پایان نامه رایگان با موضوع سلامت عمومی، حمایت اجتماعی، حمایت ابزاری، حمایت عاطفی

دانلود پایان نامه ارشد

پاسخ
5
1.4

جمع
361
100.0

همانطور که در جدول بالا مشاهده می کنیم از بین 356 پاسخگو به سوالات مربوط به برخورداری از حمایت عاطفی، 3/21% از حمایت عاطفی به میزان پایین، 9/42% به میزان متوسط و8/34% از حمایت عاطفی به میزال بالا برخوردار بوده اند.

نمودار شماره 15: نمایش پاسخگویان برحسب میزان برخورداری از حمایت عاطفی

جدول شماره16: توزیع جمعیت مورد مطالعه برحسب ميزان برخورداري افراد از حمايت ابزاري
میزان حمایت ابزاری
فراوانی
درصد
درصد خالص
پايين
93
25.8
26.1
متوسط
178
49.3
50.0
بالا
85
23.5
23.9
جمع
356
98.6
100.0
بی پاسخ
5
1.4

جمع
361
100.0

همانطور که در جدول بالا مشاهده می کنیم از بین 356 پاسخگو به سوالات مربوط به برخورداری از حمایت ابزاری، 8/25% از حمایت ابزاری به میزان پایین، 3/49% به میزان متوسط و5/23% از حمایت ابزاری به میزان بالا برخوردار بوده اند.

نمودار شماره 16: نمایش پاسخگویان برحسب میزان برخورداری از حمایت ابزاري

جدول شماره17: توزیع جمعیت مورد مطالعه برحسب ميزان برخورداري افراد از حمايت اطلاعاتي
میزان حمایت اطلاعاتی
فراوانی
درصد
درصد خالص
پايين
56
15.5
15.6
متوسط
171
47.4
47.5
بالا
133
36.8
36.9
جمع
360
99.7
100.0
بی پاسخ
1
.3

جمع
361
100.0

همانطور که در جدول بالا مشاهده می کنیم از بین 360 پاسخگو به سوالات مربوط به برخورداری از حمایت اطلاعاتی، 5/15% از حمایت اطلاعاتی به میزان پایین، 4/47% به میزان متوسط و8/36% از حمایت اطلاعاتی به میزان بالا برخوردار بوده اند.

نمودار شماره 17: نمایش پاسخگویان برحسب میزان برخورداری از حمایت اطلاعاتی

جدول شماره18: توزیع جمعیت مورد مطالعه برحسب ميزان برخورداري افراد از حمايت اجتماعي
میزان حمایت اجتماعی
فراوانی
درصد
درصد خالص
پايين
82
22.7
23.3
متوسط
160
44.3
45.5
بالا
110
30.5
31.3
جمع
359
97.5
100.0
بی پاسخ
3
2.5

جمع
361
100.0

همانطور که در جدول بالا مشاهده می کنیم از بین 359 پاسخگو به سوالات مربوط به برخورداری از حمایت اجتماعی، 7/22% از حمایت اجتماعی به میزان پایین، 3/44% به میزان متوسط و5/30% از حمایت اجتماعی به میزان بالا برخوردار بوده اند.

نمودار شماره 18: نمایش پاسخگویان برحسب میزان برخورداری از حمایت اجتماعی

3-4- یافته های تحلیلی:
جدول شماره 19: مربوط به رابطه بین میزان برخورداري افراد از حمايت عاطفي و ميزان برخورداري آنها از سلامت عمومی

برخورداري افراد از حمايت عاطفي
برخورداري افراد از سلامت عمومي
Pearson Correlation
.189(**)

Sig. (2-tailed)
.000
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

براساس آزمون پیرسون بدست آمده (Pearson=0/189) با قبول خطای کمتر از 01/0 (000/0sig=) و درجه اطمينان بیش از 99/0 ميتوان گفت بین میزان برخورداري افراد از حمايت عاطفي و ميزان برخورداري آنها از سلامت عمومی رابطه معناداري وجود دارد و 0H فرضيه خنثي كه نشانگر عدم وجود رابطه است را نمی‌پذيريم و رد می كنيم.

جدول شماره20: مربوط به رابطه بین میزان برخورداري افراد از حمايت ابزاري و ميزان برخورداري آنها از سلامت عمومی

برخورداري افراد از حمايت ابزاري
برخورداري افراد از سلامت عمومي
Pearson Correlation
.309(**)

Sig. (2-tailed)
.000
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

براساس آزمون پیرسون بدست آمده (Pearson=0/309) با قبول خطای کمتر از 01/0 (000/0sig=) و درجه اطمينان بیش از 99/0 ميتوان گفت بین میزان برخورداري افراد از حمايت ابزاري و ميزان برخورداري آنها از سلامت عمومی رابطه معناداري وجود دارد و 0H فرضيه خنثي كه نشانگر عدم وجود رابطه است را نمی‌پذيريم و رد می كنيم.

