پایان نامه رایگان با موضوع سازمان تجارت جهاني، توسعه بازار، آموزش زبان

دانلود پایان نامه ارشد

آمده طي سال 1999 ،98813 دانشجوي چيني در29 كشور پيشرفته عضو سازمان اقتصادي (OECD) تحصيل مي نمايند. در حال حاضر 52150 دانشجوي خارجي از166 كشور جهان در 346 مركز آموزش عالي چين واقع در 31 استان ( نواحي خود مختار و شهرهاي مستقل) تحصيل مي نمايند. طبق آمار همچنين، 657 قرارداد همكاري ميان كشور چين با كشورهاي خارجي در زمينه آموزش و پرورش در 28 استان (نواحي خود مختار وشهرها) منعقد گرديده است. الحاق چين به سازمان تجارت جهاني فرصت و رقابت جديدي جهت پيشرفت آموزش و پرورش كشور به بار آورده است. مشاركت سازمانهاي عمومي و آموزش خارجي در امر آموزش و پرورش نيز به تسريع تربيت افراد مستعد و تواناي چيني خواهد انجاميد. به دنبال ورود منابع آموزش و پرورش خارجي به چين رقابت در آموزشگاه هاي عالي و بازار آموزشي پرورش چين شديدتر مي شود. با اين حال كشور چين از لحاظ ايده هاي آموزشي، نظم اداري، موضوعات درسي و روش تدريس عقب افتاده است. از اين روي اتخاذ روشها و منابع مرغوب آموزشي نظير دروس مدرن، معلمين كارآمد و روش تدريس منسجم در جهت هر چه عميق تر شدن روند اصلاحات در آموزش و پرورش كشور الزامي است. علاوه براين ارتقاء سطح مبادلات و همكاري هاي بين الملل خارجي در زمينه آموزش و پرورش چين نيز حياتي است.

اولويتهاي آموزشي
از جمله مهمترين اولويتهاي آموزشي كشور چين مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:
1-كاهش نرخ بيسوادي
آمار منتشره بيانگركاهش2/88 درصدي نرخ بيسوادان كشورچين طي 15 سال اخير و فزوني گرفتن نرخ افراد با سواد طي اين سالهاست. طي سال 1949، با تشكيل جمهوري خلق چين ( چين نو)، نرخ بيسوادي به بيش از 80 در صد بالغ مي گرديد. طي سال 1990، اين رقم كاهش فوق العاده اي يافته و بر 2/22در صد بالغ گرديد. طي سالهاي اخير، محور تلاش هاي دولت در بخش سواد آموزي بر روي افراد رده هاي سني 15 تا 50 سال بوده است. از اين روي نرخ بيسوادي در ميان رده هاي سني فوق از 38/10 در صد طي دهه1990 به 8/4 در صد طي سال2002 تقليل يا فته است.بر اساس آمار مي توان اينگونه نتيجه گيري كرد كه شمار زنان بيسواد در كشورچين به ميزان50 درصد كاهش يافته است. طي سال 1990 بالغ بر 128 ميليون زن بيسوادوجود داشته كه در حال حاضر به كمتر از 55 ميليون نفر كاهش يافته است.
نرخ بيسوادي درميان اقليت هاي قومي چين كه بسياري از آنان درمناطق محروم كشور به سر مي برند،كاهش داشته است.براي نمونه نرخ بيسوادي درمنطقه خود مختار مسلمان نشين “ سين كيانگ “ در شمال غرب چين اكنون زير 22/7 درصد است و اين در حاليست كه اين ميزان طي سال 1990 بر3/12 بالغ مي گرديد.با اين حال، كشور چين كماكان در جهت ريشه كني پديده بيسوادي با چالش هايي روبروست. چرا كه بيش از 85 ميليون شهروندچيني كماكان از نعمت سواد محروم مي باشند كه بالغ بر 20 ميليون نفر از آنها به رده هاي سني 20 تا 50 سال تعلق داشته و هر ساله نيز يك ميليون نفر بر اين ميزان افزوده مي شود.با اين حال، با تلاشهاي به عمل آمده طي سالهاي 1990 تا سال 2001 ، بيش از 46 ميليون و 480 هزار شهروندچيني به جمع افراد با سواد كشور پيوسته اند.
