پایان نامه رایگان با موضوع شیخ صنعان، تفکر انتقادی، زیبایی شناختی، فلسفه برای کودکان

دانلود پایان نامه ارشد

و جمع بندی میباشد .لازم است در هر رتبه واولویت ارزیابی مناسب صورت گرفته تا ادامه بحث برمبنای یافته ها و با تلاش در راستای نتیجه کامل ونهایی ادامه یابد .
گام پنجم : فعالیت ها وتمرین فلسفی عبارت است از :
نمونه 1:تصویر سیمرغ را رسم کنید .
نمونه 2:یکی از سفرهایی که در زندگی رفته اید نگارش و سختیها و لطایف حاصل از آن را مکتوب کنید ؟
نمونه3:آیا میتوانیدمراحل ” سفر زندگی” را با سفر مرغان مقایسه ونتیجه آنرا ثبت کنید.
4-2-3-2 شیخ صنعان در منطق الطیر عطار
  پهلوان آن پیری است فرتوت بنام شیخ صنعان که پس از سالهای‏ دراز عبادت و قریب پنجاه سال اعتکاف در کعبه و رسیدن بمقام کشف و شهود و داشتن چهارصد مرید سالک،شبی در خواب دید که بتی را در روم سجده میکند برای درک تعبیر آن با مریدان بسوی روم رفت اتفاقا بدختری ترسا دل بست‏ و از شریعت و طریقت بگسست و بجای خانه کعبه این بار معتکف کوی یار شد. دختر از حال شیخ آگاه گشت و چون ناله‏ها و زاریهای او بشنید و وی را در عشق استوار دید او را گفت که اگر مرد کاری باید چهار کار اختیار کنی؟سجده‏ بربت آری و قرآن بسوزی و خمر بنوشی و دیده از ایمان بدوزی.شیخ خمر بنوشید و از سرمستی آن سه کار دیگر نیز بکرد و زنار بست و بدیر نشست و جمله یاران از وی‏ روی‏گردان‏شده بازگشتند.چون برای کابین دختر پشیزی هم نداشت ناچار شد بجای دادن سیم و زر بوی یکسال برایگان برای او خوکبانی کند شیخ در عشق دختر رسوای عالم شد.یکی از مریدان او در هنگام رفتن او بروم غایب بود چون بازآمد و از ماجرای او آگاه شد دیگر مریدان را ملامت کند که چرا شیخ خود را در روم واگذاشتید و او را تنها گذاشتید و این حق‏شناسی و وفاداری‏ نبود.پس با دیگر مریدان بسوی روم آمدند و همه چهل شبانه‏روز معتکف بنشستند و بناله و زاری پرداختند تا خداوند دری از رحمت بگشاید و بر حال شیخ‏ ببخشاید و او را از گمراهی برهاند پس از چهل شب آن مرید پاکباز حضرت محمدمصطفی(ص)را بخواب دید که گفت از دیرگاه غباری بس سیاه در میان شیخ و حق بود و من آن غبار ظلمت را به شبنم شفاعت فرونشاندم.چون بیدار شد پیش‏ شیخ رفت دید که حجاب ضلالت از برابر شیخ بیکسورفته و دگرباره نور معرفت‏ جایگزین آن شده بود. درین داستان دختر ترساهم بعد از آن بر اثر خوابی که دید مسلمان شد و شیخ،اسلام بر وی عرضه کرد و پس از مسلمان شدن دختر از گناه پاک شد، جان‏بجان‏آفرین سپرد.
مضمون :عشق
صلاحیت ها :تخیل ،قیاس، استدلال،کاوشگری ،قضاوت وارزشیابی، تفکر خردمندانه
الف: اهداف الگوی طراحی شده (شیخ صنعان ودختر ترسا ):
1- طرح پرسش ،واکاوی مفاهیم، پرورش تفکر، یاد گرفتن چیزهایی از سنت های فلسفی در باره” دوست داشتن وعشق” میباشد که کودکان برای فهم تجاربشان بدان نیاز دارند .
