پایان نامه رایگان با موضوع رگرسیون، اقتصادسنجی فضایی، سریهای زمانی، روش شناسی

دانلود پایان نامه ارشد

ﺑﺴﺘﮕﯽفضایی میان مشاهدات وجودخواهدداشت 2-ﻧﺎهمساﻧﯽ ﻓﻀﺎﯾﯽ درروابطی که مامدل سازی می کنیم رخ خواهدداد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻗﺘﺼﺎدﺳﻨﺠﯽ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺎ دو وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮔﺮدد. اﻟﻒ) واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﻴﻦ ﻣﺸﺎهدات دادﻩاﯼ ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ب) ﻧﺎهمسانی ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از رواﺑﻂ ﯾﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮهاﯼ ﻣﺪل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺮ روﯼﺻﻔﺤﻪ ﻣﺨﺘﺼﺎت همراﻩ ﺑﺎ دادۀ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﯼ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻗﺘﺼﺎدﺳﻨﺠﯽ ﻣﺮﺳﻮم، اﯾﻦ دو ﻣﻮﺿﻮع، ﯾﻌﻨﯽ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻓﻀﺎﯾﯽ و ﻧﺎهمساﻧﯽ ﻓﻀﺎﯾﯽ را ﻧﺎدﯾﺪﻩ میﮔﻴﺮد، ﭼﺮا ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻓﺮوض ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ در اﻗﺘﺼﺎدﺳﻨﺠﯽ ﻣﺮﺳﻮم، ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮوض ﮔﺎس- ﻣﺎرﮐﻒﮐﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺨﻤﻴﻦ زﻧﻨﺪﻩ هاﯼ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺮﺑﻌﺎت ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﻧﻘﺾ ﺧﻮاهد ﺷﺪ. در ﻗﻀﻴۀ ﮔﺎس ﻣﺎرﮐﻒ ﻓﺮض ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮهاﯼ ﺗﻮﺿﻴﺤﯽ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮﯾﻬﺎﯼ ﺗﮑﺮارﯼ ﺛﺎﺑﺖاﻧﺪ، وﻟﯽ وﺟﻮد واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻓﻀﺎﯾﯽ در ﻣﻴﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪها اﯾﻦ ﻓﺮض را ﻧﻘﺾ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؛ همچنین ﻧﺎهمسانی ﻓﻀﺎﯾﯽ، ﻓﺮض ﮔﺎس- ﻣﺎرﮐﻒ را ﮐﻪ ﯾﮏ راﺑﻄه ﺧﻄﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻴﻦ ﻣﺸﺎهدات ﻧﻤﻮﻧﻪاﯼ وﺟﻮد دارد ﻧﻘﺾ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮض وﺟﻮد واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﻴﺎن دادﻩ ها ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻴﻦ دادﻩهاﯼ ﻧﻤﻮﻧۀ ﻓﻀﺎﯾﯽ راﺑﻄﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺧﻮاهد ﮐﺮد و ﺿﺮاﺋﺐ، ﺗﺎﺑﻊ ﺧﻄﯽ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﻐﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﻧﺨﻮاهد ﺑﻮد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺷﻴﻮﻩهاﯼ اﻗﺘﺼﺎدﺳﻨﺠﯽ ﻣﺮﺳﻮم، ﮐﺎرﺑﺮد ﻧﺨﻮاهﺪ داﺷﺖ و روش ﻣﻨﺎﺳﺐ، اﻗﺘﺼﺎدﺳﻨﺠﯽ ﻓﻀﺎﯾﯽ و روﺷﻬﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺁن اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻀﻴۀ ﮔﺎس- ﻣﺎرﮐﻒ دادﻩهاﯼ ﻧﻤﻮﻧﻪاﯼ رﮔﺮﺳﻴﻮن، ﺑﻪ ﺻﻮرت راﺑﻄۀ(3-38) ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:

Y = Xβ +ε (38-3)

