پایان نامه رایگان با موضوع سطح معنادار، فن آوری اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

مدل به درجه آزادی برابر 12/0 و مناسب ، شاخص های برازش تطبیقی همه بالاتر از 90 درصد و شاخص RMSEA کمتر از 8 درصد می باشد. بنابراین در کل می توان گفت مدل از برازش مناسبی برخوردار است. در جدول 4-19 ضرایب استاندارد، سطح معناداری عاملها و آماره تی آورده شده است.
جدول( 4-19). آماره تی و سطح معناداری گویه های مربوط به متغیر مکنون پیچیدگی

تخمین غیراستاندارد
خطای استاندارد
نسبت بحرانی(آماره تی)
سطح معناداری
ضریب استاندارد
q9
<---
پیچیدگی
.431
.141
3.070
.002
.313
q10
<---
پیچیدگی
1.000

.697
q11
<---
پیچیدگی
1.000

.693

با توجه به خروجی نرم افزار آموس در جدول 4-19 و سطوح معناداری برای تحلیل عاملی تأییدی متغیر پیچیدگی، تمامی عاملها از بار عاملی مناسبی برخوردار بودند و رابطه آنها با متغیر مکنون تأیید شد (سطح معناداری متغیرها برابر صفر و کمتر از 05/0 می باشد). با توجه به ضرایب استاندارد سوال 10 (ما متوجه شدیم که عملیاتی کردن CRM سخت و دشوار است) (697/0) و سوال 9 (مفهوم CRM به راحتی قابل درک است) (313/0)؛ بیشتر و کمتر از مولفه های دیگر در تعریف و تبیین متغیر پیچیدگی نقش دارند.

متغیر قابلیت در دسترس درک شده از راه حل های IT

نمودار (4-11). تحلیل عاملی تأییدی متغیر قابلیت در دسترس درک شده از راه حل های IT با ضریب استاندارد

شاخص های برازش
جدول(4-20). شاخص های برازش مدل قابلیت در دسترس درک شده از راه حل های IT
شاخص ها
X2/df
RMSEA
NFI
CFI
IFI
RFI
GFI
PRATIO
PNFI
PCFI
AGFI
میزان قابل قبول
2>
08/0>
9/0<
9/0<
9/0<
9/0<
9/0<
5/0<
5/0<
5/0<
9/0<
محاسبه شده
50/5
17/0
92/0
93/0
93/0
77/0
96/0
33/0
30/0
31/0
82/0

به دلیل اینکه برخی شاخص های برازش نامناسب هستند نیاز به اصلاحات جزئی در مدل می باشد. با استفاده از شاخص های اصلاح پیشنهادی آموس بین خطاهای با بالاترین شاخص ارتباط برقرار شد. به موجب اصلاح همانطور که در جدول 4-21 مشاهده می نمایید، شاخص ها بهبود یافتند.

جدول( 4-21). شاخص های برازش مدل اصلاحی قابلیت در دسترس درک شده از راه حل های IT
شاخص ها
X2/df
RMSEA
NFI
CFI
IFI
RFI
GFI
PRATIO
PNFI
PCFI
AGFI
میزان قابل قبول
2>
08/0>
9/0<
9/0<
9/0<
9/0<
9/0<
5/0<
5/0<
5/0<
9/0<
محاسبه شده
26/1
04/0
99/0
99/0
99/0
94/0
99/0
16/0
16/0
16/0
95/0

لذا مدل قابلیت در دسترس درک شده از راه حل های IT به شکل زیر ارائه می شود:

نمودار (4-12). مدل اصلاحی متغیر قابلیت در دسترس درک شده از راه حل های IT با ضریب استاندارد

در جدول 4-22 ضرایب استاندارد، سطح معناداری عاملها و آماره تی آورده شده است.
جدول( 4-22). آماره تی و سطح معناداری مربوط به متغیر مکنون دسترسی به فن آوری اطلاعات

تخمین غیراستاندارد
خطای استاندارد
نسبت بحرانی(آماره تی)
سطح معناداری
ضریب استاندارد
q15
<---
قابلیت در دسترس درک شده از راه حل های IT
1.000

.355
q16
<---
قابلیت در دسترس درک شده از راه حل های IT
1.244
.339
3.673
***
.400
q17
<---
قابلیت در دسترس درک شده از راه حل های IT
2.758
.724
3.807
***
.854
q18
<---
قابلیت در دسترس درک شده از راه حل های IT
2.352
.603
3.904
***
.803

با توجه به خروجی نرم افزار آموس در جدول 4-22 و سطوح معناداری برای تحلیل عاملی تأییدی متغیر قابلیت در دسترس درک شده از راه حل های IT ، تمامی عاملها از بار عاملی مناسبی برخوردار بودند و رابطه آنها با متغیر مکنون تأیید شد (سطح معناداری متغیرها برابر صفر و کمتر از 05/0 می باشد). با توجه به ضرایب استاندارد سوال 17 (پیشرفت در سیستم های اطلاعات کامپیوتری می تواند در تبدیل داده مشتریان به اطلاعات برای اهداف راهبردی کمک کند) (854/0) و سوال 15 (ابزار جدید داده کاوی و برنامه نویسی به مدیریت بهتر اطلاعات مشتریان کمک می کند) (355/0)؛ بیشتر و کمتر از مولفه های دیگر در تعریف و تبیین متغیر قابلیت در دسترس درک شده از راه حل های IT نقش دارند.

