پایان نامه رایگان با موضوع روزنامه‌نگاری، علم و فناوری، بهداشت روان، جامعه علمی

دانلود پایان نامه ارشد

قه ای
تعداد
1
0
0
10
11

درصد
9.1%
0.0%
0.0%
90.9%
100.0%

0.7%
0.0%
0.0%
3.2%
1.7%

جهانی
تعداد
115
45
127
181
468

درصد
24.6%
9.6%
27.1%
38.7%
100.0%

82.7%
76.3%
94.8%
57.8%
72.6%

جمع
تعداد
139
59
134
313
645

درصد
21.6%
9.1%
20.8%
48.5%
100.0%

100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
x^2=76.613 df= 6 sig .0.000
با استفاده از داده‌های جدول شماره (4-34) می‌توان فهمید که میزان آماره خی دو برابر76.613 و درجه آزادی برابر6 است. چون میزان معنی‌داری کمتر از 0.01 است می‌توان با 99 درصد اطمینان، اظهار کرد که بین “حوزه تاثیر” و روزنامه‌های مورد بررسی رابطه معناداری وجود دارد.
بیشترین حوزه تاثیر، مربوط به گزینه “جهانی” است که در میان مطالب روزنامه خراسان بیش از همه به آن پرداخته شده است. نزدیک 95 درصد مطالب ، در این روزنامه حوزه تاثیر جهانی دارند.
کمترین حوزه تاثیر مربوط به گزینه “منطقه‌ای” است که در روزنامه خراسان بیش از همه به آن پرداخته شده است. روزنامه‌های جام‌جم و آفرینش، مطلبی با این حوزه تاثیر در بازه زمانی مورد مطالعه منتشر نکرده‌اند.

جدول شماره (4-35) : توزیع فروانی و درصد استفاده از آمار در مطالب در صفحه علم و فناوری به تفکیک روزنامه‌های مورد بررسی

استفاده از آمار
نام روزنامه های مورد مورد بررسی

جمع

کیهان
جام جم
آفرینش
خراسان

بله با توضیح
تعداد
11
24
11
25
71

درصد
15.5%
33.8%
15.5%
35.2%
100.0%

7.9%
40.7%
8.2%
8.0%
11.0%

بله بدون توضیح
تعداد
5
2
11
9
27

درصد
18.5%
7.4%
40.7%
33.3%
100.0%

3.6%
3.4%
8.2%
2.9%
4.2%

خیر
تعداد
123
33
112
279
547

درصد
22.5%
6.0%
20.5%
51.0%
100.0%

88.5%
55.9%
83.6%
89.1%
84.8%

جمع
تعداد
139
59
134
313
645

درصد
21.6%
9.1%
20.8%
48.5%
100.0%

100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
x^2=65.349 df= 6 sig .0.000
داده‌های جدول شماره (4-35) نشان می‌دهند که بین روزنامه‌های مورد بررسی با 99 درصد اطمینان از نظر “استفاده از آمار” تفاوت معناداری وجود دارد؛ زیرا x^2 این جدول برابر 65.349 و درجه آزادی آن برابر 6 است. با توجه به جدول می‌توان گفت که در بیشتر مطالب این روزنامه‌ها از آمار استفاده نشده است که سهم روزنامه خراسان در این میان بیش از سایرین است. “پرداختن به آمار بدون ارائه توضیح در مورد آن”، کمترین میزان را به خود اختصاص داده است که در روزنامه آفرینش بیشتر ازهمه روزنامه‌هاست. در 89 درصد مطالب روزنامه آفرینش از آمار استفاده نشده است.
استفاده از آمار همراه با توضیح در روزنامه جام‌جم، بیشتر از روزنامه‌های دیگر به چشم می‌خورد و در 40 درصد مطالب آن از آمار همراه با توضیح استفاده شده است.

