پایان نامه رایگان با موضوع سرمایه در گردش، مدیریت سرمایه، رگرسیون، سودآوری

دانلود پایان نامه ارشد

دارد. همچنین یافته‌های آنان نشان داد که نسبت بدهی ارتباط مثبتی باارزش بازار و ارتباط منفی با عملکرد شرکت دارد.
آجوی41 (2012) در پژوهش خود با عنوان “بررسی ارتباط مدیریت سرمایه در گردش و وجه نقد در بانک‌های غنا “به بررسی ارتباط بین مؤلفه‌های سرمایه در گردش با میزان وجه نقد و سودآوری بانک‌های غنا پرداخت، وی در تحقیقات خود به این نتیجه رسید که بین اندازه‌ی بانک‌ها، ساختار سرمایه و دوره‌ی تبدیل وجه نقد و دوره‌ی وصول مطالبات با میزان نگهداشت وجه نقد رابطه‌ی منفی معناداری وجود دارد؛ و بین دوره‌ی پرداخت بدهی با نگهداشت وجه نقد رابطه‌ی مثبت معناداری یافت شد.
واسیزامن و همکاران42 (2013) آنان در پژوهش خود به بررسی عوامل مؤثر بر سطح سرمایه‌گذاری در سرمایه در گردش در شرکت‌های مالزی پرداختند. داده‌های مربوط به 192 شرکت را در طی دوره‌ی 8 ساله 2000 تا 2008 با روش رگرسیون خطی OLS موردبررسی قراردادند. نتایج این پژوهش نشان داد که در زمان توسعه اقتصادی، در شرکت‌های جوان و شرکت‌های کوچک‌تر با عینی بودن پایین‌تر دارایی، اهرم کم، رشد فروش بالا، جریان‌های نقدی عملیاتی بالا، درآمد کمتر و سطوح پایین از عدم متقارن اطلاعات به‌احتمال‌زیاد به سطح بالاتری از سرمایه‌گذاری در سرمایه در گردش می‌پردازند. ولی ویژگی‌های هیئت‌مدیره، یعنی اندازه و استقلال هیئت‌مدیره با سطح سرمایه‌گذاری در سرمایه در گردش، هیچ رابطه‌ی معناداری یافت نشد.
کالبارو و همکاران43 (2014): در تحقیق خود به بررسی تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد شرکت‌ها با در نظر گرفتن محدودیت مالی آن‌ها پرداختند. نمونه شرکت‌ها در این تحقیق، شرکت‌های غیرمالی فعال در بازار سرمایه انگلستان بودند، نتایج تحقیق حاکی از یک رابطه‌ی قوی منفی U شکل بین مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد شرکت بود. به‌علاوه این رابطه تحت تأثیر میزان محدودیت مالی شرکت‌ها نیز قرار گرفت، به‌گونه‌ای که ارتباط برای شرکت‌های با محدودیت مالی پایین ضعیف‌تر بود.
جمع‌بندی ادبیات تحقیق
در این قسمت پیشینه مربوط به تحقیقات مرتبط و مشابه به‌صورت جدول شماره 2- 2 و 2-3 خلاصه گردیده و طی آن به ازای این تحقیقات محققین، متغیرها، مدل و نتایج آن‌ها مطرح‌شده است.

جدول (2-2): خلاصه تحقیقات انجام‌شده در داخل کشور
تاریخ
محقق
عنوان تحقیق
متغیرها و نحوه اندازهگیری
مدل
نتایج
1384
کیائی
بررسی و تبیین استراتژی‌های مدیریت سرمایه در گردش در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
نسبت نقد=وجه نقد+اوراق بهادار قابل‌فروش/دارایی‌های جاری
نسبت بدهی جاری به‌کل بدهی‌ها=بدهی جاری/کل دارایی‌ها
نسبت حاشیه سود عملیاتی=EBIT/(خالص فروش)
نسبت بازده سرمایه‌گذاری=EBIT/(دارایی‌ها مجموع)
نسبت بازده ارزش ویژه=(خالص سود)/(ویژه ارزش)
ROI=(جاری سود)/(دارایی‌ها مجموع)
نسبت جاری=دارای جاری/بدهی جاری
نسبت آنی=دارایی‌های سریع/بدهی‌های جاری
خالص سرمایه در گردش=دارایی جاری-بدهی جاری
نسبت نقد به بدهی جاری=وجه نقد+اوراق بهادار کوتاه‌مدت/بدهی جاری
استراتژی مدیریت دارایی‌های جاری/نسبت نقد-1
استراتژی مدیریت بدهی جاری=بدهی جاری/کل دارایی
استراتژی مدیریت سرمایه در گردش=میانگین رشد استراتژی دارایی‌های جاری و استراتژی بدهی جاری

