پایان نامه رایگان با موضوع ضرايب، رگرسيوني، ضريب

دانلود پایان نامه ارشد

برآورد ضريب رگرسيوني فرضيه 8
نتيجه
p-value (sig)

برآورد ضرايب
ضرايب
معني دار است
0
781/41

معني دار است
0
481/0

بر اين اساس مدل خطي برازش شده به صورت زير است:

جدول (4-83) ضريب تعيين مربوط به اين مدل را نشان مي دهد:
جدول(4-83)ضريب تعيين فرضيه8
مربع ضريب تعيين
Rضريب تعيين
304/0
552/0

مقدار مربع ضريب تعيين نسبتا بزرگ است و نشان مي دهد مدل برازش شده مدل نسبتا مناسبي است.

فرضيه اصلي 9
سرمايه اطلاعاتي بر قابليتهاي بازار يابي تأثير مثبت دارد.
براي بررسي اين فرضيه ابتدا وجود همبستگي بين متغيرها را آزمون ميکنيم. جدول (4-84) مقدار محاسبه شده ضرب همبستگي اسپيرمن بين متغيرها با نرم افزار SPSS و معني داري آن را نشان ميدهد.
جدول(4-84)ضريب همبستگي فرضيه9
433/0
ضريب همبستگي اسپيرمن
0
p-value

با توجه به جدول (4-84) بين دو متغير مورد بررسي در اين فرضيه، همبستگي خطي وجود دارد زيرا مقدار ضريب همبستگي نسبتا بزرگ است و با توجه به اين که مقدار p-value کمتر از 05/0 است ميتوان گفت که اين مقدار همبستگي در سطح 5 درصد معنيدار است.
رابطهي رگرسيوني بين دو متغير سرمايه اطلاعاتي و قابليتهاي بازاريابي به صورت زير معرفي ميشود:

بررسي مناسبت مدل خطي
بر اساس جدول (4-85) به عنوان خروجي spss، در سطح 05/0 ، معنيداري مدل رگرسيوني پذيرفته مي‌شود زيرا مقدار p-value کمتر از 05/0 است.
جدول(4-85) بررسي مناسبت مدل خطي فرضيه 9
p-value(sig)
آماره فيشر
ميانگين مربعات خطا
درجه آزادي
مدل
0
599/35
317/8163
1
رگرسيون

313/229
110
خطا

111
کل

برآورد ضرايب رگرسيوني ()

ضرايب رگرسيوني برآورد شده توسط spss در جدول (4-86) مشاهده ميشوند. همه ي آنها در سطح 05/0 معنيدار هستند زيرا p-value (sig) مربوط به همه کمتر از 05/0 است.
جدول(4-86) برآورد ضريب رگرسيوني فرضيه 9
نتيجه
p-value (sig)

برآورد ضرايب
ضرايب
معني دار است
0
299/37

معني دار است
0
543/0

بر اين اساس مدل خطي برازش شده به صورت زير است:

جدول (4-87) ضريب تعيين مربوط به اين مدل را نشان مي دهد:
جدول(4-87)ضريب تعيين فرضيه9
مربع ضريب تعيين
Rضريب تعيين
245/0
494/0

مقدار مربع ضريب تعيين نسبتا کوچک است و نشان مي دهد مدل برازش شده مدل نسبتا مناسبي نيست.
در ادامه با استفاده از نرم افزار AMOS به بررسي مناسبت مدلهايي مي پردازيم که در آنها روابطي که درستي آنها در آزمون فرضيات فوق اثبات شد، در نظر گرفته شده است.

مدل 1
اين مدل شامل روابطي است که درستي آنها در آزمون فرضيات فرعي 2-1، 2-2 و 2-3 پذيرفته شد. نمودار زير توسط Amos رسم شده که در آن تمامي اين روابط در نظر گرفته شده است. در اين نمودار وجود رابطه خطي بين متغيرها با فلشهاي يک طرفه نشان داده شده است. اعداد نوشته شده روي فلشهاي يک طرفه ضرايب رگرسيوني برآورد شده بين متغيرها را نشان مي دهد. متغيرهاي error همان جمله ي خطا است که در مدل در نظر گرفته مي شود.

نمودار(4-1) تحليل مسير مدل فرضيات فرعي2-1، 2-2، 2-3
جدول (4-88) خروجي آموس است که برآورد ضرايب و معنيداري آنها را نشان ميدهد. بر اساس اطلاعات موجود در اين جدول، دو ضريب رگرسيوني اول در سطح 5 در صد معني دار هستند زيرا مقدار P-valueمربوط به آنها کمتر از 05/0 است. اما ضريب رگرسيوني مربوط به متغيرهاي آشفتگي بازار و مشتريگرايي در سطح 5 در صد معني دار نيست زيرا مقدار P-valueمربوط به آن بيشتر از 05/0 است.
جدول(4-88)برآورد ضرايب رگرسيوني مدل 1

رابطه ي رگرسيوني
برآورد ضرايب رگرسيوني

P-value

moshtarigaraee

adamtamarkoz
380/0

0

moshtarigaraee

shedatreghabat
163/0

05/0

moshtarigaraee

ashoftegi
140/0

115/0

از طرفي مقدار آماره کاي دو اين مدل برابر با 262/48 است که مقدار بزرگي است. به منظور به دست آوردن مدل مناسب تري که مقدار آماره ي کاي دو ان کمتر است، با استفاده از نرم افزار آموس از تحليل اکتشافي استفاده شده است. مدل پيشنهادي بعد از اکتشاف عاملي به صورت زير است.