جدول شماره (4-36) : توزیع فروانی و درصد استفاده ازواژه‌های تخصصی به تفکیک روزنامه های مورد بررسی

استفاده از واژه های تخصصی
نام روزنامه های مورد مورد بررسی

جمع

کیهان
جام جم
آفرینش
خراسان

بله با توضیح
تعداد
53
44
57
79
233

درصد
22.7%
18.9%
24.5%
33.9%
100.0%

38.1%
74.6%
42.5%
25.2%
36.1%

بله بدون توضیح
تعداد
45
3
42
36
126

درصد
35.7%
2.4%
33.3%
28.6%
100.0%

32.4%
5.1%
31.3%
11.5%
19.5%

خیر
تعداد
41
12
35
198
286

درصد
14.3%
4.2%
12.2%
69.2%
100.0%

29.5%
20.3%
26.1%
63.3%
44.3%

جمع
تعداد
139
59
134
313
645

درصد
21.6%
9.1%
20.8%
48.5%
100.0%

100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
x^2=123.905 df= 6 sig .0.000
مطابق داده‌های جدول شماره (4-36) میزان آماره خی دو برابر123.905 و درجه آزادی برابر6 است. چون میزان معنی‌داری کمتر از 0.01 است می‌توان با 99 درصد اطمینان، اظهار کرد که بین “استفاده از واژه‌های تخصصی” و روزنامه‌های مورد بررسی رابطه معناداری وجود دارد.
با توجه به جدول می‌توان گفت که در بیشتر مطالب این روزنامه‌ها از واژه‌های تخصصی استفاده نشده است که سهم روزنامه خراسان در این میان بیش از سایرین است. در63 درصد مطالب روزنامه خراسان از واژه‌های تخصصی استفاده نشده است. “استفاده از واژه‌های تخصصی بدون ارائه توضیح در مورد آن”، کمترین میزان را به خود اختصاص داده است که در روزنامه کیهان بیشتر ازهمه روزنامه‌ها است. در 32 درصد مطالب روزنامه کیهان از واژه‌های تخصصی استفاده شده ولی در مورد آن توضیح داده نشده است. استفاده از واژه‌های تخصصی به همراه توضیح آن در روزنامه جام‌جم، بیشتر از سایر روزنامه‌هاست. در 74 درصد مطالب این روزنامه از واژه‌های تخصصی به همراه توضیح آنها استفاده شده است.
جدول شماره (4-37) : توزیع فروانی و درصد پرداختن به سیایت علمی به تفکیک روزنامه های مورد بررسی

پرداختن به سیاست علمی
نام روزنامه های مورد مورد بررسی

جمع

کیهان
جام جم
آفرینش
خراسان

بله
تعداد
0
1
0
2
3

درصد
0.0%
33.3%
0.0%
66.7%
100.0%

0.0%
1.7%
0.0%
0.6%
0.5%

خیر
تعداد
139
58
134
311
642

درصد
21.7%
9.0%
20.9%
48.4%
100.0%

100.0%
98.3%
100.0%
99.4%
99.5%

جمع
تعداد
139
59
134
313
645

درصد
21.6%
9.1%
20.8%
48.5%
100.0%

100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
x^2=3.408a df= 3 sig .333
در این جدول به علت خالی بودن 50 درصد خانه‌ها، رابطه معنی‌داری مشاهده نمی‌شود، لذا از توصیف جدول معذوریم.
جدول شماره (4-38) : توزیع فروانی و درصد پرداختن به مناقشات علمی در مطالب در صفحه علم و فناوری به تفکیک روزنامه‌های مورد بررسی

پرداختن به مناقشات علمی
نام روزنامه های مورد مورد بررسی

جمع

کیهان
جام جم
آفرینش
خراسان

بله
تعداد
2
2
0
5
9

درصد
22.2%
22.2%
0.0%
55.6%
100.0%

1.4%
3.4%
0.0%
1.6%
1.4%

خیر
تعداد
137
57
134
308
636

درصد
21.5%
9.0%
21.1%
48.4%
100.0%

98.6%
96.6%
100.0%
98.4%
98.6%

جمع
تعداد
139
59
134
313
645

درصد
21.6%
9.1%
20.8%
48.5%
100.0%

100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
x^2=3.697a df= 3 sig . .296
در این جدول به علت خالی بودن 50 درصد خانه‌ها، رابطه معنی‌داری مشاهده نمی‌شود، لذا از توصیف جدول معذوریم.

