پایان نامه رایگان با موضوع سیستمهای اطلاعاتی، تعامل پذیری، فرآیند کسبوکار

دانلود پایان نامه ارشد

ه میتواند درخواست سرویس را به یک یا چند فراهمکننده سرویس منتقل کند[15].
محصورسازی سرویس: محصورسازی یکی از اصول شیگرایی است که در معماری سرویسگرا نمود پیدا کرده است. در شیگرایی شی را محصور میکنند تا از تأثیرات ناخواسته در امان باشد، همچنین از واسط جهت ارتباط با شی استفاده میکنند و طرق دسترسی به شی را به آن محدود میکنند. در معماری سرویسگرا هم این منطق است؛ و باز هم با همین اهداف محصورسازی میشود. اما باید توجه داشت که این منطق دارای اندازههای متفاوت است به طوری که این دانهبندی برای سرویس و منطق آن مانع از محصورسازی آن‌ها نمیشود و در این حالت نیز محصورسازی انجام میشود (شکل 2-3) [15].

شکل 2-2 دانهبندی سرویسها[15]
هر سرویس میتواند یک وظیفه که توسط یک گام مشخص اجرا میشود را بستهبندی کند. این کوچک‌ترین دانهبندی در محصورسازی منطق راهحل توسط سرویس به شمار میآید. همچنین میتواند یک زیر فرآیند که شامل مجموعهای از گامهاست یا تمامی منطق فرآیند را محصورسازی کند. در دو مورد اخیر محدوده بزرگ ارائه شده توسط سرویسها ممکن است شامل منطق ارائه شده توسط دیگر سرویسها نیز باشد. برای آنکه سرویسها از منطقی که محصور کردهاند استفاده نمایند، میتوانند در اجرای فعالیتهای کسبوکار سهیم شوند [15].
همنواسازی21 و همخوانی22 : دو واژه پر کاربرد در حوزه کسبوکار و معماری سرویسگرا که معمولاً به جای هم اشتباه گرفته میشوند. همنواسازی در خصوص ترتیب اجرای سرویسها در فرآیند بحث میکند، همنواساز اصلی مجموعهای از سرویسها را فراخوانی میکند تا نتیجه مورد نظر حاصل شود و فرآیند تکمیل گردد (ممکن است سرویسهای خارج سازمان نیز در این راستا فراخوانی و استفاده شوند که این کار با کمک موتور فرآیند تحقیق انجام میشود). در حالی که همخوانی به فرآیندهایی میگویند که بدون موتور فرآیندی (رهبر ارکستر) اقدام به تبادل پیام کرده و ترتیب و توالی پیامهای مبادلاتی را خود بازیگران ثبت و کنترل میکنند (شکل 2-3)[22] .

شکل 2-3 همنواسازی و همخوانی
بنابراین همنواسازی به معنای وجود یک موتور فرآیندی است که ترتیب و توالی را کنترل کرده و از شرکا داخلی یا خارجی برای انجام کارها استفاده میکند. نمونه این مدل، سیستم مدیریت فرآیندهای کسبوکار است که فرآیندها در موتور فرآیندی اجرا میشوند[22]. همخوانی به معنای پردازشهای توزیعشده بین چند فرآیند است که بدون یک رهبر مرکزی با هم تعامل دارند و یا چندین موتور فرآیندی که در کنار و همسطح هم اجرا میشوند و با همکاری هم هدفی را محقق میسازند. نمونه این حالت در پردازشهای توزیعشده و یا فعالیتهای بین سازمانی که هر دو طرف با مشارکت هم به دنبال یک هدف معین هستند دیده میشود[22]. بنابراین مهم‌ترین تفاوت همخوانی و همنواسازی در داشتن مالک و کنترلکننده مرکزی است.

