پایان نامه رایگان با موضوع سلامت روان، سلامت اجتماعی، سلامت روانی، سلامت جسمی

دانلود پایان نامه ارشد

به عنوان ابزاری برای رسیدن به یک هدف منظور شده است که می توان آنرا به لحاظ کارکردی به صورت یک منبع24 بیان کرد؛ منبعی که به افراد امکان می دهد زندگی اقتصادی واجتماعی مناسبی داشته باشند.سلامت تنها زندگی کردن نیست، بلکه منبعی برای زندگی روزمره است. سلامت یک مفهوم مثبت است که بر منابع وامکانات اجتماعی وشخصی وهمچنین توانایی های جسمانی تاکید دارد.
تعریف سلامت در هر جامعه تا اندازه ای به حس مشترک افراد از سلامت وهمچنین فرهنگ آنان باز می گردد و در جوامع وگروه های گوناگون درک های متفاوتی از آن وجود دارد.
رویکرد های دوگانه به سلامت وعملکرد فرد در زندگی
کیفیت عملکرد فرد در زندگی ومیزان سلامت وی با دومدل کلی تبیین شده است:
مدل بیماری محور 25: که سلامت را به عنوان فقدان کامل یا نسبی نشانه های مهم بیماری(نشانه های فیزیکی، روانی واجتماعی )در نظر می گیرد.
مدل سلامت محور26: که سلامت را به عنوان حضور سطوح بالایی از سلامت (فیزیکی ،روانی واجتماعی) تعریف می کند.برای مثال طبق دیدگاه اول فردی سالم تلقی می شود که در طول سال گذشته دچار نشانه های بیماری مثل افسردگی نشده باشد؛ امادر دیدگاه دوم فردی سالم تلقی می شود که سطوح بالایی از رضایت وسلامت را داشته باشد. اگرچه این دومدل با هم ارتباط دارند، اما اکثر تحقیقات با استناد به مدل اول روی فقدان نشانه های بیماری تمرکز می کنند وعلت این است که بیماریهای روانی (مثل افسردگی شدید) باعث تحمیل هزینه های مستقیم (مراقبتهای درمانی)، غیر مستقیم (کاهش تولید)، بروز بیماریهای ثانویه (ازقبیل بیماریهای قلبی وعروقی) ومشکلات اجتماعی (فقر وخودکشی) می شود.
2-3-2- ابعاد سلامت
سازمان جهانی بهداشت، سلامت را بهزیستی کامل جسمی، روانی واجتماعی ونه صرف نبودن بیماری یا رنجوری تعریف می کند.بنابراین سلامت منبعی برای زندگی روزمره است ونه برای هدف زندگی. سلامت مفهوم مثبتی است که علاوه بر ظرفیتهای جسمی برمنابع اجتماعی وشخصی تاکید دارد. سلامت دارای 6بعد مختلف می باشد: سلامت جسمی، سلامت روانی، سلامت عاطفی، سلامت معنوی، سلامت جنسی وسلامت اجتماعی. (همان 246:)

دایره خارجی در برگیرنده ابعاد ومتغیرهایی از سلامت است که بر فرد اثر می گذارد. سلامت جامعه ای27 به ارتباط وپیوندهای سلامت فردی وساختار جامعه بازمی گردد، از جمله: نیازهای اساسی وزیربنایی برای سلامت (مانند پناهگاه، صلح وآرامش، غذا)ودرجه ای از یکپارچگی وانسجام یا تصمیم وجداسازی جامعه.
دایره بیرونی تر نشان دهنده سلامت زیست محیطی است، سلامت محیط فیزیکی وجایی که افراد در آن زندگی می کنند وچیزهای وابسته به آن مانند مسکن، حمل ونقل، آب آشامیدنی سالم وهوای پاک.
سلامت جسمی:
این بعد از سلامت به چگونگی عملکرد اعضای بدن تمرکز می کند. سلامت جسمی حالتی است که تمامی اعمال بدن به درستی انجام می گیرد.احتمالاً بعد بدنی سلامتی را از همه آسانتر می توان درک کرد. سلامت جسمی دال بر عملکرد کامل بدن است که سلامت زیست شناختی را به عنوان حالت بهینه عملکرد هر یاخته یا اندام بدن وبا هماهنگی کامل با بقیه ی اعضا در نظر می آورد. با وجود این واژه ی بهینه28 به درستی تعریف نشده است.
