پایان نامه رایگان با موضوع شیخ صنعان، هستی شناسی، تفکر انتقادی، گروه همسالان

دانلود پایان نامه ارشد

بدهیم ؟چگونه ؟
10. می توا انید عشق واقعی وغیر واقعی را با هم مقایسه کنید؟
گام سوم: گفتگو در این حلقه کند وکاو عبارت است از :
نمونه :اگر شیخ شروط دختر را نمی پذیرفت چه میشد ؟ ” فرضیات مطرح میشود:” با یاران به مکه باز می گشت ،به زندگی عادی باز میگشت وهرگز عشق حقیقی را در نمی یافت .”دراین فعالیت اجتماعی افراد در دیدگاههای هم شرکت می کنند ،به یکدیگر گوش می دهند ، تفکر هم را به چالش می کشند ، دیدگاههای مورد غفلت را جستجو کنند ،عقاید خود را بر عقاید دیگران بنا کرده ،ایده هایشان را بازساز ی می کنند،کند وکاو تا رسیدن به نتیجه ادامه می یابد آنها در باره اندیشه خودشان فکر می کنند (فراشناخت) ،کدامیک در عشق ثبات قدم داشته اند شیخ ،دختر ،مرید ،پیامبر ویا خداوند و….. با ذکر دلایل معتبر بررسی و نتیجه گیری کنید ،کدامیک از مال وجان دریغ ننمودند ، کدامیک یار را همراهی نمودند تا سعادت و حقیقت را در یابد .این گفتگو های جذاب که کودکان درآن سهیم وبه مهارتهای شناختی اجتماعی دست می یابند.
گام چهارم: ارزیابی،شرکت کنندگان با این اهداف خود را با چنین سؤالاتی ارزیابی میکنند: آیا در حال ارائه دلایلی برای یکدیگر هستیم که شیخ عشقی واقعی نسبت به دختر ترسا داشت ؟آیا در سطح بی اهمیت از تعریف عشق مانده ایم مانده ایم ؟آیامشغول گوش دادن به یکدیگر هستیم ؟آیا می توانیم به ایده هایمان در مورد عشق حقیقی پایبند باشیم ؟آیا با پرسش هایمان به نتیجه رسیده ایم دوست داشتن دیگران لذت بخش است یا ناراحت کننند ؟ چرا؟
الآن در مورد پرسش هایمان چه میفهمیم که عشق مراتبی دارد و عاشق حقیقی تا پای جان در راه معشوق تلاش میکند ، قبلاً نمی فهمیدیم ؟
آیا سخنان دیگران را شنیدم ؟ چقدر با نظرات من متفاوت بود ؟
اکنون میدانم من می توانم عشق واقعی را درک نمایم ،که قبلا نمی دانستم .
شما دوست داشتن دیگران را بر دوستی خود را ترجیح میدهید ؟تا کجا حاضر به ایثار میباشید ؟
گام پنجم : فعالیت وتکاپوی فلسفی را را میتوان به اشکال زیر ترتیب داد:
نمونه1: یکی از داستانهای خمسه نظامی گنجوی را مطالعه وخلاصه کنید ؟
نمونه 2: در کدامیک از متون ادبی فارسی داستانی شبیه داستان شیخ صنعان شنیده اید ؟
نمونه3:در ادبیات برتر جهان داستان هایی شبیه شیخ صنعان یافته وچند نمونه از آنها را مقایسه کنید ،چه شباهت هایی درمسیر پر فراز و نشیب عشق آنها وجود دارد ؟
نمونه4:در زندگی روزمره با افراد عاشق روبرو شده اید، شخصیت یکی از آنها را با شیخ صنعان مقایسه کنید . شخصیت یکی از آنها را با دختر ترسا مقایسه کنید
.4-2-3-3 اسب سواری مرد دیوانه
دیوانه ای تكه ای چوب برداشت بود، مثل اسب سوارش شده بود و در  كوی و برزن می تاخت وشادی می كرد.مردی از او پرسید: برای چی این طور با شور و اشتیاق سواری می كنی و می تازی؟
دیوانه جواب داد: حالا كه زنده ام دوست دارم در میدان عالم بتازم . چون فردا كه مردم حتی نمی توانم یك تار مویم را تكان بدهم.پس باید نقد را چسبید و نسیه را رها كرد.
