پایان نامه رایگان با موضوع رتبه بندی، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، فرآیند تحلیل

دانلود پایان نامه ارشد

دارد.
a[1] بهترين گزينه با كمترين مقدار براي Q
J تعداد گزینه ها
شرط دوم (ثبات پذیرش در تصمیم گیری)
گزینه a[1] باید همچنین بهترین رتبه را در S یا (و) R داشته باشد.
اگر يكي از شروط بالا برقرار نشد، آنگاه يك مجموعه جوابهاي سازشي به صورت زير پيشنهاد مي‌شوند:
اگر تنها شرط دوم برقرار نشد، گزينه a[1] و a[2]
اگر شرط اول برقرار نشد، گزينه a[1]، a[2]،…، a[m]
a[m] گزینه ای در موقعیت m ام است که رابطه
Q(a[m])-Q(a[1])≤DQ

در مورد آن صادق باشد.
2-12 روش پرامتی
روش پرامتی 25یکی از تکنیک های تصمیم چند‌معیاره است. این روش یک تکنیک رتبه بندی برای مجموعه متناهی از گزینه هایی است که به واسطه معیارهای غالبا متناقض باید رتبه بندی گردند(بهزادیان،2009). پرامتی 1 (رتبه بندی جزیی) و پرامتی 2(رتبه بندی کامل) بوسیله جی.بی.برنز ابداع شده و برای اولین بار در سال 1982 در کنفرانسی در دانشگاه لاوال در شهر کبک کشور کانادا ارائه گردید(برنز و دیگران،1986). اطلاعات مورد نیاز برای این مدل کاملا واضح و قابل فهم برای تحلیل گران و تصمیم گیرندگان است. این اطلاعات به دو دسته تقسیم می شوند:
-اطلاعات بین معیارها
-اطلاعات داخل معیارها
اطلاعات بین معیارها در واقع وزن هایی است که اهمیت نسبی معیارهای مختلف را نشان می دهد. وزن ها اعدادی غیر منفی بوده و مستقل از واحد اندازه گیری معیارها می‌باشند.
در مورد اطلاعات درون معیارها باید گفت که در روش پرامتی 2 ساختار ترجیح بر مبنای مقایسه زوجی است. بدین ترتیب که میزان انحراف بین دو آلترناتیو مربوط به معیار خاص مد نظر قرار می‌گیرد و این انحراف به صورت دو به دو برای تمام آلترناتیو ها محاسبه می‌شود(برانز و دیگران،1984).
روش پرامتی برای مسائلی به صورت ذیل کاربرد دارد(برنز و دیگران، 1986):
Max (Min){f1(a), f2(a),…, fk(a)|a ∈ A}
به طوری که:
A نشان دهنده مجموعه گزینه های تصمیم است و
fj(a) و j=1,…,k مجموعه شاخصهایی می باشند که گزینه ها را ارزیابی می‌کنند.
رتبه بندی گزینه ها به وسیله مقایسه زوجی گزینه ها در هر شاخص صورت می‌پذیرد.
مقایسه با استفاده از یک تابع ترجیح از پیش تعریف شده با دامنه [1و0] اندازه گیری می شود.برای یک تابع ترجیح P گزینه های a و b و شاخص j وجود دارد:
Pj(a,b)=Pj[dj(a,b)]
به طوری که:
dj(a,b)=fj(a)-fj(b) نشان دهنده تفاوت اندازه ها در شاخص j ام است.
روش پرامتی شش معیار تعمیم یافته را برای تعریف تابع ترجیح در اختیار تصمیم گیرنده قرار می‌دهد که در جدول زیر نشان داده شده است (چو و دیگران، 2004).

نوع
نام
پارامتر
رابطه
شکل
شرح

1
معیار عادی

در صورتی که امتیازهای دو گزینه برابر باشد؛ هیچ تفاوتی وجود نخواهد داشت.

2
معیار بخشی
( u شکل)

q

تا زمانی که تفاوت امتیازهای دو گزینه کمتر از q باشد؛ هیچ تفاوتی وجود نخواهد داشت.

