پایان نامه رایگان با موضوع رگرسیون، تاثیرپذیری، ضریب تعیین، ضریب همبستگی

دانلود پایان نامه ارشد

نوستالژیکی
نوستالژی
تمایل به خرید
نوستالژی برانگیخته
1

آشنایی با شخصیت نوستالژیک
**294/0
1

تأثیرپذیری نوستالژیکی
**473/0
**212/0
1

نوستالژی
**807/0
**655/0
**764/0
1

تمایل به خرید
**473/0
**370/0
**387/0
**553/0
1
**معنادار در سطح خطای 01/0

ضرایب همبستگی معنادار اگر در فاصله (3/0± — 0) باشد شدت رابطه ضعیف و اگر در فاصله (6/0± — 3/0±) باشد شدت رابطه متوسط و اگر در فاصله (1± — 6/0±) باشد شدت رابطه قوی میباشد. لازم به ذکر است جهت رابطه را علامت ضریب همبستگی تعیین میکند به نحوی که اگر ضریب همبستگی بین دو متغیر مثبت باشد رابطه بین دو متغیر مستقیم و مثبت است و اگر منفی شود رابطه بین دو متغیر منفی و معکوس است.
در خصوص رابطه بین مولفه‌های نوستالژی با تمایل به خرید در بین هواداران علی کریمی می‌توان گفت، هر سه مولفه رابطه معناداری با تمایل به خرید دارند، به نحوی که نوستالژی برانگیخته قویترین(473/0 =r) و آشنایی با شخصیت نوستالژیک ضعیفترین (370/0 =r) رابطه را با تمایل به خرید دارا می‌باشند.
آزمون فرضیات
فرض صفر: بین آشنایی با شخصیت نوستالژیکی با نوستالژی برانگیخته هواداران فوتبال رابطه معناداری وجود ندارد. H0: r=0
فرض پژوهشی: بین آشنایی با شخصیت نوستالژیکی با نوستالژی برانگیخته هواداران فوتبال رابطه وجود دارد. Ha: r≠0
به منظور تعیین ارتباط بین آشنایی با شخصیت نوستالژیکی و نوستالژی برانگیخته از ضریب همبستگی پیرسون استفاد شد (جدول 4-19). مقدار همبستگی بدست آمده برابر با 294/0 بود که در سطح 01/0 معنادار میباشد. همچنین به منظور پیشبینی نوستالژی برانگیخته توسط متغیر آشنایی با شخصیت نوستالژیکی از رگرسيون خطی ساده استفاده شده است. جدول 4-20 بیانگر مشخصکنندههای تحلیل رگرسیونی مذکور است.
جدول 4-20: مشخص‏كننده‌هاي تحليل رگرسيوني تأثیرآشنایی با شخصیت نوستالژیکی بر نوستالژی برانگیخته
شاخص آماري
مدل رگرسيون
ضريب همبستگي (R)
ضریب تعیین
( Rsqure)
ضریب تعیین تعدیل شده
(Adjusted Rsqure)
دوربین واتسون
(Durbin Watson)
F
سطح معنی‌داري(Sig)
1
294/0
087/0
084/0
515/1
186/29
001/0

با توجه به مقدار آماره دوربین واتسون فرض استقلال خطاها تایید می‌شود. جدول فوق ضریب رگرسیونی تأثیر آشنایی با شخصیت نوستالژیکی بر نوستالژی برانگیخته را نشان می‌دهد و موید این است ضریب همبستگی بین این دو متغیر 294/0است که با توجه به مقدار ضریب تعیین087/0R2= میتوان گفت حدود 8 درصد از تغییرات میزان نوستالژی برانگیخته توسط آشنایی با شخصیت نوستالژیکی قابل تبیین است.
جدول 4-21: ضریب رگرسیونی تأثیر آشنایی با شخصیت نوستالژیکی بر نوستالژی برانگیخته
شاخص آماري

