پایان نامه رایگان با موضوع روش حداقل مربعات، تحلیل عاملی، معادلات ساختاری

دانلود پایان نامه ارشد

داده‎هایی که با به کارگیری شیوه‎ها و ابزارهای گردآوری در نمونه (و یا جامعه) آماری فراهم آمده‎اند، خلاصه، کدبندی، دسته‎بندی و در نهایت پردازش می‎شوند تا امکان انواع تحلیل‎ها و برقراری ارتباط‎ها بین این داده‎ها به منظور آزمون فرضیه‎ها فراهم آید. در این فرآیند، داده‎ها پالایش و با تکنیک‎های گوناگون آماری، از آنها اطلاعات استنتاج و تعمیم داده می‎شوند (خاکی، 1390: 241).

1-7-3 مدل معادلات ساختاری145
یک مدل معادله ساختاری کامل، از دو مؤلفه تشکیل شده است: الف) یک مدل ساختاری که ساختار علّی خاصی را بین متغیرهای مکنون146 مفروض می‎دارد، ب) یک مدل اندازه‎گیری که رابطه‎هایی را بین متغیرهای مکنون و متغیرهای نشان‎گر (اندازه‎گیری شده) تعریف می‎کند. هنگامی که داده‎های به دست آمده از نمونه مورد بررسی به صورت ماتریس همبستگی درآمد، باید برازش آن را برای جامعه‎ای که نمونه از آن استخراج شده، فراهم آورد. متغیرهای مکنون در مدل معادلات ساختاری به دو صورت برون‎زا و درون‎زا تقسیم می‎شوند. متغیرهای برون‎زا متغیرهایی هستند که علت تغییرات آنها در مدل منظور نشده و خارج از مدل است. متغیرهای درون‎زا متغیرهایی هستند که تغییرات آنها توسط متغیرهای موجود در مدل پیش‎بینی شده است (خاکی، 1390: 265). شیوه‎های متفاوتی برای قضاوت درباره برازش کل مدل وجود دارد. یک پژوهشگر باید از معیارهای مختلف برای قضاوت در مورد برازش مدل استفاده کند؛ زیرا، شاخص واحدی وجود ندارد که به طور قطعی برای آزمون مدل مورد قضاوت و ارزیابی قرار گیرد (کلانتری، 1388).

2-7-3 روش حداقل مربعات جزئی (PLS)
روش تخمين PLS ضرايب را به گونه‌ای تعيين می‌کند كه مدل حاصله، بيشترين قدرت تفسير و توضيح را دارا باشد؛ بدين معنا كه مدل بتواند با بالاترين دقت و صحت، متغير وابسته نهايي، را پيش بيني نمايد. روش حداقل مربعات جزئي که در بحث الگوسازي رگرسيوني آن ‌را با PLS نيز معرفي می‌کنند، يکي از روش‌های آماري چند متغيره محسوب می‌شود که به وسیله آن می‌توان عليرغم برخي محدودیت‌ها مانند: نامعلوم بودن توزيع متغير پاسخ، وجود تعداد مشاهدات کم و يا وجود خود همبستگی جدي بين متغيرهاي توضيحي؛ يک يا چند متغير پاسخ را به طور هم زمان در قبال چندين متغير توضيحي الگوسازي نمود. روش حداقل مربعات جزئی همانند همه روشهای مدلیابی معادلات ساختاری، شامل یک جزء ساختاری است که روابط بین متغیرهای پنهان و یک جزء اندازهگیری را که بیانگر چگونگی ارتباط متغیرهای پنهان و مؤلفههای آن است را منعکس میکند. این روش، جزء سومی دارد که عبارت است از روابط وزنی برای برآوردهای عاملی متغیرهای پنهان به کار میروند. در واقع ایده اصلی روش PLS این است که اول رابط وزنی که مؤلفههای یک متغیر پنهان با به کار گیری روابط وزنی و بر اساس میانگین موزون مؤلفههای آن محاسبه کرده و نهایتا این بارهای عاملی را برای برآورد پارامترهایی برای روابط ساختاری در مجموعهای از معادلات رگرسیون به کار گیرد.
روش تخمین PLS ضرایب را به گونهای تعیین میکند که مدل حاصله، بیشترین قدرت تفسیر و توضیح را دارا باشد؛ بدین معنا که مدل بتواند با بالاترین دقت و صحت، متغیر وابسته نهایی را پیشبینی نماید. به علاوه، روش PLS تمامی روابط موجود در مدل یعنی تأثیر متقابل مابین هر یک از متغیرهای پنهان و همچنین وزن تمامی شاخصهای قابل اندازهگیری مربوط به هر یک از متغیرهای پنهان (ضرایب بیرون از مدل اندازهگیری) را تخمین میزند. PLS یک روش آماری است که به منظور تجزیه و تحلیل متغیرهای پنهان مدلهای ساختاری به کار میرود. برخلاف روشهایی همچون لیزرل، هدف PLS به دست آوردن متغیرهای پنهان برای پیشبینی اهداف مورد نظر با استفاده از شاخصهای قابل اندازهگیری است.

