پایان نامه رایگان با موضوع رتبه بندی، جامعه آماری، صاحبان سهام، حقوق صاحبان سهام

دانلود پایان نامه ارشد

معرفی می کند و از نرمال سازی خطی برای حذف واحد معیارها در تابع استفاده می‌کند.
روش پرامتی یکی از تکنیک های تصمیم چند معیاره است. این روش یک تکنیک رتبه‌بندی برای مجموعه متناهی از گزینه‌هایی است که به واسطه معیارهای غالبا متناقض باید رتبه بندی گردند. اطلاعات مورد نیاز برای این مدل کاملا واضح و قابل فهم برای تحلیل گران و تصمیم گیرندگان است. این اطلاعات به دو دسته تقسیم می شوند:
-اطلاعات بین معیارها
-اطلاعات داخل معیارها
اطلاعات بین معیارها در واقع وزن هایی است که اهمیت نسبی معیارهای مختلف را نشان می دهد. وزنها اعدادی غیر منفی بوده و مستقل از واحد اندازه‌گیری معیارها می‌باشند.
در مورد اطلاعات درون معیارها باید گفت که در روش پرامتی 2 ساختار ترجیح بر مبنای مقایسه زوجی است. بدین ترتیب که میزان انحراف بین دو آلترناتیو مربوط به معیار خاص مد نظر قرار می‌گیرد و این انحراف به صورت دو به دو برای تمام آلترناتیو ها محاسبه می‌شود.
گام 5- رتبه‌بندی تلفیقی با استفاده از روشهای میانگین حسابی، بردا یا کوپلند و تعیین بهترین شرکت:
زمانی که از چندین روش برای انجام رتبه بندی استفاده می‌شود؛ به منظور رسیدن به یک رتبه بندی واحد از روش های ادغام استفاده می‌شود.این روش ها عبارتند از روش میانگین رتبه ها، روش بردا و روش کوپلند.
روش میانگین رتبه ها، گزینه ها را بر اساس میانگین رتبه های بدست آمده از روشهای مختلف تصمیم‌گیری چند شاخصه، اولویت بندی می‌کند.
روش بردا بر اساس قاعده اکثریت استوار است. در این روش گزینه‌ها به صورت زوجی و بر اساس تعداد برتری ها با یکدیگر مقایسه می شوند.M به منزله آن است که سطر بر ستون ارجحیت دارد و X نشانگر آن است که ستون بر سطر ارجحیت دارد. به عبارت دیگر اگر در یک رای اکثریت وجود نداشت و یا آرا با هم مساوی بود؛ آن را با X کد گذاری می کنیم. معیار اولویت در این روش، آن است که در چند دفعه، بردهای گزینه (یعنی M) در سطر دارای اکثریت است. و در پایان گزینه ها بر اساس تعداد پیروزی ها(ΣC) رتبه بندی می‌شوند.
روش کوپلند با روش بردا شروع می‌شود. روش کوپلند نه فقط تعداد بردها، بلکه تعداد باخت ها را هم برای هر گزینه محاسبه می‌کند. امتیازی که روش کوپلند می دهد با کم کردن تعداد باخت ها(ΣR) از تعداد بردها (ΣC) محاسبه می‌شود.
مرحله آخر مرحله ادغام است که تلاش می‌شود با توجه به سه استراتژی اولویت بندی(میانگین رتبه ها، بردا و کوپلند) از طریق تشکیل یک مجموعه رتبه بندی جزئی33(Poset) به اجماع دست یابد. طبق این ادغام، با اولویت خطی، می توان بر اساس Poset به یک اجماع رسید.
گام 6- تحلیل نتایج و رتبه ها و ارائه راهکار برای بهبود رتبه شرکتها و نتیجه گیری: در آخر نیز با توجه به گزارشات جلسات هیات مدیره شرکت هایی که در رتبه بندی، موفق تر بوده اند پیشنهاداتی جهت بهبود وضعیت سایر شرکت ها داده می شود. همچنین پیشنهاداتی نیز برای کمک به انجام تحقیقات آتی داده می‌شود.
3-3 تعریف روش سنجش روایی ابزار جمع آوری داده ها
در این تحقیق برای سنجش روایی، از روایی بسته به محتوا استفاده می‌شود. بدین منظور با مراجعه به متون علمی و تئوری های پیرامون موضوع و سوالات پژوهش، و کمک مدیران و کارشناسان و متخصصین حوزه مربوطه، پرسشنامه هایی تهیه، و در اختیار چند تن از خبرگان امر قرار خواهد گرفت، تا پس از اصلاحات روایی صوری و محتوایی سوالهای تحقیق توسط مدیران، کارشناسان و اساتید، و تائید نهایی آنها، مورد استفاده قرار گیرد.
3-4 تعیین پایایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یک ابزار توسط آزمون هم برای ثبات و هم سازگاری به کار گرفته می شود. سازگاری دلالت می کند بر اینکه پرسشهایی که یک مفهوم را اندازه گیری می کنند تا چقدر به عنوان یک مجموعه با هم مربوط می‌باشند. آلفای کرونباخ یک ضریب اعتبار است که میزان همبستگی مثبت اعضای یک مجموعه را منعکس می‌کند. آلفای کرونباخ بر حسب میانگین همبستگی داخلی میان پرسشهایی که یک مفهوم را می‌سنجد محاسبه می شود. هر قدر آلفای کرانباخ به عدد 1 نزدیکتر باشد اعتبار سازگاری درونی بیشتر است.
که برای محاسبه آن ابتدا باید واریانس نمرات هر سوال و واریانس کل آزمون را محاسبه کرد و سپس با استفاده از فرمول زیر مقدار ضریب آن را محاسبه نمود(متیو، 1975).

