پایان نامه رایگان با موضوع شرکت های چندملیتی، جهانی شدن، جهانی سازی، مصرف گرایی

دانلود پایان نامه ارشد

اجتماعی برای اشتغال، مسکن و رفاه اجتماعی روبرو بودند دريافتند که می‌‌توانند از اين شرکت ها امتيازاتی بگيرند. بنابراين، آنها را تحت فشار قرار دادند تا عملکرد خود را در کشورهای ميزبان بهبود بخشند، که در نتيجه محدوديت هايی بر فعاليت شرکت های چندملیتی اعمال گرديد.
اما با وجود فشارهای همه جانبه‌ای که بر شرکت های چندملیتی وارد شده، اين شرکت ها به رشد و گسترش خود ادامه دادند. در 1970 تعداد 7300 شرکت چندملیتی وجود داشت که دارای 27300 شرکت تابعه در خارج بودند، در حاليکه در 1989 تعداد اين شرکت ها به 35000 واحد و تعداد شرکت های تابعه آنها به 150000 واحد افزايش يافت. طی دهه 1980 سرمايه گذاری شرکت های چندملیتی با نرخ سالانه‌ای معادل 14 درصد رشد کرد که اين رشد در سالهای اوليه دهه 1990 به حدود 7 درصد کاهش يافت. با اين وجود، همانگونه که آمار نشان می ‌‌دهد طی دو دهه گذشته، سالانه تعداد شرکت های چندملیتی به طور متوسط 6/8 درصد و تعداد شرکت های تابعه آنها به طور متوسط 4/9 درصد افزايش داشته است.
از دهه 1970 به بعد تقريبا تمامی آژانس‌های اصلی بين المللی در زمينه اقتصاد و تجارت، توصيه‌هائی درباره چگونگی نظام بخشيدن به فعاليت شرکت های چندملیتی ارائه نموده و بر اين نکته تاکيد ورزيده‌اند که کشورهای فقير حتی بيش از کشورهای ثروتمندی که بخش عمده سرمايه‌گذاری ‌‌های مستقيم خارجی در آنها صورت می ‌‌گيرد، نيازمند حمايت هستند. از نظر اين آژانس‌ها، اگر چه سرمايه‌گذاری ‌های شرکت های چندملیتی ممکن است در مقايسه با کل توليد ناخالص ملی بسياری از کشورها ناچيز به نظر برسد،ولی عملا اهميت فوق‌العاده‌ای برای شاخه‌های خاصی ازاقتصادهای فقير و بعضی از کشورهای غنی تر اما کوچک دارند.
درسال های اخیرشرکت های چندملیتی نه از لحاظ حجم بلکه ازنظرحوزه جغرافیایی فعالیت، وسعت و توسعه غیر قابل تصوری یافته اند.همانطور که گفته شد بسیاری از این شرکت ها از نظرحجم فعالیت اقتصادی،درآمد و ذخایر سرمایه ای از بسیاری از کشورهای جهان بزرگتر هستند.تسلط بر قدرت عظیم مالی،آنها را قادر می سازد که در کشور های مورد نظر بر قدرت سیاسی نیز نظارت و کنترل خود را اعمال نمایند و هرکجا که لازم آید برای رسیدن به اهداف خود (در زمینه اقتصادی،سیاسی،اجتماعی و فرهنگی)از قدرت خود استفاده کنند.حال بانفوذی که این شرکت ها به کشورها و علی الخصوص کشورهای در حال توسعه داشته اند لازم می شود تا علل رشد آنها را بررسی نماییم و با توجه به عصر جهانی شدن که آنرا به معنی فروریختن مرزها و فراتر رفتن از آن در سطح جهانی در تمامی ابعاد، که فرآیند آن دگرگون شدن ساختارهای محلی به جهانی می شود،به نحوه گسترش این شرکت ها در این عصر اشاراتی داشته باشیم.
به طور قطع با گسترش فعالیت این شرکت ها در عصر جهانی شدن مخالفت ها با این شرکت ها هم گسترش می یابد.مخالفت هایی که توسط شهروندان یک جامعه و بعضا سیاستمداران آنها و یا برخی از سازمانهای حقوق بشری مطرح می شود که مطمئنا این مخالفت ها از سوی شرکت های چند ملیتی بی پاسخ نخواهند ماند و این شرکت ها در صدد توجیح فعالیت های خود بر خواهند آمد.عموما مخالفان گسترش این شرکت ها قائل بر این هستند که نفوذ این شرکت ها بر کشورها،باعث آسیب رساندن به منابع طبیعی ، مواد خام،توسعه صنایع غیر ضروری،اثر منفی بر بازار نیروی کار،ایجادمشکلات تکنولوژیک و موازنه پرداخت می شود و ازسویی دیگر این شرکت ها تمدن وارزش های فرهنگی جوامع را به تاریخ آن کشور می سپارند تا روشها و اصول مدنظر خود را که مبتنی بر مصرف گرایی است الگوسازی کنند و با برنامه ریزی های دقیق قدرت اعمال حاکمیت بر کشورها را بدست آورند؛البته برای جلوگیری از نفوذ بی رویه شرکت ها در بطن یک دولت- ملت تدابیری همچون تنظیم رفتار شرکت ها ، قدرت چانه زنی این کشورها در خصوص محدود کردن فعالیت ایشان در قراردادهای اولیه ارائه کرده اند.