2- برابري مدارس دولتي و غيردولتي
نمايندگان كنگره ملي خلق چين با وضع قانون جديد، برابري ميان مدارس غير دولتي و دولتي را تضمين نموده و با نگرش يكسان به اين مدارس، به تلاش در جهت هموار سازي راه جلب و جذب بيشتر سرمايه هاي بخش خصوصي در عرصه آموزش و پرورش كه نيازمند سرمايه گذاري هاي كلاني است ،مبادرت نمودند. بر اساس قانون فوق كه در نشست نهايي نمايندگان كنگره ملي چين به تصويب رسيد،جايگاه مدارس غير دولتي ارتقاء يافته، با آنان همچون مدارس دولتي برخورد شده و از يارانه هاي دولتي برخوردار خواهند شد. لازم به ذكر است كه قانون فوق از اول سپتامبرسال 2003 به اجرا در آمده و بدين لحاظ مدارس غير دولتي امكان مي يابند تا در كنار سرمايه گذاري جهت احداث و راه اندازي اين گونه مدارس، به سود منطقي و مناسبي نيز دست يابند. كشورچين با برخورداري از1 ميليارد و300 ميليون جمعيت به طور جدي نيازمند سرمايه هاي غير دولتي در جهت اعمال تحولات اساسي در نظام آموزشي وپرورشي كشور است. به اعتقاد كارشناسان، در حال حاضر منابع آموزشي و پرورشي كشور محدود مي باشد، از اين روي تشويق و ترغيب بخش خصوصي در جهت سرمايه گذاري در اين بخش الزامي است. از جمله ديگر قوانيني كه طي نشست فوق به تصويب رسيد، مي توان به قانون ممنوعيت ورود زباله ها و تفاله هاي تجهيزات ساختي ساير كشورها مانند قطعات رايانه هاي قديمي و تجهيزاتي از اين دست كه به شدت به نظام توليد و محيط زيست چين لطمه مي زند، اشاره نمود.
3- حضورگسترده موسسات بين المللي آموزشي
با گذشت زمان و توسعه كشور چين در عرصه هاي مختلف ، نهادها، موسسات و مراكز بين المللي آموزشي علاقه مندي بيشتري در جهت حضور در بازار تعليم وتربيت چين از خود نشان داده و صنعت آموزش و پرورش چين نيز ، به واسطه حضور اين موسسات از فنون و روشهاي نوين تعليم وتربيت بهره مند گرديده و توسعه يافته است.علاوه بر اين، موسسات و مراكز بين المللي آموزشي، درجهت مشاركت در برنامه هاي آموزشي، احداث آموزشگاهها و حضور در نمايشگاههاي آموزشي ابراز علاقه مندي مي نمايند. از اين روي، بيشترين قرار دادهاي منعقده، كه اخيرا در نمايشگاه بين المللي تعليم و تربيت كه در شهر ناننينگ استان گوانگ شي در جنوب چين برگزار شد، به قراردادهاي همكاري ميان موسسات آموزشي اختصاص داشت.كارشناسان و مسئولين موسسات بين المللي آموزشي، بر اين باورند كه بازار دوره هاي آموزشي و تعليم و تربيت كشورچين از توانايي با لقوه اي برخوردار مي باشد كه با توسعه آن راه بالفعل سازي اين بازار فراهم آمده است . براي نمونه موسسه ” لينگافن ” كه مركز آموزش زبان انگليسي متعلق به كشور بريتانيا است، به انعقاد قرار دادي با شركت فن آوري اطلاع رساني كاسموپوينت (Cosmopoint)مالزي و همكاري مشترك در جهت توسعه بازار دوره هاي آموزشي و تعليم وتربيت در چين مبادرت نموده است. همكاري در عرصه هاي اطلاع رساني و رايانه اي و ايجاد مركز آموزشي از جمله زمينه هاي فعاليتي موسسه فوق مي باشد.به طور كلي مي توان گفت كه از يك سو، پيوستن چين به سازمان تجارت جهاني نياز به احداث اينگونه موسسات دركشور را تقويت نموده و از سوي ديگر، موسسات خارجي به حضور گسترده تر در بازار آموزش و پرورش چين چشم دوخته اند.