Y نشان دهنده برداری از n مشاهده ،X یک ماتریس n*k از متغیرهای توضیحی ،β برداری از k پارامتر شامل ضرایب و ε برداری شامل n جمله خطای تصادفی است.فرآیند ایجاد داده ها بگونه ای است که ماتریس X و پارامترهای صحیح β ثابت اند. و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮدارهاﯼ ﻧﻤﻮﻧﻪ Y داراﯼ ﺳﺎﺧﺘﺎر وارﯾﺎﻧﺲ- ﮐﻮوارﯾﺎﻧﺲ همانند ε می باشند.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻀﻴۀ ﮔﺎس- ﻣﺎرﮐﻒ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺸﺎهدات در Y ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاﯼ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ هنگام ﺣﺮﮐﺖ در ﺑﻴﻦ ﻣﺸﺎهدات ﻣﻘﺪار ﺛﺎﺑﺘﯽ را ﻧﺸﺎن ﺧﻮاهد داد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐﻮوارﯾﺎﻧﺲ ﺑﻴﻦ ﻣﺸﺎهدات ﺻﻔﺮ اﺳﺖ . این در حالیست که در دادﻩهاﯼ ﻧﻤﻮﻧﻪاﯼ ﮐﻪ داراﯼ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻓﻀﺎﯾﯽ و ﻧﺎهمساﻧﯽ ﻓﻀﺎﯾﯽ هستند، اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪﻩ وﺟﻮد ﻧﺨﻮاهد داﺷﺖ.
اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل 1988 ﭘﺮوﻓﺴﻮر اﻧﺴﻠﻴﻦ ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﮐﺎﻣﻠﯽ از واﻗﻌﻴﺘﻬﺎﯼ اﻗﺘﺼﺎدﺳﻨﺠﯽ ﻓﻀﺎﯾﯽ در ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﻨﺎم «اﻗﺘﺼﺎدﺳﻨﺠﯽ ﻓﻀﺎﯾﯽ؛ روﺷﻬﺎ و ﻣﺪﻟﻬﺎ» اراﺋﻪ ﻧﻤﻮد. ﺳﭙﺲ در اداﻣﻪ ﮐﺎرهاﯼ اﻧﺴﻠﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻗﺘﺼﺎدﺳﻨﺠﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﺴﻴﺎرﯼ از ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ اﻗﺘﺼﺎد، ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ، ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﻋﻠﻮم ﻣﻨﻄﻘﻪاﯼ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.(عسگری ،اکبری،روش شناسی اقتصادسنجی فضایی)

3-8-1-واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻓﻀﺎﻳﯽ
ﻣﺴﺌﻠﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻓﻀﺎﯾﯽ، ﭘﺪﯾﺪﻩاﯼ اﺳﺖ ﮐﻪ در دادﻩهاﯼ ﻧﻤﻮﻧﻪاﯼ داراﯼ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﮑﺎﻧﯽ روﯼ ﻣﯽ دهد. ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﺸﺎهده هاﯼ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺤﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ i وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،اﯾﻦ ﻣﺸﺎهدﻩ ﺑﻪ ﻣﺸﺎهدات دﯾﮕﺮدرمکانهای i≠j واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻴﻦ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺸﺎهدﻩ رخ دهد بطوریکه i می تواند هر مقداری از i=1,…,n را اختیار کند.
ﭼﺮا ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود دادﻩهاﯼ ﻧﻤﻮﻧﻪاﯼ ﻣﺸﺎهدﻩ ﺷﺪﻩ در ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ از ﻓﻀﺎ به ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺸﺎهدﻩ ﺷﺪﻩ در ﻣﮑﺎﻧﻬﺎﯼ دﯾﮕﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﻣﻮل زﯾﺮ دارﯾﻢ:

Yi=f(yi) i=1,…,n j≠i (39-3)

ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ﭘﺪﯾﺪﻩ ﺑﻴﮑﺎرﯼ درﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ i ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺻﺮﻓﺎً ﻋﻮاﻣﻞ درون همان ﻣﻨﻄﻘﻪ i نیست. ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮﯼ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺠﺎورت اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺳﺖ و همچنین ﺑﻌﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺮ ﭘﺪﯾﺪۀ ﺑﻴﮑﺎرﯼ در ﻣﻨﻄﻘﻪ i دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ،، ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎدﺳﻨﺠﯽ ﻣﺮﺳﻮم اﻣﮑﺎن ﺑﺮﺁورد و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻋﻮاﻣﻞ را ﻧﺨﻮاهد داﺷﺖ.
3-8-2-ﻧﺎهمساﻧﯽ ﻓﻀﺎﻳﯽ
اﺻﻄﻼح ﻧﺎهمساﻧﯽ ﻓﻀﺎﯾﯽ اﺷﺎرﻩ ﺑﻪ اﻧﺤﺮاف در رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻣﺸﺎهدات در ﺳﻄﺢ ﻣﮑﺎﻧﻬﺎﯼ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﯾﯽ ﻓﻀﺎ دارد. . ﻓﺮض ﮐﻨﻴﻢ داراﯼ ﯾﮏ راﺑﻄۀ ﺧﻄﯽ ﺑﺼﻮرت زﯾﺮهستیم:

Yi= Xiβi+εi (40-3)

iﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻣﺸﺎهدات ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ در i=1,…,n ﻧﻘﻄﻪ درفضا ، X ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺑﺮدار (1+k ) از ﻣﺘﻐﻴﺮهاﯼ ﺗﻮﺿﻴﺤﯽ همراه ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎﯼ β ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺁن ، Yiمتغیر وابسته در مشاهده یا مکان i ، εiبیانگر خطای تصادفی در رابطه مذکور است. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ راﺑﻄۀ ﻣﺬﮐﻮر هنگام ﺣﺮﮐﺖ در ﺑﻴﻦ ﻣﺸﺎهدات ﺗﻮزﯾﻊ دادﻩ هاﯼ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﯼ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و وارﯾﺎﻧﺲ ﺛﺎﺑﺘﯽ ﻧﺨﻮاهند ﺑﻮد.

3-8-3-ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﮑﺎن در ﻣﺪﻟﻬﺎﯼ اقتصادﺳﻨﺠﯽ ﻓﻀﺎﻳﯽ
در ﮐﺎرهاﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ، ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺎ دادﻩ هاﯾﯽ روﺑﺮو هﺴﺘﻴﻢ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﻪ هاﯼ ﻣﮑﺎﻧﯽ در ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ. ﭘﻴﺶ از ﻣﻄﺮح ﺷﺪن ﻣﺴﺌﻠﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽ و ﻧﺎهمساﻧﯽ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﻤﻴﺖ و ﻣﻘﺪار ﻋﺪدﯼ ﺟﻨﺒﻪهاﯼ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺖ. ﺑﺮاﯼ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع دو ﻣﻨﺒﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در اﺧﺘﻴﺎر اﺳﺖ. ﯾﮑﯽ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ در ﺻﻔﺤۀ ﻣﺨﺘﺼﺎت ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻃﻮل و ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﯾﯽ ﻧﺸﺎن دادﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻣﯽﺗﻮان ﻓﺎﺻﻠۀ هر ﻧﻘﻄﻪ در ﻓﻀﺎ را ﯾﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ هر ﻣﺸﺎهدﻩ
ﻗﺮ ارﮔﺮﻓﺘﻪ در هر ﻧﻘﻄﻪ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﯾﺎ ﻣﺸﺎهدات ﺛﺎﺑﺖ ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺸﺎهداﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ همﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ازهم دورﺗﺮﻧﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻨﻨﺪﻩ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻓﻀﺎﯾﯽ، ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻌﺒﺎرت دﯾﮕﺮ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻓﻀﺎﯾﯽ و ﺗﺎﺛﻴﺮات ﺁن ﺑﻴﻦ ﻣﺸﺎهدات ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺸﺎهدات، ﮐﺎهش ﯾﺎﺑﺪ دومین منبع اﻃﻼﻋﺎت ﻣﮑﺎﻧﯽ، ﻣﺠﺎورت و همساﯾﮕﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻧﺴﺒﯽ در ﻓﻀﺎﯼ ﯾﮏ واﺣﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﯼ ﻣﺸﺎهدﻩ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ واﺣﺪهاﯼ دﯾﮕﺮﯼ از ﺁن ﻗﺒﻴﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻌﻴﺎر ﻧﺰدﯾﮑﯽ و ﻣﺠﺎورت ﺑﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ از روﯼ ﻧﻘﺸۀ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌۀ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺧﻮاهد ﺑﻮد و ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﯽﺗﻮانﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﮐﺪام ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎهم، همسایه ﯾﺎ ﻣﺠﺎور هستند، ﯾﻌﻨﯽ داراﯼ ﻣﺮزها یی هستند ﮐﻪ ﺑﻪ همﻣﯽ رﺳﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻓﻀﺎﯾﯽ واﺣﺪهاﯾﯽ ﮐﻪ داراﯼ راﺑﻄۀ همسایگی ﯾﺎ ﻣﺠﺎورت هستند ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻬﺎ ﯾﺎ واﺣﺪهاﯾﯽ ﮐﻪ دورﺗﺮ هستند ﺑﺎﯾﺪ درﺟﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮﯼ را ﻧﺸﺎن دهند ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﻣﻨﺒﻊ اﻃﻼﻋﺎت اﯾﺠﺎد ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﮑﺎﻧﯽ، ﻟﺰوﻣﺎً ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ هم اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﻮﻧﺪ. هرﭼﻨﺪ در ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرهاﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ هر دو در ﯾﮏ ﻣﺪل وارد ﺷﺪﻩ اﻧﺪ.