8-3 خلاصه فصل سوم
بشر در هر دوره تاریخی به آگاهی از روش و ابزار کسب معلومات و به عبارتی روش‎های تحقیق نیاز داشته و دارد. بنابراین لازم است پژوهشگران، اساتید، دانشجویان و اساساً هرکسی که می‎خواهد بداند و مجهولی را کشف نماید و یا بر دامنه معلومات بشر بیفزاید، از روش‎های تحقیق آگاهی یافته، فنون کشف واقعیت‎ها و شناخت حقایق را فراگیرد (حافظ نیا، 1382). این فصل با روش‎شناسی پژوهش در ارتباط بود و تمامی جنبه‎های طرح پژوهش را در بر داشت؛ به طوری که، پس از تبیین روش پژوهش و روش جمع‎آوری داده‎ها، آزمونهای آماری مورد استفاده در تجزیه و تحلیل این دادهها تشریح شدند.

فصل چهارم: تجـزیـه و تحلیـل یـافتههـای آمـاری پـژوهـش

1-4 مقدمه
در اين فصل با توجه به داده‌هاي گردآوري شده، به بررسي سؤالات تحقيق پرداخته و دستيابي به اهداف تحقيق پرداخته شده است. هدف از اين فصل، تجزيه و تحليل داده هاي به دست آمده و انجام آزمون فرضيات در چارچوب فرايند و روش تحقيق تدوين شده در فصل سوم است. از اين رو، ابتدا براي شناخت بيشتر نمونه هاي آماري، ويژگيهاي جمعيت شناختي آنها با استفاده از جداول در قالب سن ، ميزان تحصيلات ، وضعیت تاهل، و.. تشريح مي شود، سپس توزيع میانگین و انحراف استاندارد و.. شاخصهاي مربوط به متغیرهای مورد مطالعه مورد بررسی واقع می‌گردد. در بخش استنباطی نيز جهت داده پردازي از روش حداقل مربعات جزئی به کمک نرم افزارSmart PLS به بررسی مدل و از آزمون تی تک نمونه ای به برسی آزمون فرضیه‌های اصلی تحقیق با استفاده از نرم افزار SPSS19 پرداخته شده است. اجراي اين تکنيک نرم افزار هاي خاص خود را دارد که در اين بين PLS Graph و Smart PLS بيشتر مورد استفاده هستند. با توجه به دسترسي محقق به نسخه Smart PLS 3 ازاين نرم افزار براي تدوين مدل معادله ساختاري استفاده شده است SPLS نرم افزاري است که توسط دانشگاه هامبورگ در سال 2005 جهت انجام تحلیل عاملی تاییدی و معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزيي طراحي شده است.

