پایان نامه رایگان با موضوع رساله دکتری، اتوبیوگرافی، زمینه اجتماعی، بهبود عملکرد

دانلود پایان نامه ارشد

مطالعات در این زمینه پژوهشی بسیار نافذ و تاثیر گذار بوده اند.
2-4-1. روایت های اتوبیوگرافیک وهویت معلم(با تاکید بر مطالعات کانلی و کلندینین)
مایکل کانلی و جین کلندینین(1999) بر لزوم به کار گیری و تجزیه وتحلیل روایت های معلمان در کشف زندگی آنها تاکیدمی کنند.تاثیر این دو اندیشمند در زمینه پژوهش روایی و هویت معلم حائز اهمیت است. آنها چگونگی« ارتباط بین فهم روایی با دانش ، زمینه و هویت معلمان» را آشکار ساختند(کانلی و کلندینین،1999،ص4). آنها با ارائه مفهوم “داستانهایی که با آنها زندگی می کنیم”72 بحث کردند که دانش معلم و هویت او پدیده های روایی هستند و باید به همین صورت مطالعه و فهم شوند.کانلی و کلندینین در مفهوم پردازی”داستانهایی که با آنها زندگی می کنیم”می گویند:
« اصطلاح داستانهای که با آنها زندگی می کنیم[… .] به هویت اشاره می کند .هویت با فهم روایت گونه از دانش و زمینه معنا می یابد.داستانهایی که با آنها زندگی می کنیم در اثرموضوعاتی چون روایت هایی از رازهای معلمان،داستان های خاص مدرسه وداستان های پنهان معلمان شکل می گیرد»(کانلی و کلندینین،1999،ص 4).

مطالعه ایلیا استولا 73(2003)درباره چگونگی ساخت هویت معلمی دانشجو معلمان از طریق داستان های اتوبیوگرافیک مثال خوبی از پژوهش در رشته اتوبیوگرافی پژوهش های روایی درباره هویت معلم است . استولا 35 مقاله نوشته شده توسط دانشجویان در دوران پیش از خدمت را، تجزیه و تحلیل کرد. “تربیتی” قلمداد کردن مفهوم روایت های معلمان است که تاثیر ویژه ای در توانمند سازی ورشد حرفه ای معلمان دارد.
«…..داستانها جذابند زیرا هم بازنمایی مستقیم تجارب انسانی اند و هم پیوند نزدیکی با نظریه ها دارند که شرح و توضیحات تربیتی معناداری را برای مشارکت کنندگان در تحقیق و خوانندگان فراهم می کنند» (2003،ص18).
سدوتیر(2001)در مقاله ای مروری درباره پژوهش روایی در عمل مدرسه ،پژوهش های روایت مدار در باب عمل مدرسه را یگانه پژوهش هایی توصیف می کند که«با عمل مدرسه،روایت های فردی معلمان و دانشجو معلمان و اتوبیوگرافیها مرتبط است»(2001،ص226).تاکید بر شرح شخصی معلمان از روایتهای زندگی و حرفه شان در پژوهش های تربیتی روایی ،تاریخچه زندگی نمونه کوچکی از معلمان را در پی خواهد داشت(بیجارد و همکاران،2004).
ویژگی دیگر این رشته پژوهش ها میزان کم مطالعاتی است که بر زمینه اجتماعی و سیاسی گسترده تری که معلمان بخشی از آنند، تاکید کرده است (بیجارد و همکاران،2004).