3-9-تعیین موقعیت فضایی
توجه به وجود ارتباط مکانی میان داده ها هنگام طراحی مدل ،که نشان دهنده ناهمسانی فضایی اند بسیار مهم است.یکی از کسانی که در این زمینه به معرفی مدل پرداخت کاستی می باشد.مدل مطرح شده به نام بسط فضایی36است.مدل در رابطه (3-41) نشان داده شده که Y بیانگر بردار n*1 متغیروابسته مربوط به مشاهدات فضایی و X یک ماتریس n*nk شامل اقدام xi نشان دهنده بردارهای k*1 متغیر توضیحی است،همان گونه که در رابطه (47-3) نشان داده شده است.اطلاعات مکانی در ماتریس z بیان شده که دارای عناصر1,…,n zxii= zyi است که مختصات طول و عرض هر مشاهده را همانگونه که در رابطه (3-42) نشان داده شده ، نشان می دهد.(Cosetti,1972)
مدل نشان می دهد که پارامترها بصورت تابعی از مختصات طول و عرض تغییر می کنند.تنهاپارامترهایی که باید تخمین زده شوند پارامترهایی در 0β اند که بصورت xβ و yβ است اینها نشانگر مجموعه ای از 2R پارامترند.

Y=Xβ+ε (41-3)
β=ZJβ0

Y=[■([email protected][email protected]■([email protected]@■([email protected]_n )))] X=[■(x^’&0&… @0&x_2^’&…@■(⋮@0)&⋮&…)■([email protected]⋮@x_n^’ )] β=[■(β[email protected]β[email protected]■([email protected]@■([email protected]β_n )))] ε=[■(ε[email protected]ε[email protected]■([email protected]@■([email protected]ε_n )))] (42-3)

Z=[■(z_(x_1 )⊗I_K&z_(y_1⊗) I_k&[email protected]&⋱&⋱@■([email protected]@.)&⋱&Z_(x_1⊗) I_k ) ■(⋱@⋱@Z_(y_1⊗) I_k )] J=[■(I_k&[email protected]&[email protected]■([email protected]@■([email protected]))&■([email protected]@■([email protected]_k )))] (43-3)
β0=[■(β[email protected]β_y )]

این مدل را می توان با استفاده از حداقل مربعات برای ایجاد برآوردهای 2k پارامتر β_x و β_y تخمین زد.بامشخص شدن این برآوردها ،بقیه برآوردها برای نقاط انفرادی در فضا را می توان با استفاده از معادله
(3-42) استخراج نمود.به این فرآیندبا عنوان فرآیند بسط اشاره می گردد.برای مشاهده این فرآیند ،معادله
(3-42) را در معادله (3-41) جایگزین کنید ، در این صورت خواهیم داشت :

Y=XZJβ0+ε (44-3)

