پایان نامه رایگان با موضوع دریاچه ارومیه، منابع غذایی، فیزیولوژی

دانلود پایان نامه ارشد

ناپلیوس ها وارد مرحله اینستار 2 شدند فرآیندهای تکاملی فیزیولوژیکی آنها به سویی هدایت می شوند که آنها قادر به تغذیه از محیط خارجی باشند در این مرحله است که تغذیه آرتمیا شروع گردید. عمل تغذیه آرتمیاها در هر یک از تیمارهای غذایی طبق جدول استاندارد غذادهی آرتمیا (Coutteau et al., 1992) انجام گردید. به منظور فراهم آوردن امکان تامین ذرات غذایی با دامنه اندازه مساعدتر برای ناپلیوس های آرتمیا در طول هفته اول زندگی، سبوس گندم و سبوس برنج از فیلتر 30 میکرون و در طول هفته دوم از فیلتر 50 میکرون عبور داده شدند. عمل غذادهی یک بار در روز بود و برای دقت در غذادهی در مقادیر کمتر غذا به کمک یک سمپلر قابل تنظیم (با دقت 2 میکرون) و در مواردی که حجم غذای روزانه آرتمیا زیاد بود با پیپت انجام گردید.
برای تعیین میزان شوری محیط پرورش آرتمیا از شوری سنج مدل آتاگو ساخت کشور ژاپن استفاده گردید و جهت جلوگیری از تنش شوری با افزایش تبخیر آب محیط کشت از آب مقطر جهت ثابت نگه داشتن شوری محیط پرورش آرتمیا استفاده گردید. همزمان با رشد آرتمیا مقادیر غذادهی (جیره اصلی و جلبک) در تمام غلظت ها بر اساس نسبت افزایشی موجود در جدول استاندارد غذادهی(Coutteaue et al., 1992) افزایش یافت. که این نسبت ها در جدول3-4 نشان داده شده اند:
جدول 3-4- نسبت های روزانه افزایشی در مقادیر غذایی بکار رفته درتيمارهاي مختلف جيره غذایی
16-17
14-15
12-13
10-11
9
8
7
5-6
2-3-4
روز
17/1
2/1
25/1
17/1
6/1
28/1
3/1
51/1
97/1
نسبت افزایشی
3-7- بررسی رشد و بازماندگی آرتمیا
آرتمیا در این سیستم تا پایان روز 17 پرورش داده شدند. همچنین زیست سنجی نیز در روزهای 8، 11، 14 و پایان روز 17 با گرفتن 10 نمونه از هر تکرار تیمارها انجام گردید و پس از تثبیت در محلول لوگول، با استفاده از یک دستگاه لوپ مجهز به استریومیکروسکوپ اندازه آرتمیا به صورت خط رسم و سپس این خطوط با استفاده از یک دستگاه دیجیتایزر برحسب میلی متر بیان گردید. همچنین در پایان روز 17 مقادیر بازماندگی در تمام تکرارهای هر تیمار با انجام شمارش آرتمیاهای زنده انجام شد. همچنین به منظور تعیین اثرات جیره های مختلف بر میزان تولید و ترشح آنزیم های گوارشی در پایان روز 17 مقدار حداقل 500 میلی گرم از بیومس زنده از تمام تکرارهای تیمارها برداشته شد.
3-7- 1- پرورش آرتمیا در بطری های مخروطی یک و نیم لیتری
یک رژیم غذادهی استاندارد با استفاده از جلبک سبز دونالیلا سالینا نیز به عنوان گروه شاهد در کنار تیمارها اعمال گردید.