برای محاسبه آلفای کرونباخ به کمک نرم افزار SPSS مسیر زیر را دنبال می‌کنیم:
AnalyzeScaleReliability Analysis
خروجی نرم افزار شامل تعداد سوالات، تعداد پرسشنامه های توزیع شده و ضریب آلفا به شرح جدول زیر می‌باشد که میزان آلفای کرونباخ برابر 781/0 می باشد که مقداری قابل قبول به شمار می‌آید.

شکل 3-1 میزان آلفای کرونباخ محاسبه شده توسط نرم افزار SPSS
3-5 قلمرو تحقیق:
-قلمرو موضوعی تحقیق: قلمرو موضوع این تحقیق، حوزه های تصمیم گیری چند معیاره فازی و معیارهای مالی را شامل می‌شود.
-قلمرو زمانی تحقیق: قلمرو زمانی از لحاظ دوره انجام تحقیق سال 91 و 92 و از لحاظ دوره گردآوری داده ها، سال های86 تا 90 را در بر می‌گیرد.
-قلمرو مکانی تحقیق: شرکتهای مواد غذایی و آشامیدنی حاضر در بورس اوراق بهادار سال های 86 تا 90 را شامل می‌گردد.
3-6 جامعه آماری
جامعه آماری تحقیق شرکتهای تولید مواد غذایی و آشامیدنی را شامل می شود که در سال های 86 تا 90 در بازار بورس حاضر بوده و داده های آنها در سایت سازمان بورس و اوراق بهادار موجود باشد. همچنین جهت یکپارچه بودن اطلاعات شرکتهایی که سال مالی آنها منتهی به 29 اسفند نبود از جامعه آماری حذف گردید و در نهایت تعداد نهایی شرکتهای موجود در جامعه آماری به 15 عدد رسید.
شرکتهای تولیدی چین چین، صنعتی بهشهر، و گلوکوزان بدلیل اینکه سال مالی متفاوتی با سایر شرکتها داشته اند در این رتبه بندی نیامده اند.همچنین شرکتهایی نظیر آرد تجارت، بهپاک، پیچک، روغن نباتی پارس، روغن نباتی جهان، ساسان، شهداب، کیوان، مینو-خرمدره به تدریج در طی سالهای مورد بررسی از تالار بورس حذف گردیده اند و به همین دلیل در این رتبه بندی حضور ندارند.
3-7 نرم افزارهای استفاده شده در طول انجام تحقیق
در این تحقیق برای انجام محاسبات مربوط به تعیین وزن شاخص ها و همچنین رتبه بندی با روش های تاپسیس و ویکور از نرم افزار اکسل استفاده می شود.جهت محاسبه آلفای کرونباخ از نرم افزار آماری SPSS و برای انجام رتبه بندی به روش پرامتی 2 از نرم افزار ویژوال پرامتی 34استفاده می شود.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل اطلاعات