2- فهم “سرگذشت روح پاكي است كه از دنياي جان به عالم ماده مي‌آيد، در آنجا گرفتار دام تعلقات مي‌گردد، به همه چيز آلوده مي‌شود و به هر گناه دست مي‌زند، حتي اصل و گوهر آسماني خود را فراموش مي‌كند و با آلايش‌هاي مادي انس مي‌گيرد. اما جذبة غيبي او را سرانجام درمي‌يابد، دست او را مي‌گيرد و او را از آلايش‌ها پاك مي‌كند، به دنياي عُلوي، به دنياي صفا و پاكي مي‌برد و نجات مي‌دهد.”
ب: محتوای الگو :
جدول شماره4-15 جلسه فلسفی نمونه
جلسه فلسفی نمونه
دانش آموزان یا معلم داستان شیخ صنعان را می خوانند .
نمونه: نگرش ،ارزشها ،منش، نوع بیان وروایت معلم محرک مناسبی در آغاز بحث ، کند کاو فلسفی، ارزیابی و…. است .
دانش آموزان پرسشهایی برای بحث مطرح میکنند وآنها را در یک زمینه طرح بحث تنظیم میکنند.
نمونه:
1- چرا شیخ صنعان به روم رفت ؟
3-چرا شیخ عاشق دختر ترسا شد ؟
2-آیا دختر ترسا هم عاشق شیخ بود ؟چرا ؟
4-چه چیز باعث شد شیخ نجات پیدا کند ؟
5-بنظر شما چرا دختر ترسا در انتهای داستان به دنبال شیخ آمد ؟
دانش آموزان ،در یک حلقه کند وکاو ،پرسشها را به بحث گذارده ،پاسخ های محتمل داده وآنرا می آزمایند ودر حین بحث یک بزرگسال آشنا به فلسفه تسهیل گر است و در این مسیر از کتب راهنما بهره می گیرد ، بحث تا زمانی که برنا مه قرائت ادامه دارد یا با توافق زمان قرائت بعدی مشخص می شود .
نمونه: ”
1-منظور تو از گفتن ” شیخ عاشق شده بود ” چیست ؟(پرسش شفاف سازی ).
2-چه دلایلی داری که شیخ انسان با ایمانی بود ؟(پرسش هاییکه دلایل را بررسی میکند ).
3-فرضیه شیخ برای پذیرش شروط دختر ترسا چه بود؟(پرسشهایی که فرضیات را بررسی میکند ).
4-بنظر شما چه کسانی در این ماجرا عاشق بودند ؟(دلیل بیاورید )
5- بنظر شما در “پاسخ پرسش 5” کدامیک از این افراد در عشق ثابت قدم بودند ؟چرا؟( پرسش در باره پرسش ها ).
اهداف مکالمه نیل به قضاوت فلسفی منطقی است.
مستدل
کاملا مستدل
1- تفکر انتقادی ،تفکر خلاق،تفکر مسئولانه 2- استدلال های درست، شواهد خوب
نمونه : درکمان کند وکاو با بیان دلایل درست وخوب بهمراه انتقاد وخلاقیت” معنای عشق ودوستی واقعی را در احوالات شیخ صنعان بر دختر ترسا ،به درستی درک نموده چرا که او در این مسیر هر آنچه در چنته داشته اعم از جان ومال وآبرور را در طبق اخلاص نهاده وسپس با مقایسه عشق زمینی وآسمانی شیخ نقصان اودر عشق پروردگار را درک نماید وبا مقایسه عشق افراد مختلف در این ماجرا مانند عشق شیخ به خدا،عشق مرید به شیخ،عشق شیخ به دختر ترسا ، ،عشق رسول خدا به مردم ،عشق خداوند به انسانها ،عشق شیخ به خدا ،عشق مرید به شیخ ،عشق دختر ترسا به خدا آنها را مورد نقد وبررسی قرار داده وبرترین وپاکترین محبت ” را درک نماید ومسئولانه در رفتار خود بپذیرد واعمال نماید.
