پایان نامه رایگان با موضوع شرکت های چندملیتی، مدیریت دانش، جهانی شدن، الگوهای ارتباط

دانلود پایان نامه ارشد

کاربرمجهز به مرورگر)، از پیش در دست ایجاد و استفاده توسط سازمان های پیشگام و دارای تکنولوژی پیشرفته بوده است212.
5- الزامات مدیریتی
مجزا کردن دانش از توسعه اطلاعات و تکنولوژی ارتباطات معاصر امری بس مشکل بوده و افراد بسیاری تکنولوژی را به عنوان یک عامل مهم و توانمند در مدیریت دانش تلقی نموده اند. در صورت داشتن یک هدف کاملا معین و صحیح به لحاظ فرهنگی و مالی، می توان از پایگاه داده ها، سیستم های واسطه ای مورد استفاده کاربران، اینترانت و دیگر منابع رسمی دانش و شبکه های الکترونیک برای تولید دانش و به اشتراک گذاری آن در میان افراد یا بین سازمان ها استفاده کرد.
درصورتی که این ابزار به طور دقیق معرفی و هدایت شود، فرصت های مطلوبی جهت یادگیری ارائه می نماید که نهایتا منجر به ایجاد ارزش می شود. اگرچه این حقیقت نیز نباید نادیده گرفته شود که مدیریت دانش عمدتا بر الگوها، مهارتها و فرایند های اجتماعی استوار بوده و فراتر از تکنولوژی ها و زیرساختار های وابسته به کامپیوتر است.
تصور مدیریت اثربخش در شرکت های چندملیتی امروز بدون ارائه مهارت های مدیریت دانش متناسب امری بعید به نظر می رسد. شرکت های چندملیتی سنتی به دنبال «توسعه مزیت های رقابتی جهانی از طریق دستیابی به اطلاعات متمرکز» می باشند، درحالی که شرکت های چندملیتی شبکه ای عمدتا به صورت« سازمان های یادگیرنده یکپارچه» عمل می کنند.
چالش مدیران شرکت های چندملیتی، تضمین هماهنگی مهارتهای مدیریت دانش با پیکره بندی ساختاری متناسب و الگوهای ارتباطی ایجاد و بکارگرفته شده در درون شرکت و نیز ارائه پویندگی رقابتی213 در صنعت به شکل کلان است. در این میان شناخت اهمیت این ابعاد به عنوان عناصر سیستم و پیروی دقیق از پویایی در سیستم مربوطه، از مهم ترین چالشها در شرکت های چندملیتی است. اگر به عنوان مثال، پیکره بندی ساختاری و الگوهای ارتباطی در جهتی متفاوت از سیستم مدیریت دانش و IT طراحی شود و یا هریک از این عوامل با پویندگی رقابتی در صنعت فاصله داشته باشد (که شرکت در آن نهادینه شده است)، کل سیستم از هم فرو خواهد پاشید. به منظور دستیابی به هماهنگی و هم افزایی مثبت جهت یکپارچگی عناصر مجزا و نیل به یک سیستم عظیم تر، نیاز به پیوند عوامل مختلف است. تنها در این صورت است که مدیریت اثربخش دانش جزء مهمی از مزیت رقابتی مستمر خواهد شد214.