2-2-4 فناوريهاي سازنده سرويس وب
در سالهاي اخير سه فناوري اصلي به عنوان استانداردهاي معماری سرویسگرا پديدار شدند كه هستهي سرويسهاي وب امروزي را می‌سازند، اين فناوريها عبارتند از UDDI، WSDL، SOAP که در ادامه به شرح دو مورد از آن‌ها خواهيم پرداخت و از شرح UDDI به دلیل منسوخ شدنش خودداري ميکنيم.
WSDL : استاندارد WSDL جهت توصیف ویژگیهای عملیاتی سرویسهای وب استفاده میشود. دارای دو بخش تعریف واسط (منطقی) و پیادهسازی (فیزیکی) است. قسمت واسط برای استفاده متقاضیان سرویس بوده و ممکن است شامل چندین پیادهسازی باشد در حالی که قسمت پیادهسازی مشخص میکند که چگونه واسط به وسیله یک ارائهدهنده مشخص پیادهسازی شدهاست. این استاندارد در سال 2001 توسط W3C ارائه شد.
قسمت منطقي که مشخصات انتزاعي وب سرويس را توصيف ميکند، شامل بخشهاي زير است.
Type: انواع دادهاي براي دادههاي قابل حمل به وسیله XSD تعريف ميشوند.
Message: شامل يک يا بيشتر بخش منطقي است که نمايشدهنده تعريف پارامترهاي ورودي و خروجي است که توسط Operationها استفاده ميشوند.
Operation: عمليات واقعي که توسط سرويس انجام ميشوند را توصيف ميکند و شامل پيامهاي ورودي و خروجي که به عنوان پارامتر آن است.
Port type: مجموعه انتزاعي از عمليات سرويس را شامل ميشود.
قسمت فيزيکي از WSDL مشخصات واقعي وب سرويس را توصيف ميکند، شامل بخشهاي زير است:
Binding: پروتکل واقعي و قالب پيام براي عمليات و پيامهاي تعريف شده در port type در اين قسمت مشخص ميشود. به عنوان مثال پروتکل SOAP مشخص ميشود.
Port: انقياد آدرس شبکه واقعي براي نقطه تماس انجام ميشود.
Service: شامل يک يا چندين عنصر که نمايشدهنده نقاط تماس مرتبط است.
ساختار يک سند WSDL را به عنوان نمونه در زير آوردهايم شکل (2-4)[23].شکل 2-4 ساختار یک سند WSDL [23]
SOAP : يکي از عموميترين استانداردهايي است که در وب سرويسها استفاده ميشود. طبق شواهد اولين بار توسط Developer Mentor، شرکت User Land و مايکروسافت در سال ۱۹۹۸ ساخته شده و نسخه اول آن در سال ۱۹۹۹ ارايه شده است. آخرين نسخه SOAP، نسخه 1.2 بود که در دسامبر سال ۲۰۰۱ در W3C ارايه شد. نسخه 1.2 نشان دهنده کار زياد بر روي آن و نمايانگر اشتياق زياد صنعت IT براي استفاده از SOAP وب سرويس است. به صورت مختصر SOAP پروتکل پيام رساني است که براي انتقال دادههاي برنامههاي مختلف در قالب XML و بر روي پروتکل لايه انتقال مانند HTTP, SMTP, FTP استفاده ميشود. امروزه برنامههاي وبسرويس از استاندارد SOAP براي مبادله اطلاعات در حالت توزيع شده سود ميبرند. ساختار کلي يک پيام SOAP در قالب سند XML، به صورت زير است شکل (2-5)[23].


شکل 2-5 ساختار کلي يک پيام SOAP [23]
همان‌طور که ميبينيد سند XML نمايشدهنده SOAP شامل عناصر زير است:
عنصر Envelope در برگيرنده تمام پيام است.
عنصر Header که اختياري است شامل توضيحات اضافه در رابطه با پيام (مشخصات امنیتی و انتقالی) است.
عنصر Body که شامل محتوي مفيد پيام است.

