پایان نامه رایگان با موضوع رسول اکرم (ص)، کرامت نفس

دانلود پایان نامه ارشد

زمهرير آن کوه و پس از گذشتن “سهمگين اژدهاي دمان” که “سه ميل از سر کوه بگرفته بود” از خان? ويرانه اي ناله اي مي شنود و بر اثر ناله مي رود؛ “مير زنهار خوار” را مي بيند که دست و پايش بسته و در زنجير است؛ حضرت پس از گشودن او از بند، از احوال فرماندهان لشکر و سپاهيانش پرس و جو مي کند.
ز ديوان جنگي تني صد هزار
گزيدند بر کوه جاي نبرد
چو بر تيغ زور آورد مشت من
به خون شسته شد تيغ آيينه تاب
به دست علي تيغ مرجان شده

به رخسار هر يک به کردار قار
بلور درفشنده شد لاجورد
نگه دار جاي از پس پشت من
بلور درفشنده شد لعل ناب
ميان شفق صبح خندان شده
(ابن حسام، 1382: 193)
با عنايت به پيشينه داستان، غرض اصلي آن حضرت از رفتن به کوه بلور،آوردن تحفه اي بود که حضرت سليمان (ع) در صندوقي سر بسته براي رسول اکرم (ص) نهاده بود و بدين جهت امير المؤمنين پس از مرارت هاي فراوان به آن صندوقچه دست پيدا مي کند.
يکي از مهم ترين ويژگي هاي حما سه هاي فارسي سد? چهارم و پنجم هجري، توجّه بسيار به خرد‌ورزي، آزادي خواهي و همچنين بها دادن به روحي? سلحشوري است که ايرانيان در آن روزگار بدان نياز داشتند. حماس? علي نامه نيز دقيقاً داراي همين ويژگي هاي آن، دارا بودن همين بن ماي? خرد ورزي و آزادي خواهي است؛ سراينده ي علي نامه به دليل پاي بندي به خرد مي داند که در پرداختن به زندگي شخصيتي تاريخي همچون امام علي (ع) نيازي به دست يازيدن به دروغ نيست و گفتگو از منش ايشان بهترين راه براي ستايش است، چرا که خرد ورزي اصولاً از ويژگي هاي اجتماعي آن عصر بوده است.به همين دليل مي بينيم که سراينده براي پرداختن به دور? حکومت امام علي (ع) بيشتر روايت کننده ي زندگي ايشان است و در واقع در کار خود به خلق يک حماس? تاريخي مي پردازد و کمتر به گرد افسانه پردازي رفته است. اين ويژگي را ما در هيچ کدام از حماسه هاي شيعي پديد آمده در ادوار بعدي نمي بينيم.مثلاً در خاوران نام? ابن حسام خوسفي به ميزان زيادي باعوام زدگي روياروي هستيم و عناصر خيالي مانند اژدها، و ديو در توصيف زندگي امام علي (ع) وارد شده است.البته ابن حسام نيز در بخش‌هاي آغازين کار خود ( تازيان نام? پارسي، 1382: 49 ) به ستايش خرد پرداخته و سروده است:
خرد کار فرماي و انديشه کن
بيا تا به چشم خرد بنگريم

پرستيدن دادگر پيشه کن
که برآفرينش به رفعت سريم
( ابن حسام،1382: 49 )
امّا در عمل مي بينيم که وي چندان پاي بند اين باور نيست و حتي براي شخصّيت بزرگ تاريخي مانند امام علي (ع) افسانه پردازي هاي کرده که هرچند از ديدگاه نيّت، قابل پذيرش است، از ديدگاه عقلي جايگاه چندان مقبولي ندارد.

4-9 – کرامت نفس وجوانمردي
“پاکدلي و صفاي ضمير و عفو وغمض اميرالمؤمنين (ع) نسبت به دشمنان به حدّي بوده که به جرأت مي‌توان گفت، که نظير آن از هيچ سردار جنگي و هيچ قائد و پيشوايي در هيچ زماني ديده نشده است. در تمام غزواتي که در رکاب پيغمبر (ص) شرکت کرد و در هم? جنگ هايي که زمان خلافت پيمان شکنان (ناکثين )و گمراهان (قاسطين) بدو تحميل کردند و پس از ختم جنگ در سين? او از دشمناني که به خونريزي شخص او ودوستان و يارانش برخاستند، کمترين کينه اي نمي ماند.” ( عقاد، بي تا: 55 ) دشمناني که خون عزيزان را ريخته و پس از شکست باز هم به دشمني مانده و حتي خصومت و کراهت خود را پنهان نکرده بودند، شواهد تاريخي براين خلق و خوي آسماني و خاصه ملکوتي فراوان ديده مي شود. مورد اتّفاق تمام مورخين است که در جنگ جمل بر مرگ طلحه و زبير گريست. به محمد ابن ابي بکر پسر خوانده خود فرمان داد تا خواهرش عايشه را پس از شکست و پراکنده شدن نگهبانان شتر،به خان? مطمئني منتقل کند؛ محمد او را به خان? عبدالله بن خلف خزاعي بزرگترين خانه هاي بصره که صاحب آن در جنگ بدست ياران علي (ع) کشته شده بود، برد. و گفتار ربيع دراين مورد:
محمد بفرمان حيدر چو باد
برآن سان که خود مرتضي گفته بود
بجاي نکويش فرود آوريد
بعامل بگفتا که يک چند گاه

ابر اشتري هودجش بر نهاذ
بشد با حميرا بذان شهر زود
بگردش نکويي چنان چون سزيد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع رسول اکرم (ص)، رسول خدا (ص)، نهج البلاغه Next Entries مقاله رایگان درمورد حقوق بشر، نقض حقوق، قانون مجازات