3
معیار v شکل(معیار خطی)

p

با تغییر امتیازها در فاصله صفر تا p میزان اولویت به صورت خطی تغییر می کند.اگر تفاوت بیشتر از p باشد؛ گزینه مورد نظر اولویت دارد.

4

معیار هم سطح

pوq

اگر تفاوت امتیازهای دو گزینه کمتر از q باشد؛ هیچ تفاوتی وجود ندارد.در صورتی که تفاوت بین دو مقدار q و p باشد؛ یک برتری نسبی وجود دارد.اگر میزان تفاوت بیش از p باشد؛ اولویت کامل وجود دارد.

5
معیار v شکل با ناحیه بی تفاوتی

P و q

اگر تفاوت امتیازهای دو گزینه کمتر از q باشد؛ هیچ تفاوتی وجود ندارد.با تغییر امتیازها در فاصله q تا p میزان اولویت به صورت خطی تغییر می کند.اگر میزان تفاوت بیش از p باشد اولویت کامل وجود دارد.

6
معیار گوسی

δ

با تفاوت میان امتیازهای گزینه ها، میزان اولویت بر طبق رابطه افزایش پیدا می کند.
جدول 2-2 انواع تابع ترجیح در روش پرامتی
در گام بعد میزان رجحان کلی هر یک از آلترناتیوها نسبت به آلترناتیوهای دیگر در تمام معیارها با در نظر گرفتن وزن مربوط به هر معیار محاسبه می شود.به عنوان مثال برای a و b که دو آلترناتیو از مجموعه A هستند خواهیم داشت:
π(a,b)=∑_(j=1)^k▒〖P_j (a,b)w_j 〗
(b,a)=∑_(j=1)^k▒〖P_j (b,a)w_j 〗π

این کار برای تمام آلترناتیوها دو به دو با هم انجام می‌گیرد.در مجموعه A هر آلترناتیو a با (n-1) آلترناتیو دیگر مواجه می شود. حال ما می توانیم دو جریان رتبه بندی را به شرح زیر تعریف کنیم:
ϕ^+ (a)=1/(n-1) ∑_(x∈A)▒〖π(a,x)〗

این جریان، جریان خارج رتبه ای مثبت است و نشان می‌دهد که گزینه a چقدر بر سایر گزینه ها اولویت دارد.این جریان در حقیقت قدرت گزینه a است. بزرگترین (a)+ϕ به معنای بهترین گزینه است. میزان ترجیح سایر گزینه ها بر گزینه a که جریان ورودی نامیده می‌شود؛ حاصل محاسبه زیر است:
ϕ^- (a)=1/(n-1) ∑_(x∈A)▒〖π(x,a)〗

این جریان، جریان خارج رتبه ای منفی است و نشان می‌هد که سایر گزینه ها تا چه میزان بر گزینه a اولویت دارند. این جریان ضعف گزینه a است. کوچکترین (a)-ϕ نشان دهنده بهترین گزینه است(برنز و دیگران، 1998).
رتبه بندی جزئی در پرامتی
رتبه بندی جزئی در پرامتی (PI,II,RI) از جریان خارج رتبه ای مثبت و منفی به دست می‌آید. هر دو جریان معمولا شامل رتبه‌بندی های هم شکل نیستند. پرامتی اشتراک آنهاست.