نمودار(4-2) تحليل اکتشافي مدل شماره1
در اين مدل روابطي که معني داري آنها در مدل قبلي رد شد، از مدل حذف شده است و وجود همبستگي بين متغيرهاي مستقل که با فلشهاي دو طرفه نشان داده شدهاند، نيز به مدل اضافه شده است. اعداد نوشته شده روي فلشهاي دو طرفه کوواريانس بين دو متغير است.
جدول (4-89) خروجي آموس است که برآورد ضرايب و معنيداري آنها را نشان ميدهد. بر اساس اطلاعات موجود در اين جدول، تمامي ضرايب برآورد شده در سطح 5 در صد معني دار هستند زيرا مقدار P-valueمربوط به آنها کمتر از 05/0 است.

جدول(4-89) برآورد ضرايب رگرسيوني مدل 1

رابطه ي رگرسيوني
براورد ضرايب رگرسيوني

P-value

moshtarigaraee

adamtamarkoz
407/0

0

moshtarigaraee

shedatreghabat
217/0

016/0

جدول (4-90) نيز ضرايب همبستگي بين متغيرهاي مستقل را نشان ميدهد که همگي درسطح 5 درصد معنيدار هستند.

جدول(4-90) ضرايب برآورد شده مدل 1

رابطه
ضرايب برآورد شده
ashoftegi

shedatreghabat
479/0
adamtamarkoz

shedatreghabat
320/
adamtamarkoz

ashoftegi
365/0

جدول (4-91) خروجي هاي آموس را در بررسي مناسبت اين مدل، نشان ميدهد. تمامي اين معيارها مناسبت مدل را تاحد بسيار خوبي تاييد ميکنند.
جدول(4-91)خروجي آموس مدل 1
RMSEA
IFI
RFI
NFI
GFI
084/0
991/0
881/0
980/0
992/0

هم چنين مقدار اماره کاي دو مربوط به اين مدل برابر با 781/1 است که مقدار آن در مقايسه با مدل قبلي بسيار کاهش يافته و نشان مي دهد که اين مدل بسيار مناسب تر از مدل قبلي است.

مدل 2
اين مدل شامل روابطي است که درستي آنها در آزمون فرضيات فرعي 3-1، 3-2 و 3-3 پذيرفته شد. نمودار زير توسط Amos رسم شده که در آن تمامي اين روابط در نظر گرفته شده است. در اين نمودار وجود رابطه خطي بين متغيرها با فلشهاي يک طرفه نشان داده شده است. اعداد نوشته شده روي فلشهاي يک طرفه ضرايب رگرسيوني برآورد شده بين متغيرها را نشان مي دهد. متغيرهاي error همان جمله ي خطا است که در مدل در نظر گرفته مي شود.

نمودار(4-3) تحليل مسير مدل فرضيات فرعي 3-1، 3-2 و 3-3
جدول (4-92) خروجي آموس است که برآورد ضرايب و معنيداري آنها را نشان مي دهد. بر اساس اطلاعات موجود در اين جدول، دو ضريب رگرسيوني اول در سطح 5 در صد معني دار هستند زيرا مقدار P-valueمربوط به آنها کمتر از 05/0 است. اما ضريب رگرسيوني مربوط به متغيرهاي آشفتگي بازار و رقيب گرايي در سطح 5 در صد معني دار نيست زيرا مقدار P-valueمربوط به آن بيشتر از 05/0 است.
جدول(4-92)برآورد ضرايب رگرسيوني مدل 2

رابطه ي رگرسيوني
برآورد ضرايب رگرسيوني

P-value

raghibgaraee

shedatreghabat
231/0

003/0

raghibgaraee

adamtamarkoz
194/0

002/0

raghibgaraee

ashoftegi
064/0

426/0

از طرفي مقدار آماره کاي دو اين مدل برابر با 3/48 است که مقدار بزرگي است. به منظور به دست آوردن مدل مناسب تري که مقدار آماره ي کاي دو آن کمتر است، با استفاده از نرم افزار آموس از تحليل اکتشافي استفاده شده است. مدل پيشنهادي بعد از اکتشاف عاملي به صورت زير است.