2-2-5 یکپارچهسازی سیستمهای سازمان و تعامل پذیری بین سازمانی به کمک معماری سرویسگرا
سیستمهای اطلاعاتی در یک سازمان زمانی میتوانند موثر و کارآمد باشند که با هم تعامل و ارتباط مناسبی داشته باشند. امروزه این مورد یکی از اهداف مدیران اطلاعاتی سازمانهاست؛ البته نباید تصور کرد که ارتباط بین سیستمهای اطلاعاتی فقط مختص به انتقال بایتهای داده میشود. انجام فرآیندهای کسبوکار وابسته به نرمافزارها و سیستمهای اطلاعاتی متنوعی است که هر کدام در زمانی و با تکنولوژی خاصی تهیه شدهاند؛ لذا اتوماسیون چنین فرآیندهایی منوط به تعامل پذیری سیستمهای مختلف سازمانی است و در این راستا سه استراتژی ارائه شدهاست[24]:
یکپارچهسازی سیستمهای اطلاعاتی داخل سازمانی23 که یکی از اهداف معماری سرویسگرا میباشد و به سرعت در حال همهگیر شدن است. راهحل معماری سرویسگرا برای یکپارچهسازی سیستمهای اطلاعاتی، ارتباط بین سیستمهای اطلاعاتی به کمک وبسرویس است. در معماری سرویسگرا اصل بر این است که همه سیستمهای اطلاعاتی با یک واسط استاندارد و مورد توافق جهانی تعامل داشته باشند. این واسط وبسرویس نام دارد و پروتکلهای مورد استفاده آن نیز شامل SOAP,WSDL,UDDI میباشد. همه این پروتکلها بسطی از XML هستند که استانداردی جهانی و مورد توافق همه سکوها، فناوریها و سازندگان است.
یکپارچگی اتوماسیون فرآیندهای سازمان در قالب همنواسازی؛ اتوماسیون فرآیندهای سازمان تحت عنوان مدیریت فرآیند کسبوکار24 نیز شناخته میشود. معماری سرویسگرا برای مدیریت و اجرای فرآیندهای سازمان از مفهوم همنواسازی کمک گرفته است. در این رهیافت منطق و جریان کار فرآیند از فعالیتهای آن متمایز میشود، به گونهای که جریان گردش فرآیند در قالب زبان اجرایی فرآیند کسبوکار مدیریت میشود ولی هر کدام از فعالیتهای فرآیند میتوانند توسط سیستمهای اطلاعاتی مختلف پیادهسازی شوند. در صورت تغییر منطقی در روند گردش فرآیندها دیگر نیازی به تغییر سیستمهای پشتیبان نمیباشد و این امر کمک شایانی به انعطافپذیری فناوری در پاسخ به تغییرات کسبوکار میکند.
تعامل پذیری سیستمها و سامانههای بین سازمانی که تحت عنوان کسبوکار – به – کسبو کار شناخته میشود. با توجه به این که ارتباط و یکپارچگی بین سیستمهای اطلاعاتی امری ضروری است اما تعامل بین سازمانها مهم‌تر میباشد، زیرا میزان تنوع فناوریها، پروتکلها به مراتب بین سازمانها بیشتر از سیستمهای درون سازمانها است. در شرایط اقتصادی و تجاری جهان، سازمانها نیاز دارند از اطلاعات یکدیگر استفاده کنند. به عبارتی فرآیندهای بین سازمانی در حال گسترش میباشند و تجارت به جای سازمانی و حوزهای بودن به سمت جهانی شدن و اکوسیستمی پیش میرود. راهحل معماری سرویسگرا برای این حوزه استفاده از وب سرویس‌های جهانی است که در وب قابل شناسایی و فراخوانی هستند، برای استفاده از این وب سرویس‌ها قبل از هر چیز باید توسط متقاضیان شناسایی شوند. بنابراین کتاب راهنما ثبت و شناسایی سرویسها ایجاد میشود. ارائه دهندگان سرویس مشخصات سرویسهای خود را در این کتاب راهنماها ثبت میکنند و متقاضیان نیز با جستجوی سرویس مورد نظرشان میتوانند از این سرویسها در سازمان خود بهرهمند شوند. بنابراین امکان استفاده از انواع مختلف سرویسهای جهانی که توسط ارائهدهندگان مختلف فراهم میشود برای سازمان به وجود میآید.