جدول شماره 21: مربوط به رابطه بین میزان برخورداري افراد از حمايت اطلاعاتي و ميزان برخورداري آنها از سلامت عمومی

برخورداري افراد از حمايت اطلاعاتي
برخورداري افراد از سلامت عمومي
Pearson Correlation
.259(**)

Sig. (2-tailed)
.000
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

براساس آزمون پیرسون بدست آمده (Pearson=0/259) با قبول خطای کمتر از 01/0 (000/0sig=) و درجه اطمينان بیش از 99/0 ميتوان گفت بین میزان برخورداري افراد از حمايت اطلاعاتي و ميزان برخورداري آنها از سلامت عمومی رابطه معناداري وجود دارد و 0H فرضيه خنثي كه نشانگر عدم وجود رابطه است را نمی‌پذيريم و رد می كنيم.

جدول شماره 22: مربوط به رابطه بین میزان برخورداري افراد از حمايت اجتماعي و ميزان برخورداري آنها از سلامت عمومی

برخورداري افراد از حمايت اجتماعي
برخورداري افراد از سلامت عمومي
Pearson Correlation
.452(**)

Sig. (2-tailed)
.000
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

براساس آزمون پیرسون بدست آمده (Pearson=0/452) با قبول خطای کمتر از 01/0 (000/0sig=) و درجه اطمينان بیش از 99/0 ميتوان گفت بین میزان برخورداري افراد از حمايت اجتماعي و ميزان برخورداري آنها از سلامت عمومی رابطه معناداري وجود دارد و 0H فرضيه خنثي كه نشانگر عدم وجود رابطه است را نمی‌پذيريم و رد می كنيم.

جدول شماره 23: مربوط به رابطه بین وضعيت تاهل افراد و ميزان برخورداري آنها از سلامت عمومی
Group Statistics

وضعيت تاهل
تعداد
میانگین
انحراف معیار
برخورداري افراد از سلامت عمومي
مجرد
318
26.16
6.778

متأهل
41
30.29
6.687

Independent Samples Test

آزمون لون
آزمون t مستقل
برخورداري افراد از سلامت عمومي
آزمون
F
معناداري
sig
مقدار آزمون t
درجه
آزادي
معناداري
sig
اختلاف ميانگين
واريانس برابر
.315
.575
-3.682
357
.000
-4.14
واريانس نابرابر

-3.721
51.187
.000
-4.14

در جداول بالا نتايج آزمون آماري t مستقل براي مقايسه ميزان برخورداري آنها از سلامت عمومی در دو گروه آورده شده است. گروه اول شامل افراد مجرد و گروه دوم را متأهلین تشکیل دادهاند.
با توجه به اينكه آزمون لون برابر با 0/315 و سطح معني داري آن بیش از 5 درصد است (sig=0/575) ميزان آزمون t و معناداري آن بر اساس واريانس برابر (Equal variances assumed ) محاسبه شده است.
بر طبق مقدار آزمون t (-3/682) و با توجه به درجه آزادي 357=d.f، با قبول خطاي کمتر از 01/0 (Sig=0/000) و درجه اطمينان بیش از 99/0 ميتوان نتيجه گرفت بين اين دو گروه از نظر میزان میانگین سلامت عمومی تفاوت معناداری وجود دارد. يعني فرضيه خنثي (0H) كه نشانگر عدم وجود رابطه است را نمي توانيم بپذيريم و رد مي‌كنيم.
بر اساس نتايج مندرج در جدول، ميانگين سلامت عمومی گروه مجردها 26.16 و ميانگين سلامت عمومی گروه متأهلین 30.29 است. بنابراين ميانگين سلامت عمومی متأهلها به ميزان 4.14نمره بيشتر از ميانگين مجردها بود.

جدول شماره 24: مربوط به رابطه بین جنس افراد و ميزان برخورداري آنها از سلامت عمومی
Group Statistics

جنسيت
تعداد
میانگین
انحراف معیار
برخورداري افراد از سلامت عمومي
زن
189
26.12
6.599

مرد
170
27.26
7.306

Independent Samples Test

آزمون لون
آزمون t مستقل
برخورداري افراد از سلامت عمومي
آزمون
F
معناداري
sig
مقدار آزمون t
درجه
آزادي
معناداري
sig
اختلاف ميانگين
واريانس برابر
1.869
.172
-1.557
357
.120
-1.14
واريانس نابرابر