4- افزايش شمار سواد آموختگان
بنا به ارقام منتشره از سوي اداره آمار ملي چين ، ظرف 5 سال اخير، دستاوردهاي چشمگيري در قلمرو آموزش و پرورش كشور چين حاصل گرديده و بر شمار افراد با سواد اين كشور افزوده شده است .اداره مذكور همچنين به انتشار آماري مبادرت نموده است كه نشان مي دهد تا پايان سال 2001 بالغ بر 1ميليون و350 هزار مدرسه در كشورچين احداث گرديده و از 320 ميليون نفر جهت تحصيل در اين مراكز، ثبت نام به عمل آمده است. بدين ترتيب، از ميان هر4 شهروند چيني، از1 نفر به عنوان دانش آموز در مدارس اين كشور ثبت نام به عمل آمده است. در حال حاضر، كشورچين از بزرگترين نظام آموزشي در جهان برخوردار بوده و به اعتقاد وزارت آموزش و پرورش، پيشرفت هاي مذكور به واسطه حمايت هاي مالي دولت مركزي حاصل گرديده است . بنا به گزارش مسئولين وزارت آموزش و پرورش چين ، طي سال2001 ، مبلغي بالغ بر56 ميليارد و 80 ميليون دلار درجهت توسعه تعليم و تربيت كشور هزينه گرديده است كه شش برابر بيش از سال 1991 است. همچنين آمار نشان دهنده آن است كه تا پايان سال2000، بالغ بر85 درصد از جمعيت اين كشور موفق به گذراندن دوره آموزش9 ساله پايه گرديدند .مطابق سرشماري به عمل آمده طي سال 2001، بالغ بر 48 ميليون و 720 هزار شهروند چيني به جمع افراد با سواد پيوسته و نرخ ثبت نام در مدارس ابتدايي، متوسطه و دانشگاه ها به ترتيب بر1/99 درصد ، 7/88 درصد ، 8/42 درصد و 3/13 درصد رسيده است. اجراي پروژه هاي آموزشي چين همچون شكوفه بهاره و پروژه اميد، نيز در بهبود وضعيت تعليم و تربيت مناطق فقيرنشين و اجراي برنامه آموزش 9 ساله پايه در سراسركشور نقش مهمي در ريشه كني بي سوادي در كشور چين داشته است.طي سال 2002 ميلادي، از تعداد 11 ميليون و750 هزار دانشجو در دانشگاه هاي چين ثبت نام به عمل آمده كه 8 ميليون و 200هزار نفر بيشتر از سال 1990 است . با وجود اين ، بودجه اي كه كشور چين صرف توسعه آموزش وپرورش نموده، تنها برابر با 1 درصد هزينه هاي آموزشي جهاني بوده و اين درحالي است كه اين كشور20در صد از جمعيت جهان را در خود جاي داده است.