متغیر
ضريب رگرسيونی استاندار نشده
خطاي استاندارد
ضریب رگرسیونی استاندارد شده
T
سطح معني‌داري
عدد ثابت
773/22
638/1

122/15
001/0
آشنایی با شخصیت نوستالژیکی
328/0
061/0
294/0
402/5
001/0

نمودار تأثير رگرسيوني تأثیر آشنایی با شخصیت نوستالژیکی بر نوستالژی برانگیخته
میتوان معادله رگرسیونی زیر را برای پیش بینی نوستالژی برانگیخته از طریق آشنایی با شخصیت نوستالژیکی تنظیم کرد:
آشنایی با شخصیت نوستالژیکی (328/0) + 773/22 = نوستالژی برانگیخته
یافته‌های رگرسیونی فوق حاکی از این است که، بین آشنایی با شخصیت نوستالژیکی و نوستالژی برانگیخته رابطه معنی‌داری وجود دارد. همچنین با توجه به ضریب رگرسیونی استاندارد شده می‌توان گفت، به ازای یک واحد تغییر در آشنایی با شخصیت نوستالژیکی ، 294/0 واحد تغییر در نوستالژی برانگیخته به وجود میآید. (این فرضیه تحقیق با دلالت بر رابطه مستقیم بین آشنایی با شخصیت نوستالژیکی و نوستالژی برانگیخته تایید شد).

فرض صفر: بین تاثیرپذیری نوستالژیکی با نوستالژی برانگیخته هواداران فوتبال رابطه معناداری وجود ندارد. H0: r=0
فرض پژوهشی: بین تاثیرپذیری نوستالژیکی با نوستالژی برانگیخته هواداران فوتبال رابطه وجود دارد. Ha: r≠0
به منظور تعیین ارتباط بین تاثیرپذیری نوستالژیکی و نوستالژی برانگیخته از ضریب همبستگی پیرسون استفاد شد (جدول 4-19). مقدار همبستگی بدست آمده برابر با 473/0 بود که در سطح 01/0 معنادار میباشد. همچنین به منظور پیشبینی نوستالژی برانگیخته توسط تاثیرپذیری نوستالژیکی از رگرسيون خطی ساده استفاده شده است. جدول 4-22 بیانگر مشخصکنندههای تحلیل رگرسیونی مذکور است.
جدول 4-22: مشخص‏كننده‌هاي تحليل رگرسيوني تاثیر تاثیرپذیری نوستالژیکی بر نوستالژی برانگیخته
شاخص آماري
مدل رگرسيون
ضريب همبستگي (R)
ضریب تعیین
( Rsqure)
ضریب تعیین تعدیل شده
(Adjusted Rsqure)
دوربین واتسون
(Durbin Watson)
F
سطح معنی‌داري(Sig)
1
473/0
224/0
221/0
826/1
753/88
001/0
با توجه به مقدار آماره دوربین واتسون فرض استقلال خطاها تایید می‌شود. جدول فوق ضریب رگرسیونی تأثیرپذیری نوستالژیکی بر نوستالژی برانگیخته را نشان می‌دهد و موید این است ضریب همبستگی بین این دو متغیر 473/0 است که با توجه به مقدار ضریب تعیین 224/0 R2= میتوان گفت حدود 22 درصد از تغییرات میزان نوستالژی برانگیخته توسط تأثیرپذیری نوستالژیکی قابل تبیین است.
جدول 4-23: ضریب رگرسیونی تأثیر تأثیرپذیری نوستالژیکی بر نوستالژی برانگیخته
شاخص آماري

متغیر
ضريب رگرسيونی استاندار نشده
خطاي استاندارد
ضریب رگرسیونی استاندارد شده
T
سطح معني‌داري
عدد ثابت
465/13
142/2