شکل3-4- پرورش آرتمیا در بطری های 5/1 لیتری

درون بطری های یک و نیم لیتری حاوی 1000 سی سی آب رقیق سازی شده دریاچه ارومیه با شوری 70 گرم بر لیتر، تعداد 500 عدد ناپلیوس تازه تفریخ شده آرتمیا فرانسیسکانا اضافه شده و در یک آکواریوم حاوی آب معمولی شهری با دمای 5/0±28 قرار داده شده و تا روز 17 ام مطابق با شرایط استاندارد پرورش داده شد. پرورش آرتمیاها در هر تیمار در سه تکرار انجام گرفت. عمل تعویض آب در این سیستم در روزهای 8، 11، 14 و پایان روز 17 ام انجام شد. مقادیر بازماندگی نهایی در پایان روز 17 ام و با شمارش 10 نمونه آرتمیا بصورت تصادفی از هریک از تکرارها (30 نمونه از هر تیمار) برداشت شده و پس از تثبیت شدن در محلول لوگول، توسط یک دستگاه لوپ مجهز به لوله ترسیم بیومتری شده و سپس در یک دستگاه دیجیتایزر بر حسب میلی متر بیان گردید.
سبوس گندم و سبوس برنج که به عنوان منابع غذایی در تغذیه آرتمیا استفاده گردید در این سیستم از روز اول تا پایان روز 8 ام از فیلتر 30 میکرون و تا مرحله نهایی پرورش از فیلتر 50 میکرونی عبور داده شد.
3-7-2- پرورش آرتمیا در بطری های شیشه ای 6 لیتری
با توجه به اینکه در این تحقیق هدف از کاربرد محصولات جانبی ارزان قیمت کشاورزی، امکان تعمیم نتایج حاصله به شرایط و مقیاس های انبوه تر به منظور کاربرد آن در تولید بیوماس آرتمیا بوده است لذا نتایج فوق در یک مقیاس بزرگتر یعنی در بطری های شیشه ای حاوی 6 لیتر آب رقیق شده دریاچه ارومیه با شوری 70 گرم بر لیتر با معرفی 6000 ناپلیوس تازه تخم گشایی شده آرتمیا فرانسیسکانا برای هریک از تیمارهای غذایی با 3 تکرار برای هر تیمار اعمال گردید.

