پایان نامه رایگان با موضوع دوره بازگشت، انقلاب اسلامی، قیصر امین پور، شاعران انقلاب اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

و گاه جز خدا هیچ‌چیز دیگر را در سراسر کائنات نمی‌بیند.
بهـار آمد بهـار آمد، ســلام آورد مستان را
از آن پيغمبـــر خوبــــان پيام آورد مستان را
زبان سوسن از ساقي کرامت‌های مستان را
شنيد آن، سرو از سوسن، قيام آورد مستان را
ز اول باغ در مجلس نثار آورد آن گه نقل
چو ديد از لاله كوهي كه جام آورد مستان را
در شعر حافظ، درخت و گل و گياه وسيله تصوير صفات و كيفيات و احوال می‌شوند. فی‌المثل در غزل‌های او، بنفشه و سمن و گل و نسرين مژده بهارند و شقايق با داغ ازلي عشق زاده شده است، سنبل و شمشاد زلف تابدار و قامت رعناي يارند و سوسن مظهر من عرف الحق كل لسانه در وادي حيرت است، سوسن آزاده جمله زبان است، لاله شهيد خونین‌کفن است، نرگس چشم مست و هم مظهر شوخي و چشم دريدگي است.
شاهد مثالي براي سرو و صنوبر: سرو و صنوبر هردو سروند ولي دو قسم مختلف‌اند.
چندان بود كرشمه و ناز سهي قدان
كايد به جلوه سرو صنوبر خرام ما

و يا در غزل 224 حافظ:
گر من از باغ تو يك ميوه بچينم چه عجب
پيش پايي به چراغ تو ببينم چه شود

1-13 ساختار تحقيق
ساختار تحقيق از پنج فصل تشکیل‌شده است كه فصل اول شامل مقدمه و كليات می‌باشد، فصل دوم به تعريف واژه‌های كليدي مثل سبك و طبيعت و توضيح مختصر آن مي پردازد.
در فصل سوم شرح‌حال مختصري از چهار شاعر موردنظر را بيان كرده و در فصل چهارم تا حد امكان كلمات مربوط به طبيعت را در اشعار اين شعرا جستجو كرده و از هر مورد دو بيت شعر از هر شاعر آورده و تعداد كلمات طبيعت مثل گل را شمارش كرده و روي نمودار می‌بریم. در آخر در فصل پنجم نتيجه اين چهارفصل را بيان می‌کنیم.