2-4 بررسي توصیفی ویژگی‌های جمعیتشناختی
آماره‌هاي توصيفي به مجموعه‌اي از معيار‌هايي گفته مي‌شود كه مي‌توانند مشخصات كلي از اطلاعات جمع‌آوري شده را براي پژوهشگر ارائه ‌دهند. توجه داشته باشيد از آماره‌هاي توصيفي نمي‌توان نتايج را به حالات كلي تعميم داد بلكه فقط براي ارائه‌ي يك ديد كلي از تحقيق از اين معيارها استفاده مي‌شود. در پژوهش حاضر با ارائه جداول و نمودارهاي مربوطه به بررسي توصيفي مشاهدات پرداخته شده است.

جدول 1-4: نتایج توصیفی ویژگی‌های جمعیتشناختی (اندازه نمونه=351)

فراوانی
درصد
جنسیت
مرد
322
91.8

زن
29
8.2
سن
30_40
245
69.7

40_50
99
28.3

50
7
2.0
وضعیت تاهل
متاهل
340
96.9

مجرد
11
3.1
تحصیلات
زیر دیپلم
11
3.1

دیپلم
121
34.3

فوق دیپلم
50
14.1

لیسانس
135
38.4

فوق لیسانس و بالاتر
35
10.1
درآمد ماهیانه خانواده
کم
159
45.3

متوسط
129
36.8

خوب
48
13.7

خیلی خوب
15
4.2
تعداد اعضای خانواده
یک نفر
43
12.3

دو نفر
25
7.1

سه نفر
201
57.1

بیشتر از 3 نفر
82
23.5
تعداد دفعات سفر به ایران
یک بار
229
65.1

دوبار
82
23.4

سه بار
32
9.1

بیشتر از 3 بار
8
2.4
شغل
کارمند بخش خصوصی
208
59.2

کارمند دولت
107
30.4

خود اشتغال
37
10.4
قصد سفر مجدد به ایران
بلی
199
56.6

خیر
152
43.4
مجموع
351
100

نمودار 1-4: نمودار میله‌ای (برحسب درصد) جنسیت پاسخ دهندگان

مطابق جدول و نمودار فوق 8/91% از نمونه آماري اين تحقيق را مردان و 2/8% الباقي نیز شامل زنان بوده است. بنابراین اکثریت اعضای نمونه را مردان تشکیل داده اند.

نمودار 2-4: نمودار میله‌ای (برحسب درصد) جنسیت پاسخ دهندگان
مطابق جدول و نمودار فوق 9/96% از نمونه آماري اين تحقيق را متاهلین و 1/3% الباقي نیز شامل مجردین بوده است.

نمودار 3-4: نمودار میله‌ای (برحسب درصد) سن پاسخ دهندگان

از نظر سنی بیشترین درصد مشارکت (7/69%) را رده سنی بین 30 تا 40 سال داشته اند. دومین رده سنی با بیشترین فراوانی را گروه سنی 40 تا 50 سال تشکیل داده اند که سهم این گروه 3/28% بوده است، 2% اعضای نمونه را بالای 50 سال تشکیل داده اند.

نمودار4-4: نمودار میله‌ای (برحسب درصد) تحصیلات پاسخ دهندگان

به لحاظ تحصیلات 1/10% دارای تحصیلات فوق لیسانس و بالاتر بوده اند و 4/38% اعضای نمونه را با تحصیلات لیسانس تشکیل داده اند که بلاترین درصد و فراوانی را در بین رده‌های تحصیلی داشته اند. 1/14% فوق دیپلم، 3/34% دیپلم و 1/3% زیر دیپلم سواد داشته اند.

نمودار5-4: نمودار میله‌ای (برحسب درصد) درآمد ماهیانه خانواده
به لحاظ درآمد، 8/36% درآمدی متوسط داشته اند، 3/45% درآمد کمی داشته اند، 7/13% افراد درامد خوب داشته اند و 2/4% نیز درآمدی خیلی خوب داشته اند.

نمودار 6-4: نمودار میله‌ای (برحسب درصد) تعداد اعضای خانواده

به لحاظ تعداد اعضای خانواده، 1/57% افراد دارای خانواده 3 عضوی بوده اند، 5/23% بالای سه نفر اعضای خانواده داشته اند، 3/12% یک نفر و 1/7% دو نفری بوده اند.