رویکرد روایی دستیابی به ادراکات غنی و پیچیده درباره هویت معلمان و چگونگی شکل گیری آن بوسیله هر معلم را فراهم می کند.بنابر این اگر می خواهیم چنین پژوهش هایی چیزی بیش ازبازنمایی روایت های فردی را به ما عرضه کنند بر ما به عنوان پژوهشگران دراین حوزه فرض است تا به زمینه یابی74 روایت های اغواکننده و موجود از هویت بپردازیم ؛یعنی هویت معلم را در ارتباط با موقعیتی که در آن قرار داردمورد مطالعه قرار دهیم.چنین زمینه یابی ضرورت دارد چنانکه:
«. . .. زندگی ها و روایت ها با متن های اجتماعی گسترده تری در ارتباطند—آنها تنها تولیدات فردی نیستند بلکه همچنین ساخت هایی اجتماعی اند.ما باید این اطمینان را ایجاد کنیم که روایت های فردی و عملی موجبات کاهش75،اغوا76 یا بازتولید77 ذهنیت های معلم را فراهم نکرده و ما را از الگوهای گسترده تر فهم و ادراک دور نمی کنند»(گودسون78،1997،ص116).
اگر روایت های معلمان زمینه یابی نشوند،بیم آن می رود که توانایی های تربیتی وبالقوه روایت های معلمان به بازتولید عادی و غیر انتقادی فهم و ادراکات پژوهشگران از معلمان و معلمان از خودشان فرو کاهد. از این رو در این پژوهش بر آنیم تا با استفاده از رویکرد اتواتنوگرافی از محدودیت صرف روایت فراتر رفته ،به تحلیل و تفسیر فرهنگی آنها بپردازیم.در واقع همین «ماهیت تحلیلی و تفسیری است که اتواتنوگرافی را از دیگر انواع خودنوشت نامه ها متمایز می کند»(چنگ،2008).
2-4-2 . مطالعات اتواتنوگرافیک و هویت معلم
استینسون( 2009)79 در رساله دکتری خویش با عنوان” مطالعه ای اتواتنوگرافیک:سفر یک معلم ریاضی در باره شکل گیری هویت و تغییر”80هدف از انجام پژوهش را شرح استفاده یک معلم از تدریس فکورانه به عنوان عامل تغییر می داند و به توصیف فرآیند خودکاوی یک معلم و بهبود عملکردش می پردازد.یافته های این پژوهش نشان می دهد که هویت معلم در اثر ویژگیهای در هم تنیده بسیاری شکل گرفته است که همزمان بر کار او تاثیر دارند.همچنین نتایج این پژوهش حاکی از آن است که تغییر عمل یک فرد فرآیندی دشوار و پرزحمت اما امکان پذیر است.
نیمن81(2011)هدف از رساله دکتری خود با عنوان”صدای قلبم :تاملی در باره خود و دیگران از منظر تعلیم و تربیت:مطالعه ای اتواتنوگرافیک”82را بهبود نتایج تحصیل دانش آموزان می داند.او دراین رساله به بررسی تدریس در اوکراین و آمریکا و شباهتها و تفاوتهای دو نظام تربیتی می پردازد.این مطالعه که به صورت تصاویر اتو اتنوگرافیک83طراحی شده است ،به دنبال کشف تاثیرات تغییرهای شخصی و حرفه ای او بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان است و به بررسی شرایطی می پردازد که وی را در قالب “معلمی که امروز است”در آورده است.او می گوید:«با تأمل در فرایند پیشرفت خود به مثابه یک فرد و یک معلم،دریافتم که اعتمادسازی بین مدرسه و خانواده شرط زیر بنایی بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان ،انضباط و همه خوبی هاست.این رساله به من توانایی تحلیل مرزهای بین فرد و حرفه را بخشید و نیز تشخیص اینکه اخلاق انسانی، عنصر اصلی برای تدریس و یادگیری پربار دانش آموزان است.این مطالعه رهبری اخلاقی معلم را به مثابه عامل کلیدی می داند که در فرایند تربیت جاری شده و آن را کامل و موفق می سازد».