رگرسیون چند متغیره
بین استراتژی‌های مدیریت سرمایه در گردش و بازدهی شرکت‌ها ارتباط ضعیفی وجود دارد که ازلحاظ آماری معنادار نیست.
تاریخ
محقق
عنوان تحقیق
متغیرها و نحوه اندازهگیری
مدل
نتایج
1388
محمدی
تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت‌ها در جامعه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
AR=(دریافتنی حساب‌های متوسط*۳۶۵)/فروش
AP=(پرداختنی حساب‌های متوسط*۳۶۵)/(رفته فروش کالای شده تمام بهای)
INV=(کالا موجودی متوسط*۳۶۵)/(رفته فروش کالای شده تمام بهای)
CCC = (دوره پرداخت بدهی‌ها-(دوره وصول مطالبات+دوره گردش موجودی‌ها
نسبت سود ناخالص به جمع دارایی‌ها=(درآمد فروش-ب ت ک ف)/جمع کل دارایی‌ها

رگرسیون چند متغیره
بین سودآوری شرکت‌ها با دوره وصول مطالبات، دوره گردش موجودی‌ها، دوره واریز بستانکاران و چرخه‌ی تبدیل وجه نقد رابطه معکوس معناداری وجود دارد.
1388
فتحی و همکاران
ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺵ ﻭ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻣﺎﻟﻲ بنگاه‌های ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ
AR=(دریافتنی حساب‌های متوسط*۳۶۵)/فروش
AP=(پرداختنی حساب‌های متوسط*۳۶۵)/(رفته فروش کالای شده تمام بهای)
INV=(کالا موجودی متوسط*۳۶۵)/(رفته فروش کالای شده تمام بهای)
CCC = (دوره پرداخت بدهی‌ها-(دوره وصول مطالبات+دوره گردش موجودی‌ها
عملکرد مالی=بازده دارایی‌ها (ROA)

رگرسیون چند متغیره
شرکت‌هاﻱ ﺳﻮﺩﺁﻭﺭ ﺩﺍﺭﺍﻱ مدت‌زمان نگه‌داری ﻣﻮﺟﻮﺩﻱ، ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ حساب‌های ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻨﻲ، ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﻭ ﭼﺮﺧﻪ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ به‌مراتب ﻛﻤﺘﺮﻱ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ شرکت‌هاﻱ ﻛﻢ ﺳﻮﺩ ﺩﻩ ﻳﺎ ﺯﻳﺎﻥ ﺩﻩ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
تاریخ
محقق
عنوان تحقیق
متغیرها و نحوه اندازهگیری
مدل
نتایج
1389
یعقوب نژاد و همکاران
بررسي رابطه بين مديريت سرمايه در گردش و سودآوری در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
سودآوری=سود عملیاتی خالص که از صورت سود و زیان استخراج می‌گردد.
AR=۳۶۰×[دوره پایان و اول دریافتنی حساب‌های میانگین+فروش]
AP=۳۶۰×[دوره پایان و اول پرداختنی های حساب میانگین+خرید]
INV=۳۶۰×[دوره پایان و اول کالا موجودی میانگین+رفته فروش کالای شده تمام بهای]
CCC = AR+INV-AP
SIZE: اندازه شرکت (لگاریتم طبیعی کل دارایی‌ها)
رگرسیون چند متغیره
نتايج تحقيق نشان داد بين متغيرهاي مديريت سرمايه در گردش و سودآوري رابطه عکس وجود دارد. همچنین نتايج نشان داد که اگر دوره وصول مطالبات، دوره پرداخت بدهي، دوره گردش موجودي کالا و چرخه تبديل وجه نقد افزايش يابد منجر به کاهش سودآوري در شرکت‌ها خواهد شد و مديران می‌توانند با کاهش دوره وصول مطالبات، دوره پرداخت بدهي، دوره گردش موجودي کالا و چرخه تبديل وجه نقد به حداقل سطح ممکن يک ارزش مثبت براي سهامداران به وجود آورند.
1390
بهار مقدم و همکاران
بررسي اثرات مديريت سرمايه در گردش بر سودآوري شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
ROA=سود قبل از کسر مالیات+سود تضمین‌شده وام‌های بانکی تقسیم‌بر کل دارایی‌ها
AR=(دریافتنی حساب‌های متوسط*۳۶۵)/فروش
AP=(پرداختنی حساب‌های متوسط*۳۶۵)/(رفته فروش کالای شده تمام بهای)
INV=(کالا موجودی متوسط*۳۶۵)/(رفته فروش کالای شده تمام بهای)
CCC = (دوره پرداخت بدهی‌ها-(دوره وصول مطالبات+دوره گردش موجودی‌ها
رگرسيون چند متغيره به دو صورت مقطعي و تجمعي
یافته‌های تحقيق مبين اين امر بود که در نمونه موردبررسی بين کارايي عملياتي در مديريت سرمايه در گردش و سودآوري رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد. در مورد متغيرهاي کنترل، نقدينگي و اندازه شرکت، رابطه مثبت و معنی‌داری بين اين دو متغير با سودآوري يافت شد.