1-14 پيشينه تحقيق
در مورد زندگی‌نامه، آثار و سبك فرخي، منوچهري، مولانا و حافظ کتاب‌ها مقالات زيادي نوشته‌شده است:
کتاب‌ها:
1- شفيعي كدكني، محمدرضا (1370)، صور خيال، آگاه، تهران
2- شميسا، سيروس (1372)، سبک‌شناسی شعر، فردوس، تهران
3- غلامرضايي، محمد (1373)، سبک‌شناسی شعر پارسي از رودكي تا شاملو، تهران
4- بدیع‌الزمان، فروزانفر، (1318)، سخن سخنوران، تهران
5- بهار، محمدتقي، سبک‌شناسی (1390)، زوار، تهران
مقالات:
1- شكوري، فرامرز، گل و باغ در شعر مولوي
2- پرويني، خليل، نگاهي به طبيعت در آثار جبران خليل جبران
3- فولادي، محمد – ابراهيمي، منصور، تحليل آماري بازتاب گياهان و جانوران در اشعار فرخي و مقايسه با اشعار منوچهري
اما تاکنون چه در داخل و چه در خارج از كشور با اين عنوان تحقيقي انجام‌نشده است.
پایان‌نامه‌ها:
1- زرقاني، جواد، بررسي تطبيقي جايگاه طبيعت در شعر سه شاعر معاصر نیما یوشیج، سهراب سپهری و شفیعی کدکنی
2- محمدی پور، نرگس، تحلیل بررسی طبیعت‌گرایی در شعر شاعران انقلاب اسلامی قیصر امین پور و سلمان هراتی
3- صدری، حجت، فرهنگ‌واره توصیفی، تشبیهی گل و گیاه در شعر فارسی از آغاز تا پایان قرن ششم
1-15 روش تحقيق
روش تحقيق از نوع توصيفي تحليلي می‌باشد. روش گردآوري اطلاعات، کتابخانه‌ای است و ابزار گردآوري عبارت‌اند از: كتاب، مجله، مقاله، فيش، جدول، نمودار، بانک‌های اطلاعاتي و شبکه‌های كامپيوتري.
1-16 پرسش‌های تحقيق
1- تفاوت طبيعت در دو سبک عراقي و خراساني چيست؟
2- فرخي و منوچهري براي توصيف طبيعت از چه روش و قالب شعري استفاده کرده‌اند؟
3- حافظ و مولانا براي توصيف طبيعت از چه روش و قالب شعري استفاده کرده‌اند؟
4- شاعران دو سبك عراقي و خراساني طبيعت را در معناي حقيقي آن به كار می‌برند يا مجازي؟
1-17 فرضیه‌های تحقيق
1- همه شعرا به نحوي با طبيعت درآمیخته‌اند و در اشعارشان تصويرهاي گوناگون طبيعت، بيان اندیشه‌های آنان است. شعراي هر سبك طبيعت و عناصر آن را در معناي متفاوت به‌کاربرده‌اند به‌طوری‌که زبان در سبك خراساني ساده و طبيعي و روان است و در آن پيچيدگي و ابهامي نيست و ازلحاظ مختصات فكري برون‌گرا و آفاقي است درحالی‌که سبك عراقي به جوهر شعر نزدیک‌تر شده و سرشار از تشبيهات مضمر و استعاره و كنايه و مجاز و انواع ايهام است و با رمز و راز و سمبل سروکار دارد و ازلحاظ مختصات فكري درون‌گرا و انفسي است.
2- بيشتر شاعران سبك خراساني قصیده‌سرا بودند طبیعتاً فرخي و منوچهري نيز بيشتر در قالب قصيده شعر می‌گفتند.
3- در سبك عراقي قصيده کم‌کم جاي خود را به غزل می‌دهد و شاعران اين دوره بيشتر غزل‌سرا بودند و دیدگاه‌های عرفاني داشتند و به مفاهيم اهميت بسيار می‌دادند و اوج غزل عرفاني در اين دوره بود.
4- طبيعت در سبك خراساني بيشتر در معناي اصلي خود به‌کاررفته و در سبك عراقي در معناي مجازي و به‌صورت تشبيه و …
1-18 اهمیت و ضرورت انجام تحقيق
ازآن‌جهت كه طبيعت با شعر و ادب فارسي رابطه‌ای تنگاتنگ دارد و به‌طور يقين بررسي طبيعت در ادبيات و دوره‌های مختلف باعث آشنايي با ذهنيت شعرا و دغدغه‌های آن‌ها در هر دوره و چگونگي كاربرد طبيعت در اشعارشان می‌شود به بررسي بازتاب طبيعت در اشعار فرخي و منوچهري در سبك خراساني و حافظ و مولانا در سبك عراقي می‌پردازد و از اين لحاظ حائز اهميت و ضرورت است.
1-19 اهداف تحقيق
يكي از مواردي كه شعراي سبك خراساني در توصيف به آن توجه خاص داشته‌اند، طبيعت است. اين تحقيق ازآن‌جهت كه به بررسي بازتاب طبيعت در شعراي برجسته سبك خراساني و سبك عراقي و مقايسه اين توصيف می‌پردازد، جديد می‌باشد و جنبه نوآوري دارد.
اهداف آرماني: بررسي بازتاب طبيعت در اشعار شاعران برجسته سبك خراساني و عراقي.
اهداف كلي: مقايسه كاربرد طبيعت در اشعار شاعران دو سبك خراساني و عراقي.
اهداف ويژه و كاربردي: بيان تفاوت و شباهت‌های كاربرد طبيعت در دو سبک.