راشینگ84(2011)در رساله دکتری خود با عنوان”به تصویر کشیدن خود:تحلیلی اتواتنوگرافیک از شش شخصیت؛در جستجوی هویت معلمی”85هدف پژوهش را جستجوی هویت معلمی خود می داند. این مطالعه در جستجوی آگاهانه خودهای چندگانه شخصی و حرفه ای و نقشهایی که در شکل گیری “خود معلمی” پژوهشگرایفا می کنند،است. از نظر وی پژوهش در باب هویت “معلمی” با ساخت دانش از خودهای چندگانه و روابط بین آنها،توانایی درک بهتر هویت تدریس را در لحظه زمانی خاص به او بخشید و چارچوب پیچیده تری را برای درک هویت رو به رشد معلمی اش در طول زمان ایجاد کرد. در این پژوهش با استفاده از اتواتنوگرافی و ارائه یافته ها در ژانرهای چندگانه ،تصویر چند لایه ای از موقعیت تدریس او ایجاد شد.پایه این پژوهش و نحوه ارائه آن را داستان تشکیل می دهد.زندگی او و هویت معلمی اش در هم گره خورده وبرای درک یکی باید هر دو را می فهمید. محقق با استفاده از داستان برآن بود تا خود را بهتر بشناسد و زندگی خود را به شیوه هایی جدید و متفاوت ببیند.
رساله دکتری دتلف86(2005) با عنوان “مدیر مدرسه در گذار:یک مطالعه اتواتنوگرافیک”87به شرح تجارب زیسته مدیر مدرسه ای در انتقال از یک مدرسه ابتدایی به مدرسه ابتدایی دیگری در همان منطقه پرداخته است.او می گوید:«استفاده از خودم به عنوان پدیده تحت بررسی و پژوهشگر در زمینه اجتماعی یک مدرسه ابتدایی ،انگیزه انجام مطالعه بود و در آن با نگاه درونی به وقایع نگاری و دنبال کردن تجربه های انتقال مدیریتم به روش اتواتنوگرافی پرداختم.این ژانر از پژوهش کیفی خواننده را به خرده فرهنگی که نویسنده با استفاده از تجارب خود مطالعه کرده است ،نزدیک می کند.از آنجا که هر فضا یا منطقه ای محیط و فرهنگ خاص خود را دارد،درون نگری و ارزیابی موجود در روش اتواتنوگرافی، درک فرایند گذار را تسهیل می کند.تجربه ها و مسائلی که با آنها روبرو شدم و تفاسیر برگرفته از آنها ، عمل من به عنوان مدیر مدرسه دولتی را نیرو بخشیدو بینشی را درباره موقعیت همیشه در حال تغییر کادر اجرایی که آن را “ریاست “می نامند ،در من پدید آورد.داده ها با استفاده از یادداشتهای فکورانه،تقویم شخصی خودم،برنامه کارمدرسه،یادداشتهای کارکنان و تحلیل فکورانه جمع آوری شدند.
رساله دکتری هیدی کرزیواکی 88(2009) با عنوان “معلمی:هویت نوپدیدمعلم در تربیت معلم ریاضی” 89که در دانشگاه هلسینکی فنلاند انجام شده است از روش مطالعه موردی استفاده کرده است اما به جهت پرداختن به بحث هویت معلمی در اینجا به آن اشاره می شود. وی در این رساله به بررسی سه بعد معلمی یا شکل گیری هویت معلم در تربیت معلم ریاضی می پردازد:ابعاد شناختی،عاطفی وتصویر معلم ایده آل.
شکل گیری هویت نوپدید معلم در چارچوب روانشناسی اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است و در آن رشد فردی در تعامل اجتماعی با زمینه و بواسطه تجربه های متنوع صورت می گیرد.شکل گیری هویت معلم فرایندی پویا و رو به رشد است که در آن فرد آگاهانه و هوشمندانه با رشد قابلیتهای خود به عنوان معلم ،بدنبال دستیابی به تصویر معلم ایده آل است.در این پژوهش از رویکرد مطالعات موردی کیفی استفاده شده است.دو مورد از دانشجویان “جان” و “مری” و یازده تن از مدرسان به صورت جمعی با ارائه نظرات مشترک اجتماعی درباره معلم ریاضی شدن و معلم ریاضی بودن ،نمونه پژوهش را تشکیل می دهد.جمع آوری داده ها در سال تحصیلی 2006-2005 انجام شده است وداده های حاصل از مصاحبه به روش استقرایی تجزیه و تحلیل شده اند.
