پایان نامه رایگان با موضوع رگرسیون، ضریب همبستگی، میزان آشنایی، ضریب تعیین

دانلود پایان نامه ارشد

معناداری وجود دارد. بدين معني‌که با توجه به توزيع نسبت‌ها در داخل جدول، می‌توان گفت برانگیختگی حس نوستالژیک در بین مردان و زنان متفاوت است، به نحوی که برانگیختگی حس نوستالژیک در بین مردان بیشتر از زنان می‌باشد. همچنین نتایج حاصل از آزمون وی‌کرامرز (179/0 = Cramers V ) نشان مي‌دهد که شدت رابطه بین دو متغیر در حد ضعیفی می‌باشد.
جدول 4-28: بررسي رابطه بين جنسیت هواداران و نوستالژی برانگیخته
کل
زن
مرد
جنسیت
نوستالژی برانگیخته
24
10
14
فراواني
کم
7/7
5/8
3/7
درصد

40
24
16
فراواني
متوسط
9/12
3/20
3/8
درصد

246
84
162
فراواني
زیاد
4/79
2/71
4/84
درصد

310
118
192
فراواني
کل
100
100
100
درصد

43/33
58/32
95/33
میانگین(42-6)

Chi-Square
df
Sig
Cramers V
898/9
2
007/0
179/0

فرض صفر: تمایل به خرید با سن هواداران فوتبال رابطه نداشته و سن قابلیت پیشبینی تمایل به خرید را ندارد. H0: r=0
فرض پژوهشی: تمایل به خرید با سن هواداران فوتبال رابطه داشته و سن قابلیت پیشبینی تمایل به خرید را دارد.
Ha: r≠0
برای بررسی این رابطه پس از در نظر گرفتن ملاحظات لازم از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شد که نتایج آن به قرار زیر است.
جدول 4-29: جدول ماتریس همبستگی رابطه بین سن با تمایل به خرید

سن
تمایل به خرید
سن ضریب همبستگی
سطح معنی‌داری
تعداد
1

310
182/0
001/0
310
تمایل به خرید ضریب همبستگی
سطح معنی‌داری
تعداد
182/0
001/0
310
1

310

بر طبق یافته های جدول فوق همانطور که ملاحظه می گردد نتايج حاصل از ضريب همبستگي اسپیرمن نشان مي‌دهد، بین سن و تمایل به خرید رابطه معناداری وجود دارد. همچنین با توجه به مقدار ضریب همبستگی(182/0= r) می‌توان گفت بین سن و تمایل به خرید رابطه مثبت و معنی‌دار با شدتی ضعیف وجود دارد. به عبارت دیگر با افزایش سن، تمایل به خرید نیز افزایش می‌یابد (هم تغییری این دو متغیر هم جهت است). در کل با توجه به یافته‌های آزمون همبستگی که در جدول فوق ارایه شده است میتوان فرضیه ششم این تحقیق که بر وجود رابطه بین سن و تمایل به خرید دلالت دارد، را تائید نمود.
به منظور بررسی تاثیر سن بر تمایل به خرید از رگرسيون خطی ساده استفاده شده است. جدول 4-30 بیانگر مشخصکنندههای تحلیل رگرسیونی مذکور است.
جدول 4-30: مشخص‏كننده‌هاي تحليل رگرسيوني تاثیر سن بر تمایل به خرید
شاخص آماري
مدل رگرسيون
ضريب همبستگي (R)
ضریب تعیین
( Rsqure)
ضریب تعیین تعدیل شده
(Adjusted Rsqure)
دوربین واتسون
(Durbin Watson)
F
سطح معنی‌داري(Sig)
1
137/0
019/0
016/0
840/1
927/3
015/0

با توجه به مقدار آماره دوربین واتسون فرض استقلال خطاها تایید می‌شود. جدول فوق ضریب رگرسیونی تاثیر سن بر تمایل به خرید را نشان می‌دهد و موید این است ضریب همبستگی بین این دو متغیر 137/0 است که با توجه به مقدار ضریب تعیین 019/0R2= میتوان گفت حدود 2 درصد از تغییرات میزان تمایل به خرید توسط سن قابل تبیین است.
جدول 4-31: ضریب رگرسیونی تاثیر نوستالژی برانگیخته بر تمایل به خرید
شاخص آماري

متغیر
ضريب رگرسيونی استاندار نشده
خطاي استاندارد
ضریب رگرسیونی استاندارد شده
t

سطح معني‌داري
عدد ثابت
942/5
232/0

662/25
000/0
نوستالژی برانگیخته
236/0
097/0
137/0
434/2
015/0

نمودار تاثير رگرسيوني تاثیر سن بر تمایل به خرید

میتوان معادله رگرسیونی زیر را برای پیشبینی تمایل به خرید از سن تنظیم کرد:
سن (236/0) + 942/5 = تمایل به خرید

یافته‌های رگرسیونی فوق حاکی از این است که ، بین سن و تمایل به خرید رابطه معنی‌داری وجود دارد. همچنین با توجه به ضریب رگرسیونی استاندارد شده می‌توان گفت، به ازای یک واحد تغییر درسن، 137/0 واحد تغییر در تمایل به خرید به وجود می آید. ( این فرضیه تحقیق با دلالت بر رابطه مستقیم بین سن و تمایل به خرید تایید شد).

