پایان نامه رایگان با موضوع زیبایی شناختی، فلسفه برای کودکان، گروه همسالان، معرفت شناختی

دانلود پایان نامه ارشد

تبلیغات وفشارها
ب: محتوای الگو :

جدول شماره4-12 جلسه فلسفی نمونه
جلسه فلسفی نمونه
دانش آموزان یا معلم داستان بیماری عجیب را می خوانند .
نمونه: نگرش ،ارزشها ،منش، نوع بیان وروایت معلم محرک مناسبی در آغاز بحث ، کند کاو فلسفی، ارزیابی و…. است .
دانش آموزان پرسشهایی برای بحث مطرح میکنند وآنها را در یک زمینه طرح بحث تنظیم میکنند.
نمونه:
1-علت بیماری شاه چه بود ؟
2-پزشکان راه علاج ان چه تشخیص دادند ؟
3-چه کسی برای قربانی مهیا شد ؟چرا
4-آیا پدر ومادر پسرک مرگ اوراقبول کردند ؟چرا ؟
دانش آموزان ،در یک حلقه کند وکاو ،پرسشها را به بحث گذارده ،پاسخ های محتمل داده وآنرا می آزمایند ودر حین بحث یک بزرگسال آشنا به فلسفه تسهیل گر است و در این مسیر از کتب راهنما بهره میگیرد ، بحث تا زمانی که برنا مه قرائت ادامه دارد یا با توافق زمان قرائت بعدی مشخص می شود .
نمونه: ”
1-منظور تو از گفتن ” حاکم ظالم بود ” چیست ؟(پرسش شفاف سازی ).
2-چه دلایلی داری که پدر ومادر پسرک بی رحم بودند ؟(پرسش هاییکه دلایل را بررسی میکند ).
3-فرضیه اگر پدر ومادر نمی پذیرفتند ؟چه اتفاقی می افتاد ؟(پرسشهایی که فرضیات را بررسی میکند ).
4- نظر شما نسبت به حاکم چیست ؟(پرسش ها در باره دیدگاهها).
5-اگر شما بجای حاکم بودید درمان را می پذیرفتید ؟(دلیل بیاورید )
6-پسرک در نا امیدی به چه کسی پناه برد ؟چرا ؟
7- شما با پسرک مخالف یا موافق اید ؟شما اگر بجای اوبودید چه میکردید ؟

اهداف مکالمه نیل به قضاوت فلسفی منطقی است.
مستدل
کاملا مستدل
1- تفکر انتقادی ،تفکر خلاق،تفکر مسئولانه 2- استدلال های درست، شواهد خوب
نمونه : درکمان کند وکاو با بیان دلایل درست وخوب بهمراه انتقاد وخلاقیت دریابد “انسانها برای نجات از هلاکت ،خواسته یا ناخواسته به دیگران تعدی وظلم روا میدارند و هر کس با توجه به قدرت وموقعیتش مراتبی از ظلم را در حق دیگران روا می دارد، ظلم هر کس در جایگاه خودش بدترین ناهماهنگی ها ونادرستی ها را ایجاد میکند و این ناهماهنگی زندگی فرد را نیز از تعادل خارج می سازد “، مطالب را درک نموده ومسئولانه در رفتار خود بپذیرد واعمال نماید.
مبتنی بر اطلاعات دقیق
1-از نظرات چند وجهی وگوناگون اطلاع داشته باشد 2-گفت وشنود در مکالمه های گروهی را دنبال کند .
نمونه: اطلاعات متن داستان بهمراه زوایای مختلفی که در گفت وشنود حاصل شده ، اگر پادشاه باقربانی پسرک مخالفت می نمودوظلم نمی کرد ؟چه پیش می آمد ؟ اگر قاضی حکم به ظلم نمی داد، چه پیش می آمد؟ اگر پدر ومادر به ظلم رفتار نمی کردند ، چه پیش می آمد؟ قاضی حکم را پس می گرفت ،پادشاه به انصاف رفتار می کرد .اگر پسرک کشته میشد مردم بر او شورش واو را می کشتند.
معنا دار برای شخص
1-واقعا ملموس 2- خود اصلاح 3-مرتبط با تجربه شخصی
نمونه1 : آیا تا بحال از طرف دوست ،معلم ،فروشنده ،والدین و… مورد ظلم قرار گرفته اید ؟این ظلم چه احساسی در شما ایجاد نموده وچه عواقبی برای شما داشته است ؟
نمونه 2:تا بحال به دوست ،والدین و… ظلم کرده اید؟ این ظلم چه احساسی در شما ایجاد نموده وچه عواقبی برای شما داشته است ؟