نشانه های سلامت جسمی در یک نفر عبارتند از «سیمای خوب، پوست تمیز، چشمان درخشان، موهای براق واندام متناسب با ماهیچه های سفت ونه خیلی چاق، تنفس خوش بو، اشتهای خوب، خواب راحت وفعالیت منظم روده ومثانه،همراه باحرکات بدنی هماهنگ، راحت ونرم. همه ی اعضای بدن دارای اندازه عادی وبا عملکرد معمولی باشند وهمه ی حواس ویژه بدون عیب باشد وتعداد ضربان،فشارخون وتوان ورزشی همگی در حد “هنجاری” نسبت به سن وجنس باشند.(سجادی، 246:1384)
سلامت روانی29:
کارشناسان سازمان بهداشت جهانی با تعریف سلامت به عنوان حالت رفاه کامل جسمانی، روانی واجتماعی، سلامت روانی را به عنوان یکی از ابعاد سلامت به صورت زیر تعریف می کنند: «قابلیت ارتباط موزون وهماهنگ بادیگران، تغییر واصلاح محیط فردی واجتماعی، حل تضادها وتمایلات شخصی به طور منطقی، عادلانه ومناسب» (میلانی فر،57:1384)سلامت روانی،یعنی هماهنگی بین ارزشها، علایق ونگرش ها در حوزه عمل افراد، درنتیجه برنامه ریزی واقع بینانه یرای زندگی وتحقق هدفمند مفاهیم زندگی است.طبق تعریف سازمان خدمات بهداشت وانسان در آمریکا30سلامت روانی عبارتست از حالتی از عملکرد فرآیندهای ذهنی شامل فعالیتهای کارآمد، روابط موثر وپربار با افراد، توانایی سازگاری با تغییرات ومنطبق شدن با شرایط نامطلوب.تعریف اخیر حاصل 40 سال تلاش متخصصان علوم اجتماعی جهت ارایه یک تعریف جامع ازسلامت روانی (نه معنی فقدان نشانه های بیماری) است. بنابراین سلامت روانی صرفا به معنای عدم وجود بیماری ذهنی نیست وتنها حضور سطوح بالایی از سلامت روانی را نیز شامل نمی شود.
سلامت روانی در بهترین منظر عبارت است از یک حالت پایا وکامل از فقدان نشانه های بیماری وحضور نشانه های سلامت که دارای ابعاد ذهنی،روانی واجتماعی است.
درسالهای اخیر انجمن کانادایی سلامت روان، آنرا در سه قسمت تعریف کرده است:
قسمت اول: نگرشهای مربوط به خود
قسمت دوم: نگرش های مربوط به دیگران
قسمت سوم: نگرش های مربوط به زندگی
نگرش های مربوط به خود شامل: تسلط بر هیجانهای خود، آگاهی از ضعف های خود ورضایت از خوشی های ساده است. نگرش های مربوط به دیگران شامل علاقه به دوستی های طولانی وصمیمی،احساس تعلق به یک گروه، احساس مسئولیت در مقابل محیط انسانی ومادی است.نگرشهای مربوط به زندگی شامل پذیرش مسئولیت ها، انگیزه ها، توسعه امکانات وعلایق خود، توانایی اخذ تصمیم های شخصی وانگیزه خوب کارکردن است. (گنجی،14:1384)
سلامت عاطفی
از نظر تاریخی بعد روانی وعاطفی یک جزء یا دو جزء کاملا مرتبط با هم شناخته شده اند. ولی با در دسترس قرار گرفتن پژوهش های بیشتر تفاوت قطعی بین آن دو به وجود آمد.سلامت روانی را می توان به عنوان «آگاهی »یا «شناخت» در نظر گرفت، در حالی که سلامت عاطفی با «احساس» ارتباط دارد. در جدا کردن این دو بعد جدا از هم روانشناسان نسبتاً موفق بوده اند. با داده ای نوین جنبه های روانی وعاطفی، انسانیت را می توان به عنوان دو بعد جداگانه ی سلامتی انسان در نظر گرفت.