جدول شماره (4-37) : توزیع فروانی و درصد ساده‌نویسی در مطالب در صفحه علم و فناوری به تفکیک روزنامه‌های مورد بررسی

ساده نویسی
نام روزنامه های مورد مورد بررسی

جمع

کیهان
جام جم
آفرینش
خراسان

بله
تعداد
126
57
103
297
583

درصد
21.6%
9.8%
17.7%
50.9%
100.0%

90.6%
96.6%
76.9%
94.9%
90.4%

خیر
تعداد
13
2
31
16
62

درصد
21.0%
3.2%
50.0%
25.8%
100.0%

9.4%
3.4%
23.1%
5.1%
9.6%

جمع
تعداد
139
59
134
313
645

درصد
21.6%
9.1%
20.8%
48.5%
100.0%

100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
x^2=38.137 df= 3 sig .0.000
همانطور که از داده‌های جدول شماره (4-37) بر می‌آید میزان آماره خی‌دو برابر 38.137و درجه آزادی برابر 3 است. بر اساس مقدار significant می‌توان با 99 درصد اطمینان، اظهار کرد که بین ساده‌نویسی و روزنامه‌های مورد بررسی رابطه معناداری وجود دارد.
بر اساس این جدول بیشترین مطالب در این صفحه در روزنامه‌های مورد بررسی، ساده‌نویسی شده‌اند که این میزان در روزنامه جام‌جم بیشتز از روزنامه‌های دیگراست. بیش از 96 درصد مطالب روزنامه جام‌جم ساده‌نویسی شده‌اند.
همچنین انتشار مطالبی که ساده‌نویسی نشده‌اند در روزنامه آفرینش، بیشتر از روزنامه‌های دیگر است. 23 درصد مطالب روزنامه‌ آفرینش ساده‌نویسی نشده‌اند.

جدول شماره (4-38) : توزیع فروانی و درصد موضوع مطالب به تفکیک روزنامه‌های مورد بررسی

موضوع
نام روزنامه های مورد مورد بررسی

جمع

کیهان
جام جم
آفرینش
خراسان

پزشکی(بهداشت؛ بهداشت روان)

تعداد
85
6
80
19
190

درصد
44.7%
3.2%
42.1%
10.0%
100.0%

62.0%
10.5%
59.7%
6.2%
30.0%

آی‌تی(کامپیوتر؛ موبایل؛ بازی رایانه‌ای)
تعداد
1
2
1
158
162

درصد
0.6%
1.2%
0.6%
97.5%
100.0%

0.7%
3.5%
0.7%
51.6%
25.6%

اختراعات ( نوآوری‌ها)

تعداد
11
9
8
79
107

درصد
10.3%
8.4%
7.5%
73.8%
100.0%

8.0%
15.8%
6.0%
25.8%
16.9%

نجوم ( فضا)
تعداد
16
10
1
18
45

درصد
35.6%
22.2%
2.2%
40.0%
100.0%

11.7%
17.5%
0.7%
5.9%
7.1%

زیست‌شناسی(گیاهان، جانوران، بیوتکنولوژی)
تعداد
0
3
0
5
8

درصد
0.0%
37.5%
0.0%
62.5%
100.0%

0.0%
5.3%
0.0%
1.6%
1.3%

تغذیه
تعداد
6
18
4
6
34

درصد
17.6%
52.9%
11.8%
17.6%
100.0%

4.4%
31.6%
3.0%
2.0%
5.4%

زمین شناسی (ژئو فیزیک)
تعداد
12
0
37
0
49

درصد
24.5%
0.0%
75.5%
0.0%
100.0%

8.8%
0.0%
27.6%
0.0%
7.7%
محیط‌زیست ( آلودگی)
+ نانوفناوری + جشنواره‌ها+ دانشگاه + سایر