فلسفی
فلسفی بودن در محتوا ، برای مثال در قضاوت های اخلاقی ، زیبایی شناختی ،سیاسی، ماوراءالطبیعه یا معرفت شناختی
نمونه : توجه به اساسی ترین مقوله قضاوت های اخلاقی ” عد ل وظلم “، توجه به ماوراءالطبیعه ” خداوند عالم است وظالم نیست و سیطره عدالت او در حال حکومت است همواره ” متون برنامه فلسفه برای کودکان به بچه ها انگیزه میدهد تا به شکل فلسفی ،جنبه های پیچیده تجربیات خود را بشناسند .
قضاوت ها
در شرایط حاضر ،منطقی ترین چیز برای پذیرش ، ارزش دادن یا عمل کردن چیست ؟
قضاوت های نهایی و میانجی گرایانه با توجه به اسناد ودلایل…ظلم مراتب دارد وظلمها از کوچک به بزرگ کنار هم جمع میشوند تا انسانی را از حیات ساقط نماید ،ظلم حاکم وقاضی وپدر ومادر وتوبه آن است که از کرده بازگردی وهر عملی پیامدی در زندگی فرد دارد و بازگشت پادشاه نیز بهبود از بیماری را به ارمغان آورد .
در مرتبه قضاوت نهایی “عدل وانصاف در حق دیگران ” ارزش پذیرش ،ارزش دادن یا عمل کردن را دارد؟
در خانه ومدرسه و خیابان از مسیر عدل خارج نشویم تا کسی به حریم زندگی ماظلم و تعدی نکند .
در پایان هر جلسه ، دانش آموزان را به یک خود ارزیابی گروهی از تمرین فلسفی رهنمون می کند.
نمونه1 : از دانش آموزان بخواهیم پیرامون چه کسی وچه گفته است ؟(گوش کردن ومبنا قرار دادن نظرات در کار گروهی را ارزیابی کرده ایم).
نمونه 2: در ارزیابی عمل حاکم،قاضی ،پدر ومادر در قربانی کردن پسرک چه نظری دارید؟
نمونه 3: در باره تصمیم نهایی حاکم در بحث گروهی چه نتیجه ای حاصل شد ؟چرا ؟