نمودار(4-4) تحليل اکتشافي مدل شماره2
در اين مدل روابطي که معني داري آنها در مدل قبلي رد شد، از مدل حذف شده است و وجود همبستگي بين متغيرهاي مستقل که با فلش هاي دو طرفه نشان داده شده اند، نيز به مدل اضافه شده است. اعداد نوشته شده روي فلش هاي دو طرفه کوواريانس بين دو متغير است.
جدول 4-93) خروجي آموس است که برآورد ضرايب و معنيداري آنها را نشان ميدهد. بر اساس اطلاعات موجود در اين جدول، تمامي ضرايب برآورد شده در سطح 5 در صد معني دار هستند زيرا مقدار P-valueمربوط به آنها کمتر از 05/0 است.
جدول(4-93) برآورد ضرايب رگرسيوني مدل 2

رابطه ي رگرسيوني
براورد ضريب رگرسيوني

P-value

raghibgaraee

shedatreghabat
.256

.002

raghibgaraee

adamtamarkoz
.206

.002

جدول (4-94) نيز ضرايب همبستگي بين متغيرهاي مستقل را نشان ميدهد که همگي درسطح 5 درصد معني دار هستند.

جدول(4-94) ضرايب برآورد شده مدل 2

رابطه
ضرايب برآورد شده
ashoftegi

shedatreghabat
479/0
adamtamarkoz

shedatreghabat
320/
adamtamarkoz

ashoftegi
365/0

جدول (4-95) خروجي هاي آموس را در بررسي مناسبت اين مدل، نشان ميدهد. تمامي اين معيارها مناسبت مدل را تاحد بسيار خوبي تاييد مي کنند.
جدول(4-95) خروجي آموس مدل 2
RMSEA
IFI
RFI
NFI
GFI
0001/0
1
963/0
994/0
998/0

همچنين مقدار اماره کاي دو مربوط به اين مدل برابر با 456/0 است که مقدار آن در مقايسه با مدل قبلي بسيار کاهش يافته و نشان مي دهد که اين مدل بسيار مناسب تر از مدل قبلي است.

مدل 3
اين مدل شامل روابطي است که درستي آنها در آزمون فرضيات فرعي 4-1، 4-2 و 4-3 پذيرفته شد. نمودار زير توسط Amos رسم شده که در آن تمامي اين روابط در نظر گرفته شده است. در اين نمودار وجود رابطه خطي بين متغيرها با فلشهاي يک طرفه نشان داده شده است. اعداد نوشته شده روي فلشهاي يک طرفه ضرايب رگرسيوني برآورد شده بين متغيرها را نشان مي دهد. متغيرهاي error همان جمله ي خطا است که در مدل در نظر گرفته مي شود.

نمودار(4-5) تحليل مسير مدل فرضيات فرعي 4-1، 4-2 و 4-3
جدول (4-96) خروجي آموس است که برآورد ضرايب و معنيداري آنها را نشان ميدهد. بر اساس اطلاعات موجود در اين جدول، دو ضريب رگرسيوني اول در سطح 5 در صد معنيدار هستند زيرا مقدار P-valueمربوط به آنها کمتر از 05/0 است. اما ضريب رگرسيوني مربوط به متغيرهاي آشفتگي بازار و گرايش به داخل/هزينه در سطح 5 در صد معني دار نيست زيرا مقدار P-valueمربوط به آن بيشتر از 05/0 است.
جدول(4-96)برآورد ضرايب رگرسيوني مدل 3

رابطه ي رگرسيوني
براورد ضرايب رگرسيوني

P-value

geraeshbdakhel

adamtamarkoz
136/0

020/0

geraeshbdakhel

shedatreghabat
167/0

017/0

geraeshbdakhel

ashoftegi
007/0-

923/0

از طرفي مقدار آماره کاي دو اين مدل برابر با 26/48 است که مقدار بزرگي است. به منظور به دست آوردن مدل مناسب تري که مقدار آماره ي کاي دو آن کمتر است، با استفاده از نرم افزار آموس از تحليل اکتشافي استفاده شده است. مدل پيشنهادي بعد از اکتشاف عاملي به صورت زير است

نمودار(4-6) تحليل اکتشافي مدل شماره3
در اين مدل روابطي که معني داري آنها در مدل قبلي رد شد، از مدل حذف شده است و وجود همبستگي بين متغيرهاي مستقل که با فلش هاي دو طرفه نشان داده شده اند، نيز به مدل اضافه شده است. اعداد نوشته شده روي فلش هاي دو طرفه کوواريانس بين دو متغير است.
جدول (4-97) خروجي آموس است که برآورد ضرايب و معنيداري آنها را نشان ميدهد. بر اساس اطلاعات موجود در اين جدول، تمامي ضرايب برآورد شده در سطح 5 در صد معنيدار هستند زيرا مقدار P-valueمربوط به آنها کمتر از 05/0 است.
جدول(4-97) برآورد ضرايب رگرسيوني مدل 3

رابطه ي رگرسيوني
براورد ضرايب

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع عدم تمرکز Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع --، ضرايب، رگرسيوني