2-5 . اتواتنوگرافی و اثرات درمانی آن
«من(الیس) به اتواتنوگرافی به عنوان نوعی اقدام پژوهی90 برای فرد فکر می کنم.گرچه ممکن است درمان، هدف اصلی درپژوهش مانباشد،اما اغلب نتیجه ی مفیدی از یک نوشته خوب است. امید آن است که پژوهش فهمی از آنچه برای شما اتفاق افتاده است را فراهم کند و به دیگران که با شرایط مشابهی مواجهند،کمک کند(الیس و بوچنر،2000،ص،754)».
هدف از رساله اسمیت- سولیوان91 (2008) بررسي رويكرد اتواتنوگرافي به چند شيوه متمايز است. سوليوان ابتدا کثرت گرایی در نوشتن شخصي در شمال آمريكا در چند دهه اخير را مورد بررسي قرار داده است و پس از تاريخچه اجمالی از اتواتنوگرافي و نهضت نوشتن درماني، به بررسي روايتهاي بيماري، پزشكي روايي و ارتباط سالم روايي پرداخته كه بخشي از تاكيد رساله وي را تشكيل مي دهد او سپس در سومين كنگره بين المللي پژوهش كيفي شركت كرده است كه در آن به پژوهش كيفي به طور كلي و بحث هاي رايج درباره اتواتنوگرافي و آينده هاي ممكن آن پرداخته شده است. وي با شركت در اين كنگره به مشاهده و مصاحبه با اتواتنوگرافان معاصر (نسل دوم ) مبادرت نموده است. موضوعاتي كه در اين مصاحبه ها مورد كنكاش قرار گرفته است عبارتند از اينكه: چه چيزي پژوهشگران را به نوشتن اتواتنوگرافيك ترغيب مي كند، چگونه آنها اتواتنوگرافي را تعريف و ارزيابي مي كنند. نظر آنها درباره كاربرد اتواتنوگرافي به عنوان عملي درماني و تصورات آنها درباره آينده رويكرد اتواتنوگرافي چيست. وي در پايان با اشاره به رشد جهاني روشهاي پژوهش كيفي به گسترش اتواتنوگرافي در سالهاي اخير بويژه در حوزه ارتباطات سلامت ، مطالعات علمي بين رشته اي و انتشار آثاري در اين زمينه پرداخته است. همچنين سوليوان با اشاره به اينكه در كودكي مورد سوء استفاده جنسي قرار گرفته و ازدواج اول او نيز با شكست مواجه شده است، آنها را عوامل ابتلاي خود به افسردگي دانسته است.او اشاره می کند که هر چند خواندن لذت بخش و سازنده است، اما نوشتن ،يك تنه و به تنهايي عامل بقاي او با وجود اين مشكلات بوده است. بخشي هاي پاياني رساله نيز به توصيف شخصی وي از تاثير نوشتن رساله بر بهبود سلامت او مي پردازد.

2-6 . پژوهش های انجام شده در ایران
فاضلی (1388) در پژوهشی با عنوان «مدرسه و مدرنیته:مردم نگاری تجارب دانش آموزی مدرسه روستایی» از زاویه دید مردم نگارانه با تکیه بر تجربه های زیسته و خاطراتش از دوران تحصیل مدرسه، تحلیل و توصیفی از مدرسه روستایی در ایران ارائه کرده و ضمن تبیین نقش و کارکردهای فرهنگی مدارس روستایی در زمینه تأثیرگذاری بر شکل گیری  و گسترش شیوه زندگی مدرن یا تجدد در روستا ، چالش ها و دستاوردهای این

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع هویت حرفه ای، برنامه درسی، عزت نفس Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع هویت حرفه ای، سازنده گرایی، رشد حرفه ای، زیست جهان