286/6
001/0
تأثیرپذیری نوستالژیکی
488/0
052/0
473/0
421/9
001/0

نمودار تأثير رگرسيوني تاثیر تاثیرپذیری بر نوستالژی برانگیخته
میتوان معادله رگرسیونی زیر را برای پیشبینی نوستالژی برانگیخته از طریق تاثیرپذیری نوستالژیکی تنظیم کرد:
تاثیرپذیری نوستالژیکی (488/0) + 465/13 = نوستالژی برانگیخته
یافته‌های رگرسیونی فوق حاکی از این است که ، بین تاثیرپذیری نوستالژیکی و نوستالژی برانگیخته رابطه معنی‌داری وجود دارد. همچنین با توجه به ضریب رگرسیونی استاندارد شده می‌توان گفت، به ازای یک واحد تغییر در تاثیرپذیری نوستالژیکی، 473/0 واحد تغییر در نوستالژی برانگیخته به وجود می آید. ( این فرضیه تحقیق با دلالت بر رابطه مستقیم بین تاثیرپذیری نوستالژیکی و نوستالژی برانگیخته تایید شد).

فرض صفر: بین نوستالژی برانگیخته با تمایل به خرید هواداران فوتبال رابطه معناداری وجود ندارد. H0: r=0
فرض پژوهشی: بین نوستالژی برانگیخته با تمایل به خرید هواداران فوتبال رابطه وجود دارد. Ha: r≠0
به منظور تعیین ارتباط بین نوستالژی برانگیخته و تمایل به خرید هواداران از ضریب همبستگی پیرسون استفاد شد (جدول 4-19). مقدار همبستگی بدست آمده برابر با 473/0 بود که در سطح 01/0 معنادار میباشد. همچنین به منظور پیشبینی تمایل به خرید توسط نوستالژی برانگیخته از رگرسيون خطی ساده استفاده شده است. جدول 4-24 بیانگر مشخصکنندههای تحلیل رگرسیونی مذکور است.
جدول 4-24: مشخص‏كننده‌هاي تحليل رگرسيوني تاثیر نوستالژی برانگیخته بر تمایل به خرید
شاخص آماري
مدل رگرسيون
ضريب همبستگي (R)
ضریب تعیین
( Rsqure)
ضریب تعیین تعدیل شده
(Adjusted Rsqure)
دوربین واتسون
(Durbin Watson)
F
سطح معنی‌داري(Sig)
1
473/0
224/0
221/0
964/1
822/88
001/0

با توجه به مقدار آماره دوربین واتسون فرض استقلال خطاها تایید می‌شود. جدول فوق ضریب رگرسیونی تأثیر نوستالژی برانگیخته بر تمایل به خرید را نشان می‌دهد و موید این است ضریب همبستگی بین این دو متغیر 473/0 است که با توجه به مقدار ضریب تعیین 224/0 R2= میتوان گفت حدود 22 درصد از تغییرات میزان تمایل به خرید توسط نوستالژی برانگیخته قابل تبیین است.
جدول 4-25: ضریب رگرسیونی تاثیر نوستالژی برانگیخته بر تمایل به خرید
شاخص آماري

متغیر
ضريب رگرسيونی استاندار نشده
خطاي استاندارد
ضریب رگرسیونی استاندارد شده
t
سطح معني‌داري
عدد ثابت
797/22
509/4

056/5
001/0
نوستالژی برانگیخته
250/1
133/0
473/0
425/9
001/0

نمودار تاثير رگرسيوني تاثیر نوستالژی برانگیخته بر تمایل به خرید

میتوان معادله رگرسیونی زیر را برای پیشبینی تمایل به خرید از طریق نوستالژی برانگیخته تنظیم کرد:
نوستالژی برانگیخته (250/1) + 797/22 = تمایل به خرید

یافته‌های رگرسیونی فوق حاکی از این است که ، بین نوستالژی برانگیخته و تمایل به خرید رابطه معنی‌داری وجود دارد. همچنین با توجه به ضریب رگرسیونی استاندارد شده می‌توان گفت، به ازای یک واحد تغییر در نوستالژی برانگیخته ، 473/0 واحد تغییر در تمایل به خرید به وجود می آید. ( این فرضیه تحقیق با دلالت بر رابطه مستقیم بین نوستالژی برانگیخته و تمایل به خرید تایید شد).