متغیر شدت رقابت

نمودار (4-13). تحلیل عاملی تأییدی متغیر شدت رقابت با ضریب استاندارد

شاخص های برازش
جدول (4-23). شاخص های برازش مدل شدت رقابت
شاخص ها
X2/df
RMSEA
NFI
CFI
IFI
RFI
GFI
PRATIO
PNFI
PCFI
AGFI
میزان قابل قبول
2>
08/0>
9/0<
9/0<
9/0<
9/0<
9/0<
5/0<
5/0<
5/0<
9/0<
محاسبه شده
57/8
22/0
74/0
76/0
76/0
57/0
84/0
60/0
44/0
45/0
62/0

به دلیل اینکه برخی شاخص های برازش نامناسب هستند نیاز به اصلاحات جزئی در مدل می باشد. با استفاده از شاخص های اصلاح پیشنهادی آموس بین خطاهای با بالاترین شاخص ارتباط برقرار شد. همچنین سوال 24 به دلیل بار عاملی کمتر از 3/0 (02/0) از مدل حذف شد. به موجب اصلاح همانطور که در جدول 4-24 مشاهده می نمایید، شاخص ها بهبود یافتند.
جدول( 4-24). شاخص های برازش مدل اصلاحی شدت رقابت
شاخص ها
X2/df
RMSEA
NFI
CFI
IFI
RFI
GFI
PRATIO
PNFI
PCFI
AGFI
میزان قابل قبول
2>
08/0>
9/0<
9/0<
9/0<
9/0<
9/0<
5/0<
5/0<
5/0<
9/0<
محاسبه شده
13/0
000/0
99/0
00/1
00/1
99/0
99/0
40/0
39/0
40/0
99/0

لذا مدل شدت رقابت به شکل زیر ارائه می شود:

نمودار( 4-14). مدل اصلاحی متغیر شدت رقابت با ضریب استاندارد

در جدول 4-25 ضرایب استاندارد، سطح معناداری عاملها و آماره تی آورده شده است.
جدول( 4-25). آماره تی و سطح معناداری گویه های مربوط به متغیر مکنون شدت رقابت

تخمین غیراستاندارد
خطای استاندارد
نسبت بحرانی(آماره تی)
سطح معناداری
ضریب استاندارد
q19
<---
شدت رقابت
1.000

.595
q20
<---
شدت رقابت
1.117
.183
6.092
***
.636
q21
<---
شدت رقابت
1.531
.221
6.929
***
.885
q22
<---
شدت رقابت
1.161
.178
6.523
***
.703
q23
<---
شدت رقابت
.901
.205
4.388
***
.425

با توجه به خروجی نرم افزار آموس در جدول 4-25 و سطوح معناداری برای تحلیل عاملی تأییدی متغیر شدت رقابت، تمامی عاملها از بار عاملی مناسبی برخوردار بودند و رابطه آنها با متغیر مکنون تأیید شد (سطح معناداری متغیرها برابر صفر و کمتر از 05/0 می باشد). با توجه به ضرایب استاندارد سوال 21 (رقابت در صنعت ما بسیار سخت است) (885/0) و سوال 23 (هر چیزی که یک رقیب بتواند انجام دهد، دیگران بسرعت می توانند آن را انجام دهند) (425/0)؛ بیشتر و کمتر از مولفه های دیگر در تعریف و تبیین متغیر شدت رقابت نقش دارند.
متغیر نگرش نسبت به تغییر

نمودار( 4-15). تحلیل عاملی تأییدی متغیر نگرش نسبت به تغییر با ضریب استاندارد

شاخص های برازش
جدول (4-26). شاخص های برازش مدل نگرش نسبت به تغییر
شاخص ها
X2/df
RMSEA
NFI
CFI
IFI
RFI
GFI
PRATIO
PNFI
PCFI
AGFI
میزان قابل قبول
2>
08/0>
9/0<
9/0<
9/0<
9/0<
9/0<
5/0<
5/0<
5/0<
9/0<
محاسبه شده
67/0
000/0
98/0
00/1
00/1
97/0
99/0
50/0
49/0
50/0
97/0

نسبت کای اسکوئر مدل به درجه آزادی برابر 67/0 و مناسب ، شاخص های برازش تطبیقی همه بالاتر از 90 درصد و شاخص RMSEA کمتر از 8 درصد می باشد. بنابراین در کل می توان گفت مدل از برازش مناسبی برخوردار است. در جدول 4-27 ضرایب استاندارد، سطح معناداری عاملها و آماره تی آورده شده است.
جدول (4-27). آماره تی و سطح معناداری گویه های مربوط به متغیر مکنون نگرش نسبت به تغییر

تخمین غیراستاندارد
خطای استاندارد
نسبت بحرانی(آماره تی)
سطح معناداری
ضریب استاندارد
q25
<---
نگرش نسبت به تغییر
1.000

