پایان نامه رایگان با موضوع رضایت مشتری، ارزش ویژه برند، ارزش ویژه

دانلود پایان نامه ارشد

استفاده از بارهای عاملی15 حاصل از این روابط در مدلهای ساختاری، روایی مدلها مورد سنجش قرار می گیرد. به منظور تحلیل ساختار درونی پرسشنامه، از ابزار تحلیل عاملی تاییدی16 استفاده می شود. در نمودارهای زیر نتایج تحلیل عاملی متغیرهای درونزا و برونزای تحقیق به همراه جدول شاخصهای برازش مدلها آورده شده است که در مجموع روایی پرسشنامه و معادلات اندازه گیری تحقیق را مورد بررسی قرار می دهند.

4-6-2- تحلیل عاملی تاییدی متغیرهای برونزا
در نمودار زیر متغیرهای برونزای تحقیق در حالت ضرایب استاندارد نشان داده شده و بر اساس بارهای عاملی روایی همگرای آن بررسی می گردد. آنچه از معادلات اندازه گیری در این نمودار نتیجه گرفته می شود این است که کلیه بارهای عاملی مقادیر بالای 0.4 را اختیار کرده و سوالات در حد زیادی می توانند متغیرهای برونزای تحقیق را مورد سنجش قرار دهند.

نمودار 4-13-مدل اندازه گیری متغیرهای برونزای تحقیق در حالت بار عاملی

در نمودار زیر متغیرهای برونزای تحقیق در حالت ضرایب معناداری به وسیله آماره تی نشان داده شده است. نتایج آماره تی برای تک تک معادلات اندازه گیری نشان می دهد که ارتباط گویه ها با متغیرهای مکنون ارتباطی معنادار است.

نمودار4-14-مدل اندازه گیری متغیرهای برونزای تحقیق در حالت ضرایب معناداری

شاخصهای برازش برای مدل اندازه گیری متغیرهای برونزا
شاخصهای برازش مدل تحلیل عاملی متغیرهای برونزای تحقیق که در جدول زیر آمده، نشان می دهد که مدل با داده های جمع آوری شده از نمونه های آماری تحقیق، برازش خوبی دارد. یعنی گویه های مورد استفاده برای سنجش متغیرهای برونزای تحقیق به درستی به کار گرفته شده اند.

جدول4-15- شاخصهای برازش متغیرهای برونزای تحقیق
شاخص
AGFI
GFI
CFI
NNFI
NFI
2/dfχ
RMSEA
مقدار به دست آمده
0.85
0.90
0.98
0.97
0.98
2.249
0.065
مقدار مجاز
0.8
0.9
0.9
0.9
0.9
3
0.08

تحلیل عاملی تاییدی متغیر مرتبه دوم ارزش ویژه برند
در نمودار زیر متغیر مرتبه دوم ارزش ویژه برند در حالت ضرایب استاندارد نشان داده شده و بر اساس بارهای عاملی روایی همگرای آن بررسی می گردد. آنچه از معادلات اندازه گیری در این نمودار نتیجه گرفته می شود این است که کلیه بارهای عاملی مقادیر بالای 0.4 را اختیار کرده و سوالات در حد زیادی می توانند متغیر مکنون ارزش ویژه برند را مورد سنجش قرار دهند.

نمودار 4- 15-مدل اندازه گیری متغیر ارزش ویژه برند در حالت بار عاملی

در نمودار زیر متغیر ارزش ویژه برند در حالت ضرایب معناداری به وسیله آماره تی نشان داده شده است. نتایج آماره تی برای تک تک معادلات اندازه گیری نشان می دهد که ارتباط گویه ها با متغیر مکنون ارتباطی معنادار است.

نمودار 4-16-مدل اندازه گیری متغیر ارزش ویژه برند در حالت ضرایب معناداری

شاخصهای برازش برای مدل اندازه گیری ارزش ویژه برند
شاخصهای برازش مدل تحلیل عاملی متغیر ارزش ویژه برند که در جدول زیر آمده، نشان می دهد که مدل با داده های جمع آوری شده از نمونه های آماری تحقیق، برازش مناسبی دارد. یعنی برای سنجش متغیر ارزش ویژه برند از سوالات مناسبی استفاده شده است.

جدول 4-16- شاخصهای برازش ارزش ویژه برند
شاخص
AGFI
GFI
CFI
NNFI
NFI
2/dfχ
RMSEA
مقدار به دست آمده
0.97
1.00
1.00
1.00
1.00
1.386
0.044
مقدار مجاز
0.8
0.9
0.9
0.9
0.9
3
0.08

تحلیل عاملی تاییدی متغیرهای درونزا
در نمودار زیر متغیرهای درونزا در حالت ضرایب استاندارد نشان داده شده و بر اساس بارهای عاملی روایی همگرای آن بررسی می گردد. آنچه از معادلات اندازه گیری در این نمودار نتیجه گرفته می شود این است که سوالات در حد زیادی می توانند متغیرهای درونزا را مورد سنجش قرار دهند.