بخش دوم: فرصت های ناشی از حضور شرکت های چندملیتی
1- منافع تکنولوژیک
تکنولوژی،دانش فنی انتظام یافته ای است که کاربرد آن در تولید موجب بهبود و پیشرفت ماشین ها ،محصولات و فرآیندها می گردد. توسعه تکنولوژی هزینه واقعی تولید را کاهش می دهد و انسان جستوجوگر عصر فراصنعتی را قادر می سازد تا به ساخته ها و فرآیند های تازه دست یابد.
امروزه در این مورد باوری قوی وجود دارد که تغیییر تکنولوژیک نقش غالب و نافذی در هر فرایند توسعه دارد. شرکت های چند ملیتی ضمن انتقال ماشین آلات و تجهیزات مدرن به کشورهای میزبان پیچیده ترین دانش تکنولوژیک در مورد فرایندهای تولید را در اختیار آنان قرار می دهند.
از نظر تاریخی تاکنون مهمترین مکانیسم برای انتقال تکنولوژی صنعتی به یک کشور کمتر توسعه یافته تشکیل شعب فرعی عملیاتی شرکت های چند ملیتی در کشور مزبور بوده است که با هدف خاص بهره برداری از فرصت های ایجاد شده بر اساس بازارهای اقتصاد محلی و منابع مادی و انسانی صورت می گیرد.
این نکته تایید شده است که انتقال تکنولوژی توسط شرکت های چند ملیتی متضمن منافع اجتماعی بالقوه ای می باشد زیرا کشورهای کمتر توسعه یافته را از پرداخت هزینه های بالای بازآفرینی پیشرفت های صنعتی معاف می کند215.
2- بهبود یافتن ارتباطات کاری و رویه های شغلی
شرکت های چند ملیتی اثرات عمده ای بر ارتباطات کاری و رویه های اشتغال دارند. در حقیقت شرکت های چند ملیتی حجم عظیمی از مشاغل را با دستمزدهایی که غالبا بالاتر از میانگین منطقه ای است ایجاد می کنند به بیان دیگر ریزش درونی سرمایه خارجی سطح کل دستمزدهای حقیقی نیروی کار را بالا می برد216.
3- پرداخت مالیات
مالیات هایی که به منافع شرکت های چند ملیتی تعلق می گیرد عایدی مهمی برای کشور میزبان محسوب می شود با مالیات های وضع شده بر منافع این شرکت ها و مشارکت مالی در عملیات محلی آنها دولت میزبان به نحو بهتری قادر می گردد تا منابع مالی عمومی را در جهت پروژه های توسعه فعال نماید.
4- بوجود آمدن رقابت فزاینده
حضور یک شرکت چندملیتی رقابت را تشدید می کند . انحصارات محلی را می شکند و محصولات بهتری را با هزینه پایین ایجاد می کند.رقابت تجاری به واسطه وجود شرکت های خارجی و سرمایه گذاری های خارجی تشدید می شود بویژه وقتی که شرکت های داخلی اکتساب فن نموده یا این که به دلیل رقابت خارجی مجبور می شوند که روش های اساسی تری را در امر تولید و خدمات اتخاذ کنند217.
5- توسعه و بهبود رفاه
کراراَ اظهار شده که عملیات شرکت های چندملیتی می تواند از راه های مهمی به فرایند توسعه کشورهای در حال توسعه میزبان کمک کند.شرکت های چندملیتی سرمایه و ارز را از طریق صادرات محصولات شعب خود تزریق می کنند .این شرکت ها انواع جدیدی از اشتغال را ایجاد می کنند و با این کار سطوح مهارت نیروهای کار محلی را از طریق تجارب شغلی و آموزش رسمی بالاتر می برند .در توسعه منابع طبیعی شرکت چندملیتی مستقیما محصولات را در بازار جهانی می فروشد یا مواد خام را جهت عملیات منسجم بین المللی به کار می گیرد218.

6- ثبات و استحکام
یکی از مزیت های عمده جذب شعبه ای از یک شرکت چندملیتی به یک منطقه ناشی از این است که تنها تعداد کمی از این شرکت ها ورشکست می شوند.در واقع شرکت های بزرگ مجاز به عدم موفقیت نیستند و در مقابل توسط اقدامات مختلف دولتی حمایت می شوند.شرکت های چند ملیتی نه تنها دولت کشور مادر حمایت می شوند بلکه تعداد کمی از آنها متحمل خطرات جدی می شوند.
شرکت های چند ملیتی ورشکست نمی شوند زیرا دارای قابلیت انعطاف محلی قابل ملاحظه ای می باشند و می توانند محصولات را از تاسیسات پر زحمت به طرف مناطق دارای قابلیت تولید منتقل کنند219.