در اینجا واضح است که X ،Z و J اطلاعات موجود مشاهدات داده شده را نشان می دهند وتنها β0 نشان دهنده پارامترهایی در مدل است که باید برآورد گردند.
مدل ناهمسانی فضایی را از طریق ایجاد امکان انحراف در رابطه محاسبه می کند بگونه ای که گروههای مشاهدات مجاور یا همسایه مشخص با مختصات طول و عرض ،مقادیر پارامتر مشابهی می گیرند.هنگامیکه مکان تغیر می یابد رابطه رگرسیون تغییر می کند تا با برازش خطی محلی در میان گروههای مشاهداتی که تقریب نزدیکی برای یکدیگرند تطبیق یابد.
از دیگر روشهای مطرح شده برای برآورد انحراف در طول فضا که در زمینه اقتصاد سنجی دارای کاربرد است روش رگرسیونهای وزنی جغرافیایی (GWR ) است که توسط افرادی بنام کارلتون ،براندسون و فودرینگهام طراحی و معرفی شد.(Brundson ,Fotheringham Charlton (1996) ) در این مدل y نشان دهنده بردار n*1 مشاهدات متغیر وابسته که از n نقطه در فضا بدست آمده باشد و X ماتریس n*k متغیرهای توضیحی و 4 بردار n*1 خطاهای نرمال که دارای واریانس ثابت است.بافرض اینکه Wi نشانگر ماتریس قطری n*n شامل وزنهایی بر مبنای فاصله برای مشاهده i باشد که منعکس کننده فاصله میان مشاهده i وسایر مشاهدات دیگر است ،می توان مدل GWR را بصورت زیر بنویسیم:

Wi=WiXβi+Wiεi (45-3)

اندیس i درβi نشان می دهد که بردار k*1 پارامتر مربوط به مشاهده i است .مدل GWR ،n مورد از چنین بردارهای مربوط به برآوردهای پارامترها را ایجاد می کند که هر یک برای مشاهده است.این برآوردها با استفاده از رابطه زیر ایجاد می گردند:

β ̂_i=(〖X^’ W_i^2 X)〗^(-1) (X^’ W_i^2 y) (46-3)

3-10-وقفه های فضایی
یکی از مفاهیم اساسی مربوط به مجاورت فضایی ،تاخیر (وقفه ) فضایی است .تاخیرهای فضایی شبیه به انتقال به عقب در تحلیل سریهای زمانی است ، بطوریکه Byt=yt-1 بیانگر تاخیر مرتبه اول و Bpyt=yt-p نشانگر تاخیر مرتبه p ام می باشد.برخلاف دامنه زمان ،تاخیر فضایی به مفهوم انتقال در طول فضا می باشد ولی از طریق محدودیتهایی محدود می شوند و این محدودیتها هنگامی ایجاد می شوند که شخص سعی می کند شباهتهای میان دامنه های زمان و فضا ایجاد کند.
در مطالعاتی که داده ها ،دارای بعد مکانی می باشند ،مفهوم تاخیر فضایی ،به معنی مشاهداتی است که یک یاچند واحد فاصله دورتر از یک مکان مشخص می باشند ،ﮐﻪ واﺣﺪهاﯼ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در دو ﯾﺎ ﭼﻬﺎر ﺟﻬﺖ اﻧﺪازﻩﮔﻴﺮﯼ ﺷﻮﻧﺪ. در ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻬﺎﯼ ﮐﺎرﺑﺮدﯼ. ﻣﺸﺎهدات اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﯾﺎ رﺷﺘﻪ ﻣﻨﻈﻢ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ، زﯾﺮا ﺑﻄﻮر ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ در ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﺪﻩاﻧﺪ، ﻣﻔﻬﻮم ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻓﻀﺎﯾﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ همساﯾﮕﺎن، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺧﺎص اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻋﻤﻞ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺮاﯼ اﯾﺠﺎد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﯽ ﻣﺸﺎهدات همساﯾﻪ عمل می کند.اﻧﺪﯾﺸﻪ وﻗﻔﻪ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﻣﺪﻟﺴﺎزﯼ اﻗﺘﺼﺎدﺳﻨﺠﯽ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﺎرﺑﺮد دارد؟ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻓﺮﺁﯾﻨﺪﯼ ﻣﻮاﺟﻪ هستیم ﮐﻪ در ﺁن اﺛﺮات ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﻓﻀﺎﯾﯽ در ﻃﻮل زﻣﺎن ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. در ﻃﻮل زﻣﺎن، اﺛﺮات اوﻟﻴﻪ ﺑﺮ همساﯾﮕﺎن، ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮﯼ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدهﺪ. ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﺑﻄﻮر ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاﯼ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻴﺮوﻧﯽ از همسایه ﺑ

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع Yit=Φ_i، گیریم:، Yit-1+αi+βiXit+γit+uit، i=1,...,n Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع ضریب همبستگی، اقتصاد سنجی فضایی، رگرسیون، آماره موران