فرض صفر: تمایل به خرید با جنسیت هواداران فوتبال رابطه ندارد. H0: r=0
فرض پژوهشی: تمایل به خرید با جنسیت هواداران فوتبال رابطه دارد. Ha: r≠0
در مورد رابطه بین جنسیت هواداران و تمایل به خرید آنها، نتايج حاصل از آزمون خي دو (199/2 =) كه در سطح معناداري (333/0=Sig) است، گویای این است که بین جنسیت هواداران و تمایل به خرید آنها رابطه معناداری وجود ندارد. بدين معني‌که با توجه به توزيع نسبت‌ها در داخل جدول، می‌توان گفت تمایل به خرید در بین مردان و زنان یکسان است، البته با توجه به توزیع نسبت‌ها در داخل جدول و مقایسه میزان تمایل به خرید در بین مردان و زنان می‌توان گفت میزان تمایل به خرید در بین مردان بیشتر از زنان است، اما همانطور که گفته شد این تفاوت در میزان تمایل به خرید در بین مردان و زنان به لحاظ آماری معنادار نیست.
جدول 4-32: بررسي رابطه بين جنسیت هواداران و تمایل به خرید
کل
زن
مرد
جنسیت
تمایل به خرید
37
17
20
فراواني
کم
9/11
4/14
4/10
درصد

92
38
54
فراواني
متوسط
7/29
2/32
1/28
درصد

181
63
118
فراواني
زیاد
4/58
4/53
5/61
درصد

310
118
192
فراواني
کل
100
100
100
درصد

59/64
25/63
41/65
میانگین(90-10)

Chi-Square
Df
Sig
199/2
2
333/0

مدل تاثیر نوستالژی بر تمایل به خرید هواداران فوتبال از برازش کافی برخوردار است.
مدل يابي معادلات ساختاري يک تکنيک تحليل چند متغيري بسيار کلي و نيرومند از خانواده رگرسيون چند متغيري و به بيان دقيق تر بسط مدل خطي کلي است که به پژوهشگر امکان ميدهد مجموعه اي از معادلات رگرسيون را به گونه همزمان مورد آزمون قرار دهد .مدل يابي معادلات ساختاري يک رويکرد آماري جامع براي آزمون فرضيه هايي در باره روابط بين متغير هاي مشاهده شده و مکنون است که گاه تحليل ساختاري کواريانس ،مدل يابي علي و گاه نيز ليزرل ناميده مي شود.
به طور کلي مدل معادلات ساختاري داراي سه مدل اساسي زير است:
مدل اندازه گيري(تحليل عاملي تاييدي)
مدل ساختاري(تحليل مسير تاييدي)
مدل عمومي معادلات ساختاري.
مدل پژوهش
در این قسمت چارچوب مفهومی پژوهش با استفاده از نرم افزار لیزرل به آزمون تجربی در آمده است. ضرایب استاندارد شده خروجی لیزرل در شکل (4-6) و نمودار مربوط به نمرات تی هر یک از ضرایب مسیر در شکل (4-7) درج شده است. علاوه بر خروجی لیزرل ضرایب مسیر برای فهم بهتر خوانندگان در روی چارچوب مفهومی پژوهش که در فصل دو تدوین شده قرار گرفته است و در جدولی جداگانه هریک از ضرایب مربوطه گزراش شده و توضیحات مربوط به هر یک از آنها در پایین جدول ارائه شده است.

شکل 4-6: خروجي نرم افزار ليزرل در حالت استاندارد
آزمون رابطه علي تأثیر مولفه‌های نوستالژی بر تمایل به خرید

شکل 4-7: خروجي نرم افزار ليزرل در حالت معنی‌داری
آزمون رابطه علي تأثیر مولفه‌های نوستالژی بر تمایل به خرید

جدول 4-33: نتايج اجراي مدل ساختاري تأثیر مولفه‌های نوستالژی بر تمایل به خرید
فرضیه
ضریب استاندارد
(β)
ضریب معنی‌داری
(t-value)
نتیجه
میزان آشنایی با شخصیت نوستالژیکی ← نوستالژی برانگیخته
29/0
36/5
معنی‌دار
تاثیرپذیری نوستالژیکی ← نوستالژی برانگیخته
54/0
91/8
معنی‌دار
نوستالژی برانگیخته ← تمایل به خرید
63/0
93/10
معنی‌دار
Chi-Square=24/603 و df = 346 و RMSEA = 056/0 و GFI = 97/0 و AGFI = 94/0 وCFI = 93/0 و NFI = 91/0 وRMR=037/0
جدول 4-34: میزان تاثیر مستقیم و غیر مستقیم مولفه‌های نوستالژی بر تمایل به خرید
متغیر مستقل
متغیر وابسته
اثر مستقیم
اثر غیرمستقیم
اثر کل
نوستالژی برانگیخته
تمایل به خرید
630/0