نمودار 7-4: نمودار میله‌ای (برحسب درصد) تعداد دفعات سفر به ایران

به لحاظ تعداد دفعات سفر به ایران، 1/65% افراد، برای اولین بار به ایران سفر کرده اند، 4/23% برای دومین بار، 1/9% برای سومین بار و 4/2% بیش از سه بار به ایران سفر داشته اند.

نمودار 8-4: نمودار میله‌ای (برحسب درصد) شغل پاسخ دهندگان
به لحاظ شغل، 2/59% افراد در بخش خصوصی مشغول به کار بوده اند، 4/30% در بخش دولتی و 4/10% خود اشتغال بوده اند.

نمودار 9-4: نمودار میله‌ای (برحسب درصد) قصد سفر مجدد به ایران

6/56% افراد به گزینه قصد سفر مجدد به ایران رای مثبت و 4/43% رای منفی داده اند.

3-4 تحلیل استنباطی یافته‌ها
در این تحقیق به دلیل چند سطحی بودن مدل، تعدد متغیرهای مستقل، وجود هم خطی چندگانه بین متغیرها و ناتوانی نرم افزارهای چون لیزرل، آموس، EQS و.. برای تایید مدل از روش حداقل مربعات جزیی147(PLS) با استفاده از نرم افزار SMARTPLS استفاده شده است.
روش تخمين PLS ضرايب را به گونه‌ای تعيين می‌کند كه مدل حاصله، بيشترين قدرت تفسير و توضيح را دارا باشد؛ بدين معنا كه مدل بتواند با بالاترين دقت و صحت، متغير وابسته نهايي، را پيش بيني نمايد. روش حداقل مربعات جزئي که در بحث الگوسازي رگرسيوني آن ‌را با PLS نيز معرفي می‌کنند، يکي از روش‌های آماري چند متغيره محسوب می‌شود که به وسیله آن می‌توان عليرغم برخي محدودیت‌ها مانند: نامعلوم بودن توزيع متغير پاسخ، وجود تعداد مشاهدات کم و يا وجود خود همبستگی جدي بين متغيرهاي توضيحي؛ يک يا چند متغير پاسخ را به طور همزمان در قبال چندين متغير توضيحي الگوسازي نمود.

1-3-4 نتایج تحلیل عاملی تاییدی (اعتبارسنجی مدل‌های اندازه‌گیری)
قبل از وارد شدن به مرحله آزمون فرضیات و مدل مفهومی تحقیق،‌ اطمينان يافتن از صحت مدلهای اندازهگیری متغیرهای برونزا و درونزا ضروري ميباشد. این کار از طریق تحلیل عاملی مرتبه اول و دوم صورت گرفته است. تحلیل عاملی تأییدی یکی از قدیمیترین روشهای آماری است که برای بررسی ارتباط بین متغیرهای مکنون (متغیرهای اصلی) و متغیرهای مشاهده شده (گویه‌های پرسشنامه ) به کار برده میشود و بیانگر مدل اندازهگیری است (برن،1994). این تکنیک که به برآورد پارامترها و آزمون فرضیهها با توجه به تعداد عاملهای زیربنایی میان نشانگرها میپردازد، مبتنی بر یک شالوده تجربی و نظری قوی است و مشخص میکند که کدام متغیرها با کدام عامل(ابعاد آن عامل) و همچنین کدام عامل با کدامیک از عاملها همبسته است. معارهای اعتبارسنجی مدل اندازه‌گیری در جدول 2-4 به طور خلاصه آورده می‌شود.

جدول 2-4: معیارهای اعتبارسنجی مدل‌های اندازه‌گیری
نوع اعتبار
شاخص
تفسیر شاخص
منبع
سازگاری درونی148
آلفا کورونباخ149(CA)
این شاخص میزان بارگیری همزمان متغیرهای مکنون یا سازه را در زمان افزایش یک متغیر آشکار اندازه‌گیری می‌کند. مقدار

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع کره جنوبی، روش نمونهگیری، تحلیل داده Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع محدودیت ها، همبستگی پیرسون، سطح معنادار