مضمون :حرکت
صلاحیت ها :قیاس ،کاوشگری ،قضاوت ،استدلال،تفکر خردمندانه
الف: اهداف الگوی طراحی شده (ا):
1- طرح پرسش ،واکاوی مفاهیم، پرورش تفکر، یاد گرفتن چیزهایی از سنت های فلسفی در باره” حرکت ” میباشد که کودکان برای فهم تجاربشان بدان نیاز دارند .
2-فهم بیشتر جهان ، درک بهتر از خود ودیگران ، قضاوت در باره اینکه ” آنچه برای باور داشتن موجه است ، زندگی وهستی دربرابر مردگی ونیستی، زندگی برابرحرکت ومردگی برابر رکود معنا می یابد ” ،تحمل فشار گروه همسالان تبلیغات وفشارها
ب: محتوای الگو :
جدول شماره4-16جلسه فلسفی نمونه
جلسه فلسفی نمونه
دانش آموزان یا معلم داستان اسب سواری مرد دیوانه را می خوانند .
نمونه: نگرش ،ارزشها ،منش، نوع بیان وروایت معلم محرک مناسبی در آغاز بحث ، کند کاو فلسفی، ارزیابی و…. است .
دانش آموزان پرسشهایی برای بحث مطرح میکنند وآنها را در یک زمینه طرح بحث تنظیم میکنند.
نمونه:
1-چه چیز باعث شد مردم از مرد دیوانه سؤال کنند ؟
2-مرد دیوانه چه پاسخی به مردم داد ؟
3-آیا پاسخ مرد دیوانه منطقی و مناسب است ؟ چرا ؟
4-آیامرد واقعاً دیوانه بود ؟
دانش آموزان ،در یک حلقه کند وکاو ،پرسشها را به بحث گذارده ،پاسخ های محتمل داده وآنرا می آزمایند ودر حین بحث یک بزرگسال آشنا به فلسفه ،تسهیل گر است و در این مسیر از کتب راهنما بهره می گیرد ، بحث تا زمانی که برنا مه قرائت ادامه دارد یا با توافق زمان قرائت بعدی مشخص می شود .
نمونه:
1-منظور مرد دیوانه از گفتن “حالا که زنده ام دوست دارم در میدان عالم بتازم ” چه بود ؟(پرسش شفاف سازی ).
2-چه دلایلی داری که مرد ،دیوانه بود ؟(پرسش هاییکه دلایل را بررسی میکند ).
3- آیا دلایلی داری که مرد ،دیوانه نبوده و اظهار دیوانگی می نموده است ؟( پرسش هاییکه دلایل را بررسی میکند ).
4-فرضیه دیوانه در تاخت وتاز در کوچه ها چه بود ؟(پرسشهایی که فرضیات را بررسی میکند ).
5- نظر شما در مورد زندگی وزنده بودن چیست ؟(پرسش ها در باره دیدگاهها).
6-اگر کسی زنده بوده ولی تلاش وحرکت نداشته باشد ،مرده است ؟چرا ؟(پرسش ها در باره دیدگاهها).
اهداف مکالمه نیل به قضاوت فلسفی منطقی است.