نمودار 4-17- مدل تحلیل عاملی تاییدی متغیرهای درونزا در حالت بارهای عاملی

در نمودار زیر متغیرهای درونزا در حالت ضرایب معناداری به وسیله آماره تی نشان داده شده اند. نتایج آماره تی برای تک تک معادلات اندازه گیری نشان می دهد که ارتباط گویه ها با متغیرهای مکنون ارتباطی معنادار است.

نمودار 4-18-مدل تحلیل عاملی تاییدی متغیرهای درونزا در حالت ضرایب معناداری

شاخصهای برازش برای مدل اندازه گیری متغیرهای درونزا
شاخصهای برازش مدل تحلیل عاملی متغیرهای درونزا که در جدول زیر آمده، نشان می دهد که مدل با داده های جمع آوری شده از نمونه های آماری تحقیق، برازش مناسبی دارد. یعنی برای سنجش متغیر مذکور سوالات مناسبی به کار گرفته شده است.
جدول4-17-شاخصهای برازش متغیرهای درونزا
شاخص
AGFI
GFI
CFI
NNFI
NFI
2/dfχ
RMSEA
مقدار به دست آمده
0.99
1.00
1.00
1.00
1.00
0.633
0.000
مقدار مجاز
0.8
0.9
0.9
0.9
0.9
3
0.08

4-7- آزمون فرضیات
4-7-1- مدل یابی معادلات ساختاری
مدل سازی معادلات ساختاری یکی از فنون مدل سازی آماری است که فنون دیگری مانند رگرسیون چند متغیره، تجزیه و تحلیل عاملی و تجزیه تحلیل مسیر را در بر می گیرد و تمرکز اصلی آن بر روی متغیر های پنهان است که توسط شاخص های اندازه پذیر و متغیرهای آشکار، تعریف می گردد. با استفاده از این روش می توان روابط علت و معلولی میان متغیرهایی که بطور مستقیم قابل مشاهده نیستند را با توجه به خطاها استنتاج نمود و میزان همبستگی و شدت اثرگذاری هر یک را بر دیگری، مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. به همین دلیل، مدل سازی معادلات ساختاری با عنوان تجزیه تحلیل متغیرهای پنهان یا مدل سازی علی نیز شناخت شده است. در این روش مانند رگرسیون، کمی سازی روابط میان متغیرهای مستقل و وابسته صورت می گیرد. البته بر خلاف پارامترهای رگرسیون که همبستگی های تجربی را نشان می دهد پارامترهای ساختاری، همبستگی های علی را تبیین می کنند.

4-7-2- آزمون فرضیات اصلی
در نمودارهای زیر به ترتیب مدل معادلات ساختاری فرضیات اصلی تحقیق در حالت ضرایب معناداری و ضرایب ساختاری نشان داده شده است. چنانچه در حالت ضرایب معناداری، آماره t خارج از بازه 1.96+ و 1.96ـ قرار داشته باشد فرضیه مورد تایید قرار می گیرد. همچنین ضریب ساختاری نیز نشان از میزان رابطه یا تاثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته دارد.
بر اساس این نمودارها همچنین می توان میزان تاثیرات غیر مستقیم متغیر ارزش ویژه برند را بر متغیر وفاداری به برند از طریق نقش تعدیلگری متغیر رضایت مشتری محاسبه نمود. شاخصهای برازش نشان داده شده در زیر هریک از دو مدل نشان می دهد که تا چه میزان طراحی مدل مناسب بوده و مدل با داده هائی که محقق جمع آوری نموده است تطابق دارد.

نمودار4-19-مدل فرضیات اصلی در حالت ضرایب معناداری

نمودار 4-20- مدل تحقیق در حالت ضرایب ساختاری

شاخصهای برازش مدل فرضیات اصلی تحقیق
شاخصهای برازش مدل تحقیق که در جدول 4-19 آمده، نشان می دهد که مدل با داده های جمع آوری شده از نمونه های آماری تحقیق، برازش مناسبی دارد. یعنی این مدل روابط را به درستی نشان می دهد.

جدول4-18- شاخصهای برازش مدل کلی تحقیق
شاخص
AGFI
GFI
CFI
NNFI
NFI
2/dfχ
RMSEA
مقدار به دست آمده
0.94
0.97
0.99
0.98
0.98
2.091
0.056
مقدار مجاز
0.8
0.9
0.9
0.9
0.9
3
0.08

4-7-3- آزمون فرضیات فرعی
در نمودارهای زیر به ترتیب مدل معادلات ساختاری فرضیات اصلی تحقیق در حالت ضرایب معناداری و ضرایب ساختاری نشان داده شده است. چنانچه در حالت ضرایب معناداری، آماره t خارج از بازه 1.96+ و 1.96ـ قرار داشته باشد فرضیه مورد تایید قرار می گیرد. همچنین ضریب ساختاری نیز نشان از میزان رابطه یا تاثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته دارد. بر اساس این نمودارها همچنین می توان میزان تاثیرات غیر مستقیم متغیر ابعاد ارزش ویژه برند را بر متغیر وفاداری به برند از طریق نقش تعدیلگری متغیر رضایت مشتری محاسبه نمود. شاخصهای برازش نشان داده شده در زیر هریک از دو مدل نشان می دهد که تا چه میزان طراحی مدل مناسب بوده و مدل با داده هائی که محقق جمع آوری نموده است تطابق دارد.