در میان بخشها ،شخص تسهیل گر یک تمرین فکری ،یک طرح بحث فلسفی را از کتاب راهنما اجرا می کند . وی دانش آموزان فعالیت فلسفی غیر دیالوگی برای مثال یک فعالیت یا پروژه هنری راهنمایی می کند .
نمونه: یکی از موارد ظلم به انسانهادر تاریخ راذکرکنید ؟
ج: اجراء و ارزیابی الگو
گام اول: انگیزاننده (مشوق) دانش آموزان با بلند خواندن واجرای عملی یک داستان فلسفی آغاز میکنند . برای شروع استفاده از مطالب محرک که کار فلسفی آنها را برانگیخته وحمایت کند ، مهم است . ایجاد واکنش در کودکان در برابر داستان زیر از راههایی میسر است :
1- در حین خواندن داستان با پرسش هایی نظیر “حالا چه اتفاقی می افتد؟
2- با نگارش خلاق واکنش ایجاد کنید .” بنویسد اگر شما بجای پسرک ،قاضی ،شاه بودید چه می کردید ؟
گام دوم: پرسشهای این داستان عبارتند از:
*تأملی در داستان بیماری عجیب
پرسش کلیدی: “منظور از داستان چیست ؟”
1. چه کسی بیمار بود وحکیمان چه علاجی برای وی تشخیص دادند ؟(پرسیدن )
2. چه کسی اوصاف مورد نظربرای علاج پادشاه را داشت ؟
3. پدرو مادر پسر در برابر خوست پادشاه چه کردند ؟
4. قاضی چه فتوایی برای مرگ پسرک داد ؟چرا ؟
5. شما با رأی قاضی موافق یا مخالفید؟ دلیل بیاورید .(استدلال)
6. چرا پسر سر سوی آسمان بر آورد و تبسم کرد؟
7. پاسخ پسرک به ملک چه بود ؟ (تعریف کردن )
8. سلطان در برابر پاسخ پاسخ پسرک چه کرد ؟چرا ؟
9. شما با اقدام حاکم موافق یا مخالفید ؟دلیل بیاورید .
10. بنظر شما شفای پادشاه با رهایی پسرک ارتباطی داشت ؟ چگونه ؟(اندیشیدن )
تأملی در مفهوم “ظلم وستم “
پرسش کلیدی: “منظور از ظلم و ستم چیست ؟”
1. ظلم وستم یعنی چه ؟(تعریف کردن )
2. آدمهای ظالم چه و یژگیهایی دارند ؟
3. بنظر شما چرا آدم مظلوم مورد ظلم واقع میشود ؟
4. آیاظلم حاکم بدتر است یا قاضی یا پدر ومادر ؟چرا ؟ (استدلال کردن )
5. آیا تا بحال در حق کسی ظلم کرده اید ؟ چرا به اینکار دست زدید ؟
6. آیا از مظلومی دادخواهی کرده اید ؟ چگونه ؟(شرح وبسط عقاید )
7. آیادر ظلم وستم چه کسی مقصر است ؟ظالم یا مظلوم ؟دلیل بیاورید ؟
8. بنظر شما پیامد ظلم چیست ؟
9. چگونه میتوان ازظلم توبه کرد ؟
10. ویژگیهای ظالم وعادل را با هم مقایسه کنید ؟(آزمودن حقیقت )
گام سوم: گفتگو درحلقه کند وکاو این بحث می تواند :
نمونه :اگر پدر ومادر رضایت به مرگ پسر نمی دادند ،پادشاه به فکر فرو میرفت ، پسر را از آنها گرفته ووالدین را زندانی کنم ،مردم از مرگ پسر اگاه وقبل از بیماری شاه را میکشتند .
نمونه : در این کنکاش ذهنی بخشی از اهداف حلقه میسر شده با مشارکت در جستجو وفرضیه ساز ی واستدلال ،نظم فکری حاصل و منایای اخلاقی از جمله حس اعتماد به نفس و احترام متقابل محقق شده است.
گام چهارم: ارزیابی، هدف چیره شدن بر پرسشهای فلسفی نبوده بلکه نیل به عقاید ساز گار شده ،فرضیه های جدید “اگر نسبت به دیگران ظلم نماییم مجازات خواهیم شد ” ، حتی تبیین سؤال و رشد در شیوه های شناختی واجتماعی کند وکاو می باشد . شرکت کنندگان با این اهداف خود را با چنین سؤالاتی ارزیابی میکنند: آیا در حال ارائه دلایلی برای یکدیگردر مذمت ظلم هستیم ؟آیا در سطح بی اهمیت مانده ایم ؟آیامشغول گوش دادن به یکدیگر هستیم ؟آیا می توانیم به ایده هایمان پایبند باشیم ودرزندگی به دیگران ظلم نکنیم ؟آیا با پرسش هایمان به نتیجه رسیدیم که ظلم عقوبتی معادل خواهد داشت ؟الآن در مورد پرسش هایمان چه میفهمیم که قبلاً نمی فهمیدیم ؟
آیا سخنان دیگران را شنیدم ؟ چقدر با نظرات من متفاوت بود ؟
اکنون میدانم ظلم ممکن است جان دیگران را به خطر اندازد .
اکنون می دانم هرگونه مشارکت در ظلم به دیگران مذموم است ؟
گام پنجم : فعالیت ها وتمرین فلسفی
نمونه 1: یک انسان ظالم را دیده اید که به عقوبت رسیده باشد .؟
4-2-2-4سنگ انتقام
مردم آزاری را حکایت کنند که سنگی بر سر صالحی زد درویش را مجال انتقام نبود سنگ را نگاه همی‌داشت تا زمانی که ملک را بر آن لشکری خشم آمد و در چاه کرد درویش اندر آمد و سنگ در سرش کوفت. گفتا تو کیستی و مرا این سنگ چرا زدی گفت من فلانم و این همان سنگست که در فلان تاریخ بر سر من زدی. گفت چندین روزگار کجا بودی گفت از جاهت اندیشه همی‌کردم، اکنون که در چاهت دیدم فرصت غنیمت دانستم.
ناسزایی را که بینی بخت یار /عاقلان تسلیم کردند اختیار
چون نداری ناخن درنده تیز /با ددان آن به که کم گیری ستیز
هر که با پولاد بازو پنجه کرد /ساعد مسکین خود را رنجه کرد
باش تا دستش ببندد روزگار/ پس به کام دوستان مغزش بر آر
مضمون :انتقام
صلاحیت :کاوشگری ،استدلال ،حل مسئله،تفکر خردمندانه
الف: اهداف الگوی طراحی شده (سنگ انتقام ):
1- طرح پرسش ،واکاوی مفاهیم، پرورش تفکر، یاد گرفتن چیزهایی از سنت های فلسفی در باره” مردم آزاری ،جاه و چاه، انتقام” میباشد که کودکان برای فهم تجاربشان بدان نیاز دارند .
2– فهم بیشتر جهان ، درک بهتر از خود ودیگران ، قضاوت در باره اینکه “دست روزگار انتقام ظالم از مظلوم می ستاند ” واین برای باور داشتن موجه است ،تحمل فشار گروه همسالان تبلیغات وفشارها
ب: محتوای الگو :