تعداد
10
9
3
28
50

درصد
23.1%
46.2%
7.7%
23.1%
100.0%

2.2%
10.5%
0.7%
1.0%
2.1%

جمع
تعداد
141
57
134
313
645

درصد
21.6%
9%
21.1%
48.3%
100.0%

100%
100%
100%
100%
100%
x^2=573.099 df= 21 sig .0.000
بر اساس جدول شماره (4-38) میزان آماره خی‌دو برابر 573.099و درجه آزادی آن برابر 21 است. چون میزان معناداری کمتر از 0.01 است با 99 درصد اطمینان می‌توان گفت که بین موضوع مطلب و روزنامه مورد بررسی رابطه معناداری وجود دارد.
لازم به توضیح است که به علت خالی بودن خانه‌ها، گزینه‌های محیط زیست، نانوفناوری، جشنواره‌ها، دانشگاه و سایر ادغام شدند.
در میان روزنامه‌های مورد بررسی بیش از همه، به موضوعات پزشکی(بهداشت و بهداشت روان) و در روزنامه کیهان پرداخته شده است.همچنین در حضور ادغام صورت گرفته، کمترین موضوع مطلب، زمین‌شناسی(ژئوفیزیک) است که در روزنامه جام‌جم بیش از سایر روزنامه‌ها و در روزنامه آفرینش کمتر از سایر روزنامه‌ها به آن پرداخته شده است.
2-4 بخش دوم: یافته‌های مصاحبه عمقی
بخش دوم تحقیق به مصاحبه با روزنامه‌نگاران علم و متخصصان این حوزه اختصاص دارد. هدف از این بخش، یافتن چالش‌ها و موانع توسعه روزنامه‌نگاری علم در ایران است که محقق سعی کرده است با استفاده از مصاحبه عمقی به آنها دست یابد.
در این بخش به داده‌های حاصل از مصاحبه‌های عمقی و تجزیه و تحلیل مقوله‌های ذکر شده در آنها می‌پردازیم.

1-2-4 تعریف روزنامه‌نگار علم
مصاحبه‌شوندگان، در تعریف روزنامه‌نگار علم، بیش از هرچیز بر نقش میانجی‌گری، و واسطه بودن روزنامه‌نگار علم تاکید داشته‌اند؛ میانجیِ پرسشگر میان جامعه علمی و مردم، سیاستگذاران علم و مردم و نیز سیاست‌گذاران و جامعه علمی.
(یه واسط بین مردم و دانشمندا، و دانشمندا و مردم. بین مردم و مسئولا و مسئولا و مردم، این واسط هم نقش مفسر رو داره، هم نقش ذهن پرسشگر مردمی رو داره)(محمد جواد، سردبیر)
روزنامه‌نگاری که پیش از هرچیز، روزنامه‌نگار است و رسالت‌های روزنامه‌نگاری در مورد او صدق میکند، برای افزایش آگاهی‌های علمی مردم تلاش می‌کند، و در مسیر توسعه علمی کشور گام بر می‌دارد و در این مسیر یکی از بازوهای قدرتمند ترویج علم در جامعه است.
(روزنامه‌نگار علم هم خوب پیش از هرچیز روزنامه‌نگاره، و مثل بقیه روزنامه‌نگار ها برای جامعه دموکراتیک تر داره کار می کنه.. هدفش اینجا شاید افزایش آگاهی مردمه، جوری که نگاه علمی رو بشناسن و از زاویه دید

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع علم و فناوری، روابط عمومی Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع روزنامه‌نگاری، علوم انسانی، ایفای نقش، زبان فارسی