نمودار 4-21-مدل فرضیات اصلی در حالت ضرایب معناداری

نمودار4-22-مدل تحقیق در حالت ضرایب ساختاری
شاخصهای برازش مدل فرضیات فرعی تحقیق
شاخصهای برازش مدل تحقیق که در جدول 4-20 آمده، نشان می دهد که مدل با داده های جمع آوری شده از نمونه های آماری تحقیق، برازش مناسبی دارد. یعنی این مدل روابط را به درستی نشان می دهد.

جدول4-19- شاخصهای برازش مدل کلی تحقیق
شاخص
AGFI
GFI
CFI
NNFI
NFI
2/dfχ
RMSEA
مقدار به دست آمده
0.87
0.90
0.96
0.94
0.95
2.395
0.072
مقدار مجاز
0.8
0.9
0.9
0.9
0.9
3
0.08

4-7-4- تحلیل مسیر فرضیات
در جدول شماره 4-21 کلیه مسیرهای مستقیم موجود که مبتنی بر فرضیات تحقیق می باشند و همچنین اعداد معناداری و ضرایب معناداری تی نشان داده شده و بر این اساس می توان در مورد تایید یا رد شدن فرضیات بررسیهای لازم را انجام داد.

جدول4-20- مسیرهای مستقیم مورد بررسی
فرضیه
مسیر
بتا
آماره تی
نتیجه بررسی فرضیه
اصلی 1
ارزش ویژه برند به رضایت مشتری
0.18
3.21
تایید
اصلی 2
رضایت مشتری به وفاداری به برند
0.88
5.61
تایید
1
کیفیت فیزیکی به رضایت مشتری
0.23
2.66
تایید
2
رفتار کارکنان به رضایت مشتری
0.24
3.37
تایید
3
رضایت درونی به رضایت مشتری
0.49
5.07
تایید
4
هویت برند به رضایت مشتری
0.35
4.26
تایید
5
سبک زندگی به رضایت مشتری
0.24
3.12
تایید

4-7-4- 1- اثرات غیر مستقیم
در جدول شماره 4-22 کلیه مسیرهای غیرمستقیم به منظور بررسی نقش میانجی رضایت مشتری نشان داده شده است.

جدول4-21-مسیرهای غیرمستقیم مورد بررسی
فرضیه
مسیر تاثیر
ضریب
آماره تی
6
کیفیت فیزیکی به رضایت مشتری به وفاداری به برند
0.22 = 0.92 × 0.23
5.61 و 2.66
7
رفتار کارکنان به رضایت مشتری به وفاداری به برند
0.23 = 0.92 × 0.24
5.61 و 3.37
8
رضایت درونی به رضایت مشتری به وفاداری به برند
0.46 = 0.92 × 0.49
5.61 و 5.07
9
هویت برند به رضایت مشتری به وفاداری به برند
0.32 = 0.92 × 0.35
5.61 و 4.26
10
سبک زندگی به رضایت مشتری به وفاداری به برند
0.23 = 0.92 × 0.24
5.61 و 3.12

همانگونه که مشخص می باشد رضایت مشتری در رابطه بین هر 5 بعد ارزش ویژه برند و وفاداری نقش متغیر میانجی را ایفا می کند. زیرا عدد معناداری برای سمت چپ و راست رضایت مشتری معنادار می باشد و نشان از نقش واسطه ای رضایت مشتری دارد. میزان تاثیر متغیر رضایت درونی ایده آل بر وفاداری به برند از طریق رضایت مشتری بیش از سایر متغیرها می باشد. لذا رضایت مشتری تاثیر بیشتری بر رابطه بین رضایت درونی ایدهآل و وفاداری به برند دارد. پس از آن متغیرهای هویت برند، رفتار کارکنان، سبک زندگی و کیفیت فیزیکی قرار دارند. لذا کلیه فرضیات مرتبط با نقش میانجی رضایت مشتری مورد تایید می باشد.

4-8- ضرایب تعیین
با توجه به معادلات ساختاری و نتایج تجزیه و تحلیل داده ها ابعاد ارزش ویژه برند می توانند 0.38 درصد از واریانس متغیر رضایت شغلی را تبیین نمایند. همچنین می توانند 0.34 درصد از واریانس وفاداری به برند را نیز تبیین می نمایند. میزان واریانس تبیین نشده مربوط به سایر متغیرهایی است که در مدل تحقیق وجود ندارند.

5- 1- مقدمه
در فصل اول کلیات تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است. این فصل نمایی کلی از تحقیق میباشد و به بیان مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق، فرضیه ها ، اهداف ، محدودیتها و تعریف مفهومی و عملیاتی تحقیق اشاره دارد. فصل دوم نیز مبانی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع انحراف معیار، رضایت درونی، رفتار کارکنان Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع رضایت مشتری، رضایتمندی مشتریان، رضایتمندی مشتری