از طرف دیگر، مدیران شرکت های چند ملیتی درجهت مقابله با مخالفان اقداماتی را در دستور کار خود قرار داده اند که با تبلیغات گسترده فعالیت های خود را بشر دوستانه معرفی می نمایند و اینگونه مطرح می کنند که ما بر آنیم تا ارتباطات کاری و رویه های شغلی بهبود یابد و با وارد کردن تکنولوژی روز به کشورها باعث پیشرفت کشورهای هدف شویم،همچنین با ایجاد ثبات و استحکام در حاکمیت و پرداخت مالیات به کشورها،توسعه و بهبود رفاه را برای کشورها به ارمغان خواهیم آورد.شرکت ها با در اختیار داشتن رسانه های گروهی،افکار عمومی را به صورت مثبت به طرف خود سوق می دهند و برای مقابله با رقبای تجاری خود به دلیل داشتن توان اقتصادی عظیم دست به اقداماتی نظیر دامپینگ،تقلب در مواد اولیه و خرابکاری می زنند،لذا این شرکت ها برای تحمیل خود در عصر جهانی شدن به کشورها از هیچ اقدامی فروگذار نخواهند کرد؛افکار عمومی را با تبلیغات و رقبا را با تقابل مستقیم کنار خواهند زد تا به مقصود خود که تسلط بر بازارهای جهانی است دست یابند. اما نکته ای که حائز اهمیت می باشد و ضرورت پرداختن به این موضوع را برجسته تر می کند این است که شرکت های چند ملیتی در عصرجهانی شدن در مسیر تعریف شده ای حرکت می کنند و هدف آنها ورای کسب سود بیشتر است؛هدف گزاری هایی که کشورهای غربی با سردمداری صهیونیسم12 برای این شرکت ها ترسیم نموده اند تا این شرکت ها ابزاری باشند در جهت جهانی سازی جهان در راستای مدیریت ایشان بر دهکده ی جهانی ! بنابراین، بررسی، روند توسعه شرکت های چندملیتی و هدف گزاری مدیران این شرکت ها نیاز تمامی دولت-ملت ها می باشدکه با پژوهش و تحقیق نسبت به عملکرد این شرکت ها از فعالیتشان آگاهی کسب نمایند.حال با توجه به مشخص شدن اهمیت موضوع شرکت های چندملیتی در عصر جهانی شدن،روش تحقیق در این پایان نامه را بیان می کنیم و درصدد ارائه سوالات و فرضیات مطروحه برخواهیم آمد.
در رابطه با نوع روش تحقیق ابتدا موضوعی که مدنظر بود تعیین نمودم و سپس ساختاری را که باید در محدوده آن این موضوع به سرانجام برسد مشخص و بعد به گردآوری مطالب پرداختم سپس اطلاعات و یا موضوعاتی که برای این تحقیق لازم وضروری است را جمع آوری نموده و نسبت به ارزشیابی و طبقه بندی هر مطلب و انتخاب مطالب گردآوری شده اقدام نمودم.وبعد از آن با توجه به طرح مورد نظر پایان نامه و قرار دادن آنها با در نظرگرفتن اهمیت و ارزش هر مطلب و نتیجه گیری از هر کدام پرداختم و در نهایت شروع به نوشتن این مطلب و اطلاعات،جهت پایان نامه تحصیلی با کمک اساتید گرامی نمودم.روش گردآوری اطلاعاتم به صورت کتابخانه ای و از منابعی که مربوط به شرکت های چند ملیتی و جهانی شدن بوده می باشد و به این صورت که موارد مورد نیاز را جمع آوری و سپس طبقه بندی و با توجه به یافته های دیگران ،روش و راه حلّی صحیح برگزیده شده. نحوه گردآوری اطلاعات هم به همین صورت می باشد که از هر منبعی مطالب مورد نیاز استخراج و در برگه ای یادداشت شد و بعضی از مطالب هم نیز از طریق بانک های اطلاعاتی و شبکه های کامپیوتری جمع آوری شده است.و روش تجزیه و تحلیل به این صورت است که یادداشت ها و اطلاعات مربوط به هر قسمت را دسته بندی و در ذهن خود طرح کلی پایان نامه را ترسیم و به روی کاغذ آورده و جای هر دسته از یادداشت ها و اطلاعات را در هر بخش تعیین و هر تغییری که نیاز بوده باشد انجام و پس از آن شروع به نگارش مطالب نمودم.