مستدل
کاملا مستدل
1- تفکر انتقادی ،تفکر خلاق،تفکر مسئولانه 2- استدلال های درست، شواهد خوب
نمونه : درکمان کند وکاو با بیان دلایل درست وخوب بهمراه انتقاد وخلاقیت” چرا داستان با بیان دیوانه ای عنوان شده وچگونه دیوانه ای سخن حکیمانه می گوید،این سخن نقض او،از سخنان بسی عقلاء گویا تر است .استدلال درست ودقیق ، حرکت یعنی نحوه وجودی که شی ء به واسطه آن به تدریج آن قوه به سوی فعل می رود»  حرکت، کمال اول است برای شیئ بالقوه، از آن جهت که بالقوه است. این تعریف از ارسطو نقل شده است.در فلسفه به معنای فعلیت،دارایی و وجود است و معیارهای عقل نظری در آن حاکم است. در فلسفه آنچه وجدان و هستی است، کمال و آنچه فقدان و نیستی است ، نقصان به شمار می رود؛اما جسم از آن جهت که بالقوه است یعنی از آن جهت که چیز یا چیزهایی را ندارد ولی می تواند داشته باشد ‏اما اینکه گفته شد: « حرکت کمال اول است برای شیئ بالقوه» نکته اش آن است که حرکت، اگرچه خود یک فعلیت است .زیرا اگر آن را در برابر سکون قراردهیم ‏فعلیتی از فعلیتها خواهد بود .اما این تفاوت را با دیگر فعلیتها دارد که آمیخته با قوه است. شیئ تا وقتی در حرکت است، بالقوه است ‏و فعلیتی را در پیش رو دارد. بنابراین، شیئ تا حالت بالقوه نسبت به شیئ دیگر .که همان کمال ذاتی و غایت و هدف است .نداشته باشد، نمی تواند حرکت داشته باشد.پس حرکت در دنیا ، ولو بر اسبی چوبین ،قبل از آنکه هیچ کاری از ما برنیاید ،را درک نماید ومسئولانه در رفتار خود بپذیرد واعمال نماید.
مبتنی بر اطلاعات دقیق
1-از نظرات چند وجهی وگوناگون اطلاع داشته باشد 2-گفت وشنود در مکالمه های گروهی را دنبال کند
نمونه: اطلاعات متن داستان بهمراه زوایای مختلفی که در گفت وشنودمطرح می شود “مرد دیوانه ،عاقلی صاحب نظر بوده و این شیوه را برای راهنمایی برگزیده است ودیوانه اینچنین حرکت وتاخت وتازدر عالم را مقابل سکون ورکود پس از این عالم ونقد این عالم را مقابل نسیه پس از این عالم ،حرکت و تلاش این عالم را با عدم تحرک ورکود پس از این عالم مقایسه نموده وهمه این موارد در مکالمه گروهی می تواند مورد بحث قرار گیرد.”
معنا دار برای شخص
1-واقعا ملموس 2- خود اصلاح 3-مرتبط با تجربه شخصی
نمونه : با جایگزینی این پرسشها “آیا پس از هر بازی کودکانه احساس شادی دارید ؟ آیا احساس می کنید زنده اید واز زندگی لذت می برید ؟چرا؟ آیا کار های دیگری که انجام می دهید باعث لذت واحساس زندگی در شما میشود؟آیا تا بحال ساعاتی در جایی بدون کار وتحرک بوده اید ؟ چه احساسی داشته اید ؟این احساسات را با هم مقایسه نمایید؟آیا دوست دارید بیشتر در حالت اول به سر ببرید یا در حالت دوم ؟چرا ؟ آیا تا بحال خریدنقد نموده اید چراحرکت در میدان عالم نقد خوانده شده وشما با این نقدینگی چه خرید نموده اید؟آیا خرید نسیه داشته اید ؟چرا عالم پس از مرگ نوعی خرید نسیه محسوب میشود ؟ “
فلسفی
فلسفی بودن در محتوا ، برای مثال در قضاوت های اخلاقی ، زیبایی شناختی ،سیاسی، ماوراءالطبیعه یا معرفت شناختی ، هستی شناسی
نمونه : توجه به اساسی ترین مقوله هستی شناسی “حرکت”متون برنامه فلسفه برای کودکان به بچه ها انگیزه میدهد تا به شکل فلسفی ،جنبه های پیچیده تجربیات خود را بشناسند .