جدول شماره4-13 جلسه فلسفی نمونه
جلسه فلسفی نمونه
دانش آموزان یا معلم داستان سنگ انتقام را می خوانند .
نمونه: نگرش ،ارزشها ،منش، نوع بیان وروایت معلم محرک مناسبی در آغاز بحث ، کند کاو فلسفی، ارزیابی و…. است .
دانش آموزان پرسشهایی برای بحث مطرح میکنند وآنها را در یک زمینه طرح بحث تنظیم میکنند.
نمونه:
1- مردم آزار چه ظلمی مرتکب شده بود ؟
2- آیا درویش صالح در مقابل انتقام گرفت ؟چرا؟
3- پس از مدتی چه اتفاقی برای لشگری افتاد ؟
4- درویش پس از گرفتاری مرد ظالم چه کرد ؟چرا؟
دانش آموزان ،در یک حلقه کند وکاو ،پرسشها را به بحث گذارده ،پاسخ های محتمل داده وآنرا می آزمایند ودر حین بحث یک بزرگسال آشنا به فلسفه تسهیل گر است و در این مسیر از کتب راهنما بهره میگیرد ، بحث تا زمانی که برنا مه قرائت ادامه دارد یا با توافق زمان قرائت بعدی مشخص می شود .
نمونه:
1-منظور تو از گفتن “درویش انتقام گرفت ” چیست ؟(پرسش شفاف سازی ).
2-چه دلایلی داری که درویش قصد انتقام داشته است ؟(پرسش هاییکه دلایل را بررسی میکند ).

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع تفکر انتقادی، فلسفه برای کودکان، زیبایی شناختی، معرفت شناختی Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع ، ، ،