-1.548
342.332
.122
-1.14

در جداول بالا نتايج آزمون آماري t مستقل براي مقايسه ميزان برخورداري آنها از سلامت عمومی در دو گروه آورده شده است. گروه اول شامل زنان و گروه دوم را مردان تشکیل دادهاند.
با توجه به اينكه آزمون لون برابر با 1.869 و سطح معني داري آن بیش از 5 درصد است (sig=0/172) ميزان آزمون t و معناداري آن بر اساس واريانس برابر (Equal variances assumed ) محاسبه شده است.
بر طبق مقدار آزمون t (-1/557) و با توجه به درجه آزادي 120=d.f ، با قبول خطاي بیش از 05/0 (Sig=0/120) و درجه اطمينان کمتر از 95/0 مي توان نتيجه گرفت بين اين دو گروه از نظر ميزان سلامت عمومی تفاوت معناداری وجود ندارد. يعني فرضيه خنثي (0H) كه نشانگر عدم وجود رابطه است را پذیرفته و نميتوانيم رد كنيم.
جدول شماره 25: مربوط به رابطه بین وضعيت سکونت افراد و ميزان برخورداري آنها از سلامت عمومی
Group Statistics

وضعيت سکونت
تعداد
میانگین
انحراف معیار
برخورداري افراد از سلامت عمومي
خوابگاه
151
25.60
7.654

منزل
210
27.39
6.292

Independent Samples Test

آزمون لون
آزمون t مستقل
برخورداري افراد از سلامت عمومي
آزمون
F
معناداري
sig
مقدار آزمون t
درجه
آزادي
معناداري
sig
اختلاف ميانگين
واريانس برابر
9.998
.002
-2.440
359
.015
-1.79
واريانس نابرابر

-2.363
283.188
.019
-1.79

در جداول بالا نتايج آزمون آماري t مستقل براي مقايسه ميزان برخورداري آنها از سلامت عمومی در دو گروه آورده شده است. گروه اول شامل افرادی که در خوابگاه سکونت دارند و گروه دوم را افرادی که در منزل زندگی میکنند، تشکیل دادهاند.
با توجه به اينكه آزمون لون برابر با 9.998 و سطح معني داري آن کمتر از 1 درصد است (sig=0/002) ميزان آزمون t و معناداري آن بر اساس واريانس نابرابر (Equal variances not assumed ) محاسبه شده است.
بر طبق مقدار آزمون t (-2/363) و با توجه به درجه آزادي 283=d.f، با قبول خطاي کمتر از 05/0 (Sig=0/019) و درجه اطمينان بیش از 99/0 ميتوان نتيجه گرفت بين اين دو گروه از نظر میزان میانگین سلامت عمومی تفاوت معناداری وجود دارد. يعني فرضيه خنثي (0H) كه نشانگر عدم وجود رابطه است را نمي توانيم بپذيريم و رد مي‌كنيم.
بر اساس نتايج مندرج در جدول، ميانگين سلامت عمومی گروه خوابگاهی 25.60و ميانگين سلامت عمومی گروه افرادی که در منزل زندگی میکنند، 27.39 است. بنابراين ميانگين سلامت عمومی افرادی که در منزل زندگی میکنند به ميزان 1.79 نمره بيشتر از ميانگين خوابگاهیها بود.

جدول شماره 26: مربوط به رابطه بین دانشکده محل تحصیل افراد و ميزان برخورداري آنها از سلامت عمومی
ANOVA

Df
Mean Square
F
Sig.
Between Groups
9
81.616
1.725
.082
Within Groups
351
47.324

Total
360

براساس آزمون واریانس یکطرفه (آنوا) بدست آمده (F=1/725) و قبول خطای بیش از 05/0 (082/0sig=) و درجه اطمينان کمتر از 95/0 ميتوان گفت بین دانشکده محل تحصیل افراد و ميزان برخورداري آنها از سلامت عمومی رابطه معناداري وجود ندارد و 0H يعني فرضيه خنثي كه نشانگر عدم وجود رابطه است را پذيرفته و نميتوانيم رد كنيم.

4-4- محدودیت های پژوهش:
به طور طبیعی در انجام هر پژوهشی فرد یا افراد پژوهشگر ممکن است با مشکلات ومحدودیت هایی مواجه گردند که این پژوهش نیز از این قاعده مستثنی نبود.
اولین مورد مربوط به کمبود منابع فارسی مناسب در زمینه حمایت اجتماعی بود. تعداد محدودی که وجود داشت به زبان اصلی بود که برای ترجمه این مطالب دقت وصرف وقت بسیاری لازم بود که باعث کندی کار می شد.
دوم: این پژوهش درحوزه مسایل مربوط به دانشجویان بود وبالتبع حساسیت خود را داشت و در جهت برقراری ارتباط با مسئولین وتوجیه آنها و دسترسی آسان به جامعه آماری محدودیت هایی وجود داشت که نیاز به عبور از فیلترهای مختلف بود و این کار به نوبه ی خود انگیزه پژوهشگر را متاثر می ساخت. برای مثال می توان به روند طولانی مجوز گرفتن برای پرکردن پرسشنامه اشاره کرد به طوری که برخی از مسئولین علی رغم اشتغال به تحصیل پژوهشگر در دانشگاه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع توزیع جمعیت، سلامت عمومی، حمایت اجتماعی، اضطراب و اختلال خواب Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع حمایت اجتماعی، سلامت عمومی، حمایت عاطفی، توزیع فراوانی