قضاوت ها
در شرایط حاضر ،منطقی ترین چیز برای پذیرش ، ارزش دادن یا عمل کردن چیست ؟
قضاوت های نهایی و میانجی گرایانه
نمونه : اگربا توجه به قضاوت های میانجی ” اسناد ،دلایل ، و…” با اسناد به سخنان سفیهی در حرکت دیوانه وار براسبی چوبین در عرصه وجود غنیمت است تا آدمی به شادمانه از جایی به جایی دیگر برد ،که حرکت مرتبه ای از کمال است قبل از آنکه این فرصت از آدمی سلب شود ، در مرتبه قضاوت نهایی حرکت انسان مسئول برای به فعلیت رساندن همه قوایی که نزد او به ودیعه گذارده شده است ، ارزش پذیرش ،ارزش دادن یا عمل کردن را دارد؟
در پایان هر جلسه ، دانش آموزان را به یک خود ارزیابی گروهی از تمرین فلسفی رهنمون می کند.
نمونه : از دانش آموزان بخواهیم پیرامون چه کسی وچه گفته است ؟(گوش کردن ومبنا قرار دادن نظرات در کار گروهی را ارزیابی کرده ایم).
نظرات مخالف وموافق را بپرسید ؟ نتیجه چیست ؟(تفکر انتقادی و خلاق در کار گروهی ارزیابی شده است ).
در میان بخشها ،شخص تسهیل گر یک تمرین فکری ،یک طرح بحث فلسفی را از کتاب راهنما اجرا می کند . وی دانش آموزان فعالیت فلسفی غیر دیالوگی برای مثال یک فعالیت یا پروژه هنری راهنمایی می کند .
نمونه:
1-حرکت های این هفته خودتان را فهرست کنید .
2-آیا این تحرک سر منشأ خیر وکمالی بوده است ؟
ج: اجراء و ارزیابی الگو
گام اول: ایجاد واکنش در کودکان در برابر داستان ها از راههای گوناگون میسر است :
1- در حین خواندن داستان با پرسش هایی نظیر “حالا چه اتفاقی می افتد؟ “
2- داستان را بازگو کنید” داستان را از زبان خود بازگو کنید ، از بچه ها بخواهید داستان را به زبان خودشان بازگو کنند. “
3- در مورد سؤال هایی که طرح میشود بحث کنید .
4- بخواهید فراگیران کتاب یا داستان را مرور کنند .
5-با نگارش خلاق واکنش ایجاد کنید .”اگر بخواهید حرکتی نموده ودر راه کمال قدم گذارده ، داستان را چگونه ادامه میدهید “.
6- با نگارش خلاق واکنش ایجاد کنید .”اگر بخواهید حرکتی نموده ودر راه کمال قدم گذارده ، داستان را با چه جمله ای پایان میبرید “.
به نظر میرسد نیاز است معلم داستان گویی را بداند یاآموزش ببیند وداستان را تا انتهاء بخواند ، مخاطبان درورود به یک قصه دوست دارند با شخصیت ها همراه شده وتا پایان با آنها تجربه کنند . گام دوم: پرسشهای داستان :
*تأملی در داستان اسب سواری مرد دیوانه
پرسش کلیدی :مفهوم ومنظور داستان چیست ؟
1. دیوانه بر چه سوار شده وچه میکرد ؟(پرسیدن)
2. مرد از دیوانه چه پرسید و پاسخ مرد دیوانه چه بود ؟(اندیشیدن)
3. آیا بنظر شما حرکت در این دنیا شادی آفرین است ؟
4. بنظر شما دیوانه برای چه این طور با شور و اشتیاق سواری کرده ومی تاخت؟(استدلال)
5. آیا با این جمله “چون فردا كه مردم حتی نمی توانم یك تار مویم را تكان بدهم.پس باید نقد را چسبید و نسیه را رها كرد”موافق یا مخالفید؟چرا ؟

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع منطق الطیر، تفکر انتقادی، زیبایی شناختی، فلسفه برای کودکان Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع ؟(اندیشیدن)، میکنی، ، حرکت"