سلامت عاطفی عبارتست از توانایی بیان احساسات وتوانایی برقرار کردن ارتباط پایدار وپیوسته مانند دوست داشتن.
سلامت معنوی:
سلامت معنوی عبارتست از شناخت وتوانایی عمل کردن به باورها واعتقادات واصول مذهبی واخلاقی. (سام آرام8:1391)
سلامت جنسی
عبارتند از مقبولیت وتوانایی اظهار خوشایندی از تمایلات جنسی خود. (همان: 7)
سلامت اجتماعی31
بعد اجتماعی سلامتی شامل سطوح مهارتهای اجتماعی، عملکرد اجتماعی وتوانایی شناخت هر شخص از خود به عنوان عضوی از جامعه بزرگتر است. لایکوک سلامت اجتماعی را به صورت شرایط ورفاه افراد در شبکه روابط اجتماعی شامل خانواده، اجتماع وملت تعریف می کند.دنالد32در سال 1979، تعریف مهم وقابل استفاده زیر ر از سلامت اجتماعی ارایه داده است: سلامت اجتماعی یعنی کیفیت وکمیت در گیر شدن اشخاص با اجتماع. لارسون33 سلامت اجتماعی را به عنوان گزارش فرد ازکیفیت روابطش با افراد دیگر (نزدیکان وگروههای اجتماعی) که وی عضوی از آنهاست تعریف می کند ومعتقد است که مقیاس سلامت اجتماعی بخشی از سلامت فرد را می سنجد وشامل پاسخهای درونی فرد(احساس، تفکر ورفتار) است که نشانگر رضایت یا فقدان رضایت فرد از زندگی ومحیط اجتماعیش می باشد. (همان:9) لارسون بیان می کند که کلید تصمیم گیری این است که بخشی از سلامت اجتماعی قسمتی از سلامت فردی است وعدم رضایت از اجتماعیشان نشان داده می شود.(لارسون، 148:1996)
مدل سلامت اجتماعی که توسط ریف34 مطرح شده مفهوم سلامت اجتماعی را شامل عملکرد مثبت ذهن وروان می داند که این ابعاد عبارتند از: پذیرش خود، تسلط بر محیط، هدفمند بودن در زندگی واستقلال. کییز بعد سلامت اجتماعی را تحت تاثیر مدل سلامت پیشنهاد کرد که در سطوح فردی قابل استفاده است.
(فارسی نژاد، 74:1383)

3-3-2- مولفه های تعیین کننده سلامت
عوامل بسیاری در زندگی با کیفیت مطلوب دخالت دارند وسلامت یکی از عوامل وابسته ومهمترین عامل در کیفیت زندگی است. به طور کلی شرایطی که مردم در آن رشد کرده، زندگی وکاری که بدان مشغول هستند وهمچنین سن افراد همگی بر وضعیتشان تاثیر گذار است .
کمسیون عوامل اجتماعی تعیین کننده سلامت سازمان بهداشت جهانی عواملی را به عنوان پارامترهای تاثیر گذاربر سلامت افراد را مطرح نموده است، شامل: شرایط دوران ابتدای زندگی، انزوای اجتماعی، کار، بیکاری، حمایت اجتماعی، اعتیاد، غذا، حمل ونقل وترافیک
شرایط دوران ابتدای زندگی
اثرات یک شروع خوب در زندگی، یعنی حمایت مناسب از مادران وفرزندان برای یک عمر باقی خواهد ماند. پژوهش ها نشان می دهد که پایه سلامت دوران بزرگسالی ریشه در دوران کودکی وقبل از تولد دارد.

انزوای اجتماعی
فقر، محرومیت نسبی وانزوای اجتماعی تاثیر مهمی بر سلامتی ونیز مرگ زودرس دارند. انزوای اجتماعی منجر به کاهش سلامتی ومهمتر از آن خطر مرگ زودرس می شود. این شرایط مردم را از یادگیری، حضوردرجلسات آموزشی، دسترسی به خدمات وفعالیتهای شهروندی باز می دارد، که اینها خود همگی از لحاظ روانی واجتماعی زیان آوربوده وبه لحاظ مادی برای سلامتی مضر هستند.