تاریخ
محقق
عنوان تحقیق
متغیرها و نحوه اندازهگیری
مدل
نتایج
1391
هرمزی و احمدی
ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش ﺑﺎ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺷﺮﻛﺘﻲ و ﺗﺌﻮري سلسله‌مراتب تأمین ﻣﺎﻟﻲ در شرکت‌های پذیرفته‌شده در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان
AR=(دریافتنی حساب‌های متوسط*۳۶۵)/فروش
AP=(پرداختنی حساب‌های متوسط*۳۶۵)/(رفته فروش کالای شده تمام بهای)
INV=(کالا موجودی متوسط*۳۶۵)/(رفته فروش کالای شده تمام بهای)
CCC = (دوره پرداخت بدهی‌ها-(دوره وصول مطالبات+دوره گردش موجودی‌ها
كل دارايي در ابتدا سال/( سود تقسيمي-هزينه تأمین مالي-
ماليات پرداختي -جريان نقدي عملياتي)= جريان نقد آزاد
مالكيت نهادي= مجموع سهام
در اختيار بانک‌ها و بیمه‌ها، هلدينگ ها، شرکت‌های
سرمایه‌گذاری، صندوق‌های بازنشستگي، شرکت‌های
تأمين سرمايه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سازمان
ها و نهادهاي دولتي و شرکت‌های دولتي/ كل سهام شركت
مالكيت دولتي= مالكيت شرکت‌های دولتي و شبه
دولتي/ كل سهام شركت
اندازه شركت= لگاريتم فروش شركت
رشد =تفاوت فروش سال جاري با سال قبل
تقسیم‌بر فروش سال قبل

رگرسیون داده‌های ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ
ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي دوره ﺗﺼﺪي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، اﻧﺪازه ﺷﺮﻛﺖ، رﺷﺪ ﺷﺮﻛﺖ و ﺟﺮﻳﺎن ﻧﻘﺪ آزاد ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش راﺑﻄﻪ معنی‌دار وﺟﻮد دارد و ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺑﺪﻫﻲ، درﺻﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ دوﻟﺘﻲ و درﺻﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻧﻬﺎدي ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش راﺑﻄﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ شرکت‌های پذیرفته‌شده در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ﺗﺌﻮري سلسله‌مراتب تأمین ﻣﺎﻟﻲ را رﻋﺎﻳﺖ می‌کنند.
تاریخ
محقق
عنوان تحقیق
متغیرها و نحوه اندازهگیری
مدل
نتایج
1391
بهار مقدم و همکاران
بررسي اثر ویژگی‌های خاص شرکت‌ها بر مديريت سرمايه در گردش
CCC = AR+INV-AP
فرصت‌های رشد=لگاریتم طبیعی Qنوبین
سودآوری=سود خالص/کل دارایی‌ها
ساختار سرمایه=کل بدهی/کل دارایی
جریانات نقد عملیاتی=از صورت جریان وجوه نقد به دست می‌آید.
رشد فروش=(فروش خالص سال جاری-فروش خالص سال قبل)/فروش سال قبل
نسبت جاری=دارایی جاری/بدهی جاری
نسبت آنی=دارایی جاری-موجودی کالا/بدهی جاری
رگرسيون خطي چند متغيره
بين فرصتهاي رشد و جريان نقد عملياتي با مديريت سرمايه در گردش ارتباط منفي و معناداري وجود دارد. همچنين، بين ساختار سرمايه با مديريت سرمايه در گردش ارتباط مثبت و معناداري وجود دارد. علاوه بر اين، نتايج نشان داد كه بين سودآوري و چرخهي تبديل به‌نقد ارتباط معناداري وجود ندارد.