2-2-6 چرخه حیات معماری سرویسگرا
بر اساس مدل شرکت آی.بی.ام25 برای معماری سرویسگرا میتوان یک چرخه حیات در نظر گرفت. در شکل (2-6) مراحل چرخه حیات معماری سرویسگرا نشان داده شدهاست. در ادامه به توضیح کامل این مراحل میپردازیم[25].

شکل 2-6 چرخه حیات معماری سرویسگرا[25]
مرحله مدلسازی: در این مرحله نیازمندیهای کسبوکار مشخص میشود و بعد از جمعآوری نیازمندیهای کسبوکار، فرآیندهای کسبوکار مورد شناسایی و تحلیل قرار میگیرند. سپس عملیات مدل، شبیهسازی، بهینهسازی فرآیندهای کسبوکار آغاز میگردد. بعد از آنکه مدل فرآیندهای کسبوکار نهایی شد، این مدل برای طراحی سرویسهای نرمافزاری مرتبط با کسبوکار مورد استفاده قرار میگیرد.
مرحله یکپارچهسازی: در این مرحله یک کتابخانهای از سرویسهای موجود فراهم میشود که این کتابخانه ایجاد شده میتواند در یافتن سرویسهای مورد نظر در سازمان کمک کند. اگر در این کتابخانه سرویس یافت نشد این امکان وجود دارد که سرویس جدید طراحی و تست شود و به این مجموعه اضافه شود.
مرحله استقرار: بعد از طراحی سرویسهای مورد نیاز کسبوکار درون سازمان، باید محیطی قابل اطمینان برای تست نیازمندیهای کسبوکار طراحی گردد و این سرویسها داخل آن پیادهسازی و برای تست مستقر شوند. محیط سرویسها به گونهای بهینهسازی میشود که علاوه بر اجرای مطمئن فرآیندهای کسبوکار امکان انعطافپذیری را جهت بروز کردن تغییر نیازمندیهای کسبوکار فراهم میآورد. این رویکرد مبتنی بر سرویس نیز هزینه و پیچیدگی نگهداری سیستم را کاهش میدهد.
مرحله مدیریت: این مرحله شامل نظارت، نگهداری و در دسترس قرار دادن سرویس در زمان پاسخ میباشد. همچنین مدیریت منابع سرویسهای پایینتر نیز در این مرحله انجام میشود. این مرحله به دلیل نظارتش بر سرویسها باعث بهبود فرآیندهای کسبوکار نیز میشود و به گونه‌ای نگهداری و مدیریت کنترل نسخه برای سرویسهای کسبوکار حاصل شده را فراهم میکند.
مرحله نظارت و پردازشها: این مرحله برای موفقیت یک پروژه معماری سرویسگرا ضروری است. زیرا برای تخمین میزان موفقیت باید یک مرکز تعالی در کسبوکار به منظور پیادهسازی سیاستهای حاکمیتی و پیروی از استانداردهای بینالمللی حاکمیتی ایجاد گردد. در این مرحله این مرکز تعالی برای روند معماری سرویسگرا شکل میگیرد.

2-2-7 مزایای معماری سرویسگرا
مزایای معماری سرویسگرا را میتوان از دو نگاه کلان حرفه و فناوری اطلاعات مورد بررسی قرار داد، که در ادامه به بیان هرکدام از آن‌ها میپردازیم[26].
مزایای معماری سرویسگرا از نگاه کسبوکار:
انعطافپذیری کسبوکار به

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع فناوری اطلاعات، تعامل پذیری، سیستمهای توزیع شده Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع اعتبارسنجی، فناوری اطلاعات، سیستمهای اطلاعاتی