4-1 مقدمه
هدف از این فصل به کار گرفتن قدمهای مطرح شده در فصل سوم بر اساس اطلاعات بدست آمده از نظرات خبرگان و همچنین داده‌های بدست آمده از صورتهای مالی شرکتهای تولید مواد غذایی و آشامیدنی، جهت رتبه بندی این شرکتها با روش های ویکور، تاپسیس و پرامتی می‌باشد.
‏4-2 تعیین وزن شاخصها و تعیین اهمیت هر کدام از شاخصهای مالی
همان طور که در فصل سوم گفته شد برای بدست آوردن ماتریس مقایسه زوجی به صورت فازی از روش چن و هوانگ استفاده می شود. حاصل، یک ماتریس سازگار می‌باشد که هرکدام از درآیه های این ماتریس یک عدد فازی مثلثی خواهد بود. با توجه به این که 5 دسته شاخص (نسبت مالی) در نظر گرفته شده؛ پس مجموعا 6 ماتریس مقایسه زوجی خواهیم داشت.در مرحله بعد، وزن هر یک از شاخصها با استفاده از روش چانگ محاسبه می شود که ماتریس های مقایسات زوجی و همچنین وزن هر یک از شاخص ها در ادامه آمده است.
در ابتدا ماتریس مقایسه زوجی و وزن های مربوط به نسبتهای مالی اصلی(نقدینگی، اهرم مالی، فعالیت، سود آوری و رشد) محاسبه می شود و سپس وزن های شاخصهای فرعی هر یک از این شاخصهای اصلی به طریق مشابه محاسبه می‌گردد.
C5
C4
C3
C2
C1
شاخص ها
(0.2,0.34,3)
(0.14,0.25,3)
(0.143,0.27,1)
(0.33,1.99,5)
(1,1,1)
C1
(0.14,0.26,3)
(0.14,0.33,3)
(0.2,0.324,3)
(1,1,1)
(0.2,0.5,3)
C2
(0.14,0.26,3)
(0.14,0.34,3)
(1,1,1)
(0.33,3.08,5)
(1,3.66,7)
C3
(0.33,0.80,3)
(1,1,1)
(0.33,2.91,7)
(0.33,2.95,7)
(0.33,3.88,7)
C4
(1,1,1)
(0.33,1.23,3)
(0.33,3.75,7)
(0.33,3.84,7)
(0.33,2.92,5)
C5
جدول 4-1 ماتریس مقایسات زوجی مربوط به نسبت های مالی
که در آن:
C1:نسبت نقدینگی
C2: اهرم مالی
C3: نسبت های فعالیت
C4: نسبت های سود آوری
C5: نسبت های رشد
برای محاسبه وزن ها مطابق روش چانگ ابتدا ارزش ترکیبی معیارها با استفاده از ماتریس مقایسات زوجی محاسبه می شود که به صورت زیر است:
Sc1=(1.82,3.86,133) ⊗ (0.01,0.025,0.092)=(0.02,0.1,1.2)
Sc2=(1.69,2.42,13) ⊗ (0.01,0.025,0.092)=(0.02,0.06,1.2)
Sc3=(2.62,8.37,19) ⊗ (0.01,0.025,0.092)=(0.03,0.21,1.76)
Sc4=(2.33,11.56,25) ⊗ (0.01,0.025,0.092)=(0.03,0.3,2.32)
Sc5=(2.33,12.76,23) ⊗ (0.01,0.025,0.092)=(0.03,0.33,2.13)
V(Sc1≥ Sc2, Sc3, Sc4, Sc5)=min(1,0.91,0.86,0.84)=0.84
V(Sc2≥ Sc1, Sc3, Sc4, Sc5)=min(0.97,0.83,0.82,0.89)=0.82
V(Sc3≥ Sc1, Sc2, Sc4, Sc5)=min(1,1,0.94,0.95)=0.94
V(Sc4≥ Sc1, Sc2, Sc3, Sc5)=min(0.99,1,1,1,)=0.99
V(Sc5≥ Sc1 ,Sc2, Sc3, Sc4)=min(1,1,1,1)=1
پس از نرمال سازی وزنهای نهایی به صورت زیر محاسبه می‌شود:
w=(0.18,0.18,0.20,0.22,0.22)T

به همین ترتیب وزن شاخصهای فرعی هر کدام از این شاخص ها نیز محاسبه می‌گردد که نتایج آن در جدول زیر آمده است.