سؤالات 1- روند مدیریتی شرکت های چندملیتی در جهت جهانی شدن حرکت می کند ویا جهانی سازی؟ 2- آیا اقدامات مدیران شرکت های چندملیتی ازمنظر حقوق بشر و بین الملل قابل توجیح است؟ 3- نفوذ شرکت های چندملیتی در کشورها چه آسیب هاو چه تبعاتی در پی دارد؟ 4- شرکت های چندملیتی برای چیره شدن بر بازارهای جهانی از چه تدابیر و تشکیلاتی بهره می برند ؟

فرضیات 1- شرکت های چندملیتی ابزاری هستند در جهت جهانی سازی اهداف قدرتهای غربی. 2- رفتار شرکت های چندملیتی درعصرجهانی شدن خلاف قوانین حقوق بشری ومقررات بین المللی است. 3- نفوذ و رخنه شرکت های چندملیتی درکشورها،اختلال در نظام اقتصادی و سیاسی را به دنبال دارد و همچنین شرکت های چندملیتی باعث تغییر الگوهای فرهنگی و ایجاد میل به مصرف گرایی بیشتر می شوند. 4- شرکت های چندملیتی بواسطه مثبت جلوه دادن حضور خود و سرکوب کردن مخالفان با تشکیلاتی منسجم،براحتی بر بازارهای جهانی مسلط می شوند.

پیشینه پژوهش
مقوله جهانی شدن موضوع بحث های داغ محافل علمی می باشد و مکرر حقوقدانان و اقتصاددانان در این زمینه طرح موضوع کرده اند و به بررسی چالش های موجود پرداخته اند.باتوجه به اینکه شرکت های چندملیتی تاثیر بسزایی در روند جهانی شدن ایفا می کنند صاحب نظران را به تبیین عملکرد این شرکت ها در این عصر واداشته است.منجمله دکترهمایون الهی در کتاب “”کارتل های چندملیتی و توسعه نیافتگی”” ضمن تعریف شرکت های چندملیتی و کارتل های بین المللی به بررسی عملکرد شرکت های چندملیتی در عصرجهانی شدن می پردازد و نحوه گسترش شرکت ها و مخالفت با شرکت ها را تبیین می کند که از این جهت این کتاب همسو با پژوهش حاضر می باشد و برخی از تعریف های ارائه شده از شرکت ها و کارتل های بین المللی وام گرفته از این کتاب است.همچنین کتاب “”شرکت های فراملی و توسعه درونزا”” که به قلم ژان لوئی ریفر و همکاران می باشد از نتایج مطالعات فراوان پیرامون فعالیت شرکت های چندملیتی استفاده شده.این اثر در عین حال بیلانی13 از دانسته ها و اطلاعات مربوط به اثرات اجتماعی –فرهنگی فعالیت شرکت های چندملیتی را بدست می دهد و نقطه آغازی برای شناخت بهتر پیامدهای این شرکت ها به شمار می رود.پرفسور ژان لوئی ریفر و همکارانش در این کتاب از نظر روش شناختی و ارزیابی های کمی و کیفی به نتایجی دست یافته اند که می تواند یاری دهنده پژوهشگران ،متخصصان و مسئولان ملی وبین المللی سیاست های توسعه باشد.فلذا این کتاب در خصوص فرضیات مطرح شده این پژوهش دررابطه بامیزان اثرگزاری شرکت های چندملیتی برالگوهای فرهنگی و رواج رویه ی مصرف گرایی مطالب کاربردی بسیاری مطرح کرده و به بررسی و تبیین عملکرد این شرکت ها پرداخته است.اما مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد مقاله ای با موضوع””جایگاه شرکت های چندملیتی در فرایند جهانی شدن و تاثیر آنها بر امنیت ملی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران”” تدوین نموده است که سنخیت بیشتری با موضوع این پژوهش دارد،هرچند در این مقاله به صورت ویژه تاثیر جهانی شدن این شرکت ها را بر روی یک جامعه آماری کوچک تری نسبت به جهان بررسی می کند اما تعریف های ارائه شده این مقاله در رابطه با جهانی شدن و نظرات ارائه شده در تبیین آن، به برخی فرضیات وسؤالات مطرح شده این پژوهش اشاراتی دارد.
تمامی منابع فوق الذکر تقریبا جزء منابع دست اولی بودند که کم وبیش به موضوع این پژوهش پرداخته بودند ضمن اینکه در سایر کتب و مجلات و همچنین سایت ها به شکل پراکنده مباحثی در رابطه با این موضوع مطرح کرده اند که در پژوهش حاضر از این آثار بهره برداری شده است اما نگارنده سعی دارد در این اثر پژوهشی ورای تعریف و تبیین عملکرد شرکت های چندملیتی در عصرجهانی شدن به پاسخ سؤال اصلی یعنی استفاده ابزاری از شرکت های چندملیتی در جهت جهانی سازی توسط قدرت های غربی بپردازد که در این خصوص کتاب مستقلی که به این امر پرداخته باش

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع شرکت های چندملیتی، جهانی شدن، جهانی سازی، مدیریت دانش Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع جهانی شدن، شرکت های چندملیتی، رشد شرکت، نیروی کار