مبتنی بر اطلاعات دقیق
1-از نظرات چند وجهی وگوناگون اطلاع داشته باشد 2-گفت وشنود در مکالمه های گروهی را دنبال کند
نمونه: اطلاعات متن داستان بهمراه زوایای مختلفی که در گفت وشنود اگرمریدان شیخ را واگذارده و می رفتند ،آیا او از گمراهی نجات می یافت ،چه اتفاقی افتاد که دختر ترسا به رشد وهدایت رسید ،اگر دختر ترسا بعد از هدایت با شیخ همراه میشد شیخ باز هم او را عاشقانه دوست می داشت و او را بهمراه می برد وبا او زندگی میکرد ،مشابهت و تناسبی میان آندوبه وجود آمده بود آنها عشقی به وسعت در یا را درک کرده بودند .
معنا دار برای شخص
1-واقعا ملموس 2- خود اصلاح 3-مرتبط با تجربه شخصی
نمونه : با جایگزینی این پرسشها ” آ یا تا بحال کسی را بسیار دوست داشته اید ،برای او چه چیزی هایی را به ارمغان برده اید ؟آیا او چیزی از شما خواسته است و شما تا چه اندازه در اجابت خواسته او موفق بوده اید؟ با کسانی که عاشق بوده اند روبرو شده اید یا داستان آنها را خوانده اید ؟ میتوانید خود را با آنان در عشق مقایسه کنید . “
فلسفی
فلسفی بودن در محتوا ، برای مثال در قضاوت های اخلاقی ، زیبایی شناختی ،سیاسی، ماوراءالطبیعه یا معرفت شناختی
نمونه :
از اساسی ترین مقوله های فلسفی زیبایی شناختی ،مقوله عشق است که ، تمامی زیبایی های آفرینش حاصل آن و بواسطه آن رنگ و بوی زیبایی را بهتر قابل فهم ودرک است و هر آنچه در جهان رنگی از هستی ووجود یافته است ،از عشق پروردگار عالم حکایت دارد . متون برنامه فلسفه برای کودکان به بچه ها انگیزه میدهد تا به شکل فلسفی ،جنبه های پیچیده تجربیات خود را بشناسند .
قضاوت ها
در شرایط حاضر ،منطقی ترین چیز برای پذیرش ، ارزش دادن یا عمل کردن چیست ؟
قضاوت های نهایی و میانجی گرایانه
نمونه : شیخ ادعا داشته که خدا را دوست میدارد ودر این زمینه سر آمد بوده است ولی در محل آزمون دریافته که عشق حقیقی آن است که سر وجان را برایش فدا نماید ومال وآبرو فدا نماید.
در قضاوت نهایی آنچه ارزش پذیرش ،ارزش دادن یا عمل کردن را دارد همانا عشقی است که بتواند تحولی عظیم در زندگی فرد ایجاد نماید وبلکه منشا حیات نو و دیگر در دیگران گردد.
در پایان هر جلسه ، دانش آموزان را به یک خود ارزیابی گروهی از تمرین فلسفی رهنمون می کند.
نمونه : از دانش آموزان بخواهیم پیرامون چه کسی وچه گفته است ؟(گوش کردن ومبنا قرار دادن نظرات در کار گروهی را ارزیابی کرده ایم).
آیا شیخ در خوابی که دیده بود میتوانست تصمیم دیگری بگیرد ؟ نظرات مخالف وموافق را بپرسید ؟ نتیجه چیست ؟(تفکر انتقادی و خلاق در کار گروهی ارزیابی شده است )
در میان بخشها ،شخص تسهیل گر یک تمرین فکری ،یک طرح بحث فلسفی را از کتاب راهنما اجرا می کند . وی دانش آموزان فعالیت فلسفی غیر دیالوگی برای مثال یک فعالیت یا پروژه هنری راهنمایی می کند .
