پایان نامه رایگان با موضوع سطح معنادار

دانلود پایان نامه ارشد

ه به جدول6-4- نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری بین دو گروه بر روی نمرات تعدیل شدۀ متغیر اضطراب با F_((1,27) )=24.97 و سطح معناداری 001/0 تفاوت معناداری را بین دو گروه با 99 در صد اطمینان نشان می دهد. (P<0.01).
میانگین تعدیل شدۀ این متغیر در گروه آزمایش 67/64 و در گروه کنترل 66/89بود که گروه آزمایش بهتر از گروه کنترل عمل کرده است. نتیجه گرفته می شود آموزش مؤلفه های تربیت جنسی در کاهش اضطراب دختران پایۀ پنجم و ششم مؤثر بوده است.
فرضیه های فرعی
فرضیۀ اول: آموزش مولفه های تربیت جنسی به مادران بر اضطراب صفت ( پنهان ) دختران پایه پنجم و ششم موثر است
جدول7-4- آزمون F لوین برای بررسی مفروضه یکسانی واریانس ها در متغیر اضطراب پنهان

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع تربیت جنسی، کاهش اضطراب، پیش دانشگاهی، گروه درمانی Next Entries مقاله رایگان با موضوع هراس اجتماعی، اضطراب اجتماعی، شناختی ـ رفتاری، بهداشت روان