسابداري مشروط و هزينه سرمايه مورد آزمون قرار مي گيرد، يافته هاي اين تحقيق نشان از يك رابطه منفي قوي بين محافظه كاري مشروط و هزينه سرمايه دارد . در اين تحقيق از متغيرهاي هزينه سرمايه مختلفي استفاده شده است و اين يافته ها پس از كنترل عوامل ريسك ، عوامل تعيين كننده ذاتي سود و عوامل اقتصادي محافظه كاري شرطي بدست آمده است . در نهايت يافته هاي اين تحقيق تاييد كننده اين مطلب است كه محافظه كاري باعث كاهش عدم تقارن اطلاعاتي و لذا كاهش هزينه سرمايه شركت است . در اين تحقيق نشان داده مي شود كه هرچه محافظه كاري پايين تر باشد سرمايه گذاران انتظار كسب بازده بالاتري دارند. اين تحقيق نشان مي دهد كه سرمايه گذاران براي محافظه كاري ارزش قائل هستند چرا كه اولاً به سرمايه گذاران كمك مي كند تا بين پروژه هاي سرمايه گذاري خوب و بد تمايز قائل شوند ثانياً باعث كاهش مشكلات آتي مي شود ثالثاً به مديران اين اجازه را نمي دهد تا در گزارشهایشان از عملكرد واقعي شركت منحرف شوند يا هزينه هاي سنگيني را بخاطر اين دستكاري به شركت تحميل كنند همچنين محافظه كاري محدوده ي كمتري براي براورد جريانهاي نقدي آتي شركت فراهم می نمايد كه باعث مي گردد ريسك اطلاعاتي كمتر گردد و روشن مي كند كه جدا شدن از قابليت اتكا براي رسيدن به مربوط بودن باعث افزايش ريسك سرمايه گذاران و هزينه سرمايه شركت مي شود .

4- بررسي رابطه بين محافظه كاري و راهبري شركتي با توجه به تركيب اعضاي هيات مديره(احمد و دوئلمن ،2005)
احمد و دوئلمن نشان دادند كه از يك سو ميزان درصد مديران خارجي در تركيب اعضاي هيات مديره رابطه مثبتي با محافظه كاري دارد و از سويي ديگر نيز ميزان درصد مديران داخلي با محافظه كاري رابطه اي منفي دارند . احمد و دوئلمن در تحقيق خود از نمونه هاي امريكايي و براساس اصول عمومي پذيرفته شده حسابداري امريكا استفاده كردند. از سويي ديگر احمد و دوئلمن در تحقيق خود از سه نوع معيار براي سنجش محافظه كاري استفاده كردند كه شامل: الف) معيار اقلام تعهدي انباشته شده گيولي و هاين ،2000، ب) معيار نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري بيور و ريان،2000 ، و ج) معيار عدم تقارن زماني سود باسو ،1997،مي باشد . البته معيار عدم تقارن زماني سود مورد استفاده آن ها بر خلاف مدل باسو براساس پاسخ سود نسبت به بازده هاي سهام يك دوره نبود بلكه آنها معيار تعديل شده اي را از مدل باسو در تحقيق خود استفاده كردند كه توسط رويچود اري و واتز ،2005،معرفي شده بود و براساس آن ، معيار عدم تقارن زماني سود براساس پاسخ سود نسبت به بازده هاي سهام ، طي چندين دوره و به صورت انباشته شده برآورد مي شدند.
5- بررسي رابطه محافظه كاري با انگيزه هاي منفعت جويانه مديران كه باعث زيان شركت مي گردد
در اين تحقيق مسائل نمايندگي را اساساً ناشي از زماني مي دانند كه منافع مديران و سهامداران همسو نباشد . بال در تحقيق خود اشاره داشت كه مديران اغلب با توجه به دوره تصدي و بينش محدودشان، در جهت كسب پاداش بيشتر از طريق نمايش سود بيشتر ، به دنبال انتخاب پروژه هايي هستند كه داراي خالص ارزش فعلي منفي هستند و در دراز مدت باعث زيان شركت مي شوند. اين نوع پروژه ها عموماً در سال هاي اوليه ، آورده هاي نقدي مثبتي را براي شركت فراهم مي كنند و باعث افزايش سود مي شوند. در مقابل، پروژههايي كه داراي ارزش فعلي مثبت باشند، به دليل نياز به انجام هزينه هايي همچون تحقيق و توسعه، تبليغات و هزينه هاي سرمايه اي،

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع بورس اوراق بهادار تهران، بورس اوراق بهادار، وجوه نقد Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع حافظه کاری، محافظه کاری، عدم تقارن