630/0
تاثیرپذیری نوستالژیکی


340/0
340/0
میزان آشنایی با شخصیت نوستالژیکی


182/0
182/0

تفسیر فرضیات مدل
با توجه به ضرایب معنی‌داری (t-value) جدول فوق به خاطر اینکه در بازه (96/1- تا 96/1) قرار نگرفته‌اند، لذا می‌توان گفت همه فرضیات مدل مفهومی معنی‌دار می‌باشند و تأئید می‌گردند. پس می‌توان گفت میزان آشنایی هواداران با شخصیت نوستالژیکی و تاثیرپذیری نوستالژیکی پیشبینی‌کننده برانگیختگی حس نوستالژیک می‌باشند و بر آن تأئیر گذار هستند و برانگیخته شدن حس نوستالژیک هواداران بر تمایل به خرید آنها تأثیرگذار می‌باشد.
تفسیر برازش مدل
با توجه به خروجي ليزرل که در جدول فوق ارائه شده، مقدار df/2x محاسبه شده 74/1 است ، وجود df/2x کوچکتر از 3 نشان‌دهنده برازش مناسب مدل است. همچنين ريشه خطاي ميانگين مجذورات تقريب باید کمتر از 08/0 باشد که در مدل ارائه شده اين مقدار برابر 056/0 است. ميزان مولفه هاي GFI و AGFI و NFI و CFI نيز بايد بيشتر از 90/0 باشد که در مدل تحت بررسي به ترتيب برابر 97/0 و 94/0 و 93/0 و 91/0 است. همچنین مقدار RMR نیز باید کوچکتر از 05/0 باشد که در مدل تحت بررسي برابر 037/0است. با توجه به شاخص‌ها و خروجي‌هاي نرم‌افزار ليزرل مي‌توان گفت که داده‌ها نسبتاً با مدل منطبق هستند و شاخص‌هاي ارائه شده نشان‌دهنده اين موضوع هستند که در مجموع مدل ارائه شده مدل مناسبي است و داده‌هاي تجربي اصطلاحاً به خوبي با آن منطبق مي‌باشند. به عبارت دیگر مدل تأثیر مولفه‌های نوستالژی بر تمایل به خرید از برازش کافی برخوردار است.

مقدمه
در فصل پیشین یافتههای پژوهش مورد تحلیل آماری قرار گرفتند. در این فصل سعی خواهد شد با استفاده از یافتهها و مقایسه آن با مبانی و پیشینه تحقیق به بحث و بررسی آنها پرداخته شود. به این منظور ابتدا خلاصهای از پژوهش ارائه میشود و سپس با توجه به اهداف پژوهش به تفسیر نتایج پرداخته خواهد شد. در ادامه پیشنهادات برخاسته از یافتههای پژوهش و پیشنهادات جهت پیگیری موضوع توسط سایر محققین ارائه میشود.
خلاصه پژوهش
بازاریابی موفق با درک چرایی رفتار مصرفکننده آغاز میشود، رفتار مصرفکننده شامل فرایندهای روانی و اجتماعی گوناگونی است که قبل و بعد از فعالیتهای مربوط به خرید و مصرف وجود دارد. سازمانی که از چگونگی واکنش مصرفکنندگان نسبت به ویژگیهای مختلف کالا، قیمت و دستاویزهای تبلیغاتی آگاهی داشته باشد در مقابل رقبای خود از امتیاز ویژه برخوردار است، چنین است که سازمانها و مراکز آموزشی دربارهی ارتباط بین محرکهای بازاریابی و واکنش مصرفکننده پژوهشهای بسیاری به عمل آوردهاند (8). در این راستا بازاریابان ورزش باید به دقت رفتار مصرفکنندگان ورزشی خود را مورد بررسی و تجزیه تحلیل قرار دهند، زیرا اگر محصول یا خدمت ورزشی نتواند نظر مخاطبان ورزشی را جلب نماید، شکستش در بازار ورزش حتمی است (57). برای جلوگیری از این شکست میتوان از استراتژیهایی استفاده کرد. یکی از این استراتژیها، استراتژی بازاریابی نوستالژی ورزشی است. بازاریابان چند سالی است از نوستالژی استفاده می

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع علی کریمی، میزان آشنایی، انحراف معیار، همبستگی پیرسون Next Entries منابع و ماخذ مقاله بازنشستگی، سختی استخوان، انرژی شکست، حداکثر مقاومت استخوان