5- اصلاح كتب درسي
وزارت آموزش چين، به منظور روزآمد نمودن اطلاعات آموزشي، به اصلاح كتب درسي و آموزشي مدارس ابتدايي و متوسطه مبادرت نموده است. جهت نيل به اين هدف ، در ابتدا شكل و محتواي مواد آزمون ورودي دانشگاهها تغيير يافته و سيستم فعلي پذيرش دانشجو در دانشگاههاي چين ، بر كسب نمرات امتحاني استوار گرديد. سيستم فوق تأثير به سزايي بر چگونگي تدريس در مدارس ابتدايي ومتوسطه داشته و مواد آموزشي آموزشگاههاي پيش دانشگاهي به نحوي تدوين يافته كه بيشتر بر كسب نمرات بالا تأ كيد دارد. محتواي اكثر كتب درسي كه درحال حاضر در دانشگاهها و مدارس كشور تدريس مي گردد، دهها سال قبل تدوين يافته اند، از اين روي مطابق با نياز فعلي و توسعه سريع اقتصادي واجتماعي كشور نبوده و در نتيجه كيفيت آموزشي كشور نسبت به كشورهاي توسعه يافته بسيار پايين تر است. مضافا اينكه سيستم آموزشي فعلي كشور چين عمدتا بر اصول تئوريك به عوض اصول عملي استوار مي باشد. ممكن است دانش آموزان با تئوري هاي جبر و رياضيات به خوبي آشنا باشند، اما اين گونه تئوريها به برطرف سازي مشكلات اجرايي، منجر نمي گردد. از اين روي، تغيير مواد آموزشي در جهت تطبيق با زندگي واقعي امروزي الزامي است.
6- پذيرش دانشجويان خارجي در دانشگاههاي چين
وزارت آموزش چين به 356 دانشگاه و كالج مجوز داده است تا به پذيرش دانشجويان خارجي مبادرت نمايند. اين دانشگاهها كه از تسهيلات مناسب آموزشي برخوردار مي باشند،مختار اند كه به دانشجويان خارجي به زبان چيني و يا به زبان مادري دانشجوي پذيرفته شده آموزش دهند . اين دانشگاهها همچنين از مجوز برقراري ارتباط با دانشگاهها و موسسات آموزشي خارجي در جهت ارتقاء سطح آموزشي خود برخوردار مي باشند. وزارت آموزش چين نيز به صدور دستوراتي به اين دانشگاهها درخصوص افزايش امكانات اقامتي دانشجويان خارجي در جهت پذيرش هر چه بيشتر دانشجويان مبادرت نموده است. در اين گرد همايي كه 1400 دانشجوي خارجي شاغل به تحصيل در برخي از دانشگاههاي پكن حضور داشتند،تعداد300 دانشجوي خارجي از 60 كشور جهان به اجراي برنامه هاي فرهنگي كشور متبوع خود پرداختند. براي نخستين بار طي سال1950، كشورچين به پذيرش گروه 33 نفره دانشجويان خارجي از كشوهاي اروپاي شرقي مبادرت نمود. از آن زمان تا كنون بيش از 350 هزار دانشجوي خارجي از دانشگاهها ي چين فارغ التحصيل شده اند كه 80 هزار فر از آنان از بورسيه تحصيلي كشورچين استفاده كرده و 370 هزار نفر نيز با هزينه شخصي به تحصيلات خود ادامه داده اند. از جمله پر طرف دارترين رشته هاي تحصيلي براي دانشجويان خارجي مي توان به زبان چيني ، فرهنگ چين ،علوم پزشكي ، علوم مهندسي ، كشاورزي ، و ساير رشته هاي علوم انساني اشاره نمود.
7-افزايش سرمايه گذاريهاي علمي
كشور چين قصد دارد به منظور تشويق و ترغيب مبتكران و نوآوران و توسعه تحقيقات زيربنايي كشور، به افزايش سرمايه گذاري در زمينه هاي علمي مبادرت نمايد. كميته سرمايه گذاري علوم طبيعي دولت چين، ضمن اعلام اين خبر افزود : كشورچين درصدد اجراي اقداماتي است تا از اين طريق كليه افرادي كه از ديدگاههاي متفاوت در زمينه هاي علمي برخوردار مي باشند، به رقابت سالم با يگديگر بپردازند. اين كميته اميدوار است در جريان اين سرمايه گذاري ، دانشمندان به گسترش تحقيقات خود مبادرت نمايند. وزارت علوم و فنون چين نيز درصدد ارتقاء سطح تكنولوژي و علمي شركتها و موسسات كوچك و متوسط كشور مي باشد. طي سال 1999، كميته مذكور

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع مدارس متوسطه، سازمان تجارت جهاني، سپتامبر 2001 Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع بهبود مهارت، دانش آموز دختر، دانش آموختگان