نمونه1: یکی از داستانهای خمسه نظامی گنجوی را مطالعه وخلاصه کنید ؟
نمونه 2: در کدامیک از متون ادبی فارسی داستانی شبیه داستان شیخ صنعان شنیده اید ؟
نمونه3:در ادبیات برتر جهان داستان هایی شبیه شیخ صنعان یافته وچند نمونه از آنها را مقایسه کنید ،چه شباهت هایی درمسیر پر فراز و نشیب عشق آنها وجود دارد ؟
نمونه4:در زندگی روزمره با افراد عاشق روبرو شده اید، شخصیت یکی از آنها را با شیخ صنعان مقایسه کنید . شخصیت یکی از آنها را با دختر ترسا مقایسه کنید .
ج: اجراء و ارزیابی الگو
گام اول: ایجاد واکنش در کودکان در برابر داستان ها از راههای گوناگون میسر است :
1- در حین خواندن داستان با پرسش هایی نظیر “حالا چه اتفاقی می افتد؟ “
2- داستان را بازگو کنید” داستان را از زبان خود بازگو کنید ، از بچه ها بخواهید داستان را به زبان خودشان بازگو کنند. “
3- در مورد سؤال هایی که طرح میشود بحث کنید .
5- واکنش دیداری در برابر کتاب یا داستان ایجاد کنید .طراحی پوستر از” ماجرای شیخ صنعان” در نقل داستان استفاده شود .
6- با نگارش خلاق واکنش ایجاد کنید .” نظر شما پیرامون شروط دختر ترسا چیست ؟یا دختر ترسا شیخ را دوست می داشت ؟چرا ؟ “
7- زبان آموزی با داستان “کلمات بیان شده در داستان اززبان شخصیت های داستان را مقایسه نموده وسپس بگویید کدام یک نشانه بیشتری از محبت دارد ؟”
به نظر میرسد نیاز است معلم داستان گویی را بداند یاآموزش ببیند وداستان را تا انتهاء بخواند ، مخاطبان در ورود به یک قصه دوست دارند با شخصیت ها همراه شده وتا پایان با آنها تجربه کنند.
گام دوم: پرسشهایی که با هدایت تسهیل گر به پرسشهای فلسفی تر وکلی تر تبدیل شوند :
تأملی در داستان شیخ صنعان
پرسش کلیدی :منظور ومفهوم داستان چیست ؟
1. شیخ صنعان چه کسی بود وچرا به روم رفت ؟
2. دختر ترسا چه شروطی برای پذیرفتن شیخ گذاشت ؟چرا؟
3. آیا شیخ شروط دختر ترسا را پذیرفت ؟ از کجا دانستید ؟
4. تأثیر قبول شرط اول دختر ترسا چه بود ؟دلیل بیاورید ؟(استدلال)
5. چه چیزی باعث شد در میان مردم رسوا شود ؟ چرا ؟
6. مرید ان برای نجات شیخ چه کردند؟چرا؟
7. به بنظر شما چه کاری باعث رهایی شیخ از ظلمت شد ؟
8. مرید با وفا برای نجات شیخ چه اقدامی کرد ؟ (آزمودن حقیقت )
9. در داستان شیخ صنعان چند مورد عشق ملاحظه کردید؟خلاصه کردن )
10. کدامیک از موارد سؤال بالا عشق حقیقی است ؟چرا؟
تأملی در باره “عشق”
پرسش کلیدی:”عشق ” یعنی چه ؟
1. عشق یعنی چه ؟(تعریف کردن )
2. عاشق واقعی چه ویژگیهایی دارد ؟
3. دوست داشتن با عشق چه تفاوتی دارد ؟
4. آیا عشق حقیقی وجود دارد؟ از کجا میتوان فهمید؟(اندیشیدن )
5. شیخ صنعان اول بار عاشق چه کسی بود ؟ازکجا فهمیدید ؟
6. شیخ صنعان سپس عاشق چه کسی شد ؟ چگونه ؟
7. بنظر شما شیخ عاشق راستگویی بود ؟چرا ؟
8. در عشق انسان چه چیزی بدست می آورد ؟توضیح دهید .(شرح وبسط عقاید )
9. آیا با عشق ممکن است چیزی را از دست

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع منطق الطیر، تفکر انتقادی، زیبایی شناختی، فلسفه برای کودکان Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع ؟(اندیشیدن)، میکنی، ، حرکت"