پایان نامه رایگان با موضوع شخص ثالث، شهادت شهود

دانلود پایان نامه ارشد

بخش سوم: رسيدگي بدوي در مرحله تجديدنظر مبتني بر جلوگيري از اطاله دادرسي و جبران اشتباهات مرحله تجديدنظر:
فصل اول: رسيدگي هاي مبتني بر جلوگيري از اطاله دادرسي:
مبحث اول: جلب شخص ثالث:
گفتار اول. مفهوم، جهات، شرايط، اشکال و زمان جلب شخص ثالث:
الف) مفهوم:
1ـ تعريف: جلب در لغت به معناي “طلب،كشش، جذب كردن”383 گفته شده است: دعوي جلب ثالث در اصطلاح حقوقي اين‌گونه تعريف شده است. “دعوائي از دعاوي متفرع بر دعواي ديگر است که متداعيين اصلي بتوانند ثالث را به دعوي فراخوانده، با ان ثالث معامله مدعي عليه شود”.384 هم‌چنين گفته شده است دعواي جلب ثالث دعوايي است كه از ناحيه هريك از اصحاب دعوا به طرفيت شخصي كه در دعوا دخالتي ندارد و اصطلاحاً ثالث محسوب مي‌شود مطرح مي‌گردد.385
2ـ تفکيک از ورود شخص ثالث و گواهي گواهان:
2ـ1ـ تفکيک از ورود شخص ثالث: جلب شخص ثالث با دعوي ورود شخص ثالث متفاوت مي باشد. در حقيقت در دعوي جلب شخص ثالث، فرد به طور ناخواسته و اجباري وارد دعوا مي شود و اصلا تمايلي به ورود به دعوا ندارد. بلکه توسط اصحاب دعوي، وارد دعوي مي شود ولي دعوي ورود ثالث اختياري است و خود ثالث با اراده خودش براي حفظ منافعش وارد جريان دادرسي مي شود.
2ـ2ـ تفکيک از گواهي گواهان: دعوي جلب ثالث با گواهي شاهد متفاوت است و نبايد با هم خلط شوند. دعوي جلب شخص ثالث يکي از دعاوي طاري است که بايد با رعايت قواعد مربوط به اين دعاوي صورت گيرد از جمله اينکه رکن اساسي ارتباط يا وحدت منشأ را داشته باشد در حالي که شهادت شهود صرفاً به عنوان يک وسيله اثبات دعوا و در زمره ادله اثبات دعوا قابل پذيرش است و نيازي به شرايط اقامه دعاوي طاري ندارد. متأسفانه رويه قضايي با وسعت نظر بالايي به جلب ثالث توجه مي‌كند و متعرض عدم وجود شرايط دعاوي جلب ثالث نمي‌شود كه اين رويه دور از اصول و قواعد مربوط به دعاوي طاري بوده و قابل انتقاد مي‌باشد.386 در واقع گواهي شاهد بايد در چارچوب مقررات مربوط به شهادت انجام شود. نه مقررات مربوط به دعاوي طاري387. بنابراين بايد در جلب شخص ثالث در دعاوي مدني به مقررات وضوابط حاکم بر اين دعاوي (طاري) توجه کامل مبذول داشت.388
ب) جهات جلب شخص ثالث:
جالب براي جلب ثالث ممكن است انگيزه‌هاي مختلفي داشته باشد از جمله موارد زير:
1. در برخي موارد ثالث جلب مي‌شود تا مستقلاً در برابر جالب محكوم شود؛ مثال شخصي به اشتباه بدهي خود را به

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع اعتراض ثالث، شخص ثالث، سلسله مراتب Next Entries پایان نامه با موضوع شخص ثالث، اعتراض ثالث، اشخاص ثالث، حقوق اشخاص