پایان نامه رایگان با موضوع دفاع مقدس

دانلود پایان نامه ارشد

پراكنده در بلوچستان انقلاب ايران، جنگ با عراق
جنبش ملي گرايي عربي كوتاه مدت در خوزستان
ناآرامي سياسي به رهبري شوراهاي دهقاني در تركمن صحرا
3-11- نیروهای همگرایی
1- اشتراک در لايه هاي مختلف خصيصه هاي بخش مرکزي
2- ريشه تاريخي مشترک
3- فرهنگ مشترک ملي
4- دين و مذهب
5- مفاخر ملي
6- آرمان سياسي مشترک
7- نمادهاي ملي
8- اقتدار حکومت مرکزي
9- تهديدات خارجي (تهديدات خارجي که تماميت ارضي و امنيت ملي را هدف قرار دهد ميتواند با ايجاد جبهه واحد به همگرايي ملي کمک نمايد.) (حافظ نيا،1381)
3-11-1 دفاع وحراست از تماميت ارضي
دفاع از تماميت ارضي و سرحدات کشور بخشي از وظائف ذاتي همه حکومت هاي سياسي است. اين امر وقتي گرداگرد سرزمين ملي موزائيکي از اقوام مختلف باشد اندکي دشوارتر خواهد بود.
در ايران مرزهاي قومي با مرزهاي سياسي منطبق نيستند و زبانه هاي قوميت ها به آن سوي مرزها کشيده شده است. يکي از مهمترين اموري که زمامداران حکومت بايد تدبير کارآمدي در مورد آن داشته باشند تقويت حميت و انسجام ملي است. چه در اينصورت، اقوام پيراموني خود همانند سدي محکم در برابر تجاوزات و تهديدات احتمالي خارجي و توطئه هاي عناصر داخلي مقاومت مي نمايند.
جنگ تحميلي نشان داد که در پرتو تعاليم عاليه ديني و انگيزه هاي مقدس وطن دوستانه جوانان خرمشهري و آباداني با رشادت تمام از تماميت ارضي کشور دفاع کردند و در اين دفاع مقدس ترک و لر و ترکمن آنان را همراهي و ياري نمودند.
3-12- فرصت هاي ناشي از تنوع قومي
3-12-1- تعدد قومي يا تکثر فرهنگي
يکي از سياستهاي دولت پهلوي يکسان سازي فرهنگي براي تحقق پروسه ملت سازي در ايران بود.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع خاورمیانه، خلیج فارس، حمل و نقل، نیازمندی‌ها Next Entries تحقیق رایگان با موضوع حساسیت اضطرابی، اختلال اضطراب فراگیر، اضطراب فراگیر، اختلالات اضطرابی