جدول 4-2 شاخص های مالی فرعی محاسبه شده
4-3 گردآوری داده های مربوط به شرکتها از طریق گزارشهای مالی و محاسبه نسبتهای مالی
در این مرحله با مراجعه به جداول مالی شرکتها و استخراج داده های مورد نیاز نسبت های مالی مربوط به هریک از شاخصها را با توجه به روابطی که در زیر آمده است محاسبه می‌کنیم.
روابط مربوط به محاسبه هر کدام از نسبت های مالی به این صورت می‌باشد:

نسبت های نقدینگی:
نسبت جاری: برای محاسبه نسبت جاری، دارایی های جاری را بر بدهی‌های جاری تقسیم می کنند.
نسبت جاری شرکت هر اندازه بزرگتر باشد، آن شرکت در پرداخت بدهی‌های جاری با مشکلات کمتری رو‌برو می‌شود.
نسبت آنی: نسبت آنی که نسبت سریع نیز به آن می‌گویند؛ تقریبا اهدافی مشابه اهداف نسبت جاری را تامین می‌کند ولی در محاسبه این نسبت، مقدار موجودی کالا حذف می‌شود.زیرا از بین اقلام دارایی‌های جاری، موجودی کالا معمولا کمترین قدرت نقدینگی را دارد و از این رو با استفاده از نسبت آنی، توان شرکت در پرداخت بدهی های آن تعیین می شود.نسبت آنی به صورت زیر محاسبه می شود:

نسبتهای اهرمی(بدهی):
نسبت بدهی: با این نسبت، کل وجوهی که از محل بدهی ها تامین شده است محاسبه می‌شود.اگر نسبت زیر یک باشد نشان دهنده این است که اکثر دارایی ها از طریق سهام تامین شده و اگر بالای یک باشد یعنی اکثر دارایی‌ها از طریق بدهی ها تامین شده اند. برای محاسبه آن، کل بدهی‌ها را بر کل دارایی ها تقسیم می‌کنند.

حقوق صاحبان سهام به کل دارایی: این نسبت نشان می‌دهد چه میزانی از دارایی‌های شرکت از طریق حقوق صاحبان سهام تامین شده است.این نسبت نشان دهنده توان مالی شرکت در برابر بستانکارانی که وام های بلند مدت می‌دهند است.

دارایی‌های ثابت به حقوق صاحبان سهام: این نسبت نشان می‌دهد چه میزانی از دارایی‌های ثابت شرکت از طریق حقوق صاحبان سهام تامین می‌شود.نسبت زیر یک به این معناست که تمام دارایی‌های ثابت از طریق سهام تامین می‌شود.و بالای یک نشان می‌دهد بیشتر دارایی‌های ثابت از طریق بدهی‌ها تامین می‌شوند.

دارایی‌های ثابت به بدهی‌های بلند مدت: اگر این نسبت بالای یک باشد؛ نشان دهنده این است که شرکت بیش از یک واحد پولی دارایی های ثابت در برابر یک واحد بدهی‌های بلند مدت دارد. و این شرایط توسط بستانکاران بلند مدت مقبول نیست.

نسبت های فعالیت:
گردش حسابهای دریافتنی: این نسبت تعداد دفعاتی را که حسابهای دریافتنی پرداخت و دوباره ایجاد می شود را نشان می‌دهد.

نسبت گردش موجودی: با استفاده از این

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع رتبه بندی، تحقیق در عملیات، مقایسات زوجی، روش ویکور Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع رتبه بندی، روش تاپسیس، روش ویکور، دارایی ها