به طوری که (PI,II,RI) به ترتیب بیانگر ترجیح، بی تفاوتی و غیر قابل قیاس بودن می‌باشد(برنز و مارشال، 1986).
در aPIb، بیشترین قدرت a با کمترین ضعف آن همراه شده است؛ به این معنا که گزینه a بر گزینه b برتری دارد.
در aIIb، هر دو جریان رتبه بندی مثبت و منفی برابر است.
در aRIb، بالاترین قدرت یک گزینه با کمترین ضعف گزینه دیگر همراه شده است(اصغری زاده و دیگران، 1385).
بنابراین گزینه ها غیرقابل مقایسه می‌باشد. این امر معمولا وقتی اتفاق می‌افتد که گزینه a بر روی مجموعه معیارهایی که گزینه b ضعف دارد؛ قوی است و در مقابل گزینه b در سایر معیارها نسبت به گزینه a قوی تر است. در اینجا باید گفت که گزینه ها غیر قابل مقایسه هستند و روش قادر به رتبه بندی آنها نیست. البته تصمیم گیرنده می تواند با قضاوت خویش رتبه بندی را انجام دهد.
تصمیم گیرنده همیشه خواهان رتبه بندی کامل است؛ زیرا در این صورت اخذ تصمیم ساده تر خواهد بود. محاسبه جریان خالص رتبه بندی این امکان را فراهم می کند(بابیک و پلازیبات، 1998):
ϕ(a)=ϕ^+ (a)-ϕ^- (a)
این جریان حاصل توازن میان جریانهای رتبه بندی مثبت و منفی است.جریان خالص بالاتر نشان دهنده گزینه برتر است.این نسخه از روش پرامتی 2 است. بنابراین رتبه بندی کامل بوسیله پرامتی 2 این گونه خواهد بود:
(aP^II b) if ϕ(a)ϕ(b)
(aI^II b) if ϕ(a)=ϕ(b)