کار
استرس در هنگام کار خطر بیماری را افزایش می دهد. افرادی که کنترل بیشتری بر کارهایشان دارند از سلامتی بهتری برخوردارند، در کل شغل داشتن برای سلامتی فرد بهتر است تا اینکه فرد هیچ شغلی نداشته باشد.
بیکاری
به طور کلی امنیت شغلی باعث افزایش سلامتی، رفاه ورضایت شغلی می گرددوبیکاری سلامت را به مخاطره انداخته وافراد بیکار وخانواده هایشان به طور قابل توجهی درمعرض خطر مرگ زودرس می باشند.
حمایت اجتماعی
حمایت اجتماعی وروابط خوب سهم چشمگیری در سلامت دارند. تعلق به یک شبکه اجتماعی از جامعه والزامات متقابل باعث می شود تا افراد احساس محبت، دوستی، احترام وارزش نمایند. این امر تاثیر حفاظتی بر سلامت دارند وافرادی که حمایت اجتماعی وعاطفی کمتری دارند بیشتر در معرض ابتلا به افسردگی، مشکلات بارداری وناتوانی به دنبال بیماری های حاد قرار می گیرند.
اعتیاد
وابستگی افراد به الکل، مواد مخدر ودخانیات متاثر از محیط اجتماعی آنان است. مصرف مواد مخدر واکنشی است به شکست اجتماعی وبرای استفاده کنندگان از آن سرابی است به منظور رهایی از فلاکت واسترس که در واقع فقط مشکلات آنها را بدتر می کند.
با عنایت به اهمیت سلامت می توان گفت فاکتورهای مختلفی می تواند بر سلامت افراد موثر باشند.از جمله سه عامل مهم تحصیل، ازدواج واشتغال که مثلثی را تشکیل می دهند وبرروی هم تاثیر متقابل دارند.
تحصیل
تحصیل که با شروع رسمی از دبستان آغازو تادبیرستان ودانشگاه ادامه دارد. هرچه اشخاص به مدارج علمی بالاتری دست یابند عملکرد آنان در گزینش همسر واحراز موقعیت شغلی با افرادی که مدارج علمی پایین تری دارند متفاوت خواهد بود.
ازدواج و تشکیل خانواده
ازدواج وتشکیل خانواده یکی از امور بسیار مهم زندگی هرانسان است وبایستی با بینش ودقت کامل صورت پذیرد تا ازبنیان مستحکمی برخوردار بوده وسلامت فرد را تضمین نماید تاطبق فرموده قرآن همسران در کنار یکدیگربه آرامش والفت دست یابند تافراز ونشیب زندگی را با کمک همدلی هم طی کنند.
اشتغال
عامل مهم دیگری که سلامت انسان را ممکن است تحت تاثیرمثبت یا منفی قرار دهد اشتغال می باشد. در جوامع سنتی به طور معمول وظیفه اصلی زنان رسیدگی به امور خانه اعم از همسرداری وتربیت فرزند بوده است لیکن در کنار آن کارهایی نظیر کشاورزی، مراقبت از دام ها، تهیه نان وذخیره سازی غذاها ونظافت خانه سهیم بوده اند.لکن با ظهور عصر صنعت وتکنولوژی و استفاده از ابزار آلات صنعتی درزندگی روزمره، کم کم امور خانه ساده تر شده وعملا اغلب زنان به یک مصرف کننده تبدیل شدند واحساس نیاز برای مشارکت در کارهای بیرون از خانه را پیدا کردند واین گرایش زنان به اشتغال خارج از خانه ودریافت دستمزد،

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی مدیریت ارتباط با مشتری، ارتباط با مشتری، مدیریت ارتباط، مطالعه موردی Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی ارتباط با مشتری، مدیریت ارتباط، مدیریت ارتباط با مشتری، سیستم مدیریت ارتباط با مشتری