بخش سوم: تشکیلات شرکت های چندملیتی برای چیره شدن بر بازارهای جهانی
1- دامپینگ220
یکی از موضوعات بنیادی برای شرکت های چندملیتی در طول تاریخ طولانی حیات آنها،حفظ و ادامه ی تسلط بر بازارهای غصب شده ی جهان است.این شرکت ها برخلاف شعارهای مردم فریب همچون آزادی مبادله ی کالا در سطح بین المللی و ایجاد محیط رقابت آزاد و امثالهم ، برای ادامه تسلط خود بر بازارهای جهان با کمال قدرت به شیوه های مخرب متوسل می شوند که از آن جمله می توان از دامپینگ نام برد.یکی از مسائل جدی برای شرکت ها پیدایی رقبای جدید در سطح بازارهای بین المللی است.شیوه های متعددی مانند سرازیر کردن کالای ارزان برای دوره ای محدود به بازار مورد نظر از جمله وسایل تخریب متداول جهت نابود کردن رقیب جدید است.متداول ترین طریق برای درهم کوبیدن صنایع نوپا در دنیای سوم،ورود اجناس مرغوب با قیمت مصنوعی بسیار ارزان توسط شرکت ها به بازارکشورهای مورد نظر است.شک نیست که شرکت ها با توان مالی عظیمی که دارند به آسانی قادر هستند زیان حاصل از این قیمت مصنوعی را تحمل کنند.در این حالت شک نیست که مصرف کننده به کالای ارزان و ظاهرا مرغوب تر خارجی رو می آورد و تولید کننده داخلی بسرعت به طرف ورشکستگی می رود و از گردونه خارج می شود وبدین ترتیب بازار بار دیگر در کنترل کامل شرکت ها در می آید.پس از کنترل بازار، شرکت ها بلافاصله از مرغوبیت کالای خود کاسته و قیمت آن را افزایش می دهند وبدین ترتیب جبران زیانهای قبلی را می نمایند.
برای شرکت های چندملیتی معمولا مهم نیست که تولیدکنندگان مستقل چقدر تولید می کنند،بلکه آن ها با هرگونه تولیدی هرچند اندک مبارزه می کنند و چنین می پندارند که هر رقیب کوچکی می تواند یک روز رقیب بزرگی شود و اگر قرار باشد که در هر جامعه ای یک کارخانه ی محلی به وجود بیاید و به حیات خود ادامه دهد،پس به یقین بازارهای جهانی آنها که از مجموع همین بازارهای کوچک تشکیل شده است به خطر خواهد افتاد واز طرفی وجود این کارخانه های مستقل محلی، هرچند کوچک هم باشند،امکان تعیین قیمت های مصنوعی بسیار بالا را از شرکت ها سلب می کنند پس بایستی رقبا بلافاصله به ورشکستگی کشانده و نابود شوند221.