1392
دهاقانی و همکاران
رابطه بین حاکمیت شرکتی و کارایی مدیریت سرمایه در گردش
AR=(دریافتنی حساب‌های متوسط*۳۶۵)/فروش
AP=(پرداختنی حساب‌های متوسط*۳۶۵)/(رفته فروش کالای شده تمام بهای)
INV=(کالا موجودی متوسط*۳۶۵)/(رفته فروش کالای شده تمام بهای)
CCC = (دوره پرداخت بدهی‌ها-(دوره وصول مطالبات+دوره گردش موجودی‌ها
رگرسیون چند متغیره داده‌های ترکیبی
یافته‌های پژوهش حاکی از وجود رابطه معنادار معکوس بین حاکمیت شرکتی و مدت‌زمان وصول حساب‌های دریافتنی و مدت‌زمان پرداخت حساب‌های پرداختنی است. همچنین نتایج پژوهش نشان‌دهنده رابطه معنادار مستقیم حاکمیت شرکتی با مدت‌زمان نگهداری موجودی کالا و نسبت جاری می‌باشد. از طرفی یافته‌های پژوهش نشان داد که حاکمیت شرکتی بر چرخه تبدیل وجه نقد، سطح نگهداشت وجه نقد و کارایی تبدیل وجه نقد تأثیری ندارد.
1392
صمدی لردگانی و ایمنی
ارزیابی رابطه بين مديريت سرمايه در گردش و ميزان نگهداشت وجه نقد شرکت‌های پذیرفته‌شده بورس اوراق بهادار تهران
CASH:پول نقد+معادل وجه نقد تقسیم‌بر خالص دارایی‌ها
DOS:حساب‌های دریافتنی/(فروش/365)
DSI:موجودی کالا/(ب ت ک ف/365)
DPO:حساب‌های پرداختنی/(ب ت ک ف/365)
رگرسيون خطي چندگانه
بين روزهاي تبديل موجودي کالا (DSI) و روزهاي (دوره) وصول حساب‌های دريافتني (DOS) با ميزان نگهداشت وجه نقد رابطه معناداري وجود ندارد اما بين روزهاي تعويق حساب‌های پرداختني (DPO) با ميزان نگهداشت وجه نقد رابطه معنادار وجود دارد
تاریخ
محقق
عنوان تحقیق
متغیرها و نحوه اندازهگیری
مدل
نتایج
1392
فخاری و روحی
بررسي تأثیر وجه نقد نگهداري شده و مديريت سرمايه در گردش بر مازاد بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
R_t=(D_t+P_t (1+α+β)-(P_(t-1)+C*α))/(P_(t-1)+C*α)
D:سود نقدی هر سهم و P:قیمت سهام در بازار و αدرصد افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی و βدرصد افزایش سرمایه از محل اندوخته و C مبلغ پرداخت‌شده توسط سرمایه‌گذار بابت افزایش سرمایه از آورده نقدی و مطالبات
CASH:وجه نقد موجود
E:سود قبل از بهره و مالیات
NA:جمع دارایی‌های شرکت
NNA: جمع دارایی‌های شرکت-وجه نقد نگهداری شده و خالص سرمایه در گردش
I:هزینه بهره
L: اهرم بازار
NF:خالص تأمین مالی
NWC:حساب‌های دریافتی+موجودی کالا-حساب‌های پرداختنی
تحليل داده‌های ترکيبي به روش تابلويي
بين وجه نقد نگهداري شده و سرمايه در گردش با مازاد بازده سهام، با در نظر گرفتن اثرات متقابل وجه نقد و سرمايه در گردش سال جاري با

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع سرمایه در گردش، مدیریت سرمایه، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع سرمایه در گردش، مدیریت سرمایه، عملکرد شرکت، محدودیت مالی