شکل3-5- مخروط های شیشه ای شش لیتری مورد استفاده در پرورش آرتمیا

یک رژیم استاندارد غذایی با استفاده از جلبک سبز دونالیلا سالینا نیز به عنوان گروه شاهد در کنار تیمارها در نظر گرفته شد. در این سیستم نیز آرتمیا از روز اول با ذرات غذایی عبور داده شده از فیلتر 30 میکرونی و بعد از روز 8 از ذرات 50 میکرونی تغذیه شدند. آرتمیا در این سیستم نیز تا پایان روز 17 پرورش داده شد. عمل تعویض آب با کمک یک سیفون در روزهای 8، 11 و روز 14 ام انجام شد. علاوه بر این لازم به ذکر است که در بطری های 5/1 لیتری و 6 لیتری پرورش آرتمیا، در هر مرحله ای که کدورت آب به هر دلیلی افزایش می یافت عمل تعویض کامل یا بخشی از آب (بصورت سيفون كردن آب به درون يك فيلتر مجهز به توري با چشمه مناسب) صورت می گرفت. مقادیر بازماندگی در این سیستم در پایان روز 17 با گرفتن 10 نمونه تصادفی از ستون آب و شمارش و تعمیم آن به کل حجم آب تعیین شد. همچنین در پایان روز 17 ام به منظور تعیین رشد آرتمیا در تیمارهای غذایی، تعداد 20 نمونه از هر تکرار (60 نمونه از هر تیمار) برداشته شده و پس از تثبیت در محلول لوگول در یک دستگاه لوپ مجهز به استریومیکروسکوپ بیومتری شده و در یک دستگاه دیجیتایزر بر حسب میلی متر بیان گردید.
3-8- بررسي تاثير جيره هاي مختلف غذايي بر برخی از شاخص های رشد آرتمیا
وزن تر و خشک، درصد رطوبت، درصد خاکسترآرتمياهاي پرورش داده شده با جيره هاي غذايي مختلف طبق روشهاي استاندارد تعيين شد. براي اين منظور از آرتمياهاي کليه تيمارها در پایان روز 17 ام پرورشی به ميزان چند گرم وزن تر صيد شده و شاخص های فوق الذکر تعیین گردید:
3-8-1- تعیین درصد رطوبت لاشه
برای تعیین درصد رطوبت نمونه ها، ابتدا وزن خالی ظروف تهیه شده برای این منظور، اندازه گیری شده و سپس مقداری بیوماس مرطوب آرتمیا (روز هفدهم) به این ظروف افزوده شده و دوباره توزین گردیدند. نمونه ها در یک دستگاه آوون مدل SICO 08 H ساخت شرکت Ecotee به مدت 24 ساعت در درجه حرارت 60 درجه سانتیگراد خشک شدند (Banijts-Claus et al., 1975). پس از اتمام این مرحله وزن خشک نمونه ها مجددا توزین شدند. برای دقت بیشتر از هر تیمار غذایی سه تکرار بکار گرفته شده و میانگین داده های بدست آمده مورد محاسبه قرار گرفت. و در نهایت با استفاده از رابطه زیر درصد رطوبت نمونه ها محاسبه گردید(AOAC, 1990) :
رابطه 3-2-تعیین درصد رطوبت لاشه: W= (G1-G2) / (G1-T) ×100
درصد رطوبت نمونه=W
وزن مرطوب با ظرف=G1
وزن خشک با ظرف=G2
وزن ظرف خالی=T
3-8-2- درصد ماده خشک لاشه
پس محاسبه از میزان رطوبت نمونه ها، از تفریق عدد 100 از مقدار رطوبت، وزن خشک نیز به درصد تعیین گردید:
رابطه 3-3- فرمول درصد ماده خشک: درصد رطوبت- 100= درصد ماده خشک
3-8-3- وزن تر انفرادی
تعداد 100 آرتمیا در روز 17 ام پرورشی از تیمارهای مختلف غذایی برداشت شده و پس از آب کشی در آب شیرین (به منظور زدون قطره های نمک از بدن آرتمیا)، و حذف رطوبت خارجی آن، در یک دستگاه ترازوی دیجیتالی با دقت 00001/0 گرم وزن شده و وزن مرطوب انفرادی آرتمیا از رابطه زیر محاسبه گردید:
رابطۀ 3-4- فرمول وزن تر انفرادی: WW= TW/100
که در این رابطه: وزن مرطوب انفرادی=WW
وزن مرطوب100 آرتمیا=TW
3-8-4- وزن خشک انفرادی آرتميا
نمونه مرطوب پس از توزین، به مدت 24 ساعت به یک آون با دمای 60 درجه منتقل شده سپس مجددا توزین شده و وزن خشک انفرادی از رابطه زیر محاسبه گردید:
رابطه3-5- فرمول تعیین وزن خشک انفرادی آرتمیا: DW= TW/100
وزن خشک انفرادی =DW
وزن خشک100 آرتمیا =TW
3-8-5- درصد خاکستر لاشه
نمونه ها پس از تعیین وزن خشک به درون بوته های چینی کوچک منتقل شده و به مدت4 ساعت درون کوره الکتریکی (مدل Muffle Furnance ساخت شرکت ایران خودساز) تحت دمای500 درجه سانتیگراد قرارد داده شدند. پس از سرد شدن بوته های چینی نمونه ها در یک ترازوی دیجیتال با دقت 00001/0 گرم وزن شدند (برای هر تیمار غذایی سه نمونه تهیه شد).
رابطه 3-6- فرمول درصد خاکستر لاشه: =(E-B) / (D-B)× 100درصد خاکستر نمونه
وزن بوته خالی =B
وزن ظرف با نمونه خشک =D
وزن ظرف با خاکستر=E
3-8-6- ضریب تبدیل غذایی (FCR)
ضریب تبدیل غذایی در این سیستم برای غذاهای غیرزنده سبوس گندم و سویا و براساس وزن خشک این منابع غذایی (بدون احتساب سهم اندک جلبک سبز مصرف شده در کنار این غذاها) در پایان روز 17 با استفاده از رابطه زیر محاسبه شد:
رابطۀ 3-7- محاسبه میزان ضریب تبدیل غذایی:
بیوماس تولید شده (mg)/ غذای مصرفی بر حسب وزن خشک (mg)= ضریب تبدیل غذایی (FCR)
3-8-7- نرخ رشد ویژه(SGR)
نرخ رشد ویژه یا درصد افزایش روزانه در وزن آرتمیا نیز در پایان روز 17 بر حسب وزن مرطوب طبق رابطه زیر محاسبه گردید :(DeSilva & Anderson, 1995)
رابطه 3-8- نحوه محاسبه نرخ رشد ویژه: SGR %= (Ln(W2)-Ln(W1))/15×100
که در این رابطه:
وزن انفرادی نهایی مرطوب آرتمیا در پایان روز 17 ام =W1
وزن اولیه مرطوب یک ناپلیوس تازه تفریخ شده =W2
3-8-8- چربی کل
برای این منظور از روش استخراج به کمک حلال دی اتیل اتر استفاده شد.
3-8-9- پروفایل اسیدهای چرب
برای این منظور در این مطالعه از پروتکل استخراج مستقیم متیل استر به روش استاندارد استفاده گردید(AOAC, 1990):
در نهایت درصد هر اسید چرب به کل اسیدهای چرب هر نمونه با مقایسه طول منحنی های هر اسید چرب با طول منحنی استاندارد داخلی محاسبه شدند .(Lepage & Roy, 1984)

3-9- روش تهیه و کشت باکتری لاکتوباسیلوس رامنوسوس
این باکتری ها به صورت لیوفیلیزه بوده و در ابتدا در شرایط

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع منابع غذایی، دانشگاه ارومیه، دی اکسید کربن Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع فیزیولوژی، تجزیه و تحلیل آماری، تحلیل آماری