فرض صفر: نوستالژی برانگیخته با سن هواداران فوتبال رابطه نداشته و سن قابلیت پیشبینی نوستالژی برانگیخته را ندارد. H0: r=0
فرض پژوهشی: نوستالژی برانگیخته با سن هواداران فوتبال رابطه داشته و سن قابلیت پیشبینی نوستالژی برانگیخته را دارد. Ha: r≠0
برای بررسی این رابطه پس از در نظر گرفتن ملاحظات لازم از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شد که نتایج آن به قرار زیر است.
جدول 4-26: جدول ماتریس همبستگی رابطه بین سن با نوستالژی برانگیخته

سن
نوستالژی برانگیخته
سن ضریب همبستگی
سطح معنی‌داری
تعداد
1

310
114/0-
045/0
310
نوستالژی برانگیخته ضریب همبستگی
سطح معنی‌داری
تعداد
114/0-
045/0
310
1

310

بر طبق یافتههای جدول فوق همانطور که ملاحظه میگردد نتايج حاصل از ضريب همبستگي اسپیرمن نشان مي‌دهد، بین سن و نوستالژی برانگیخته رابطه معناداری وجود دارد. همچنین با توجه به مقدار ضریب همبستگی(114/0- =r) می‌توان گفت بین سن و نوستالژی برانگیخته رابطه منفی و معنی‌دار با شدتی ضعیف وجود دارد. به عبارت دیگر با افزایش سن، برانگیختگی حس نوستالژیک کاهش می‌یابد. در کل با توجه به یافته‌های آزمون همبستگی که در جدول فوق ارایه شده است می توان فرضیه چهارم این تحقیق که بر وجود رابطه بین سن و نوستالژی برانگیخته دلالت دارد، را تایید نمود.
به منظور بررسی تأثیر سن بر نوستالژی برانگیخته از رگرسيون خطی ساده استفاده شده است. جدول 4-27 بیانگر مشخصکنندههای تحلیل رگرسیونی مذکور است.
جدول 4-27: مشخص‏كننده‌هاي تحليل رگرسيوني تاثیر سن بر نوستالژی برانگیخته
شاخص آماري
مدل رگرسيون
ضريب همبستگي (R)
ضریب تعیین
( Rsqure)
ضریب تعیین تعدیل شده
(Adjusted Rsqure)
دوربین واتسون
(Durbin Watson)
F
سطح معنی‌داري(Sig)
1
105/0
011/0
08/0
453/1
467/3
064/0

با توجه به مقدار آماره دوربین واتسون فرض استقلال خطاها تایید نمی‌شود. یعنی بین خطاها همبستگی وجود دارد. جدول فوق ضریب رگرسیونی تأثیر سن بر نوستالژی برانگیخته را نشان می‌دهد و با توجه به مقدار F و سطح معنیداری، معادله رگرسیون معنادار نیست، یعنی سن نمیتواند نوستالژی برانگیخته را به طور معناداری پیشبینی کند.

فرض صفر: نوستالژی برانگیخته با جنسیت هواداران فوتبال رابطه ندارد. H0: r=0
فرض پژوهشی: نوستالژی برانگیخته با جنسیت هواداران فوتبال رابطه دارد. Ha: r≠0
در مورد رابطه بین جنسیت هواداران و نوستالژی برانگیخته، نتايج حاصل از آزمون خي دو (898/9 =) كه در سطح معناداري (007/0 =Sig) است، گویای این است که بین جنسیت هواداران و نوستالژی برانگیخته آنها رابطه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع علی کریمی، میزان آشنایی، انحراف معیار، همبستگی پیرسون Next Entries منابع و ماخذ مقاله بازنشستگی، سختی استخوان، انرژی شکست، حداکثر مقاومت استخوان