2- خرابکاری
استفاده از شیوه ی خرابکاری یکی از وسایل و ابزار رایج نابود کردن رقبای جدید و ناخواسته است. با وجود آنکه بعضی از مدیران کم تجربه کارخانه جات به خصوص وقتی در سهام کارخانه شریک هستند،در مقابل این عملیات ویران کننده شرکت ها ایستادگی می کنند،کمتر موفق می شوند تا از دام این اقدامات بگریزند.
3- تقلب در مواد اولیه
یکی دیگر از راههای خرابکاری بخصوص در کارخانه جات تولیدی تحویل مواد اولیه و یا لوازم تکمیلی نامرغوب است تا کیفیت کالای تولید شده توسط کارخانه جاتی که عضو شرکت های چندملیتی نیستند سقوط کرده و در نتیجه تولید کننده بازار فروش خود را از دست بدهد.
4- ادعاهای پوچ شرکت های چند ملیتی
می دانیم که در دنیای کنونی مسئله صدور تکنولوژی و تخصص یکی از عوامل تبلیغاتی جهت ادامه ی استعمار و استثمار جوامع مختلف و بخصوص ملل جهان سوم است.در بسیاری از موارد شرکت های چندملیتی با توسل به شیوه های تخریب و ویران سازی، که نمونه هایی از آن ذکر شد، از یک طرف سعی در نابود کردن و بد نام ساختن تولیدکنندگان مستقل می نمایند و از طرف دیگر با ورشکسته شدن این تولیدکنندگان مستقل و به انحصار در آوردن بازارهای مصرف،کالاهای خود را با قیمت گران و کیفیت پایین(جهت ازدیاد مصرف) عرضه می کنند و در حقیقت به علت تسلط بر بازار، مردم را مجبور به مصرف آنها می نمایند222.
براستی که ملل جهان باید خود را از قید و بندهای تبلیغاتی برهانند و فکر نکنند که هرچه مارک کارخانه جات بزرگ را دارد بهترین است.

5- رشوه
رشوه عامل ایجاد وابستگی اقتصادی و سیاسی به شرکت ها می باشد، شرکت های چندملیتی برای ادامه حیات و اعمال چپاولگرانه خود و جلوگیری از هرگونه پیشرفت و توسعه اقتصادی و صنعتی بخصوص در کشورهای جهان سوم با پرداخت رشوه به سردمداران و دست اندرکاران این کشورها به این اهداف شوم خود دست می یابند. البته اگر موقعیت اقتضا کند و نیازی باشد رهبران کشورهای باصطلاح متمدن و صنعتی جهان نیز از این لطف شرکت ها (رشوه)،محروم نخواهند شد وحتی در این کشورها نیز وزراء و اعضای عالی رتبه ی دولتی اغلب آرزوی مدیرعاملی شعبات شرکت های چندملیتی کشور خود را در سر می پرورانند.امروزه این نوع شرکت ها برای رشوه دادن به صورت غیر مستقیم اعمالی نظیر اهدای اتومبیل،عرضه ی مسافرت های خارج از کشوریا عنوان های افتخاری را انجام می دهند223.

فصل پنجم_ جهانی شدن یا جهانی سازی شرکت های چند ملیتی
به نظر می رسد سناریویی پیش روی شرکت های چند ملیتی در عصر جهانی شدن قرار گرفته وازاین شرکت ها برای تامین برخی سیاست ها به عنوان ابزاری مهم استفاده می شود و این سیاستگزاران با در اختیار داشتن سهم عمده ای ازسهام شرکت های چند ملیتی بزرگ جهان، تاثیر بسزایی در تصمیم گیری های مدیریتی این شرکت ها اعمال می کنند و در واقع باید از مجموع این شرکت ها، از یک شرکت چندملیتی با مدیریتی واحد سخن به میان آورد که سعی می کند تمامی شرکتها را مدیریت کند.به قطع یقین می توان گفت که در عصر جهانی شدن هدف این شرکت ها ورای اقتصاد وکسب سود است،هرچند نمی توان این برنامه ریزی شرکت ها را معطوف به حال حاضر دانست ؛ قطعا این رویه در دهه های اخیر مطرح شده وحال در حالت اجرا و یا در شرف اجرا می باشد.حال در قدم اول باید بررسی کنیم که این شرکت (شرکت های چند ملیتی) در مسیر جهانی شدن حرکت می کند یا جهانی سازی و سپس با مشخص شدن این موضوع مدیریت جهت دار و مجموع اهداف این شرکت را مورد ارزیابی و بررسی قرار میدهیم.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع شرکت های چندملیتی، کسب و کار، مدیریت دانش، کسب و کار الکترونیک Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع جهانی شدن، جهانی سازی، شرکت های چندملیتی، صهیونیستی