در این صورت تمام گزینه ها قابل مقایسه خواهند بود و هیچ گزینه ای غیرقابل مقایسه نیست.
2-13 پژوهش های پیشین
2-13-1 مطالعات تجربی کارایی در بورس اوراق بهادار تهران
در خصوص میزان و درجه کارایی بورس اوراق بهادار تهران مطالعاتی صورت گرفته است که اهم آنها به شرح زیر می‌باشد:
حسنعلی سینایی (1373) مطالعه‌ای تحت عنوان بررسی پیرامون سهام جایزه و تجزیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران انجام داد که در این تحقیق، ،كارايي بازار در سه سطح ضعيف، نيمه قوي و قوي مورد بررسي قرار گرفته است. قلمرو مكاني اين تحقيق بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زماني آن نيز از سال 1368 لغایت 1371 بوده است. روش آزمون فرضيات، استفاده از آمار توصيفي روند شاخصهاي مورد نظر بوده است. نتايج بدست آمده پس از آزمون فرضيه ها نشان مي‌دهد بورس اوراق بهادار تهران غير كارآمد و سرمايه گذاران از آثار سهام جايزه اطلاع و آگاهي كافي ندارند. در بازار كارا در سطح نيمه قوي در مورد توضيع سهام جايزه كمتر از 25% به معني رقيق شدن سهام شركت و در نتيجه مترادف با كاهش قيمت است اما در بورس تهران بالعكس هر چه در صد توزيع سهام جايزه بيشتر باشد قيمتهاي آن سهام از افزايش بيشتري پس از حادثه مجمع برخوردار بوده است.
محمد اسماعيل فدايي نژاد (1373) کارایی بازار بورس اوراق بهادار تهران را مورد آزمون قرار داد موضوعاتي كه در اين رساله به آن توجه شده است آزمايش دو سطح ضعيف و نيمه قوي كارايي در بورس اوراق بعادار تهران بوده است قرار گرفته است. قلمرو مكاني اين تحقيق بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زماني آن نيز از سال 1368 تا 1372 بوده است.روش آزمون فرضیات تحليل سريال همبستگي وتابع توزيع نرمال بوده ونتايج بدست آمده پس از آزمون فرضيه ها نشان مي‌دهد كه بازار بورس اوراق بهادار تهران در هر دو سطح عدم كارايي اطلاعاتي را نشان می‌دهد.
حسین مرادی سراچه (1384) در رساله خود کارایی بورس اوراق بهادار در سطح ضعیف و نیمه قوی را در بورس اوراق بهادار تهران از سالهای 1378 تا 1381 با استفاده از روشهای سريال همبستگي، تابع توزيع نرمال و آزمون ران26 مورد آزمون قرار داد که عدم کارایی بورس اوراق بهادار تهران در دو سطح اثبات شده است.
2-13-2 پژوهش های انجام شده در خصوص رتبه بندی
در زمینه رتبه بندی شرکتها با استفاده از روش های تصمیم گیری چند شاخصه تحقیقاتی انجام شده که مهمترین آنها به شرح زیر می باشد:
بابیک و پلازیبات (1998) مقاله ای تحت عنوان رتبه بندی تشکیلات اقتصادی مبتنی بر آنالیز چند معیاره انجام دادند.در این پژوهش رتبه بندی تشکیلات اقتصادی بر طبق سطح دستیابی به کارایی داد و ستد با استفاده از روش پرامتی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی می‌باشد که هدف از انجام کار بیان رتبه بندی با استفاده از روش آنالیز چند متغیره و توانایی شرکت در پیش بینی بازگشت سرمایه جهت سرمایه گذاری سرمایه گذاران آتی است.
پیتروسکی (2000) از اطلاعات مالی در تفکیک شرکت های موفق و ناموفق استفاده کرد. سوال اصلی این تحقیق این بود که آیا می توان با استفاده از تحلیل های بنیادین مبتنی بر حسابداری از شرکت هایی که نسبت ارزش دفتری به قیمت بازار بالایی دارند، بازدهی بالاتری کسب کرد؟ این مطالعه نشان داد شرکت هایی که از نظر علائم بنیادی قوی و همچنین دارای نسبت ارزش دفتری به قیمت بالاتری هستند به طور متوسط بازدهی بالاتری را کسب نموده اند.وی برای رتبه بندی شرکتهای موفق از ناموفق از شاخص اف استفاده نمود. برخی از متغیرهای مورد استفاده در مقاله وی عبارتند از حاشیه سود، بازده سهام و غیره.
جباری(1379) صنایع ایران را بر اساس شاخص های اقتصادی مورد رتبه‌بندی قرار داد. در این راستا 9 شاخص اقتصادی را به عنوان معیار و صنایع ایران را به عنوان گزینه در نظر گرفت و با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی اقدام به رتبه بندی آنها نمود. نتایج تحلیل چندگانه رتبه اول را به تولید مواد شیمیایی اساسی اختصاص داد.
ملایی (1382) مدلی را توسعه داد که سه بعد اساسی عملکرد شامل کارایی عملیاتی، سودآوری و کیفیت خدمات را در بر می گرفت و شعب بانک رفاه را از این سه جنبه مورد سنجش قرار داد. در نهایت نتایج بدست آمده از کارایی کلی هر یک از شعب در یک مدل تغییر یافته DEA ترکیب شده، نمره کارایی برای هر یک از شعب محاسبه شد سپس با استفاده از تکنیک تاپسیس اقدام به رتیه بندی کامل شعب نمود.
مهرانی و دیگران (1383) از اطلاعات تاریخی مالی و غیر مالی جهت تفکیک شرکت های موفق و ناموفق استفاده نمودند. در این تحقیق شش متغیر اطلاعات مالی و غیر مالی مورد استفاده قرار گرفت و جامعه آماری، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بود. نتایج بدست آمده نشان داد بین متغیرهای مالی و غیر مالی با بازده سهام همبستگی وجود دارد. ضمنا شرکت های موفق بازده بیشتری نسبت به شرکت های ناموفق کسب کرده اند.
مومنی و نجفی(1383) عملکرد اقتصادی شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران را با استفاده از مدل مورد ارزیابی قرار دادند. در این تحقیق 9 شاخص مالی به عنوان معیارهاي ارزیابی با استفاده از روش آنتروپی وزندهی شدند. سپس با استفاده از تکنیک تاپسیس،170 شرکت در 13 صنعت جداگانه مورد رتبه بندي قرار گرفتند، بدین ترتیب رتبه هر شرکت در

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع رتبه بندی، بورس اوراق بهادار، صورت سود و زیان، نسبت های مالی Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع رتبه بندی، بورس اوراق بهادار، تحلیل سلسله مراتبی، فرآیند تحلیل