.511
q26
<---
نگرش نسبت به تغییر
.635
.171
3.703
***
.352
q27
<---
نگرش نسبت به تغییر
1.150
.212
5.435
***
.603
q28
<---
نگرش نسبت به تغییر
1.600
.247
6.475
***
.939
q29
<---
نگرش نسبت به تغییر
1.333
.208
6.410
***
.836

با توجه به خروجی نرم افزار آموس در جدول 4-27 و سطوح معناداری برای تحلیل عاملی تأییدی متغیر نگرش نسبت به تغییر، تمامی عاملها از بار عاملی مناسبی برخوردار بودند و رابطه آنها با متغیر مکنون تأیید شد (سطح معناداری متغیرها برابر صفر و کمتر از 05/0 می باشد). با توجه به ضرایب استاندارد سوال 29 (به منظور اینکه تغییرات مفید واقع شود، مدیران عالی باور دارند که ارتباط خوب با مشتری الزامی است) (836/0) و سوال 26 (تغییرات برای سازمان ما موجب سرزندگی و حیات می شود.) (352/0)؛ بیشتر و کمتر از مولفه های دیگر در تعریف و تبیین متغیر نگرش نسبت به تغییر نقش دارند.

متغیر بازارگرایی

نمودار (4-16). تحلیل عاملی تأییدی متغیر بازارگرایی با ضریب استاندارد

شاخص های برازش
جدول (4-28). شاخص های برازش مدل بازارگرایی
شاخص ها
X2/df
RMSEA
NFI
CFI
IFI
RFI
GFI
PRATIO
PNFI
PCFI
AGFI
میزان قابل قبول
2>
08/0>
9/0<
9/0<
9/0<
9/0<
9/0<
5/0<
5/0<
5/0<
9/0<
محاسبه شده
29/5
17/0
71/0
75/0
75/0
65/0
66/0
84/0
60/0
63/0
54/0
به دلیل اینکه برخی شاخص های برازش نامناسب هستند نیاز به اصلاحات جزئی در مدل می باشد. با استفاده از شاخص های اصلاح پیشنهادی آموس بین خطاهای با بالاترین شاخص ارتباط برقرار شد. به موجب اصلاح همانطور که در جدول 4-29 مشاهده می نمایید، شاخص ها بهبود یافتند.
جدول( 4-29). شاخص های برازش مدل اصلاحی بازارگرایی
شاخص ها
X2/df
RMSEA
NFI
CFI
IFI
RFI
GFI
PRATIO
PNFI
PCFI
AGFI
میزان قابل قبول
2>
08/0>
9/0<
9/0<
9/0<
9/0<
9/0<
5/0<
5/0<
5/0<
9/0<
محاسبه شده
30/1
045/0
95/0
98/0
98/0
91/0
93/0
59/0
56/0
58/0
87/0

لذا مدل بازارگرایی به شکل زیر ارائه می شود:

نمودار (4-17). مدل اصلاحی متغیر بازارگرایی با ضریب استاندارد

در جدول 4-30 ضرایب استاندارد، سطح معناداری عاملها و آماره تی آورده شده است.
جدول( 4-30). آماره تی و سطح معناداری گویه های مربوط به متغیر مکنون بازارگرایی

تخمین غیراستاندارد
خطای استاندارد
نسبت بحرانی(آماره تی)
سطح معناداری
ضریب استاندارد
q30
<---
بازارگرایی
1.000

.655
q31
<---
بازارگرایی
.416
.095
4.378
***
.320
q32
<---
بازارگرایی
.833
.110
7.603
***
.545
q33
<---
بازارگرایی
1.139
.160
7.106
***
.661
q34
<---
بازارگرایی
1.498
.186
8.059
***
.766
q35
<---
بازارگرایی
1.574
.189
8.311
***
.800
q36
<---
بازارگرایی
1.535
.178
8.632
***
.826
q37
<---
بازارگرایی
1.421
.180
7.901
***
.744
q38
<---
بازارگرایی
1.238
.164
7.564
***
.713
q39
<---
بازارگرایی
.937
.156
6.018
***
.546
q40
<---
بازارگرایی
1.253
.157
8.006
***
.752
q41
<---
بازارگرایی
1.226
.161
7.629
***
.712
q42
<---
بازارگرایی
1.166
.166
7.027
***
.645
q43
<---
بازارگرایی
1.026
.171
5.999
***
.540

با توجه به خروجی نرم افزار آموس در جدول 4-30 و سطوح معناداری برای تحلیل عاملی تأییدی متغیر بازارگرایی، تمامی عاملها از بار عاملی مناسبی برخوردار بودند و رابطه آنها با متغیر مکنون تأیید شد (سطح معناداری متغیرها برابر صفر و کمتر از 05/0 می باشد). با توجه به ضرایب استاندارد سوال 36 (ما به اقدامات رقابتی ای که برای ما تهدید محسوب می شوند، سریع واکنش

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع سطح معنادار، مزیت نسبی، تحلیل عاملی Next Entries منبع پایان نامه درمورد زندان زنان