1-20 تعاريف واژه‌های كليدي
طبيعت: طبيعت در لغت به معناي سرشت كه مردم بر آن آفریده‌شده. (منتهي الارب) (آنندراج). نهاد، آب و گل، خوي، گوهر. (بحرالجواهر). سليقه، فطرت، خلقت، طبع، ذات و … (منتهي الارب). (دهخدا،15381)
سبك خراساني: سبك خراساني را از آغاز قرن چهارم تا آغاز قرن ششم كه ازنظر تاريخي مقارن با سلسله ساماني و غزنوي است به مناسبت محل نشو و نماي این‌گونه آثار ادبي سبك خراساني می‌گویند.
سبك عراقي: در اواسط قرن ششم هجري با طلوع کلیله‌ودمنه نثر مرسل تبديل به نثر فني گرديده و با توجه به نبودن ممدوح به علت عدم آشنايي سلجوقيان به زبان فارسي و نفهميدن مدح شاعران، قصيده جاي خود را به تغزل و بعد به غزل می‌دهد، اين سبك به خاطر محل نشو و نماي آن در عراق عجم بعدها به سبك عراقي ناميده شده است.

فصل دوم
بنياد نظري

فصل دوم – بنياد نظري
2-10 تعريف طبيعت
«طبيعت» در لغت به معناي سرشت كه مردم بر آن آفریده‌شده. (منتهي الارب) (آنندراج). نهاد، آب و گل، خوي، گوهر. (بحرالجواهر). سليقه، فطرت، خلقت، طبع، ذات و … (منتهي الارب). (دهخدا،1377،15381)
در اصطلاح طبيعت شامل گل و گياه، درختان و زیبایی‌هایی است كه خداوند آن‌ها را خلق كرده و انسان‌ها كه جزئی از اين طبيعت به شمار می‌روند اغلب در خوشي و ناخوشي به طبيعت پناه می‌برند. شعرا نيز اغلب با طبيعت رابطه تنگاتنگي دارند و از آن الهام گرفته و در اشعارشان با مضامين مختلف به فراواني ديده می‌شود؛ اما ديد شاعر و نحوه توصيف او و برداشتش از طبيعت می‌تواند بسيار متفاوت و متنوع باشد.
2-11 معني واژه سبك
((ادباي قرن اخير «سبك» را مجازاً به معني طرز خاصي از نظم يا نثر استعمال کرده‌اند و تقریباً آن را در برابر استيل اروپاييان نهاده‌اند. سبك در اصطلاح ادبيات عبارت است از روش خاص ادراك و بيان افكار به‌وسیله تركيب كلمات و انتخاب الفاظ و طرز تعبير. سبك اثر ادبي وجهه خاص خود را ازلحاظ صورت و معني القا می‌کند و آن نيز به‌نوبه خويش به طرز تفكر گوينده يا نويسنده درباره حقيقت می‌باشد. بنابراين سبك به معني عام خود عبارت است از تحقيق ادبي يك نوع ادراك در جهان كه خصايص اصلي محول خويش (اثر منظوم يا منثور) را مشخص می‌سازد.)) (همان/13412)
((واژه سبك مصدر ثلاثي مجرد عربي است به معني گداختن و ريختن و قالب‌گیری كردن زر و نقره و سبيكه به معني پاره زر و نقره گداخته و قالب‌گیری شده مشتق از آن است.
در كتاب الشعروالشعراي ابن قتيبه (متوفاي 270 ه.ق) اين واژه به معني شيوه و روش به‌کاررفته است؛ اما در عربي امروز معمولاً به‌جای آن واژه، واژه اسلوب را به كار می‌برند و آن را بر اساليب جمع می‌بندند.)) (غلامرضايي،1377،11)
((در ايران تا عصر ما سخني از سبك به ميان نيامده و ناقدان شعر و نثر هیچ‌گاه در پي شمردن ویژگی‌های سبكي شاعر يا نویسنده‌ای نبوده‌اند بااین‌همه گاه‌گاه ذهن شاعري به اين موضوع توجه می‌یافته و از آن تحت عنوان طرز يا شيوه سخني بر سبيل اسطراد می‌گفته و می‌گذشته است و اين اشارت‌ها نيز چندان نيست كه از آن سخني توان گفت يا آن را مقدمه علم و فني توان دانست. علاوه بر اين آنچه سخنوران سلف از سبك، يا به‌اصطلاح خودشان، طرز يا شيوه می‌یافته‌اند در بسياري موارد غير از مفهومي است كه ما امروز از لفظ سبك اراده می‌کنیم.)) (محجوب،1345،4)
2-12 ادوار سبك شعر فارسي
سبک‌های شعر فارسي معمولاً به سبك خراساني يا تركستاني، عراقي، هندي يا اصفهانی و دوره بازگشت تقسیم‌شده است. اين نام‌ها – به‌استثنای دوره بازگشت – از مناطق رواج شعر گرفته‌شده است و دوره‌های بينابين را نيز در برندارد. مطالعه دقیق‌تر در تحول شعر فارسي – هم از ديدگاه لفظ و هم از ديدگاه معني – نشان می‌دهد كه دوره‌های بينابين نيز در شعر وجود دارد. اگر بخواهيم با ريزبيني بيشتر، دوره‌های تحول شعر فارسي را طبقه‌بندی كنيم، اين ادوار قابل‌تشخیص است:
1- شعر دوره صفاري و ساماني، كه تقریباً تا اواخر قرن چهارم به طول می‌کشد و ما آن را برابر می‌دانیم با آنچه سبك خراساني يا تركستاني گفته‌اند.
2- شعر قرن پنجم كه میانه‌ای است از شعر دوره ساماني و شعر تحول‌یافته قرن ششم. در قرن ششم گروهي از شاعران هستند كه ازنظر زبان شعري، دنباله شاعران قرن پنج‌اند.
3- شعر قرن ششم مانند سنايي و نظامی و خاقانی و انوری و رشيدوطواط كه می‌توان شعر آن‌ها را «شعر فني» خواند.
4- شعر قرن هفتم و هشتم كه ازنظر ما برابر است با آنچه سبك عراقي گفته‌اند.
5- شعر قرن نهم كه میانه‌ای است از سبك عراقي و سبك هندي.
6- شعر دوره صفويه كه برابر است با مكتب وقوع و سبك هندي يا اصفهاني.
7- دوران بازگشت ادبي: خود به دو دوره قابل‌تقسیم است: اول دوره زنديه تا اوايل عصر قاجار كه شاعران بيشتر به شيوه شاعران عراقي و بعضي شاعران قرن ششم نظر داشتند و ديگر از پادشاهي فتحعليشاه تا اواسط دوره ناصرالدین‌شاه كه گروهي به شاعران دوره ساماني و غزنوي و قرن پنجم نظر داشتند و گروهي نيز به شاعران سبك عراقي.
8- شعر دوران مشروطه.
9- شعر معاصر
(غلامرضايي،1377، 30 – 31)
2-13 سبك خراساني
سبك خراساني را از آغاز قرن چهارم تا آغاز قرن ششم كه ازنظر تاريخي مقارن با سلسله ساماني و غزنوي است به مناسبت محل نشو و نماي این‌گونه آثار ادبي سبك خراساني می‌گویند و به نثر اين دوره نيز نثر مرسل يا نثر دوره اول و يا نثر بلعمي گويند. بعضي از قدما به سبك خراساني تركستاني هم می‌گفتند.
مرسل در لغت به معناي مستقيم و آزادشده است و مراد اين است كه در اين نثر از صنايع ادبي خبري نيست و نثر مانند سخن گفتن مستقيم در جهت افاده معنا به كار می‌رود. (همان/ 85 – 84)
2-14 مختصات سبك خراساني
2-5-1 مختصات زباني
در شعر اين دوره تشديد و تخفيف واژه‌ها و اشباع مصوت‌ها كوتاه فراوان است.
واژه‌های فارسي مهجور و كهنه در شعر اين دوره بيش از دوره‌های بعد ديده می‌شود.
شكل كهنه كلمات نيز در اين دوره بيش از دوره‌های بعد ديده می‌شود.
واژه‌های عربي كمتر از دوره‌های بعد است.
زبان شعر اين دوره ساده و طبيعي و به‌دوراز تكلفات دوره‌های بعدي است.
اشعار ملمع در اين دوره اندك است.
صلابت و فخامت زبان در اين دوره بسيار است. (همان/ 85 – 84)
2-5-2 مختصات فكري
مختصات فكري سبك خراسان

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع زبان فارسی، سبک عراقی Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع جلال‌الدین، بهاءالدین ولد، سلطان ولد